تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف پ ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف پ ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


پ

پا ، پادشاه ، پادو ، پارچ ، پارچه ، پارچه گلدار ، پارچه مخمل ، پارک ، پارو ، پاسبان ، پاکت نامه ، پالتو ، پانسمان ، پاییز ، پتو ، پختن گوشت ، پخت و پز ، پدر ، پدر بزرگ یا مادر بزرگ ، پدرخوانده ، پدر روحانی ، پدر مقدس ، پر ، پرتگاه ، پرده ، پرده پرنقش و نگار ، پرستار ، پرستاری ، پرستو ، پرنده ، پرواز ، پروانه ، پرونده ، پری ، پری دریایی ، پریدن ، پزشک ، پزشکی قانونی ، پستچی ، پستخانه ، پسر ، پس مانده غذا ، پشت بام ، پشم ، پشه ، پل ، پل عابر پیاده ، پلکان ، پلنگ ، پلیس ، پنبه ، پنجره ، پنیر ، پوست میوه ، پوشاک ، پول ، پول تقلبی ، پول خرد ، پهلو ، پیاز ، پیانو ، پیراهن ، پیش بند ، پیشخدمت ، پیشواز ، پیغام رسان ، پیکان ، پیک نیک ، پیمان


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


پ

پا ، پادشاه ، پادو ، پارچ ، پارچه ، پارچه گلدار ، پارچه مخمل ، پارک ، پارو ، پاسبان ، پاکت نامه ، پالتو ، پانسمان ، پاییز ، پتو ، پختن گوشت ، پخت و پز ، پدر ، پدر بزرگ یا مادر بزرگ ، پدرخوانده ، پدر روحانی ، پدر مقدس ، پر ، پرتگاه ، پرده ، پرده پرنقش و نگار ، پرستار ، پرستاری ، پرستو ، پرنده ، پرواز ، پروانه ، پرونده ، پری ، پری دریایی ، پریدن ، پزشک ، پزشکی قانونی ، پستچی ، پستخانه ، پسر ، پس مانده غذا ، پشت بام ، پشم ، پشه ، پل ، پل عابر پیاده ، پلکان ، پلنگ ، پلیس ، پنبه ، پنجره ، پنیر ، پوست میوه ، پوشاک ، پول ، پول تقلبی ، پول خرد ، پهلو ، پیاز ، پیانو ، پیراهن ، پیش بند ، پیشخدمت ، پیشواز ، پیغام رسان ، پیکان ، پیک نیک ، پیمان
پا

1ـ دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب ارادة دیگری شدن ، است .

2ـ دیدن پای دیگران در خواب ، نشانة آن است كه با سختی از حقوق خود دفاع می كنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .

3ـ اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانة آن است كه اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .

4ـ اگرخواب ببینید پایتان درد می كند ، علامت آن است كه دچار مشكلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است كه با جدا شدن از خانوادة خود ، تغییراتی در زندگی و كار خواهید داد .پادشاه

1ـ دیدن پادشاه در خواب ، نشانة آن است كه با تمام توان خود می كوشید غرور را از خود دور كنید . اما جاه طلبی همچنان بر شما حاكم است .

2ـ اگر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید ، نشانة آن است كه نسبت به دوستان و همكاران خود به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

3ـ اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید ، نشانة آن است كه برای كوتاهی در انجام وظایف خود سرزنش خواهید شد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند به حضور پادشاه رسیده است ، نشانة آن است كه با مردی ازدواج خواهد كرد كه از او حساب می برد . اما اگر خواب ببیند از جانب پادشاه مورد التفات قرار می گیرد ، علامت آن است كه بر مقامی والا ارتقاء می یابید و از روی تفاهم با مردی ازدواج می كند .پادو

1ـ دیدن پادو در خواب ، علامت آن است كه با فرد غیر قابل اعتمادی پیمان دوستی می بندید ، و در كنترل انگیزه های آنی و عجولانه خود ناتوان می مانید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند به عنوان پادو در جایی كار می كند ، نشانة آن است كه در ماجراهایی حماقت آمیز شركت خواهد كرد .پارچ

1ـ دیدن پارچ در خواب ، نشانة به دست آوردن اخلاقی مداراگر با دیگران است ، و همچنین به ثمر رسیدن تلاشهای شما .

