تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف چ ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف چ ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


چ

چایخانه ، چادر ، چارقد ، چاقو ، چاقو تیزکن ، چاقوی دو سر ، چاقی ، چاله ، چاه ، چای ، چتر ، چتر آفتابی ، چراغ گازی ، چراغ نفتی ، چرخ ، چرم ، چرم بز ، چشم ، چشم بستن ، چشم بندی ، چشم پزشک ، چشمه ، چغندر ، چک ، چکاوک ، چکش ، چکمه ، چلاق ، چماق ، چمدان ، چمن ، چمنزار ، چنگ ، چنگال ، چنگک ، چوب ، چوب بست ، چوب پنبه ، چوب جنگلی ، چوب حراج ، چوبدستی ، چوب زیر بغل ، چوبه دار ، چوپان ، چهارراه ، چهره ، چیدن علف هرزبرای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


چ

چایخانه ، چادر ، چارقد ، چاقو ، چاقو تیزکن ، چاقوی دو سر ، چاقی ، چاله ، چاه ، چای ، چتر ، چتر آفتابی ، چراغ گازی ، چراغ نفتی ، چرخ ، چرم ، چرم بز ، چشم ، چشم بستن ، چشم بندی ، چشم پزشک ، چشمه ، چغندر ، چک ، چکاوک ، چکش ، چکمه ، چلاق ، چماق ، چمدان ، چمن ، چمنزار ، چنگ ، چنگال ، چنگک ، چوب ، چوب بست ، چوب پنبه ، چوب جنگلی ، چوب حراج ، چوبدستی ، چوب زیر بغل ، چوبه دار ، چوپان ، چهارراه ، چهره ، چیدن علف هرز
چایخانه

1ـ اگر خواب ببینید به چایخانه رفته اید ، علامت آن گاست كه دیگران به شما اهانت خواهند كرد .

2ـ اگر خواب ببینید چایخانه را اداره می كنید ، علامت آن است كه به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش برای چایخانه كار می كند ، علامت آن است كه همسر آیندة او پول یا وقت زیادی برای او صرف نخواهد كرد .چادر

1ـ اگر خواب ببینید در چادری به سر می برید ، نشانة آن است كه در زندگی شما دگرگونی و تحولاتی روی خواهد داد .

2ـ دیدن تعدادی چادر در خواب ، نشانة آن است كه به اتفاق دوستانی وفادار و صمیمی به چند سفر خواهید رفت .

3ـ اگر خواب ببینید چادری كه قصد نصب آن را دارید پاره و غیرقابل استفاده است ، نشانة آن است كه با مشكلی جدی روبرو خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید جایی چادری افراشته اند ، علامت آن است كه دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما با دقت و تفكر نقشه های آنان را نقش بر آب می كنید .چارقد

اگر دختری خواب ببیند چارقد بر سر می كند ، علامت آن است كه می كوشد مردی را از انجام وظیفه و كار اصلی اش باز دارد .چاقو

1ـ دیدن چاقو در خواب ، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیانهای مالی نیز دلالت دارد .

2ـ دیدن چاقوهای زنگ زده در خواب ، نشانة اختلاف میان اعضای خانواده و جدایی بین افرادی است كه همدیگر را دوست می دارند .

3ـ دیدن چاقوی تیز و براق در خواب ، علامت آن است كه دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود .

4ـ دیدن چاقوی شكسیه در خواب ، نشانة آن است كه هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شكست خواهید خورد .

5ـ اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده اید ، نشانة آن است كه درگیر مشكلات خانوادگی خواهید شد . مشكلاتی كه بیشتر فرزندان به آن دامن می زنند .

