تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ن ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ن ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


ن

ناخن ، نارگیل ، ناشنوا ، نامزد ، نامه ، نان ، نایلون ، نبرد ، نجار ، نخ ، نخل ، نخود ، نردبان ، نسیم ، نشاط ، نشان خانوادگی ، نعل اسب ، نعناع ، نفس ، نقره ، نقشه ، نگهبان ، نماز خواندن ، نمایش ، نمایشگاه ، نمک ، نوزاد ، نوشتن ، نوشیدن ، نهر ، نهنگ ، نی ، نیازمند ، نیزه ، نیشکر ، نیمکت


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ن

ناخن ، نارگیل ، ناشنوا ، نامزد ، نامه ، نان ، نایلون ، نبرد ، نجار ، نخ ، نخل ، نخود ، نردبان ، نسیم ، نشاط ، نشان خانوادگی ، نعل اسب ، نعناع ، نفس ، نقره ، نقشه ، نگهبان ، نماز خواندن ، نمایش ، نمایشگاه ، نمک ، نوزاد ، نوشتن ، نوشیدن ، نهر ، نهنگ ، نی ، نیازمند ، نیزه ، نیشکر ، نیمکت
ناخنbr>
1ـ دیدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسیار و دستمزد اندك است .

2ـ سوهان كشیدن و تمیز كردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است كه به كار افتخارآفرینی دست خواهید زد .

3ـ دیدن ناخنهای شكسته در خواب ، نشانة بیمار شدن و شكست خوردن در حرفة خود است .نارگیل

1ـ دیدن نارگیل در خواب ، اخطار به شماست ، چرا كه دشمنان در لباس دوستان قصد تجاوز به حقوق شما را در سر می پرورند .

2ـ دیدن درختان خشك نارگیل ، علامت زیان و نومیدی است و شنیدن خبر مرگ یكی از نزدیكان .ناشنوا

1ـ اگر در خواب احساس كنید با فرد ناشنوایی گفتگو می كنید ، علامت آن است كه تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد و مقامی بالاتر به شما پیشنهاد خواهد شد .

2ـ اگر در خواب احساس كنید صدایی نمی شنوید ، نشانة آن است كه ناعادلانه مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت .نامزد

1ـ اگر خواب ببینید نامزدتان خوش برخورد و خوش اندام است ، نشانة آن است كه با زنی ازدواج می كنید كه موجب سربلندی شما خواهد شد . اما اگر خواب ببینید نامزدتان بداخلاق و زشت است ، علامت آن است كه بعد از پیمان ازدواج از انتخاب خود پشیمان می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید نامزدتان چون جسدی بی حركت است ، علامت آن است كه مدت مدیدی در تردید و بداقبالی به سر خواهید برد .نامه

1ـ اگر در خواب نامه ای سفارشی دریافت كنید ، علامت آن است كه اختلاف بر سر مسایل مادی ، دوستی های دیرپا را از هم می گسلد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نامه ای سفارشی دریافت می كند ، علامت آن است كه به او پیشنهاد می شود در مقابل گرفتن درآمد كافی ، تن به كارهایی ناپسند و غیر اخلاقی بدهد .

3ـ اگر خواب ببینید نامه ای بی نام و نشان دریافت كرده اید ، نشانة آن است كه از جایی نامعلوم به شما آسیب می رسد .

4ـ اگر خواب ببینید نامه ای می نویسید ، علامت آن است كه به كسی حسادت می ورزید كه برتری او را نسبت به خود قبول دارید .

5ـ اگر خواب ببینید نامه ای كه به دستتان رسیده حكایت از اخباری نامطلوب دارد ، علامت آن است كه به بیماری دچار خواهید شد . اما اگر نامه از اخباری نویدبخش حكایت كند ، علامت آن است كه به خاطر نعمات و رفاهی كه در زندگیتان وجود دارد كه باید سپاسگذار باشید . اگر نامه ای عاشقانه بر كاغذی سبز یا رنگارنگ به دستتان برسد ، نشانة آن است كه نومیدی بر شما چیره می شود ، نامه با جوهر آبی نوشته شده باشد نشانة‌ آیندة‌ درخشان است .

6ـ اگر خواب ببینید نامه ای به جوهر قرمز نوشته شده است ، علامت آن است كه به فردی سوء ظن می یابید و از او دلسرد می شوید . اما فرد مورد نظر با حركتی عاقلانه سوء ظن شما را نسبت به خود از بین می برد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند از نامزد خود نامه ای دریافت می كند و نامه ای را بر قلب خود می نهد ، علامت آن است كه رقیبی او را بسیار نگران می سازد . پاداش صداقت و راستگویی اغلب اوقات حسد و تنگ نظری است !