2ـ دیدن پارچ شكسته در خواب ، نشانة از دست دادن دوستان است .پارچه

1ـ دیدن هر گونه پارچه در خواب ، نشانة آن است كه دوستان ریاكار با رفتار خود شما را اندوهگین خواهند ساخت .پارچةگل دار

دیدن پارچةگل دار در خواب ، نشانة آن است كه اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید كرد .پارچةمخمل

1ـ دیدن پارچة مخمل در خواب ، نشانة آن است كه اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد رفت .

2- اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد .

3ـ دیدن پارچة مخمل كهنه و قدیمی در خواب ، نشانة آن است كه با غرور فراوان سعادت و خوشبختی را از خود دور می سازید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن كرده است ، نشانة آن است كه افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد ، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یكی را برای زندگی انتخاب خواهد كرد .پارك

1ـ اگر خواب ببینید در پارك زیبایی قدم می زنید ، علامت آن است كه با تفریحات لذتبخش ، شادی در زندگی شما راه خواهد یافت .

2ـ اگر خواب ببینید با همسر خود در پارك قدم می زنید ، نشانة آن است كه زندگی آسوده و شادی بخش خواهید داشت .

3ـ دیدن پاركهای متروك و ویران در خواب ، نشانة زندگی سخت و مشقت بار است .پارو

1ـ اگر خواب ببینید پارو به دست دارید ، علامت آن است كه برای آسایش دیگران از لذتهای زندگی چشم می پوشید .

2ـ اگر خواب ببینید پاروی خود را گم كرده اید ، نشانة آن است كه برای عملی كردن طرحهایی بیهوده تلاش می كنید .

3ـ دیدن پاروی شكسته در خواب، نشانة چشم پوشی از تفریح مورد علاقة خویش است .پاسبان

1ـ دیدن پاسبان در خواب ، علامت آن است كه تغییراتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد كه موجب می شود رنج عظیمی را تحمل كنید .

2ـ اگر خواب ببینید پاسبان شده اید یا علاقمندید كه به این مقام گماشته شوید ، نشانة آن است كه در كاری شركت می كنید كه برای شما نه سودی دربر دارد و نه افتخاری .

3ـ اگر خواب ببینید از دست پاسبانی كه می خواهد شما را دستگیر كند فرار می كنید ، نشانة آن است كه به كارهای غیر قانونی دست خواهید زد .پاكت نامه

1ـ دیدن پاكت نامه در خواب ، علامت شنیدن خبرهای مأیوس كننده و غم انگیز است .پالتو

1ـ دیدن پالتو در خواب علامت آن است كه از مخالفت دیگران با آرای شما رنج خواهید كشید .

2ـ قرض دادن پالتو خود به دیگران در خواب ، نشانة آن است كه اشتباهات افراد ناشناس به زندگی شما زیان خواهد زد .

3ـ دیدن یا پوشیدن پالتوی زیبا در خواب ، نشانة رسیدن به آرزوهاست .پانسمان

1ـ اگر خواب ببینید پانسمان می شوید ، علامت آن است كه ثروتی به دست می آورید كه پایدار نیست .

2ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش لباسی از جنس باندِ پانسمان بر تن كرده است ، نشانة آن است كه روی همسر خود تأثیری قدرتمند خواهد داشت .پاییز

1ـ اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند ، نشانة آن است كه از دعوا و اختلافات دیگران برای كسب دارایی سود خواهد برد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می خواهد ازدواح كند ، نشانة آن است كه شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت .پتو

1ـ خواب پتوی كثیف ، نشانة خیانت و بی وفایی است .

2ـ خواب پتوی تمیز و پاكیزه ، نشانة اقبال است . و اینكه از بیماریی خطرناك توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت .پختن گوشت

اگر در خواب گوشتی در حال پختن ببینید ، نشانة آن است كه با خود خواهی و توقعات بیش از اندازه به اطراف می نگرید .پخت و پز

خواب آشپزی ، برای زنان ، علامت نداشتن حامی است و اینكه باید از فرزندان خود بیشتر مراقبت كنند .پدر

1ـ اگر در خواب پدر خود را ببینید ، علامت آن است كه با مشكلی در زندگی مواجه می شوید . مشكل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت كنید .

2ـ اگر خواب پدر خود را ببینید كه پیش تر مرده است ، علامت آن است كه كارهای شما به سختی پیش خواهد رفت .