6ـ اگر خواب ببینید كسی را با چاقو زخمی می كنید ، علامت آن است كه صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی كنید به سمت راه راست گام بردارید .چاقوتیزكن

دیدن چاقوتیزكن درخواب ، علامت آن است كه برای به ثمر رساندن وظایف خود باید بیشتر از حد معمول دقت كنید . احتمالاً به سفری پر اضطراب خواهید رفت .چاقوی دو سر

استفاده از چاقوی دو سر در خواب ، نشانة تحقق آرزوهاست ، فقط گاهی كه مرتكب اشتباه می شوید لحظاتی كوتاه نومید و دلسرد خواهید شد .چاقی

1ـ اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانة آن است كه هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد .

2ـ اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است كه اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد كه باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید .چاله

اگر خواب ببینید داخل چاله ای می افتید ، علامت آن است كه زیان مالی خواهید دید . اما اگر از روی چاله بپرید ، نشانة آن است كه دور از هر گونه خطا به زندگی خود ادامه می دهید .چاه

1ـ اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول كار هستید ، علامت آن است كه در اثر استفادة نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در چاهی افتاده اید ، علامت آن است كه نومیدی شما را در بر خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببینید دهانة چاهی را مسدود می سازید ، علامت آن است كه نقشه های دشمنان ، نقشه های شما را نافرجام می گذارد .

4ـ دیدن چاهی خشك در خواب ، علامت آن است كه بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می كنند .

5ـ دیدن چاهی كه پمپی بر دهانة آن نصب شده است ، علامت آن است كه برای رسیدن به خواسته های خود از فرصتهایی مناسب سود خواهید بود .

6ـ اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می كشید ، علامت آن است كه استعدادهای شما شكوفا خواهد شد .چای

1ـ اگر خواب ببینید چای درست می كنید ، نشانة آن است كه مرتكب خطایی خواهید شد و شدیداً احساس پشیمانی خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید دوستانتان چای می نوشند ، نشانة آن است كه از تفریحات دست جمعی خسته می شوید ، و سعی می كنید با كمك به دیگران و كاستن از غم و غصه های آنها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد كنید .

3ـ دیدن تفالة چای در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاشقانه و اجتماعی با مشكلی روبرو خواهید شد .

4ـ چای ریختن در خواب ، نشانة ایجاد اختلال در امور خانوادگی است .

5ـ اگر قوطی چای را خالی بیابید ، نشانة آن است كه از بدگویی ها و اخبار نامطلوب باخبر خواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید هوس یك فنجان چای كرده اید ، نشانة آن است كه میهمانان ناخوانده شما را غافلگیر خواهند كرد .چتر

1ـ اگر خواب ببینید چتری به دست گرفته اید ، علامت آن است كه سختیها و دشواریهای زندگی شما را به ستوه خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران چتر به دست دارند ، علامت آن است كه از طرف مؤسسة خیریه از شما درخواست كمك خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید چتر خود را به دیگری قرض می دهید ، علامت آن است كه با یكی از دوستان صمیمی خود سوء تفاهم پیدا خواهید كرد .

4ـ اگر خواب ببینید از كسی چتر قرض می گیرید ، علامت آن است كه دوستان ریاكار به زندگی شما آسیب وارد خواهند ساخت .

5ـ گم كردن چتر در خواب ، علامت آن است كه با فردی كه اعتماد شما را نسبت به خود جلب كرده است ، اختلافی پیدا خواهید كرد .

6ـ دیدن چتری تكه پاره شده در خواب ، علامت آن است كه دشمنان می كوشند شما را نزد دیگران بد جلوه بدهند .

7ـ اگر خواب ببینید چتری كه در دست دارید سوراخ است ، علامت آن است كه وجود دوستان و همراهان خود احساس نارضایتی خواهید كرد .

8ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی یا هنگام تابش نور آفتاب چتری برفراز سر خود گرفته اید ، علامت آن است كه به سعادت و خوشبختی بی نقص دست خواهید یافت .چترآفتابی

1ـ دیدن چترآفتابی در خواب ، نشانة كسب لذتهای نامشروع است .

2ـ اگر دختری چتر آفتابی به خواب ببیند ، علامت آن است كه به سرگرمیهایی پرچ و بیهوده خود را مشغول می كند .