8ـ اگر خواب ببینید قادر به خواندن نامه ای كه به دستتان رسیده نیستید ، نشانة آن است كه در محیط كار یا اجتماع چیزی را از دست می دهید .

9ـ اگر خواب ببینید كسی نمی گذارد نامه ای به دستتان برسد ، علامت آن است كه دشمنان می كوشند شما را بد نام سازند

10ـ اگر خواب ببینید سعی می كنید نامه ای را از چشم همسر خود مخفی نگاه دارید ، علامت آن است كه به انجام كارهایی بی ارزش علاقمند خواهید شد .

11ـ دیدن نامه ای با حاشیة سیاه در خواب ، دلالت بر مرگ یكی از نزدیكان دارد .

12ـ اگر خواب ببینید نامه ای دریافت كنید كه بر كاغذ سیاه با جوهر سفید نوشته شده است ، نشانة آن است كه مورد هجوم یأس و نومیدی قرار خواهید گرفت .

13ـ دیدن نامة پاره شده در خواب ، نشانة آن است كه با اشتباهاتی به شهرت خود آسیب می زنید .

14ـ دریافت نامه ای دست نوشته در خواب ، نشانة آن است كه نسبت به دوستان خود حساسیت به خرج می دهید .

15ـ اگر خواب از دوستی نامه ای دریافت كرده اید ، علامت آن است كه دوست مورد نظر را خواهید دید یا نامه ای از او دریافت خواهید كرد .نان

1ـ دیدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جویی و قناعت است .

2ـ دیدن تكه ای كیك در خواب ، نشانة آن است كه كامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود .

3ـ دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است كه دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید تكه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانة آن است كه به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت .نایلون

1ـ اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون بر تن كرده اید ، علامت آن است كه به خاطر ثبات اخلاقی ، افتخاراتی به شما عطا خواهد شد . اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون ولی مندرس بر تن كرده اید ، علامت آن است كه اگر مراقب رفتار خود نباشید ، دیگران با تهمت و افترا آبروی شما را خواهند برد .

2ـ اگر خواب ببینید در مكالمة خود با دیگران ، واژة نایلون را بكار می برید ، نشانة آن است كه به راحتی می توانید یاری موافق ، برای خود انتخاب كنید .

3ـ اگرخواب ببینید دست و پایتان چون نایلون كش می آید ، نشانة آن است كه در اظهار عشق خود به دیگری با دروغ و نیرنگ پیش می روید .

4ـ دیدن اجناس نایلونی در خواب ، نشانة آن است كه برخی كارها پنهانی انجام خواهد شد ، و دوستان قادر به درك شما نخواهند بود .نبرد

1ـ اگر خواب ببنیید در نبردی شركت دارید ، علامت آن است كه به همكاران خود برخوردی نامطلوب خواهید داشت و خطر دادخواهی در دادگاه شما را تهدید می كند .

2ـ مشاهدة نبرد دیگران در خواب ، علامت آن است كه پول خود را هدر می دهید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه باید تهمت و غیبت دیگران بترسید .

3ـ اگر دختری نامزد خود را در حال نبرد به خواب ببیند ، نشانة آن است كه نامزد او فردی نالایق است .

4ـ اگر خواب ببینید در نبردی شكست خورده اید ، نشانة آن است كه حق مالكیتی را از دست می دهید .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام نبرد ضربه ای به دشمن می زنید ، علامت آن است كه علی رغم مخالفتهای موجود با شهامت و استقامت در كسب ثروت و افتخار موفق می شوید .

6ـ اگر خواب ببینید دو مرد با هم در حال نبرد هستند ، نشانة‌ آن است كه در حرفة خود نگرانی و سردرگمی بسیار خواهید داشت . اما سود اندكی به دست می آورید .

7ـ اگر خواب ببینید كه در راه خانه سیاهان با تیغ به شما حمله می كنند ، نشانة‌ آن است كه از شغل خود نومید می شوید و با زیردستان خود دچار اختلاف می گردید . در خانواده نیز روابط نامطلوبی حكم فرما خواهد شد .

8ـ اگر خواب ببینید با سیاه پوستان در نبرد هستید ، نشانة آن است كه سیاه پوستان با پستی و حقارت شما را آزاد می دهند .نجار

دیدن نجاری مشغول كار ، در خواب ، نشانة آن است كه با كوشش و كار به كسب ثروت می پردازید نه از راه كارهای بیهوده و خطا .نخ

1ـ دیدن نخ در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال آن سوی راههای پرپیچ و خم است .