3ـ اگر دختری خواب پدر خود را ببیند كه پیش تر مرده است ، نشانة آن است كه نامزدش او را فریب می دهد .پدر بزرگ یا مادر بزرگ

دیدن و گفتگو با پدر بزرگ یا مادر بزرگ خود در خواب ، علامت آن است كه با مشكلاتی مواجه می شوید كه به سختی می توان از پس آنها برآمد ، اما با گوش سپردن بر پند و اندرز دیگران سر انجام بر مشكلات غلبه می كنید .پدر خوانده

1ـ دیدن پدر خوانده خود در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره با دوستان و نزدیكان است . اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببینید ، نشانة روابط مطلوب خانوادگی است .پدر روحانی

1ـ اگر در خواب پدر روحانی را ببینید ، نشانة آن است كه به سفرهایی نامساعد خواهید رفت و در زندگی شما دگرگونیهای ناراحت كننده ای روی خواهد داد .

2ـ اگر در خواب صدای موعظة پدر روحانی را بشنوید ، نشانة آن است كه فرد مكاری شما را از راه راست منحرف می كند .

3ـ اگر خواب ببینید خودتان كشیش هستید ، نشانة آن است كه حقوق دیگران را به نفع خودتان پامال می كنید .پدر مقدس

1ـ اگر در خواب ببینید پدر مقدس شده اید ، نشانة آن است كه توطئه هایی برای نابودی شما در حال چیده شدن است .

2ـ اگر پدر مقدس را در حال عبادت ببینید ، نشانة آن است كه با فریب و چاپلوسی ، قربان دامی خواهید شد و از این حیله ها پس از اسارت متحیر خواهید ماند .

3ـ اگر زنی جوان در خواب ببیند كه با پدر مقدس مشغول حرف زدن است ، نشانة آن است كه در مقابل چرب زبانیهای حیله گرانه تسلیم خواهد شد و با این كار به شهرت خود لطمه خواهد زد . اما اگر در خواب ببیند كه با پدر مقدس ازدواج می كند ، با وجود فقر و بد بختی و وسوسه های درونی آبروی خود را حفظ خواهد كرد .پر

1ـ اگر خواب ببینید پر هایی كه گرداگرد شما پراكنده اند بر زمین می نشینند ، نشانة آن است كه سنگینی مسئولیتهای زندگی را به تنهایی بر شانة خود حمل می كنید .

2ـ دیدن پرهای عقاب در خواب ، نشانة آن است كه آرزوهای شما برآورده خواهد شد .

3ـ دیدن پر جوجه ها در خواب ، علامت تحمل آزار و اذیتهای اندك است .

4ـ اگر خواب ببینید پر اردك یا غاز می خرید یا می فروشید ، نشانة موفقیت و خوشبختی است .

5ـ دیدن پرهای سیاه در خواب ، نشانة نومیدی در روابط دوستانه است .

6ـ اگر زنی در خواب پر شتر مرغ یا پرهای تزئینی دیگری ببیند ، علامت آن است كه در كارهای اجتماعی پیشرفت می كند . اما دیگران روش او را برای پیشرفت در كارهای اجتماعی نمی توانند به كار گیرند .

7ـ اگر فردی كه به ادبیات علاقمند است خواب پر ببیند ، علامت آن است كه دوره ای از زندگی اش با موفقیت همراه خواهد بود .

8ـ اگر دختری خواب ببیند كلاهی كه بر سر گذاشته به پری مزین شده است ، نشانة آن است كه توفیق و اقبال او در زندگی ، به جذابیتهایش بستگی خواهد داشت .پرتگاه

1ـ اگر خواب ببینید بر لبة پرتگاهی ایستاده اید ، علامت آن است كه مصیبت و بدبختی شما را تهدید می كند .

2ـ سقوط كردن از لبة پرتگاهی در خواب ، علامت غرق شدن در بدبختی است .پرده

1ـ دیدن پرده در خواب ، نشانة دیدار كنندگانی است كه شما را ناراحت و نگران می كنند .

2ـ دیدن پرده های كثیف در خواب ، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد .پرده پر نقش و نگار

1ـ دیدن پرده ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب ، نشانة آن است كه زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقة‌ شما خواهد بود .

2ـ دیدن پردة پر نقش و نگار و پاره در خواب ، نشانة آن است كه تمایلات خود را ارضاء خواهید نمود .

3ـ اگر دختری خواب ببیند كه به پنجرة اتاقش پرده ای پر نقش و نگار آویخته است ، نشانة آن است كه به زودی با فردی ثروتمند ازدواج خواهد كرد .پرستار

1ـ اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می كند ، علامت آن است كه افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .

2ـ اگر خواب ببینید پرستاری خانة شما را ترك می گوید ، علامت آن است كه افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود .

3ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت می كند ، نشانة آن است كه با از خودگذشتگی احترام ویژه ای در میان مردم به دست می آورد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترك می گوید ، نشانة آن است كه به وسوسه های فریبنده تن خواهد داد .پرستاری

1ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می كند ، نشانة آن است كه به كاری دلپذیر مشغول خواهد شد . 2ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می كند ، علامت آن است كه مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد .

3ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش از كودك خردسالش مراقبت می كند ، نشانة آن است كه مسئولیتهای خود را به شكل هماهنگی پیش خواهد برد .پرستو

1ـ دیدن پرستو در خواب ، نشانة آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است .

2ـ دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب ، نشانة گرفتار غم و نومیدی شدن است .پرنده

1ـ دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب ، نشانة خوشبختی است .

2ـ اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند ، نشانة آن است كه بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت .

3ـ اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید ، نشانة رفتار ظالمانة اغنیا با مردم فقیر است .

4ـ دیدن پرنده ای زخمی در خواب ، نشانة آن است كه برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد .

5ـ دیدن پرندگان در حال پرواز ، نشانة خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی .

6ـ گرفتن پرندگان در خواب ، نشانة رسیدن به خواسته هاست .

7ـ اگر كشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شكار می كند ، نشانة محصول كم و اوضاع نابسامان است .پرواز

1ـ اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می كنید . نشانة آن است كه در امر ازدواج با بدبختهایی روبرو می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید نزدیك به زمین پرواز می كنید ، نشانة آن است كه از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می كنید ، علامت آن است كه دشمنان به دنبال فرصتی مناسبند تا شما را بدام بیندازند ، باید مراقب اطراف خود باشید .

4ـ اگر خواب ببینید بر فراز مكانهایی مخروبه پرواز می كنید ، علامت آن است كه در محیطهای مأیوس كننده با بدبختی زندگی خواهید كرد .

5ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز درختان و گیاهان سبز را تماشا می كنید ، علامت آن است كه بعد از تحمل ناراحتی و سختی در مدتی كوتاه ، خوشبختی شما را در آغوش می گیرد .

6ـ اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می كنید ، علامت آن است كه بیهوده نگران هستید ، زیرا در كارها به توفیق می رسید .

7ـ اگر خواب ببینید از كنار ماه و سیارات دیگر پرواز می كنید ، دلالت بر قحطی و جنگ دارد .

8ـ اگر خواب ببینید با بالهایی سیاه پرواز می كنید ، نشانة نومیدی است . اگر در حین پرواز سقوط كنید ، علامت آن است كه در زندگی فردی منحط و پست می شوید . اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید ، علامت آن است كه دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می آورید .

9ـ اگر مردی خواب ببیند با بالهای سفید بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز می كند ، نشانة آن است كه در كارها پیشرفت می كند و به آرزوهای خود دست می یابد و همچنین در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان خشكیده باشد ، علامت آن است كه برای رسیدن به آرزوهای خود باید مبارزه كند . در كارها پیشرفتی ناچیز خواهد كرد .

10ـ اگر دختری خواب ببیند از شهری به شهر دیگر پرواز می كند ، و سرانجام بر نوك كلیسایی فرود می آید ، نشانة آن است كه خواستاران دروغی بسیار خواهد داشت كه با آنها مخالفت می كند . شاید مدتی بیمار شود .

11ـ اگر دختری خواب ببیند در حینی كه پرواز می كند به او تیراندازی می شود ، نشانة آن است كه دشمنان می كوشند كه مانع پیشرفت او برای رسیدن به درجات بالاتر بشوند .پروانه

1ـ دیدن پروانه میان گلها و بر فراز چمنهای سبز در خواب ، دلالت بر آن دارد كه كامیاب و پیروز خواهید شد .

2ـ اگر پروانه ها را در حال پرواز ببینید ، نشانة آن است كه از دوستانی كه دور از شما زندگی می كنند توسط نامه یا افرادی كه با آنان دیدار داشته اند ، باخبر خواهید شد .پرونده

دیدن صورتحسابها و اوراق بایگانی شده در خواب ، علامت آن است كه بر سر مسایلی با اهمیت بحث های هیجان انگیز خواهید كرد ، و علامت ناآرامی و بی قراری شما در آینده نیز هست .پری

دیدن پری در خواب ، علامت سعادت و خوشبختی است . معمولاً در یكی از صحنه های خواب چهره ای زیبا از كودك یا زنی مهربان خواهید دید .پری دریایی

1ـ اگر خواب ببینید در آبهایی روشن چند پری دریایی تن خود را می شویند ، نشانة آن است كه غرایز شهوت آلود ، شما را به راهی تاریك خواهد كشاند .

