تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ج ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ج ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


ج


جادو ، جاده ، جارچی ، جاروب ، جارو کردن ، جاسوس ، جام ، جایزه ، جدایی ، جذام ، جراح ، جراحت ، جرثقیل ، جریمه ، جزیره ، جست و خیز ، جسد ، جسد سوخته ، جشن ، جشن تولد ، جشنواره ، جعبه ، جعفری ، جغجغه ، جغد ، جلا دادن ، جلسه ، جمجمه ، جن ، جنگ ، جنگل ، جو ، جواهر ، جوجه ، جوجه تیغی ، جوراب ، جوش ، جوهر ، جهنم ، جهیزیه ، جیب ، جیب بر ، جیرجیرک

 

برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ج

جادو ، جاده ، جارچی ، جاروب ، جارو کردن ، جاسوس ، جام ، جایزه ، جدایی ، جذام ، جراح ، جراحت ، جرثقیل ، جریمه ، جزیره ، جست و خیز ، جسد ، جسد سوخته ، جشن ، جشن تولد ، جشنواره ، جعبه ، جعفری ، جغجغه ، جغد ، جلا دادن ، جلسه ، جمجمه ، جن ، جنگ ، جنگل ، جو ، جواهر ، جوجه ، جوجه تیغی ، جوراب ، جوش ، جوهر ، جهنم ، جهیزیه ، جیب ، جیب بر ، جیرجیرک
جادو

1ـ اگر خواب ببینید جادو شده اید ، علامت آن است كه اگر نسبت به اعمال خود دقت بیشتری به خرج ندهید در معرض آلوده شدن به گناهی قرار خواهید گرفت ، باید به پند بزرگترها گوش فرا دهید .

2ـ اگر خواب ببینید در مقابل جادو شدن مقاومت می كنید ، علامت آن است كه بخاطر نیروی تعقل و بصیرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد .

3ـ اگر خواب ببینید می كوشید دیگران را جادو كنید ، نشانة آن است كه دچار دردسر و پریشانی خواهید شد .جاده

1ـ اگر خواب ببینید در جاده ای ناهموار و ناشناخته سفر می كنید ، علامت آن است كه وظایف جدیدی به عهده خواهید گرفت كه نتیجه ای جز اتلاف وقت و ناراحتی برای شما به ارمغان نخواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید از جاده ای عبور می كنید كه اطراف آن را گلها و درختان فرا گرفته اند ، نشانة آن است كه ناگاه شادمانی بزرگی شما را فرا خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببینید به همراه دوستانتان از جاده ای سرسبز و با صفا عبور می كنید ، نشانة آن است كه در آیندة نزدیك صاحب همسر و فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای زیبا خواهید ساخت .

4ـ اگر خواب ببینید در جاده ای راه خود را گم كرده اید ، علامت آن است كه بر سر تصمیم گیری پیرامون مسایل تجاری مرتكب اشتباه می شوید و زیان می بینید .جارچی

1ـ دیدن جارچی در خواب ، نشانة آن است كه بحث و گفتگوها به نتیجه ای مطلوب می رسد .

2ـ اگر جارچی اندوهگینی به خواب ببینید ، نشانة آن است كه واقعه ای تأسف بار به وقوع می پیوندند .جاروب

1ـ دیدن جاروی نو در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با صرفه جویی اوضاع مالی بهبود خواهد یافت .

2ـ اگر خواب ببینید جایی را جارو می كنید ، نشانة آن است كه در معامله ای زیان خواهید دید .

3ـ اگر زنی خواب ببیند جاروی خود را گم كرده است ، علامت آن است كه او برای شوهر خود همسری بداخلاق ، و برای امور خانه زنی نامرتب است .جاروكردن

1ـ اگر زنی خواب ببیند جایی را جارو می كند ، نشانة آن است كه همسرش او را عزیز خواهد داشت و فرزندان از محیط گرم خانواده لذت خواهند برد .

2ـ اگر خواب ببینید اتاقها باید جارو شوند اما شما تا آن هنگام از نظافت آنها صرف نظر كرده اید ، نشانة آن است كه در روزهای آینده اضطراب و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت .

3ـ اگر خدمتكارتان خواب ببینند كه مشغول جارو كردن هستند ، نشانة‌ آن است كه مورد سوء ظن دیگران قرار خواهد گرفت .جاسوس

1ـ اگر خواب ببینید جاسوسها با سؤ الات پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانة آن است كه در موقعیتی خطرناك قرار خواهید گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید جاسوس هستید ، نشانة آن است كه دست به كارهایی نامطلوب خواهید زد .جام

1ـ اگر خواب ببینید از جامی نقره ای می نوشید ، نشانة آن است كه در آیندة نزدیك از حرفة خود سودی اندك نصیبتان خواهد شد .

