تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ت ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ت ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


ت

تئاتر ، تاج ، تاج خروس ، تاج گل ، تار ، تار عنکبوت ، تاریکی ، تاکسی ، تانک ، تانکر ، تب ، تبر ، تبعید ، تپانچه ، تپه ، تخت سلطنت ، تخته سیاه ، تخم مرغ ، تدفین ، تراشیدن موی سر ، تربچه ، ترس ، ترشی ، ترک کردن ، تشک ، تشکچه ، تصادف ، تف کردن ، تفنگ شکاری ، تقاضای پرداخت بدهی ، تقویم ، تکمیل کردن ، تگرگ ، تلسکوپ ، تلفن ، تلگراف ، تلمبه ، تله ، تله موش ، تله حشرات ، تله موش صحرایی ، تمبر پستی ، تمساح ، تمشک ، تنباکو ، تنبل ، تندباد ، تندر ، تنفر ، تنومند ، توپ جنگی ، توت سفید ، توت فرنگی ، تور لباس عروس ، تور ماهیگیری ، توله سگ ، تهوع ، تیر ، تیر اندازی ، تیروکمان ، تیغ ، تیغ گیاهان ، تیمارستان


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ت

تئاتر ، تاج ، تاج خروس ، تاج گل ، تار ، تار عنکبوت ، تاریکی ، تاکسی ، تانک ، تانکر ، تب ، تبر ، تبعید ، تپانچه ، تپه ، تخت سلطنت ، تخته سیاه ، تخم مرغ ، تدفین ، تراشیدن موی سر ، تربچه ، ترس ، ترشی ، ترک کردن ، تشک ، تشکچه ، تصادف ، تف کردن ، تفنگ شکاری ، تقاضای پرداخت بدهی ، تقویم ، تکمیل کردن ، تگرگ ، تلسکوپ ، تلفن ، تلگراف ، تلمبه ، تله ، تله موش ، تله حشرات ، تله موش صحرایی ، تمبر پستی ، تمساح ، تمشک ، تنباکو ، تنبل ، تندباد ، تندر ، تنفر ، تنومند ، توپ جنگی ، توت سفید ، توت فرنگی ، تور لباس عروس ، تور ماهیگیری ، توله سگ ، تهوع ، تیر ، تیر اندازی ، تیروکمان ، تیغ ، تیغ گیاهان ، تیمارستان
تئاتر

1ـ اگر خواب ببینید بر صندلی تئاتر نشسته اید ، نشانة آن است كه از گفتگو با دوستان جدید خود لذت بسیار خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید خود یكی از بازیگران تئاتر هستید ، نشانة آن است كه از تفریحی كوتاه مدت لذت خواهید برد .

3ـ اگر خواب ببینید نمایشی دراماتیك تماشا می كنید ، نشانة آن است كه در اثر تفریحات حماقت آمیز در آستانة نابودی ثروت خود قرار خواهید گرفت .

4ـ دیدن اپرا در خواب ، نشانة آن است كه بر آرزوها و خواسته های خود دست خواهید یافت .

5ـ اگر به هنگام تماشای نمایشی بخندید یا برای بازیگری كف بزنید ، نشانة آن است كه وظیفة خود را فدای ارضاء هوسهایتان خواهید كرد .

6ـ اگر خواب ببینید هنگام آتش گرفتن سالن نمایش از آنجا می گریزید ، نشانة آن است كه به كار پرخطری دست خواهید زد .تاج

1ـ دیدن تاج در خواب ، نشانة تغییر و تحول در زندگی و رفتن به سفری درازمدت است .

2ـ اگر خواب ببینید تاجی بر سر دارید ، نشانة از دست دادن ثروت است .

3ـ اگر خواب ببینید فردی تاجگذاری می كند ، علامت ارزشمند بودن تفكر شماست .

4ـ اگر خواب ببینید شخصی كه تاج بر سر گذاشته است آدمی عالی مقام است كه با شما گفتگو می كند ، نشانة علاقة شما به امور مملكتی و مسایل سیاسی است .تاج خروس

دیدن گل تاج خروس در خواب ، نشانة آگاهی و دانش كم است . بینندة خواب باید تلاش كند به دانش و فرهنگی برتر دست یابد .تاج گل

1ـ دبدن تاج گلی با طراوت و تازه در خواب ، علامت آن است كه فرصتهایی بزرگ را برای كسب توانایی و اقتدار در دستهای شما قرار خواهد گرفت .