2ـ اگر خواب ببینید پری دریایی از دریا بیرون آمده است ، علامت آن است كه به نومیدی شدید دچار خواهید شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند پریان دریایی در آبها تن خود را می شویند ، علامت آن است كه دیگران به او محبت و لطف زیادی خواهند كرد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند مبدل به پری دریایی شده است ، نشانة آن است كه با جذابیت و زیبایی خود به دیگران فخر خواهد فروخت .پریدن

1ـ اگر خواب ببینید از روی چیزی می پرید ، علامت آن است كه با كوشش به هر چه كه می خواهید دست می یابید . اما اگر خواب ببینید در حین پریدن به زمین می افتید ، علامت آن است كه اتفاقهای تلخ ، ادامه زندگی را ناممكن می سازد .

2ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری به پایین می پرید ، علامت آن است كه در امور عاطفی شكست خواهید خورد .پزشك

1ـ اگر دختری پزشكی به خواب ببیند ، نشانة آن است كه از زیبایی خود برای خوشگذرانی های سبكسرانه استفاده می كند . اگر بیمار باشد و چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه بر ناراحتی و نگرانی خود به زودی غلبه خواهد كرد .

2ـ اگر دختری پزشك پریشان و مضطربی را به خواب ببیند ، نشانة آن است كه در زندگی سعی و تلاش بیشتری برای پیش بردن اهدافش خواهد كرد .پزشك قانونی

1ـ اگر خواب ببینید برای تعیین هویت كسی به پزشكی قانونی می روید ، علامت آن است كه خبر مرگ یكی از نزدیكان شما را متحیر خواهد ساخت .

2ـ دیدن اجساد در پزشكی قانونی ، نشانة آن است كه نومیدی و اندوه گریبان شما را خواهد گرفت .پستچی

1ـ اگر خواب ببینید پستچی نامه هایی به شما می دهد ، نشانة آن است كه به زودی اخباری شادی بخش خواهید شنید .

2ـ شنیدن صدای سوت پسیتچی در خواب ، علامت مهمان ناخوانده است .

3ـ اگر خواب ببینید پستچی ب آنكه نامه ای به شما بدهد از كنار خانة تان می گذرد ، نشانة آن است كه دچار اندوه و نومیدی خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید به پستچی نامه ای می دهید تا برایتان پست كند ، نشانة آن است كه در اثر حسادت به دیگران رنج خواهید برد .

5ـ گفتگو با پستچی در خواب ، علامت آن است كه وارد ماجراهای رسوایی آور می شوید .پستخانه

دیدن پستخانه در خواب ، نشانة با اطلاع شدن از خبرهایی نامساعد است .پسر

1ـ اگر پسر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است كه پسرتان با افتخارات عظیمی كه به دست می آورد ، باعث افتخار شما خواهد شد .

2ـ اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است ، نشانة آن است كه از زیان و بیماری ، شدیدأ اندوهگین خواهد شد . اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانة آن است كه خطر از كنار گوش او خواهد گذشت .پس ماده غذا

دیدن پس مانده های غذا در خواب ، علامت آن است كه در رابطه با مسایل اجتماعی شكست خواهید خورد و احساس نومیدی خواهید كرد .پشت بام

1ـ اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده اید ، علامت آن است كه به سعادتی بی كران دست خواهید یافت . اما اگر احساس كنید از پشت بام سقوط می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی هیچ تكیه گاه محكمی نخواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است ، علامت آن است كه با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می كنید ، نشانة آن است كه به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد .

4ـ خوابیدن بر پشت بام در خواب ، علامت آن است كه از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند .پشم

1ـ دیدن پشم در خواب ، علامت آن است كه از فرصتهایی مطلوب برای پیش بردن خود سود خواهید برد .

2ـ دیدن لباسهای پشمی و كثیف در خواب ، علامت آن است كه از كسانی تقاضای كار می كنید كه از اصول اخلاقی شما بیزارند .پشه

1ـ دیدن پشه در خواب ، نشانة آن است كه بیهوده سعی می كنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی كنید .

2ـ اگر خواب ببینید پشه ها را می كشید ، نشانة آن است كه خانواده ای تشكیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت .پل

1ـ اگر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است ، نشانة آن است كه به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .

2ـ دیدن پلی شكسته در خواب ، برای جوانی نشانة ناامیدی در آرزوهاست .

3ـ اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد كه بر مشكلات غلبه خواهید كرد به شرط آنكه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .

4ـ اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد كه باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید .پل عابرپیاده

1ـ اگر خواب ببینید از روی پلی كه بر رودخانة زلالی زده اند ، عبور می كنید ، علامت آن است كه كاری لذت بخش و پرمنفعت به دست می آورید . اما اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، نشانة زیان و پریشانی موقتی است .

2ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی كه بر رودخانة زلالی زده اند عبور می كند ، نشانة آن است كه با همسری كه اخلاقی معتدل دارد ازدواج خواهد كرد . ولی اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، با همسری عصبانی ازدواج می كند.

3ـ اگر زنی خواب ببیند از روی پلی ، در آب پاكیزه رودهانه می افتد ، علامت آن است كه دوران بیوه بودن او با ازدواجی به پایان می رسد . اما اگر آب زلال و پاكیزه نباشد ، نشانة آینده ای تاریك خواهد بود .پلكان

1ـ بالارفتن از پلكان در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی فراوان است .

2ـ افتادن از پله ها در خواب ، نشانة آن است كه از روی حسادت از شما بیزار خواهد شد .

3ـ پایین آمدن از پلكان در خواب ، نشانة آن است كه روابط عاشقانة شما به شكست خواهد انجامید .

4ـ دیدن پلكانی پهن و زیبا در خواب ، نشانة بدست آوردن شهرت و ثروت است .

5ـ اگر خواب ببینید دیگران از پلكان پایین می روند ، نشانة آن است كه اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش را خواهد گرفت .

6ـ نشستن بر پله ها در خواب ، نشانة آن است كه به تدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد .پلنگ

1ـ اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می شود ، نشانة آن است كه در اثر اعتمادی نابجا آیندة خود را خراب خواهید كرد .

2ـ كشتن پلنگ در خواب ، نشانة توفیق در كارهاست .

3ـ دیدن پلنگی در قفس ، علامت آن است كه دشمنان شما را محاصره می كنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند .

4ـ اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما می گریزند ، نشانة آن است كه در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد ، اما با تلاش و پشتكار بر مشكلات فایق خواهید شد .

5ـ دیدن پوست پلنگ در خواب ، نشانة آن است كه فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد .پلیس

1ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی كه مرتكب نشده اید دستگیر می كند ، علامت آن است كه به شكل باور نكردنی از رقبای خود پیش می گیرید .

2ـ اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی كه مرتكب شده اید دستگیر می كند ، علامت آن است كه با حوادثی نامطلوب روبرو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد می شوید ، علامت آن است كه در كارهای زندگیتان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود .پنبه

1ـ دیدن مزرعة پنبه در خواب ، علامت به دست آوردن مقامی بزرگ و اوقاتی ثمر بخش است .

2ـ اگر كشاورزی خواب مزرعة پنبه ببیند ، نشانة آن است كه به ثروت و فراوانی دست می یابد .

3ـ دیدن پنبه در خواب ، برای كارخانه دار نشانة آن است كه از این كالا سود فراوان خواهد برد . اگر بازرگانی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه در حرفة آنها تغییرات سود آور و ثمر بخشی اتفاق خواهد افتاد .

4ـ دیدن پنبه های بسته بندی شده ، علامت به دست آوردن اوقاتی بهتر است .

5ـ دیدن پنبه در حال رشد ، نشانة‌كسب ارزشهایی والا و پا گذاشتن به محیطهایی بهتر است .پنجره

1ـ دیدن پنجره در خواب ، علامت آن است كه تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان ، نقش بر آب خواهد شد .

2ـ دیدن پنجره های بسته در خواب ، علامت آن است كه از عزیزان خود جدا خواهید شد .

3ـ دیدن پنجره های شكسته در خواب ، علامت آن است كه سوء ظن هایی مصیبت بار به شما هجوم خواهد آورد .

4ـ نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت آن است كه قربانی حماقت خود خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می شوید ، علامت آن است كه برای رسیدن به مقصود خود ، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می كنید .

6ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار می كنید و به بیرون می روید ، علامت آن است كه با درد سری دست به گریبان می شوید كه شما را از حركت باز می دارد .

7ـ اگر در خواب از پنجره ای به بیرون نگاه كنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد ، علامت آن است كه در پیش بردن شغل مورد علاقة خود با شكست روبرو می شوید .پنیر

1ـ دیدن پنیر در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروتی قابل توجه است . و لذت بردن از سرگرمیهای سالم .