2ـ دیدن جام های قدیمی در خواب ، علامت آن است كه از طرف افرادی ناآشنا ، به شما ثروتی خواهد رسید .

3ـ اگر زنی خواب ببیند به مردی یك جام شیشه ایِ پر از آب می دهد ، علامت آن است كه در زندگی لذتی نامشروع خواهد برد .جایزه

1ـ دیدن جوایزی كه به دیگران باید اعطا شود ، نشانة آن است كه در اثر كوششهای آشنایان ثروتی به شما خواهد رسید .

2ـ جایزه دادن به دیگران در خواب ، نشانة آن است كه از لذتهایی زمینی و ثروتی ناپایدار بهرمند خواهید شد .جدایی

1ـ اگر خواب ببینید از دیگران جدا می شوید ، علامت آن است كه وضعیتِ جسمی نامساعد خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید كسی از خانوادة خود جدا می شود ، علامت آن است كه در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت كه هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت .جذام

1ـ اگر خواب ببینید به جذام مبتلا شده اید ، علامت آن است كه در اثر ابتلا به بیماری ، تمامی ثروت خود را از دست می دهید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگری مبتلا به جذام شده است كه در زندگی با وقایع دلسردكننده ای روبرو خواهید شد و احساسات عاشقانة شما به بی تفاوتی تبدیل خواهد شد .جراح

دیدن پزشك جراح در خواب ، نشانة آن است كه از طرف دشمنانی كه تقریباً همكار هستند ، تهدید خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه از واقعه ای تلخ متأثر و اندوهگین خواهد شد .جراحت

1ـ دیدن جراحت در خواب ، نشانة آن است كه ابتلا به بیماری باعث آشفتگی فكری شما خواهد شد .

2ـ دیدن پانسمان زخم در خواب ، نشانة آن است كه آرزوها و تمایلات قلبی شما مبدل به خوشگذرانی های زودگذر با دیگران خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید نوزادی چنان زخم عمیقی بر تن دارد كه می توانید حتی استخوانش را هم ببینید ، نشانة آن است كه وقایع اضطراب آور و آزار دهنده كمتر در زندگیتان روی می دهد .
4ـ اگر خواب ببینید جراحتی بر تن خود دارید ، نشانة آن است كه به ضعف قوای جسمانی مبتلا خواهید شد ، و دست به كاری دشوار خواهید زد .

5ـ اگر خواب ببینید زخم خود را پانسمان می كنید ، علامت آن است كه از فرصتی برای خوشبخت شدن استفاده می كنید .

6ـ دیدن زخم و جراحت دیگران در خواب ، علامت آن است كه دوستان در حق شما بی انصافی می كنند .جرثقیل

دیدن جرثقیل در خواب ، نشانة آن است كه در زندگی با موانعی روبرو خواهید شد .جریمه

1ـ اگر خواب ببینید به خاطر خلافی كه انجام داده اید جریمه می شوید ، نشانة آن است كه نسبت به انجام وظایف خود سركشی می كنید .

2ـ پرداختن جریمه در خواب ، علامت بیمار شدن و زیان مالی است .

3ـ شانه خالی كردن از پرداخت جریمه در خواب ، نشانة آن است كه بر رقیب خود چیره خواهید شد .جزیره

1ـ اگر خواب ببینید در جزیره ای هستید كه آبی زلال پیرامون آن را فرا گرفته است ، علامت آن است كه به مسافرتی خواهید رفت و در زندگی خوشبخت خواهید شد . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه به زودی ازدواجی مبارك خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببینید در جزیره ای بی آب و علف هستید ، علامت آن است كه در اثر افراط در كاری ، شادمانی خود را از دست می دهید .

3ـ دیدن یك جزیره در خواب ، نشانة آن است كه بعد از تلاش و تحمل سختی فراوان لبریز از آرامش و آسایش دست خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید مردمی در جزیره هستند ، علامت آن است كه می كوشید در كارها مقام خود را بالاتر ببریدجست خیز

اگر دختری خواب ببیند از روی مانعی خیز برمی دارد ، علامت آن است كه با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت .جسد

1- دیدن جسد در خواب ، نشانه از میان رفتن شادی است و کسب خبرهای بد از وضعیت دوستی که درمیان شما نیست . اگر شخص جوانی خواب جسد ببیند ، نشانه برباد رفتن لذتی و هجوم نومیدیهای پیاپی است.