2ـ دیدن تاج گلی پژمرده در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاشقانه شكست خواهید خورد .

3ـ دیدن تاج گلهای مخصوص عروسی در خواب ، علامت آن است كه دورة سخت زندگی به زودی به پایان خواهد رسید .تار

1ـ اگر در خواب آلت تار را ببینید ، نشانة آن است كه از سرگرمیهای لذتبخش استفاده خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستی تار می نوازد ، دلالت بر آن دارد كه نگرانیهای اندكی در پیش خواهید داشت كه به شما آسیب چندانی نخواهد زد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند سیاهپوستان تار در دست دارند ، علامت آن است كه با نامزد خود به تفاهم نمی رسد و تلاشهای او برای رسیدن به مقصود با شكست مواجه خواهد شد .تارعنكبوت

دیدن تار عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه معاشرینی دلپدیر خواهید داشت و پا به ماجرایی شیرین خواهید گذاشت .تاریكی

1ـ اگر خواب ببینید در حین مسافرت با تاریكی مواجه می شوید ، علامت آن است كه به هر كاری دست بزنید ، بد خواهید آورد . اما اگر ناگاه خورشید از میان تاریكی هویدا شود ، نشانة غلبه بر اشتباهات است .

2ـ اگر خواب ببینید فرزند یا دوست خود را در تاریكی گمراه كرده اید ، علامت آن است كه دلایل فراوانی برای عصبانیت پدید خواهد آمد .تاكسی

1ـ اگر خواب ببینید تاكسی سوار شده اید ، نشانة لذت بردن از موفقیتها و سرگرمیهای دوست داشتنی است .

2ـ اگر ببینید هنگام شب با دیگران سوار تاكسی می شوید ، علامت آن است كه می خواهید رازی را از دوستان خود پنهان كنید .

3ـ اگر با زنی سوار تاكسی شوید ، حاكی از آن است كه رسوایی شما را بدنام خواهد ساخت .

4ـ اگر خواب ببینید مشغول راندن تاكسی هستید ، دلالت بر آن دارد كه در كاری كه به چنگ می آورید ، پشرفت اندكی خواهید كرد .تانك

1ـ اگر در خواب ببینید با تانكی به مبارزة دشمن می روید ، نشانة آن است كه فرصتهایی خوب برای پیشرفت به شما رو می كند به شرط آنكه از این فرصتها به درستی استفاده كنید .

2ـ اگر خواب ببینید از روی تانكی به زمین می افتید ، نشانة آن است كه از مقامی بالا به زیر می آیید .تانكر

1ـ دیدن تانكر در خواب ، نشانة آن است كه ورای توقع و انتظار خود به كامیابی و خوشنودی دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید از تانكری مایه ای چكه می كند ، نشانة آن است كه در ارتباط با كار و حرفة خود زیان خواهید دید .تب

1ـ اگر خواب ببینید از تب می لرزید ، دلالت بر آن دارد كه درد جسمانی خواهید كشید و افكار باطل شما را به مرز درماندگی خواهد رساند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگری گرفتار تب و لرز شده است ، علامت آن است كه شما با بی تفاوتی نسبت به اعتبار و نفوذ دیگران ، آنها را از خود بیزار خواهید كرد .تبر

1ـ دیدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد كه با تلاش و توانایی خود فقط می توانید به لذت و خوشی دست یابید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران از تبر استفاده می كنند ، نشانة آن است كه در كنار دوستانی سرخوش و توانا ، زندگی ای بسیار خوش خواهید داشت .

3ـ اگر دختری در خواب تبر ببیند ، دلالت بر آن دارد كه همسر وفادار پیدا خواهد كرد كه چندان ثروتی ندارد .

4ـ خواب تبر شكسته ، نشانة بیماری و از دست دادن پول و ثروت است .