3ـ اگر خواب ببینید دختران جوان چتر آفتابی به دست دارند ، نشانة آن است كه به سعادت و شوقی وافر خواهید رسید .

4ـ دیدن چتر آفتابی شكسته در خواب ، نشانة بیماری و مرگ است .چراغ گازی

1ـ دیدن چراغ گازی در خواب ، علامت محیطهای مطبوع و پیشرفت در زندگی است .

2ـ دیدن منفجر شدن چراغ گازی در خواب ، علامت آن است كه اندوهی بی مورد شما را تهدید خواهد كرد .چراغ نفتی

1ـ اگر خواب ببینید در تاریكی چراغی روشن پیشاپیش شما حركت می كند ، علامت آن است كه ناگهان ثروتمند خواهید شد . اما اگر چراغ ناگهان از نظر شما ناپدید شود ، نشانة آن است كه در راه رسیدن به اهداف خود تغییراتی نامطلوب رخ خواهد داد.

2ـ اگر خواب ببینید چراغ روشنی را حمل می كنید ، علامت آن است كه رفتار خیرخواهانه شما دوستان زیادی برایتان به ارمغان می آورد . اگر چراغ خاموش شود ، نشانة آن است كه برای رسیدن به هدف خود با موانع زیادی روبرو خواهید شد . اگر خواب ببینید پایتان به چراغ می خورد و چراغ می شكند ، علامت آن است كه در راه كمك و یاری رساندن به دیگران موفقیتی به دست نمی آورید .

3ـ تمیز كردن چراغ نفتی در خواب ، علامت آن است كه در زندگی به امكانات جدیدی دست خواهید یافت .

4ـ گم كردن چراغ در خواب ، علامت روبرو شدن با گرفتاریهایی در حرفه و شغل است و همچنین روبرو شدن با ناآرامی و اختلافات خانوادگی .

5ـ خریدن فانوس در خواب ، علامت انجام معاملات موفقیت آمیز است .

6ـ اگر دختری خواب ببیند فانوس خانة نامزد خود را روشن می كند ، نشانة آن است كه همسر آیندة او مردی لایق و شایسته خواهد بود . اگر چراغ را در خواب خاموش كند ، علامت آن است كه در اثر رفتار نادرست شانس ازدواج را از دست می دهد .چرخ

1ـ دیدن چرخهایی كه به سرعت می چرخند ، علامت آن است كه با توانایی وظایف خود را انجام می دهید .

2ـ اگر در خواب چرخهای شكسته ببینید ، علامت آن است كه یكی از اعضای خانواده از شما دور خواهد شد .چرم

1ـ دیدن چرم در خواب ، علامت یافتن سرگرمیهایی لذت بخش و توفیق در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید لباسی چرمی بر تن كرده اید ، علامت آن است كه دست به معاملات موفقیت آمیز خواهید زد .

3ـ دیدن تزئینات چرمی در خواب ، نشانة وفاداری به خانواده است .

4ـ دیدن پوستهای چرمی در خواب ، نشانة شادمانی و كسب ثروت است .

5ـ اگر خواب ببینید چرم خرید و فروش می كنید ، علامت آن است كه برای ثروتمند شدن نیازی به تغییر شغل نیست .چرم بز

دیدن چرم بز در خواب ، نشانة آن است كه از جایی غیر منتظره به شما كمك بزرگی خواهد شد .چشم

1ـ اگر در خواب ، تنها یك چشم ببینید ، نشانة آن است كه دشمنان در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به شما هستند .

2ـ دیدن چشمانی قهوه ای در خواب ، علامت فریب و خیانت است .

3ـ دیدن چشمانی آبی در خواب ، نشانة ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است .

4ـ دیدن چشمان خاكستری در خواب ، نشانة عشق و توأم با چاپلوسی است .

5ـ اگر خواب ببینید یكی از چشمان خود را از دست می دهید یا چشمهای شما درد می كند ، نشانة آن است كه سختی و دردسر در انتظار شماست .

