تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ح ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ح ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    

ح


حاملگی ، حراج ، حرم ، حشرات ، حشرات موذی ، حشره کش ، حصبه ، حصیر ، حصیر بافی ، حضرت داود ( ع ) ، حفره ، حلزون ، حلقه ، حلقه عروسی ، حمام ، حمام بخار ، حمایل نظامی ، حوا ، حوض ، حوض ماهی

برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ح

حاملگی ، حراج ، حرم ، حشرات ، حشرات موذی ، حشره کش ، حصبه ، حصیر ، حصیر بافی ، حضرت داود ( ع ) ، حفره ، حلزون ، حلقه ، حلقه عروسی ، حمام ، حمام بخار ، حمایل نظامی ، حوا ، حوض ، حوض ماهی
حاملگی

1ـ اگر زنی خواب ببیند حامله است ، علامت آن است كه با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید .

2ـ اگر دختری باكره و پاكدامن خواب ببیند حامله شده است ، علامت آن است كه به بدبختی و رسوایی كشیده خواهد شد .

3ـ اگر زنی باردار خواب ببیند كه حامله است ، نشانة آن است كه زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت .حراج

1ـ اگر خواب ببینید كاسبانی كه اجناس خود را حراج كرده اند ، فریاد می زنند ، نشانة آن است كه آیندة درخشان و معاملاتی سود آور خواهید داشت .

2ـ اگر كاسبی خواب ببیند در حراجی شركت كرده و جنسی می خرد ، نشانة آن است كه دادوستدهای مكرر در پیش خواهد داشت و اگر مزرعه داری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه احشام او برایش سودی فراوان خواهد آورد ، و اگر خانم خانه داری چنین خوابی ببیند نشانِ فراوانی نعمت و رفاه است .

3ـ اگر خواب ببینید هنگام شركت در حراج تأ سف می خورید ، نشانة آن است كه می باید در كارهای خود بیشتر دقت كنید .حرم

1ـ اگر خواب ببینید از حرمی محافظت می كنید ، نشانة آن است كه بیشترین نیروی خود را صرف اعمال نادرست می كنید ، اگر تمایلات خود را اصلاح كنید ، زندگی سعادت حقیقی را به شما اهدا خواهد كرد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند ساكن حرم است ، نشانة آن است كه گرایش به انجام كارهایی غیرقانونی خواهد داشت .

3ـ اگر زنی خواب ببیند سو گلی حرم است ، علامت آن است كه دیگران ترجیح می دهند بیشتر با او همنشین باشید تا با دیگران .حشرات

1ـ دیدن حشرات در خواب ، علامت بیماری مسری است و نزدیك شدن دشمنان .

2ـ اگر دختری در خواب حشرات را ببیند ، نشانة سختی و ناراحتی است .

اما اگر در خواب حشرات را بكشد یا از خود براند ، علامت آن است كه با دانایی و استعداش به آنچه كه می خواهد دست می یابد .حشرات موذی

دیدن حشرات موذی هنگام خزیدن در خواب ، علامت آن است كه خود را از شر بیماری و دردسرهای فراوان زندگی خلاص خواهید كرد .حشره كش

دیدن حشره كش در خواب ، نشانة ابتلا به بیماری و روابط گسستة دوستانه است .حصبه

1ـ اگر خواب ببینید به بیماری حصبه مبتلا شده اید ، نشانة آن است كه باید نسبت به دشمنان خود هشیار باشید و از سلامتی خود نیز بیشتر مراقبت كنید .

2ـ اگر خواب ببینید بیماری حصبه میان مردم مسری شده است ، نشانة آن است كه در اثر فشارهای كار و زندگی ، بیمار و نحیف خواهید شد .حصیر

دیدن حصیر در خواب ، نشانة اندوهگین شده و سردرگمی است .حصیربافی

1ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، نشانة آن است كه از فردی غایب خبرهایی دلپذیر خواهید شنید .

2ـ اگر خواب ببینید حصیر پاره ای را می بافید ، علامت آن است كه با امور نگران كنندهای روبرو خواهید شد .حضرت داود(ع)

1ـ دیدن حضرت داود (ع) در خواب ، نشانة عدم توافق بین اعضای خانواه است و نابسامانی و ناهماهنگی كه بر اعصاب شما فشار می آورد .حفره

1ـ اگر خواب ببینید به درون حفره ای عمیق نگاه می كنید ، نشانة آن است كه در رابطه با كار خود اقدامات حماقت آمیزی انجام می دهید ، و در راه كسب ثروت با موانعی روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید داخل حفره ای افتاده اید ، علامت آن است كه به بدبختی و اندوهی عمیق دچار می شوید .