5ـ خواهر من است و ابی مَلِك مَلِك جرار فرستاده ساره را گرفت ، و خدا در رؤیای شب برابی ملك ظاهر شده بوی گفت اینك تو مرده ای ـ بسبب این زن كه گرفتی .تبعید

1ـ خواب تبعید ، نشانة شر و بداقبالی است .

2ـ اگر خواب ببینید به سرزمینهای ناشناس تبعید شده اید ، به زودی خواهید مرد .

3ـ اگر خواب ببینید بچه ای به جایی تبعید شده است ، نشانة آن است كه به قراردادهای خود وفادار نخواهید ماند .

4ـ اگر دختری خواب ببیند به جایی تبعید شده است ، علامت آن است كه به مسافرتی سرچرم كننده خواهد رفت و از این سفر لذت خواهد برد .تپانچه

اگر دختری خواب ببیند با تپانچه به طرف نامزد خود شلیك می كند ، علامت آن است كه با یكی از دوستان خود ناسازگاری خواهد كرد و احتمالأ روابط خود را با قطع كرد .تپه

اگر خواب ببینید از تپه ای بالا می روید تا به نوك آن برسید ، علامت آن است كه خوشبخت و سعادتمند خواهید شد . اما اگر در خواب نتوانید به نوك تپه برسید ، علامت آن است كه در آینده باید با حسادتها و مخالفتهای دیگران مبارزه كنید .تخت سلطنت

1ـ اگر خواب ببینید بر تخت سلطنت نشسته اید ، نشانة آن است كه به زودی ثروت و شهرتی به دست می آورید .

2ـ پایین آمدن از تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است كه به یأس نومیدی دچار خواهید شد .

3ـ دیدن دیگران نشسته بر تخت سلطنت در خواب ، نشانة آن است كه در اثر محبت و لطف دیگران ثروتی به دست می آورید .تخته سیاه

اگر خواب ببینید با گچ سفید بر تخته سیاهی می نویسید ، نشانة آن است كه خبرهایی بد از جابت فردی كه دستخوش بیماری است به شما خواهد رسید . یا تجارت شما دچار نوسان و آشفتگی هایی خواهد شد .تخم مرغ

1ـ دیدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است كه ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است .

2ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است كه آشفتگی های غیر عادی در خانه شما را تهدید می كند .

3ـ دیدن تخم مرغ هایی كه تازه شكسته اند در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال مساعد آرزوهای شما را برآورده می سازد و همت عالی و انصاف شما را نزد دیگران محبوب می كند .

4ـ دیدن تخم مرغ گندیده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

5ـ دیدن یك جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

6ـ اگر خواب ببینید تخم مرغ به سر و روی شما پاشیده می شود ، نشانة آن است كه جواهراتی به خود می آویزید تا به دیگران فخر بفروشد .

7ـ دیدن تخم دیگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است كه از خوشاوند دوری به شما ارث خواهد رسید و شما در كار خود پیشرفتی چشم گیر خواهید داشت .تدفین

1ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین خویشاوندی شركت كرده اید و آفتاب بر عزاداران می تابد ، نشانة سلامتی اقوام و خویشان است و همچنین نشانة در راه بودن جشن ازدواج یكی از اقوام شماست . اما اگر خواب ببینید هوا بارانی و گرفته به نظر می رسد ، دلالت بر آن دارد كه بزودی خبر بیماری كسی را می شنوید كه از شما دور است ، و در محیط كار احساس كاهلی و رخوت می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید در مراسم تدفین ، عزاداران چهره هایی غمزده به خود گرفته اند ، نشانة آن است كه بزودی بر محیط هایی نامطلوب پا خواهید گذاشت .تراشیدن موی سر

اگر خواب ببینید موی سرتان را از ته تراشیده اید ، نشانة آن است كه افراد بیگانه با رفتاری چاپلوسانه شما را آزاد خواهند داد .تربچه

1ـ اگر خواب ببینید زمینی پوشیده از تربچه های رسیده است ، نشانة آن است كه دوستانی بی نهایت مهربان در كنار شما خواهند بود ، و نتایج كارتان نیز موفقیت آمیز خواهد بود .

2ـ خوردن تربچه در خواب ، نشانة آن است كه از بی دقتی و نادانی یكی از نزدیكان خود رنج خواهید كشید .