6ـ اگر در خواب مردی یك چشم ببینید ، نشانة آن است كه به دامی گرفتار خواهید شد ، در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرتان بی اهمیت جلوه می كند .چشم بستن

اگر زنی خواب ببیند چشمانش بسته است ، نشانة آن است كه گرداگرد او را حوادثی فرا خواهد گرفت كه موجب تشویق خاطر و نگرانی او می شود .چشم بندی

اگر خواب ببینید برای دیگران چشم بندی می كنید ، نشانة آن است كه در موقعیتی قرار خواهید گرفت كه برای رهایی از آن موقعیت باید تمام نیرو و تحرك خود را به كار بگیرید .چشم پزشك

اگر خواب ببینید با چشم پزشكی مشورت می كنید ، علامت آن است كه از پیشرفت در زندگی باز خواهید ماند ، زیرا از وسایل نامطمئنی برای رسیدن به مقصود استفاده می كنید .چشمه

1ـ دیدن چشمه ای تیره در خواب كه زیر نور خورشید می درخشد ، نشانة آن است كه ثروت هنگفتی به دست می آورید و با لذتی وجدآور به مسافرتهای لذتبخش می روید .

2ـ دیدن چشمه ای جوشان در خواب ، نشانة آن است كه در معاشرت خود با دوستان و در روابط عاطفی و حرفة خود اوقاتی تلخ خواهید داشت .

3ـ دیدن چشمه ای خشكیده در خواب ، علامت مرگ و پایان رندگی است .

4ـ اگر دختری خواب ببیند چشمه ای زیر نور ماه می درخشد ، نشانة آن است كه از روی نادانی لذتی خواهد برد و سرانجام با بی وفایی یار روبرو خواهد شد .چغندر

1ـ اگر كشاورزی خواب ببیند چغندرها رشد بیش از حد معمول دارند ، دلالت بر به دست آوردن محصولی فراوان و صلح و آرامش برای او دارد .

2ـ اگر خواب ببینید با دیگران چغندر می خورید ، دلالت بر خبرهای خوش فراوان خواهد داشت .

3ـ اگر خواب ببینید چغندرهایی پخته را در ظرفی آلوده و كثیف بر سر سفره می آورند ، نشانة آن است كه به مسائلی پی می برید كه موجب پریشانی شما و اندوه شما می شود .چك

1ـ اگر خواب ببینید چكی جعلی به دوستان خود می دهید ، نشانة آن است كه برای پیشبردن نقشه های خود دست به نیرنگ می زنید .

2ـ اگر خواب ببینید چكی دریافت می كنید ، دلالت بر آن دارد كه از عهدة كارهای خود بدرستی برمی آیید .

3ـ اگر خواب ببینید به كسی چك می دهید ، نشانة آن است كه در شغل خود زیانهای مالی خواهید دید .چكاوك

1ـ اگر خواب ببینید چكاوكها در حال پروازند ، علامت آن است كه برای رسیدن به هدفی متعالی خودخواهی را كنار می گذارید و محاسن پسندیده ای به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید صدای آواز چكاوكها را در حین پرواز می شنوید ، نشانة آن است كه در كار خود پیشرفت می كنید و خانة خود را تغییر می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید چكاوكها ب سمت زمین می آیند و آواز می خوانند ، دلالت بر آن دارد كه هنگامی كه سرمست از شادمانی هستید ، اندوه ژرفی بر شما چیره می شود .

4ـ دیدن چكاوك زخمی یا مرده در خواب ، نشانة اندوه و مرگ است .

5ـ كشتن چكاوك در خواب ، علامت آن است كه با گستاخی و بی ادبی به فرد بیگناهی حمله ور می شوید .

6ـ اگر خواب ببینید چكاوكی گرد شما پرواز می كند و روی سر شما می نشیند ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما روی خوش نشان خواهد داد .

7ـ اگر خواب ببینید چكاوكها را به دام انداخته اید ، علامت آن است كه به راحتی در اجتماع احترام و مقام به دست خواهید آورد .