2ـ خوردن پنیر در خواب نشانة ناامید شدن و تحمل سختیهای زندگی است .پوست میوه

دیدن پوست میوه در خواب ، نشانة تلاش برای رهایی از مسئولیت است و جستجو برای یافتن محیطی دیگر كه سرشار از فراغت است .پوشاك

1ـ دیدن لباسهایی كثیف و مندرس در خواب ، نشانة آن است كه دیگران برای آسیب رساندن به شما نیرنگ می زنند ، باید مراقب تماسهای خود با بیگانگان باشید .

2ـ اگر زنی در خواب لباسهایش را كثیف و مندرس ببیند ، علامت آن است كه اگر در تماسهای خود با دیگران مراقب نباشد دامنش لكه دار خواهد شد . دیدن لباس نو و پاكیزه در خواب ، نشانة سعادت است .

3ـ اگر خواب ببینید لباسهای فراوانی دارید ، نشانة آن است كه برای گذراندن زندگی محتاج خواهید شد . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه در آینده با امیدها و ناامیدیهای فراوان مواجه خواهد شد .پول

1ـ اگر در خواب پول پیدا كنید ، علامت آن است كه در مقابل نگرانی اندك ، شادمانی فراوانی خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید به كسی پول می پردازید ، علامت آن است كه دچار بدبختی خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید سكه های طلا از كسیب می گیرید ، علامت آن است كه به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد .

4ـ اگر در خواب پول گم كنید ، نشانة آن است كه در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید كرد .

5ـ اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن كم است ، علامت آن است كه در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ، نشانة آن است كه در آستانة وضعیت خطرناكی قرار گرقته اید . باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید .

7ـ اگر خواب ببینید پول پس انداز می كنید ، علامت آن است كه به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .

8ـ اگر خواب ببینید پول می خورید ، نشانة آن است كه در آینده فرد پول پرستی خواهید شد .

9ـ اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید ، علامت آن است كه شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد .

10ـ اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا كرده اید و زنی جوان ادعای مالكیت آن را می كند ، نشانة آن است كه در اثر مداخلة یكی از دوستان در كارهای شما ، زیان سختی خواهید دید .پول تقلبی

1ـ دیدن پول تقلبی در خواب ، نشانة آن است كه با فردی متمول و بی شخصیت دست به گریبان خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید از كسی پول تقلبی می گیرید ، یا به كسی پول تقلبی می دهید ، یا آن را خرج می كنید ، نشانة افتادن به دام شر و نكبت است .پول خرد

1ـ دیدن پول خرد در خواب ، نشانة انجام كارهایی مشقت بار و سخت است و همچنین نارضایتی دوستان از شما

2ـ گم كردن پول خرد در خواب ، نشانة شكست خوردن و تسلیم حرف دیگران شدن است .

3ـ پیدا كردن پول خرد در خواب ، نشانة پیشرفتن امیدها و آرزوهای شما به شكل دلخواه است .

4ـ شمردن پول خرد در خواب ، نشانة انضباط و صرفه جویی شما در زندگی است .پهلو

1ـ اگر در خواب تنها پهلوی شیئی را ببینید ، نشانة آن است كه فردی در مقابل پیشنهادات صادقانة شما با بی تفاوتی و سردی برخورد خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببینید پهلوی شما درد می كند ، نشانة آن است كه دشواریهای زندگی كاسة صبر شما را لبریز خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببینید پهلوی چاق و گوشتالود دارید ، نشانة آن است كه در خواستگاری از یك دختر توفیق خواهید یافت .پیاز

1ـ دیدن مقداری پیاز در خواب ، علامت آن است كه افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست .

2ـ خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .

3ـ دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است كه در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت كه امور را جالب توجه جلوه بدهد .

4ـ دیدن پیاز پخته در خواب ، نشانة كسب منافع اندك از طریق شغل و حرفه است .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام پوست كندن پیاز از چشمهایتان اشك سرازیر می شود ، علامت آن است كه رقبا شما را شكست خواهند داد .پیانو

1ـ دیدن پیانو در خواب ، علامت روبرو شدن با موقعیتی نشاط آور است .

2ـ شنیدن نوای خیال انگیز پیانو در خواب ، علامت تندرستی و موفقیت است .