3ـ اگر خواب ببینید تربچه می كارید ، نشانة آن است كه خواسته های شما با شادمانی برآورده خواهد شد .ترس

1ـ اگر در خواب احساس كنید از ادامة كاری یا انجام سفری وحشت دارید ، نشانة آن است كه با خانوادة خود مشكل خواهید داشت و در اموری مهم شكست خواهید خورد .

2ـ اگر در خواب هراس دیگران را ببینید ، نشان از آن دارد كه دوستی به خاطر مشكلات شخصی خود ، از محبت كردن به شما عاجز است .

3ـ‌ اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است ، نشانة آن است كه در صداقت دوست خود شك خواهد كرد .ترشی

1ـ دیدن ظرفی ترشی در خواب ، نشانة آن است كه اگر عقیدة محكمی در زندگی پیدا نكنید به كارهایی بیهوده دست خواهید زد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند ترشی می خورد ، علامت آن است كه به شغلی دشوار اشتغال خواهد یافت .

3ـ دیدن ترشی های مختلف در خواب ، نشانة آن است كه در امور عاطفی به مشكلی دچار خواهید شد ، اما سرانجام مشكل شما حل خواهد شد .ترك كردن

1ـ اگر خواب ببینید ، كسی شما را ترك می كند ، نشانة آن است كه در نقشه هایی كه برای موفقیت در آینده كشیده اید با مشكل مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید شما دیگران را ترك می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی خود با شرایط سختی روبرو خواهید شد و راه چندانی برای غلبه بر این سختیها وجود ندارد .

3ـ اگر خواب ببینید خانة خود را ترك می كنید ، نشانة آن است كه در كسب ثروت موفقیتی به دست نخواهید آورد .

4ـ اگر خواب ببینید معشوق خود را ترك می كنید ، نشانة آن است كه در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند .

5ـ اگر خواب ببینید دوستِ مورد علاقه ای ، شما را ترك می گوید ، نشانة آن است كه به شما ارث كلانی خواهد رسید .

6ـ اگر خواب ببینید از مذهب رو برمی گردانید ، نشانة آن است كه با حمله به افراد برجسته موقعیت و مقام خود را از دست می دهید .

7ـ اگر خواب ببینید فرزندان خود را رها می كنید ، نشانة آن است كه در محیطی پر از تشنج و سوء ظن گرفتار خواهید شد . اگر چنین خوابی تحت تأثیر ذهن هشیار به وقوع بپیوندد ، معنای دیگری به دنبال خواهد داشت .

8ـ اگر خواب ببینید ، دوست شما یا خودتان كشتی را ترك كرده اید ، نشانة آن است كه احتمال می رود در شغل خود دچار شكست و ناكامی می شوید . اما اگر از كشتی به ساحل فرار كنید ، نشانة آن است كه منافع شما در امان خواهد بود .تشك

1ـ دیدن تشك در خواب ، علامت آن است كه بزودی وظایف جدیدی به دوش خواهید گرفت .

2ـ دیدن كارگاه تشك دوزی در خواب ، علامت آن است كه با شركای صرفه جویی همكار خواهید شد . و به زودی ثروتی گرد خواهید آورد .تشكچه

دیدن تشكچه در خواب ، علامت آن است كه ثروت و قدرت خود را به فرد دیگر واگذار می كنید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه باید سعی كند استقلال روحی خود را به دست آورد .تصادف

1ـ اگر خواب ببینید تصادف كرده اید ، نشانة اخطاری جدی برای شماست تا حدی از هر گونه سفر حذر كنید . زیرا زندگی شما به خطر خواهد افتاد .

2ـ اگر خواب ببینید تصادفی در حال اتفاق افتادن است ، دلالت بر آن دارد كه شما با تمام توان برای رسیدن به هدفی تلاش خواهید كرد كه افراد دیگری نیز برای رسیدن به همان هدف تلاش می كنند ، اما آنها پیروز نمی شوند و ثروت خود را در این راه از دست می دهند ، و شما به خواستة خود خواهید رسید .تف كردن

1ـ تف كردن در خواب ، نشانة آن است كه وظایفی را كه به عهده گرفته اید با موفقیت به پایان خواهید رساند .