2- اگر در خواب جسدی را میان تابوتی ببیند ، نشانه وقوع مشکلات فراوان است .

3- دیدن جسدی سیاهپوش در خواب ، نشانه مرگ دلخراش یک دوست یا تزلزل و گرفتاری در حرفه خواهد بود .

4- اگر در خواب ببیند در میدان جنگ اجساد زیادی خفته اند ، دلالت بر دسته بندیهای سیاسی و جنگ بین کشورها است .

5- دیدن اجساد حیوانات در خواب ، علامت زیان در شغل و خلل در سلامت است .

6- دیدن جسد یکی از نزدیکان ، نشانه مرگ یکی از اعضای خانواده است یا اختلاف شدید بین افراد خانواده .

7- اگر عشاق اجساد حیوانات را در خواب ببینند ، علامت ناتوانی در حفظ پیمانهای مقدس است .
8- اگر خواب ببیند روی چشم جسدی پول می گذارید ، نشانه آن است که دشمنان شما چپاول می کنند و شما در آن وضع حتی قدرت خشمگین شدن را هم ندارید.جسد سوخته

1ـ اگر در خواب جسدهایی سوخته ببینید ، نشانة آن است كه دشمنان نفوذ شما را در محیط كار كاهش می دهند .

2ـ اگر در خواب جسد سوختة خود را ببینید ، نشانة‌ آن است كه در انجام وظایف خود تنها باید به رأی خود بسنده كنید . زیرا اگر تحت تأثیر قضاوت دیگران قرار بگیرید با شكست روبرو خواهید شد .جشن

1ـ دیدن جشنی در خواب ، نشانة آن است كه برای شادمانی شما نقشه هایی خواهند كشید .

2ـ اگر خواب ببینید در جشنی نظم و مدیریت خوبی حكمفرمانیست ، علامت آن است كه در اثر بی دقتی كسی بیمار خواهد شد و مشاجراتی ناخوشایند در خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببینید دیر به جشنی رسیده اید ، نشانة‌ آن است كه كارهای پردردسری اوقات شما را پر می كند .جشن تولد

خواب جشن تولد برای جوانان ، نشانة فقر و تنگدستی است و برای پیرمردان نشانة غم تنهایی است .جشنواره

اگر خواب ببینید در جشنواره ای حضور دارید ، علامت آن است كه به دیگران بسیار وابسته اید و دل به كسب لذاتی می بندید كه زودتر از موعد طبیعی شما را پیر می كند .جعبه

1ـ باز كردن جعبه در خواب ، نشانة كسب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است .

2ـ اگر خواب ببینید ، داخل جعبه ای پر از پول است ، حاكی از فرا رسیدن موعد بازنشستگی و زندگی راحت است .جعفری

1ـ دیدن جعفری در خواب ، علامت ان است كه با سختی و دشواری موفقیتی به دست خواهید آورد .

2ـ خوردن جعفری در خواب ، نشانة آن است كه به خاطر خانوادة خود دچار نگرانی بزرگی خواهید شد .جغجغه

1ـ اگر خواب ببینید بچه ای با جغجغه بازی می كند ، علامت آن است كه زندگی شما لبریز از صلح و صفا خواهد بود ، و وظایف خود را نیز با افتخار و سربلندی پیش خواهید برد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه در آیندة نزدیك با مرد دلخواهش ازدواج خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببینید به بچه ای جغجغه ای می دهید ، علامت آن است كه در كاری سرمایه گذاری می كنید كه با شكست روبرو خواهد شد .جغد

1ـ شنیدن صدای بم جغد در خواب ، علامت آن است كه به دنبال سلامت و شادمانی مرگ فرا خواهد رسید .

2ـ دیدن جغد مرده در خواب ، نشانة رهایی از بیماریی شدید یا خطر مرگ است .

3ـ دیدن جغدی بر شاخه های درخت ، نشانة آن است كه دشمنان پنهانی در بدنام كردن شما می كوشند .جلادادن

1ـ اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ، نشانة آن است كه با ریاكاری به دنبال كسب امتیاز خواهید بود .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران اشیاء خانة خود را جلا می دهند ، نشانة آن است كه دوستان خواهند كوشید تعلق خاطر بیشتری به شما پیدا كنند .جلسه

اگر خواب ببینید عضو یك جلسه هستید ، علامت آن است كه به ثروت خود مغرور می شوید و با اعضای خانوادة خود نامهربانی می كنید . نهایتاً پیشرفت چندانی نخواهید داشت .جمجمه

1ـ اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانة آن است كه میان اعضای خانوادة شما اختلاف و مشاجره بوجود خواهد آمد . اگر در خواب جمجمه ای را در دست بگیرید ، نشانة آن است كه حرفه و كار شما با كسادی روبرو خواهد شد .