3ـ شنیدن موسیقی ناهنجاری كه به وسیلة پیانو نواخته می شود ، علامت آن است كه زندگی فراز و نشیبهایی بسیار خواهد داشت كه باید با آنها دست و پنجه نرم كنید .

4ـ شنیدن موسیقی غمگین و حزن انگیزی كه با پیانو نواخته می شود ، نشانة شنیدن خبرهای اندوهبار است .

5ـ اگر خواب ببینید پیانویی شكسته و خراب دارید ، نشانة آن است كه از كارهای خود رضایت خاطر نخواهید داشت و از شكست دوستان خود نیز رنج خواهید برد .

6ـ دیدن پیانوی قدیمی در خواب ، نشانة آن است كه به پند و اندرزهای باارزش دیگران توجهی نخواهید كرد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند قطعه ای شاد با پیانو اجرا می كند ، علامت آن است كه دوستی كه نسبت به او بی تفاوت است روزی شیفتة او خواهد شد .پیراهن

1ِـ اگر خواب ببینید پیراهن بر تن می كنید ، نشانة آن است كه در اثر بی وفایی به معشوق ، او را از دست می دهید .

2ـ گم كردن پیراهن در خواب ، نشانة رسوا شدن در امور عاشقانه است .

3ـ دیدن پیراهن پاره در خواب ، نشانة قرار گرفتن در محیطهای نامساعد و ناخوشایند است .

4ـ دیدن پیراهن كثیف در خواب ، نشانة ابتلا به بیماریهای واگیردار است .پیش بند

1ـ اگر زنی خواب ببیند پیش بند كثیف و چروكیده است ، نشانة آن است كه در عشق شكست می خورد و رقبا او را آزار می دهند .

2ـ اگر دختری در خواب پیش بند سفید و پر چین ببیند ، نشانة آن است كه بزودی ثروتمند خواهد شد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند مردی به پیش بند او خیره شده است ، علامت آن است كه خواستگاری با ملایمت به او حرفهایی عاشقانه خواهد زد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند پیش بند بسته است ، نشانة آن است كه در آینده زندگیِ پر قراز و نشیبی خواهد داشت .پیشخدمت

1ـ دیدن پیشخدمت در خواب ، علامت آن است كه به لذات حقیر تن خواهید داد و پاكی درون خود را آلوده خواهید ساخت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند پیشخدمت رستورانی شده است ، علامت آن است كه عاشق مردی خوش گذران خواهد شد .

3ـ دیدن پیشخدمتی نامرتب و عصبانی در خواب ، علامت آن است كه افرادی خود را به خانة شما دعوت خواهند كرد .پیشواز

1ـ اگر خواب ببینید جمعی به پیشواز شما آمده اند ، علامت آن است كه میان آشنایان و بیگانگان شهرتی به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید خود به استقبال كسی می روید ، علامت آن است كه طبخ خونگرم سازش پذیری شما با دیگران ، جواز ورود شما به هر مكانی خواهد بود .پیغام رساندن

1ـ اگر خواب ببینید برای كسی پیغام می برید ، علامت آن است كه معاشرانی خوب خواهید داشت و در محیطی دور از اختلاف زندگی خواهید كرد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند برای كسی پیغام می فرستد ، نشانة آن است كه در اثر بی توجهی به خواسته های نامزد خود ، او را از دست می دهد .پیكان

1ـ دیدن پیكان در خواب ، نشانة آن است كه دورة رنج و اندوه به پایان خواهد رسید و شادمانی و جشن و سفرهای لذتبخش در پیش رو خواهید داشت .

2ـ دیدن پیكان شكسته در خواب ، نشانة آن است كه به یأس و اندوه به علت شكست در عشق ، مبتلا خواهید شد .پیك نیك

1ـ اگر خواب ببینید به پیك نیكی رفته اید ، نشانة كسب لذت و موفقیت در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به پیك نیك می روند ، نشانة آن است كه به شادمانی تمام و كمالی دست خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید به هنگام تفریح و خوش گذرانی تندباد بساط شما را به هم می ریزد ، نشانة آن است كه موقتأ در زندگی سود چندانی به دست نخواهید آورد .پیمان

1ـ اگر خواب ببینید با كسی پیمان می بندید ، نشانة آن است كه دیگران از بی وفایی شما شكایت خواهند كرد و نامزدتان از شكستن عهدی كه با او بسته اید .

2ـ اگر خواب ببینید عهد و پیمانی كه با دیگری بسته اید ، می شكنید ، نشانة آن است كه با رفتار نادرست خود در وضعیت فاجعه آمیزی قرار می گیرید .