8ـ دیدن چكاوكها در حین دانه چیدن در خواب ، نشانة برداشت محصولاتی فراوان است .چكش

دیدن چكش در خواب ، نشانة آن است كه برای رسیدن به ثروت باید از موانع دلسرد كننده ای عبور كنید .چكمه

1ـ اگر در خواب چكمة خود را در پای دیگری ببینید ، نشانة آن است كه رقیبی معشوق شما را مجذوب خود می كند .

2ـ دیدن پوشیدن چكمه ای نو در خواب ، علامت آن است كه در معاملات خود پیروز می شوید . یا نشانة آن است كه سرپرست خانواده طلب دستمزد بیشتری از شما می كند .

3ـ دیدن چكمة كهنه و پاره در خواب ، نشانة آن است كه دامی بر سر راه شما پهن شده است ، ممكن است به بیماری مبتلا شوید .چلاق

اگر زنی فردی چلاق را در خواب ببیند ، نشانة آن است كه امید او به یأس مبدل خواهد شد .چماق

1ـ اگر خواب ببینید به فردی كه چماقی در دست دارد ، نزدیك می شوید ، دلالت بر آن دارد كه به مشكلاتی كه به سمت شما هجوم آورده اند ، غلبه خواهید كرد و به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید كسی را با چماق می زنید ، نشانة آن است كه به سفری دشوار و بی حاصل خواهید رفت .چمدان

1ـ دیدن چمدان در خواب ، علامت آن است كه به سفرهایی خواهید رفت كه برای شما بدبختی خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید چمدان خود را می بندید ، علامت آن است كه در آیندة نزدیك به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت .

3ـ اگر خواب ببینید وسایل داخل چمدان را با بی نظمی چیده اید ، نشانة آن است كه در آیندة نزدیك به مسافرتی دلپذیر خواهید رفت .

4ـ دیدن چمدان خالی در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاشقانه و ازدواج دچار نومیدی خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید محتوای چمدان را بررسی می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی به آسایش و راحتی دست خواهید یافت ، و در امور اجتماعی پیشرفت خواهید كرد .

6ـ اگر خواب ببینید چمدانی كه برای مسافرت انتخاب كرده اید ، كوچك است و تمام وسایل شما در آن جا نمی گیرد ، نشانة آن است كه شغلی برتر به دست می آورید و به خواسته های خود نیز خواهید رسید .

7ـ اگر دختری خواب ببیند هر چه می كند نمی تواند در چمدان خود را بگشاید ، علامت آن است كه در اثر اتفاقی نومید كننده ، شانس ازدواج با مرد ثروتمندی را از دست می دهد .

8ـ اگر دختری خواب ببیند هر چه می كوشد ، نمی تواند در چمدان خود را ببندد ، علامت آن است كه از رفتن به سفر مورد علاقه اش مأیوس می گردد .چمن

1ـ دیدن زمین چمن مسابقات اسب دوانی در خواب ، علامت آن است كه به آسودگی و ثروت دست خواهید یافت .

2ـ دیدن چمنزاری سبز در خواب ، علامت آن است كه به كارهایی قابل توجه علاقمند خواهید شد .چمنزار

1ـ اگر خواب ببینید بر چمنزاری یك دست قدم می زنید ، علامت آن است كه در زندگی شما موقعیتهای نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت .

2ـ اگر خواب ببینید با خانوادة خود در چمنزاری مشغول شادی و تفرج هستید ، نشانة آن است كه در شغل خود به موفقیت دست خواهید یافت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند بر چمنزاری در انتظار دوست خود نشسته است ، نشانة آن است كه به آرزوهای خود دست خواهد یافت . دیدن چمنزاری خشكیده در خواب ، علامت جدایی و اختلافات است .

4ـ اگر خواب ببینید مارها روی چمنزاری می خزند ، نشانة آن است كه رفتار خشونت آمیز دیگران شما را ناراحت و مأیوس می سازد .چنگ

1ـ شنیدن نوای شیرین و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است كه كاری كه سودمند به نظر می رسید پایان غم انگیزی خواهد داشت .