2ـ دیدن جمجمة یك دوست در خواب ، نشانة آن است كه از دوستان رفاقت با دیگری را به دوستی با شما ترجیح می دهد .

3ـ دیدن جمجمه خود در خواب ، نشانة آن است كه مدام در حسرت خوردن و پشیمانی به سر خواهید برد .جن

دیدن سم شكافتة جن در خواب ، نشانة آن است كه بدبختی شما را تهدید می كند و با دوری از افراد ناشناس به انجام كار مثبتی خواهید پرداخت .جنگ

1ـ دیدن صحنه های جنگ در خواب ، علامت آن است كه بی نظمی و اغتشاش در امور كار و خانواده شما راه خواهد یافت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به جنگ می رود ، علامت آن است كه دربارة شخصیت نامزد خود خبر دردناكی خواهد شنید .

3ـ اگر خواب ببینید كشور شما در جنگ شكست خورده است ، علامت آن است كه منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید كشور شما در جنگ پیروز شده است ، علامت آن است كه میان افراد خانوادة شما صلح و صفا برقرار خواهد شد .جنگل

1ـ اگر در خواب ، خود را میان جنگلی انبوه ببینید ، علامت آن است كه در كارِ تجارت زیان خواهید دید ، در خانواده تان مشاجره و اختلاف روی خواهد داد .

2ـ اگر در خواب میان جنگلی انبوه احساس سرما و گرسنگی كنید ، نشانة آن است كه برای پایان دادن به مسئله ای ناخوشایند مجبور می شوید مسافرت كنید .

3ـ دیدن جنگلی از درختان باشكوه ، علامت سعادت و خوشبختی است . این خواب برای كسانی كه اهل ادبیات و مطالعه هستند ، علامت آن است كه در اجتماع به مقامی ارزشمند دست می یابید و شهرتمند می شوید .

4ـ زنی می گوید: خواب دیدم كه در جنگلی غریب بسر می برم ، جنگلی از درختان نارگیل ، و زمین از برگهای خشك پوشیده بود . من گم شده بودم و سرگردان به هر طرف می رفتم . برگهای خشك زیر پایم خش خش می كردند . بعد از ظهر روز بعد تلگرافی به دستم رسید ، خبر مرگ عموزاده ام در آن نوشته شده بود .جو

1ـ دیدن جو در خواب ، علامت روبرو شدن با حوادثی دلپذیر است . اگر كشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه در سایة اوضاع مالی بهتر افراد خانواده اش راحت و بی دردسر زندگی خواهند كرد .

2ـ دیدن جوهای گندیده در خواب ، علامت آن است كه غم و اندوه جای امیدهای درخشانتان را خواهد گرفت .

3ـ اگر دختری در خواب جو ببیند ، علامت آن است كه با معاشرینی لایق و ثروتمند دیدار خواهد كرد .جواهر

1ـ دیدن جواهر در خواب ، نشانة كسب ثروت و خوشیهای فراوان است .

2ـ استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب ، نشانة آن است كه به آرزوهای خود دست خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند ، نشانة آن است كه شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت .

4ـ دیدن لباسهای جواهر نشان در خواب ، علامت آن است كه خوش اقبالی بی نظیری به شما رو می آورد .

5ـ اگر خواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است ، علامت آن است كه در زندگی به موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت .

6ـ اگر خواب ببینید به كسی جواهر می دهید ، نشانة آن است كه اگر هشیار نباشید حادثة خطرناكی شما را تهدید خواهد كرد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند از كسی جواهر می گیرد ، علامت آن است كه با همسری دلخواه ازدواج خواهد كرد . اما اگر در خواب جواهری را گم كند ، نشانة آن است كه مردی او را با تملق و دروغ فریب می دهد .

8ـ پیدا كردن جواهر در خواب ، نشانة پیشرفت سریع و درخشان در كارهای مورد علاقه است .

9ـ اگر خواب ببینید جواهری می خرید ، علامت آن است كه در كارها بخصوص در مسایل عاطفی همواره موفق خواهید بود .جوجه

1ـ خواب جوجه هایی كه تازه از تخم در آمده اند خستگی از مسئولیتهای بسیار است كه سرانجام معلوم می شود پذیرفتن مسئولیتها به نفع زندگی شما بوده است .