2ـ اگر خواب ببینید كسی تف به روی شما می اندازد ، نشانة آن است كه با یكی از نزدیكان قهر خواهید كرد .تفنگ

1ـ دیدن تفنگ شكاری در خواب ، نشانة آن است كه مشكلات خانواده و فرزندان ، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت .

2ـ تیراندازی با تفنگ دولول شكاری در خواب ، نشانة آن است كه با چنان محیط سردی در خانواده و اجتماع روبرو می شوید كه رفته رفته خلق و خوی ملایم شما به خلق و خویی غضب آلود تبدیل می گردد .تقاضای پرداخت بدهی

اگر خواب ببینید قبض تقاضای پرداخت بدهی به دست شما می رسد ، علامت آن است كه باید مراقب كارهای خود باشید و تمایلات نادرست خود را اصلاح كنید .تقویم

1ـ دیدن تقویم در خواب ، دلالت بر آن دارد كه اقبال شما نوسان خواهد داشت و خوشبختی ناپایداری خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید مشغول تماشای اعداد و روزهای تقویم هستید ، دلالت بر آن دارد كه اتفاقات جزیی وقت شما را هدر خواهد داد و از این بابت نگران خواهید شد .تكمیل كردن

1ـ اگر خواب ببینید كاری نیمه تمام را تكمیل می كنید ، نشانة آن است كه بزودی در زندگی به موفقیتی دست خواهید یافت و از آن پس به هر شكل و در هر كجا كه دوست داشته باشید می توانید زندگی كنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند دوختن لباسی را به پایان رسانده است ، علامت آن است كه بزودی همسر آیندة خود را انتخاب خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببینید سفری را به پایان رسانده اید ، دلالت بر آن دارد كه می توانید هر گاه بخواهید به سفر بروید .تگرگ

1ـ اگر خواب ببینید همراه طوفانی تگرگ می بارد ، علامت آن است كه در هر كاری پیشرفتی اندك خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید تگرگ در نور خورشید به همراه باران فرود می آید ، علامت آن است كه بعد از مدتی تحمل سختی و نگرانی اقبال به شما رو می كند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه بعد از چند شكست در امور عاطفی سرانجام خوشبخت خواهدشد .

3ـ اگر در خواب صدای تگرگ را از بام خانه بشنوید ، علامت آن است كه با رنج و زحمت به موفقیتهایی دست خواهید یافت .تلسكوپ

1ـ دیدن تلسكوپ در خواب ، نشانة راه یافتن موقعیتهای نامساعد در روابط عاشقانه است .

2ـ اگر خواب ببینید با تلسكوپ به ستاره ها می نگرید ، نشانة آن است كه طی مسافرتهای خود لذت بسیاری كسب می كنید .

3ـ‌ دیدن تلسكوپ شكسته در خواب ، نشانة آن است كه در روال عادی زندگی با مشكلی روبرو خواهید شد .تلفن

1ـ دیدن تلفن در خواب ، نشانة آن است كه با بیگانگانی آشنا می شوید كه موجب سرگردانی شما خواهند شد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند با تلفن صحبت می كند ، نشانة آن است كه رقبای حسود فراوانی خواهد داشت ، اما بر تمام آنها پیروز می شوید .

3ـ اگر زنی خواب ببیند به هنگام مكالمة تلفنی ، صدای كسی را كه آن سوی خط است به درستی نمی شود ، نشانة آن است كه با بدگویی های شریرانة دیگران احتمال دارد خواستگار خود را از دست بدهد .تلگراف

1ـ دریافت كردن تلگراف در خواب ، نشانة آن است كه به زودی خبرهای نامطلوبی به دست شما خواهد رسید .

2ـ اگر خواب ببینید برای كسی تلگراف می فرستید ، نشانة آن است كه با یكی از نزدیكان خود قطع رابطه خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید متصدی ارسال تلگراف هستید ، نشانة آن است كه با ارسال پیامی ، به دیگران منفعت می رسانید .