2ـ دیدن چنگ شكسته در خواب ، علامت بیماری و شكستن پیمان میان عشاق است .

3ـ اگر در خواب چنگ بنوازید ، نشانة‌ آن است كه بخاطر آنكه هیچ گاه دچار شك و تردید نمی شوید باید در انتخاب همسر با یقین و اعتماد كاملی پیش نروید .چنگال

دیدن چنگال در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان در صدد بر كنار كردن شما از كار هستند . اگر زنی خواب چنگال ببیند ، علامت آن است كه در خانواده اش اختلاف بوجود خواهد آمد و نشانة جدایی او از معشوق نیز هست .چنگك

1ـ اگر خواب ببینید كسی با چنگك به شما حمله می كند ، نشانة آن است كه دچار اندیشه هایی عذاب آور خواهید شد .

2ـ دیدن چنگك در خواب ، نشانة درگیر شدن با تعهدات ناخوشایند است .چوب

1ـ اگر خواب ببینید از دسته ای چوب ، دود غلیظی بر می خیزد ، نشانة آن است كه دشمنان بزودی به شما هجوم می آورند ، اما اگر چوبها در آتشی درخشان بسوزند ، علامت آن است كه از بدبختی نجات می یابید و از خوشبختی بزرگی بهره مند می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید روی هیزمهای شعله ور راه می روید ، نشانة آن است كه از نادانی دوستان خود لطمه می خورید . اگر در خواب بتوانید بی آنكه پایتان بسوزد از روی هیزمها راه بروید ،نشانة آن است كه بطور سحر آمیزی آرزوهایتان جامة عمل می پوشد .

3ـ اگر خواب ببینید ، شما را به تیركی چوبی بسته اند و هیزمهایی برای سوزاندن شما گرد می آودند، علامت آن است كه بدبختی و زیانی در انتظار شماست ، اما اگر در خواب بتوانید خود را آزاد كنید و بگریزید ، نشانة آن است كه به سعادتی طولانی دست خواهید یافت .چوب بست

دیدن چوب بست در خواب، نشانة آن است كه در رشته ای به كار می پردازید كه هیچ موفقیتی برای شما به همراه نمی آورد .چوب پنبه

1ـ اگر خواب ببینید چوب پنبه بطریها را در جشن باز می كنید ، علامت آن است كه بزودی وارد مرحله ای موفقیت آمیز خواهید شد و از بهترین نوع شادمانی و نشاط لذت خواهید برد .

2ـ دیدن چوب پنبة طبی در خواب ، نشانة بیماری و انرژی تلف شده است .

3ـ دیدن چوب پنبه ماهیگیری روی آب زلال ، نشانة سعادت و كامیابی است .

4ـ دیدن چوب پنبه ماهیگیری روی آب متلاطم ، نشانة آن است كه افراد خطا كار شما را ناراحت می كنند .

5ـ اگر خواب ببینید چوب پنبه بر سر بطریها می گذارید ، نشانة نظم و سامان در كار و زندگی شماست .

6ـ اگر دختری خواب ببیند چوب پنبة بطری مشروبی را باز می كند ، علامت آن است كه نامزدی شاد و زیبا نصیبش خواهد شد كه علاقة زیادی به او دارد . بینندة این خواب باید مراقب آبروی خود باشد و به هشدارهای والدین خود گوش فرا دهد .چوب جنگلی

1ـ دیدن چوب جنگلی در خواب ، علامت آن است كه تغییراتی طبیعی در كار و زندگی شما رخ خواهد داد .

2ـ دیدن هیزمهای افروخته در خواب ، علامت آن است كه نقشه ها و طرحهای شما به زودی تكمیل و قابل اجرا خواهند شد . سعادت با لطف و مرحمت به روی شما لبخند خواهد زد .