2ـ دیدن جوجه هایی كه پر و بالی در آورده اند ، دلالت بر آن دارد كه بی آنكه به كار جسمانی بپردازید در كارهای خود موفقیت به دست می آورید .

3ـ اگر خواب ببینید جوجه ها به آشیانه می روند ، دلالت بر آن دارد كه كسی می خواهد شما را به درد سر بیاندازید .

4ـ اگر خواب ببینید مشغول خوردن خوراك جوجه هستید ، نشانة آن است كه در امر عشق و كار بلا تكلیف می مانید .جوجه تیغی

1ـ دیدن جوجه تیغی در خواب ، علامت آن است كه كار و آشنایی با دوستان جدید را با سردی رد می كنید .

2ـ اگر دختری خواب جوجه تیغی ببیند ، علامت آن است كه احساسات و تأثیرات منفی را از خود دور می كنید.جوراب ساقه بلند

1ـ دیدن جوراب ساقه بلند در خواب ، نشانة آن است كه از روابط بی بندوبار با زنان لذت كسب می كنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نخ جوراب ساقه بلندش در رفته است ، نشانة آن است كه دست به اعمالی زشت و ناپسند خواهد زد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند جوراب ساقه بلندی پر نقش و نگار به پا كرده است ، نشانة آن است كه خواهید كوشید توجه مردان را به سوی خود جلب كند .جوش

1ـ اگر خواب ببینید از جوشی ، چرك و خون بیرون می آید ، نشانة آن است كه ممكن است ریاكار دوستان شما را با مشكل مواجه كند ، یا در آینده با حوادثی نامطلوب مواجه شوید .

2ـ اگر برپیشانی خود جوش ببینید ، دلالت بر بیماری یكی از اقوام دارد .جوهر

1ـ اگر خواب ببینید جوهر بر لباس كسی پاشیده می شود ، علامت آن است كه شك و حسد و حقارت دیگران ، به شما آسیب وارد می كند .

2ـ اگر دختری درخواب جوهر ببیند ، علامت آن است كه فریب كسی را خواهد خورد .

3ـ اگر در خواب انگشتان خود را جوهری ببینید ، نشانة آن است كه با حسادت می كوشید به دیگری صدمه بزنید . اما اگر جوهر قرمز باشد ، نشانة آن است كه اتفاق بسیار بدی برای شما رخ خواهد داد .

4ـ اگر خواب ببینید قلم خود را جوهر می كنید ، نشانة آن است كه با افرادی شرور دوست می شوید و به كاری پست و نادرست تن می دهید .

5ـ دیدن شیشه های جوهر در خواب ، نشانة داشتن علایقی بیهوده است .جهنم

1ـ اگر خواب ببینید در جهنم هستید ، نشانة آن است كه هوا و هوسها شما را از مادی و اخلاقی نابود می سازد .

2ـ اگر خواب ببینید دوستانتان در جهنم هستند ، علامت آن است كه از بدبختیِ دوستی باخبر می شوید و دچار پریشانی و نگرانی خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید در جهنم فریاد می زنید ، علامت آن است كه دشمنان از عدم توانایی دوستان برای نابودی شما استفاده خواهند كرد .جهیزیه

1ـ اگر خواب ببینید همسر شما جهیزیه ای با خود نیاورده است ، علامت آن است كه برای رهایی از فقر باید روی روابط خود با مردم حساب كنید .

2ـ اگر خواب ببینید همسر شما جهیز با خود آورده است ، نشانة آن است كه انتظارات شما برآورده خواهد شد .جیب

دیدن جیب لباس خود در خواب ، نشانة آن است كه وسوسه هایی شیطانی بر علیه شما شكل خواهد گرفت .جیب بر

1ـ دیدن جیب بر در خواب ، علامت آن است كه دشمن موفق می شود برایتان دردسری تولید كند .

2ـ اگر خواب ببینید جیب بر جیب دختری را می زند ، نشانة آن است كه مورد رشك و حسادت فردی قرار می گیرید ، و در اثر دسیسه های شیطانی احترام خود را نزد دوستان از دست می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید جیب كسی را می زنید ، نشانة آن است كه با رفتار خشونت بار خود موجب رنجش خاطر دوستان می گردید .جیرجیرك

1ـ شنیدن صدای جیرجیرك در خواب ، نشانة‌ شنیدن اخبار غم انگیز است . شاید خبر مرگ دوستی را می شنوید .

2ـ دیدن جیرجیرك در خواب ، علامت دست به گریبان شدن با فقر و تنگدستی است .