4ـ اگر خواب ببینید در دفتر تلگرافخانه حضور دارید ، نشانة آن است كه به سرگرمیهایی ناسالم مشغول خواهید شد .تلمبه

1ـ دیدن تلمبه در خواب ، علامت آن است كه با صداقت و صرف انرژی موفق می شوید ثروتی گرد بیاورید .

2ـ دیدن تلمبه خراب و شكسته در خواب ، علامت آن است كه امكانات زندگی خود را صرف رفع مشكلات خانواده خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید تلمبه می زنید یا با پمپی كار می كنید ، علامت آن است كه زندگی شما لبریز از لحظاتی شاد و پرمنفعت خواهد شد .تله

1ـ اگر خواب ببینید در تله ای افتاده اید ، نشانة آن است كه در زندگی فریب كسی را خواهید خورد .

2ـ اگر خواب ببینید نمی توانید خود را از تله ای كه در آن افتاده اید نجات بدهید ، علامت آن است كه بدبختی بزرگی گریبانتان را خواهد گرفت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند معشوقش او را از تله نجات می دهد ، نشانة آن است كه همسری لایق و وفادار خواهد داشت .تله موش

1ـدیدن تله موش در خواب ، علامت آن است كه افراد قرصت طلب برای شما نقشه هایی كشیده اند . باید بیشتر مراقب خود باشید .

2ـ اگر خواب ببینید در تله موش ، موشی به دام افتاده است ، نشانة آن است كه به دست دشمنان گرفتار خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید تله موشی كار می گذارید ، نشانة آن است كه با توسل به حیله و نیرنگ می كوشید بر مخالفین خود پیروز شوید .تله حشرات

1ـ دیدن تلة حشرات در خواب ، علامت دشمنان علیه شماست .

2ـ اگر خواب ببینید در تلة حشرات ، حشرات زیادی به دام افتاده اند ، علامت آن است كه نگرانیهای كوچك جای نگرانی های بزرگتر را خواهد گرفت .تلة موش صحرایی

1ـ اگر خواب ببینید پایتان در تلة موش صحرایی گیر كرده است ، علامت آن است كه مورد تعدی دیگران قرار می گیرید و چیز باازرشی از شما ربوده خواهد شد .

2ـ دیدن تلة موش صحرایی در خواب ، علامت آن است كه از تهمت و هم چشمی دیگران لطمه ای به شما وارد نخواهد شد .

3ـ دیدن تلة شكستة موش صحرایی در خواب ، نشانة آن است كه از موقعیتهای نامطلوب رهایی خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید تله موش صحرایی كار می گذارید ، علامت آن است كه به نقشة دشمنان خود آگاهی خواهید یافت و این آگاهی شما را قادر خواهد ساخت از چنگ آنها بگریزید .تمبرپستی

1ـ دیدن تمبرپستی در خواب ، علامت انظباط كاری و گرفتن پاداش است .

2ـ استفاده از تمبرهای باطله در خواب ، علامت بدنام شدن است .

3ـ گرفتن تمبر از كسی در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت امتیازاتی در زندگی به دست خواهید آورد .

4ـ دیدن تمبرهای پاره در خواب ، نشانة وجود مانع در راه شماست .تمساح

1ـ دیدن تمساح در خواب ، علامت آن است كه صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهند و دشمنان به شما حمله خواهند كرد .

2ـ اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می گذارید ، علامت آن است كه احتمالاً به دردسر می افتید و برای رهایی از آن باید تلاش زیادی كنید .تمشك

1ـ دیدن تمشك در خواب ، علامت آن است كه پس از فرار از موضوعی خاص در می یابید كه آن موضوع بسیار جذاب و قابل توجه بوده است .

2ـ اگر زنی خواب ببیند تمشك می خورد ، نشانة آن است كه در محیط اجتماعی بدگویی و كینه ورزی پشت سر او جریان می یابد و او را پریشان و مضطرب می سازد .تنباكو

1ـ دیدن تنباكو در خواب ، نشانة پیروزی در حرفه و روبرو شدن با تحولاتی ناچیز در امور عاشقانه است .

2ـ‌ كشیدن تنباكو در خواب ، نشانة آن است كه با ولخرجی زندگی خود را به سمت بدی سوق خواهید داد .