3ـ اگر در خواب به هنگام افتادن به داخل حفره ناگهان بیدار شوید ، نشانة آن است كه به شكل معجزة آسایی از اضطراب و پریشانی نجات خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید به درون حفره ای می روید ، نشانة آن است كه آگاهانه برای به دست آوردن ثروت بیشتر ، سلامتی خود را به خطر می اندازید .حلزون

1ـ دیدن حلزون در حال خزیدن در خواب ، نشانة آن است كه در موقعیت خطرناكی قرار خواهید گرفت .

2ـ پا نهادن روی حلزون در خواب ، نشانة آن است كه با مردمی بداخلاق معاشرت خواهید كرد .حلقه

1ـ اگر خواب ببینید حلقه ای به انگشت دارید ، نشانة آن است كه كارهایی جدید انجام می دهید و در به ثمر رساندن آنها توفیق می یابید .

2ـ دیدن حلقة شكسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینید ، نشانة آن است كه از همسر خود جدا خواهند شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند از كسی حلقه ای می گیرد ، نشانة آن است كه نگرانی و تردیدی كه نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد .

4ـ اگر در انگشت دیگران حلقه ای ببینید ، نشانة آن است كه بر خوشبختی شما افزوده خواهد شد و تعدادی دوست تازه خواهید یافت .حلقة عروسی

1ـ اگر دختری خواب ببیند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است كه شوهر آیندة او مردی وفادار و مهربان خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببینید حلقة ازدواج خود را جایی گم كرده اید ، علامت آن است كه اندوه فراوانی به زندگی شما راه خواهد یافت .

3ـ اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت یكی از دوستان یا آشنایان خود ببینید ، علامت آن است كه اصول اخلاقی را زیر پا می گذارند و به تفریحات نامشروع می پردازید .حمام

1ـ دیدن گلهای زرد یا سفید در حمام ، علامت آن است كه از دل نومیدی ، شادی پایداری پدیدار خواهد شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در حمام است ، نشانة آن است كه به كسب لذتهای فرار و بیهوده گرایش دارد .حمام بخار

1ـ دیدن حمام بخار در خواب ، علامت آن است كه دوستانی بداخلاق و گله مند خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید از حمام بخار بیرون می آیید ، علامت آن است كه تمامی نگرانیهای شما موقتی خواهد بود .حمایل نظامی

1ـ اگر خواب ببینید حمایل نظامی بر لباس خود دارید ، نشانة آن است كه با رفتارتان تنها توجه افراد سیكسر را به خود جلب كرد .

2ـ اگر خواب ببینید برای دختری حمایل نظامی خریده اید ، علامت آن است كه با صداقت و رفتار معقولانه خود ، شأن و مقامی به دست می آورید .حوا

1ـ دیدن حوا در خواب ، علامت آن است كه به داستان باستانی حوا كه در تورات نقل شده است تردید دارید ، ممكن است در محیط كار و اجتماعی با مخالفت دیگران روبرو شوید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در نمایشی نقش حوا را بازی می كند ، نشانة آن است كه اگر عاقل نباشد شیطان در هیئت مردی زیبا و خوش سیما او را گمراه می كند . اگر مردی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه هنوز هم حوایی هست تا شما را وادار كند از درخت سیب ، سیبی بچینید و مرتكب گناه شوید .حوض

1ـ دیدن حوض در خواب ، نشانة ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتی هیجان آمیز است .

2ـ اگر خواب ببینید آب حوض گل آلود است ، نشانة آن است كه درگیر مشاجرات خانوادگی خواهید شد .حوضِ ماهی

1ـ دیدن حوض ماهی با آبی گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه در اثر عیاشی به بیماری مبتلا خواهید شد .

2ـ دیدن حوض ماهی با آبی زلال در خواب ، نشانة آن است كه قراردادهایی سود آور خواهید بست و در زندگی لذتهای فراوانی خواهید برد .

3ـ دیدن حوضی خالی از ماهی ، علامت آن است كه دشمنانی بزرگ در نزدیكی شما هستند .

4ـ اگر دختری خواب ببیند داخل حوض ماهی می افتد ، علامت آن است كه بعد از ازدواج سعادتمند خواهد شد. اما اگر آب حوض گل آلود باشد ، تعبیری بر خلاف آنچه رفت دارد .