3ـ خرید و فروش چوب جنگلی در خواب ، علامت آن است كه با قاطعیت و پشتكار ثروتی گرد می آورید .چوب حراج

1ـ دیدن چوب حراج در خواب ، نشانة آن است كه بار مسئولیتی به دوش شما می افتد كه چندان سودی به دنبال ندارد .

2ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، علامت آن است كه برای كمك به دوستان خود علاقة فراوانی نشان خواهید داد .چوبدستی

دیدن چوبدستی در خواب ، نشانة غم و اندوه است .چوب زیر بغل

1ـ اگر خواب ببینید با كمك چوب زیر بغل راه می روید علامت آن است كه وضعیت مالی شما متزلزل خواهد شد.

2ـ اگر خواب ببینید چوب زیر بغل از دست شما می افتد و می شكند ، نشانة آن است كه از سپردن كارهای خود به دست دیگران پشیمان خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید كسی به كمك چوب زیر بغل راه می رود ، علامت آن است كه كارهایتان با نتایجی مطلوب همراه خواهد شد .چوبة دار

1ـ اگر در خواب دوستی را پای چوبة دار ببینید ، نشانة آن است كه اگر در مورد امر بسیار مهمی درست تصمیم نگیرید به مصیبتی عظیم گرفتار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید شما را به چوبة دار بسته اند ، نشانة آن است كه از بد ذاتی دوستان نادرست عذاب خواهید كشید .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش را پای چوبة دار اعدام كرده اند ، علامت آن است كه با مردی مكار و بی پروا ازدواج خواهید یافت .

5ـ اگر خواب ببینید دشمن خود را دار می زنید ، نشانة آن است كه در تمام مراحل زندگی پیروز و موفق خواهید شد .چوپان

1ـ دیدن چوپانها به هنگام مراقبت از گله های خود در خواب ، نشانة آن است كه كشاورزان محصول فراوانی به دست خواهند آورد . برای دیگران نشانه كسب منفعت فراوان است .

2ـ دیدن چوپان بی گله و بی كار در خواب ، نشانة ابتلا به بیماری است .چهارراه

1ـ دیدن چهارراه در خواب ، نشانة آن است كه برای رسیدن به خواسته های خود قادر نیستید از فرصتهایی مناسب استفاده كنید .

2ـ اگر خواب بببیند درچهارراهی سرگردان هستید و نمی دانید باید از كدام طرف بروید ، علامت آن است كه وقایع بیهوده و جزئی ناراحتی برایتان فراهم می سازد . اما اگر بتوانید در خواب راه خود را انتخاب كنی ، دلالت بر آن دارد كه اقبال یار شما خواهد بود .چهره

1ـ دیدن چهره های شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است .

2ـ دیدن چهره های اندوهگین و اخمو ، نشانة بدبختی و درد سر است .

3ـ دیدن چهرة زشت در خواب ، علامت اختلاف و مشاجره است .

4ـ اگر عاشقی خواب ببیند چهرة معشوقش پیر به نظر می رسد ، علامت آن است كه شادمانی دوستی ها به جدایی و اندوه ختم می شود .

5ـ دیدن چهره های مرموز و ناآشنا در خواب ، علامت آن است كه بدبختی گرد شما را فرا می گیرد .

6ـ دیدن چهره خود در خواب ، علامت اضطراب و نگرانی است . اگر افراد متأهل چنین خوابی ببینند ، علامت جدایی و طلاق است .

7ـ اگر در خواب به چهرة خود در آینه نگاه كنید ، علامت آن است كه در عملی كردن نقشه های خود برای پیشرفت در زندگی ناتوان خواهید بود . از خود نومید می شوید و ارزش دوستان را نادیده می گیرید .چیدن علف هرز

1ـ اگر خواب ببینید علفهای هرز را می چینید ، علامت آن است كه در به پایان رساندن كاری كه برای شما امتیازی در بر دارد با مشكل روبرو می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول چیدن علفهای هرز هستند ، علامت آن است كه دشمنان طرحهای شما را نابود خواهند ساخت .