3ـ مشاهدة تنباكو در حال رشد و نمو در خواب ، نشانة آن است كه به اقداماتی توفیق آمیز دست خواهید زد .تنبل

1ـ اگر در خواب احساس كنید كارها را به كندی و با تنبلی انجام می دهید ، نشانة آن است كه در برنامه ریزی های خود مرتكب اشتباهی می شوید و نتایج كارها شما را مأیوس می كند .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش تنبل و كاهل است ، علامت آن است كه خواستگاران از او دلسرد می شوند و از ازدواج با او منصرف می گردند .تندباد

1ـ شنیدن زوزة تندباد در خواب ، نشانة آن است كه برای جبران شكستی كه در زندگی خورده اید ، به كارهایی نادرست خواهید زد .

2ـ اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می كوشید كسی را از زیر الوارهایش نجات دهید ، علامت آن است كه به مكانهایی دوردست سفر می كنید اما در زندگی شما از نظر مالی تغییر چشم گیری رخ نمی دهد .

3ـ اگر خواب ببینید به بقایای خرابیهای آثار طوفان نگاه می كنید ، نشانة آن است كه به خطری نزدیك می شوید اما با تغییر زندگی دیگران از آن خطر نیز بر طرف می شوید .

4ـ اگر خواب ببینید تندباد كسانی را كشته است و كسانی را مجروج كرده است ، علامت آن است كه افرادی شما را به دردسر می اندازند و شما را اندوهگین می سازند .

5ـ اگر خواب ببینید تندباد فرومی نشیند ، علامت آن است كه در زندگی به گرفتاریهای بزرگ دچار نخواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید گرفتار تندباد شده اید ، علامت آن است كه در حرفة خود زیانها خواهید دید و با مشكلات فراوانی روبرو خواهید شد .تندر

1ـ شنیدن صدای تندر در خواب ، نشانة آن است كه شغل شما تهدید به شكست خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید در معرض رعد و برق قرار می گیرید ، نشانة آن است كه ناراحتی و اندوهی در پیش رو خواهید داشت .

3ـ اگر در خواب احساس كنید كه صدای رعد و برق باعث زمین لرزه می شود ، نشانة آن است كه به نومیدی و زیان مالی دچار خواهید شد .تنفر

اگر در خواب احساس كنید از كسی متنفرید ، علامت آن است كه اگر مراقب كارهای خود نباشید ، دست به عملی زیانبار خواهید زد . اما اگر نفرت شما بر اساس دلایلی نادرست باشد ، علامت آن است كه دوستان باوفایی به دست می آورید و رفت و آمدهایی خوشایند با آنها خواهید داشت .تنومند

1ـ اگر خواب ببینید فردی تنومند هستید ، علامت آن است كه می خواهید تغییر مطلوبی در زندگی خود بوجود آورید .

2ـ اگر در خواب دیگران را تنومند ببینید ، نشانة سعادت و خوشبختی است .توپ جنگی

1ـ اگر در خواب توپ جنگی ببینید ، نشانة آن است كه كشورتان در معرض تجاوز بیگانگان قرار خواهد گرفت . و جوانان از اثرات جنگ رنج ها خواهند كشید .

2ـ اگر دختری در خواب صدای توپی را بشنود ، علامت آن است كه همسر سربازی خواهد شد .

3ـ خواننده باید چنین خوابهایی را با توجه به تجارب و دانسته های خود تعبیر كند . اگر زمانی خواب توپ جنگی ببینید كه خبری از جنگ نیست ، دلالت بر آن دارد كه از بدشانسی و شكست خود در كارها مضطرب و پریشان هستید .توت سفید

1ـ دیدن توت سفید در خواب ، علامت آن است كه بیمار شدن مانع رسیدن شما به خواسته هایتان خواهد شد . برای تسكین روحی شما افرادی به دیدارتان خواهند آمد .

2ـ خوردن توت سفید در خواب ، نشانة نومید شدن و یأس شدید است .توت فرنگی

1ـ دیدن توت فرنگی در خواب ، نشانة آن است كه صاحب چیزی خواهید شد كه مدتهای مدید خواهانش بودید.

2ـ خوردن توت فرنگی در خواب ، نشانة عشقی دو جانبه است .

3ـ خرید و فروش توت فرنگی در خواب ، نشانة به دست آوردن محصولی فراوان است .تور لباس عروس
1ـ دیدن تور لباس عروس در خواب ، نشانة آن است كه در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید كرد كه باعث شادمانی اعضای خانوادة شما خواهد شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است ، نشانة آن است كه به كاری مشغول خواهد شد كه برایش منفعتی فراوان به همراه می آورد . اما اگر خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش كنار می رود یا بر زمین می افتد ، نشانة آن است كه متحمل رنج و اندوه خواهد گشت .تورماهیگیری

1ـ دیدن تورماهیگیری در خواب ، علامت كسب لذات و منافع كم اهمیت اما فراوان است .

2ـ دیدن تور ماهیگیری پاره در خواب ، نشانة هجوم ناامیدیهای رنج آور است .توله سگ

1ـ دیدن توله سگ در خواب ، علامت آن است كه مهربانی با افراد معصوم و بی سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید . دوستانی صمیمی خواهید یافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد .

2ـ دیدن توله سگهای كثیف و لاغر در خواب ، علامت آن است كه وظایفی سخت و رنج آور را به دوش خواهید گرفت .تهوع

1ـ اگر خواب ببینید استفراغ می كنید ، نشانة آن است كه به بیماری دچار خواهید شد كه احتمالاً شما را زمین گیر می كند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران استفراغ می كنند ، نشانة آن است كه در خواهید یافت ادعای حمایت دیگران از شما ، كاذب بوده است .

3ـ اگر زنی خواب ببیند خوراك جوجه ای كه خورده است بالا می آورد ، نشانة آن است كه به كاری نامطلوب و دشوار خواهد پرداخت .

4ـ اگر خواب ببینید خون بالا می آورید ، نشانة آن است كه دلهره هایی شما را غمگین و مأیوس می كند و افراد خانواده آرامش شما را بر هم خواهند زد .تیر

1ـ اگر خواب ببینید مورد اصابت تیر تپانچه ای قرار گرفته اید و هر دم ممكن است جان خود را از دست بدهید ، نشانة آن است كه با بدرفتاری و بدخواهی دوستان روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید موعظی به طرف شما تیراندازی می كند ، نشانة آن است كه یكی از دوستان با عقاید شما مخالفت خواهد كرد و راههای دیگری را فراروی شما پدیدار خواهد ساخت .تیراندازی

شنیدن صدای تیراندازی در خواب ، نشانة آن است كه به علت خودخواهی بیش از اندازه همسرتان از شما بیزار می شود .تیروكمان

1ـ خواب تیرو كمان ، نشانة آن است كه از عدم توانایی دیگران برای انجام نقشه هایتان سود خواهید برد .

2ـ خواب رها كردن تیر از كمان ، علامت پایان نومیدی و موفقیت در كار و زندگی است .تیغ

1ـ دیدن تیغ در خواب ، علامت آن است كه در مقابل مشكلات زندگی سر تعظیم فرود خواهید آورد و تسلیم سختیها خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید صورت خود را با تیغ بریده اید ، نشانة آن است كه معامله ای انجام خواهید داد و با شكست روبرو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید بوسیلة تیغ از خود دفاع می كنید ، علامت آن است كه شخصی بیش از حد تحمل ، شما را آزار خواهد داد .

4ـ دیدن تیغ شكسته در خواب ، علامت آن است كه دچار پریشانی و اضطراب خواهید شد .تیغ گیاهان

1ـ دیدن تیغ گیاهان در خواب ، نشانة آن است كه مصیبت و بدبختی ، راه پیشرفت را می بندد .

2ـ دیدن تیغ گیاهان از لابلای برگهای سبز در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان پنهانی می كوشند كه شما به آسودگی و خوشبختی دست نیابید .تیمارستان

دیدن تیمارستان در خواب ، دلالت بر آن دارد كه به بیماریی مبتلا خواهید شد ، یا در روابط شكست خواهید خورد ، باید تلاش كنید با تفكر بر این مشكلات فایق شوید .