2ـ دیدن نخهای پاره در خواب ، نشانة آن است كه از بی وفایی دوستان متحمل زیانی می شوید .نخل

1ـ دیدن درخت نخل در خواب ، نشانة یافتن موقعیتهای امیدبخش و شادمانی بسیار زیادی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند از خیابانی می گذرد كه دو طرفش پر از درخت نخل است ، علامت آن است كه همسری وفادار و خانه دار و لبریز از عشق و محبت خواهد داشت . اما اگر خواب ببیند نخلهای دو طرف خیابان خشكیده اند ، نشانة آن است كه اتفاق غم انگیزی ناگهان آرامش او را بر هم خواهد زد .نخود

1ـ‌ خوردن نخود در خواب ، نشانة كسب ثروت و تندرستی است .

2ـ دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب ، نشانة دست زدن به كارهایی موفقیت آمیز است .

3ـ اگر خواب ببینید در زمینی نخود می كارید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی می چینید و زمینه ای فراهم می آورید كه باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید .

4ـ جمع آوری نخود در خواب ، نشانة‌ آن است كه نقشه هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهید برد .

5ـ دیدن نخودهای انبار شده در خواب ، علامت آن است كه امیدهای درخشان شما مدت كوتاهی دست خوش بلاتكلیفی خواهد شد ، ولی سرانجام شانس به شما رو می آورد و از سردرگمی نجات پیدا می كنید .

6ـ دیدن نخودهای خشك شده در خواب ، علامت آن است كه بیش از توان خود كار خواهید كرد .

7ـ خوردن نخودهای خشك شده ، نشانة آن است كه بعد از موفقیت بسیار در زندگی كاهش ثروت شما را رنج خواهد داد .نردبان

1ـ اگر خواب ببینید برایتان نردبانی آورده اند تا از آن به ارتقاعی صعود كنید ، نشانة آن است كه توان و نیروی شما را در هنگام كار امتیازی خواهد بود .

2ـ بالا رفتن از نردبان در خواب ، نشانة سعادت و شادمانی بی حد است .

3ـ اگر خواب ببینید از بالای نردبان به زمین می افتید ، نشانة آن است كه در انجام معاملات زیان خواهید دید .

4ـ دیدن نردبان شكسته در خواب ، علامت شكست و ناكامی در هر امری است .

5ـ از نردبان پایین آمدن در خواب ، علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست .

6ـ اگر خواب ببینید بوسیلة نردبانی فرار می كنید ، علامت آن است كه در زندگی پیروز و موفق خواهید شد . هر چند كه باید با حوادثی خطرناك روبرو شوید .

7ـ اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده اید ، نشانة آن است كه به راحتی نمی توانید امتیازات جدید را بپذیرید .نسیم

1ـ اگر در خواب احساس كنید كه نسیمی ملایم می وزد ، علامت آن است كه برای رسیدن به هدف مورد علاقه ثروت خود را فدا می سازید .

2ـ اگر دختری احساس كند از وزش نسیم و نجوای آن با شاخ و برگ درختان غمگین شده است ، علامت آن است كه در اثر غیبت اجباری نامزد خود ، دورانی سخت را سپری خواهد كرد .نشاط

اگر خواب ببینید شادمان هستید یا با فرد شادی صحبت می كنید ، نشانة آن است كه وقایع دلپذیر شما را خرسند خواهد ساخت و كارها با سود همراه خواهد بود .نشان خانوادگی

دیدن نشان خانوادگی در خواب علامت آن است كه هرگز مقام و عنوانی به چنگ نمی آورید .نعل اسب

1ـ دیدن نعل اسب در خواب ، علامت پیش رفتن در زندگی است .

2ـ دیدن نعل شكسته اسب در خواب ، علامت مبتلا شدن به بیماری و بدبختی است .

3ـ دیدن نعل اسبی آویخته از دیوار ، علامت آن است كه بیش از حد انتظار ، در زندگی پیشرفت خواهید كرد .

4ـ اگر در خواب نعل اسبی را كنار جاده ای پیدا كنید ، نشانة آن است كه از جایی به شما ثروتی خواهد رسید .نعناع

1ـ دیدن نعناع در خواب ، نشانة یافتن سرگرمیها و انجام دادن كارهایی دلپذیر است .

2ـ دیدن نعناعِ سبز در مزارع ، علامت شركت كردن در داستانی عاشقانه است .

3ـ نوشیدن شربت نعناع در خواب ، علامت آن است كه از دیدار فرد جالب توجه ای لذت خواهید برد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه به سمت تفریحات گمراه كننده كشیده خواهد شد .نفس

1ـ اگر خواب ببینید به شخصی كه نفسی معطر دارد نزدیك می شوید ، دلالت بر آن دارد كه رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت . معامله ای پرسود در انتظار شماست .

2ـ اگر نفس بدبوی دیگران را در خواب احساس كنید ، دلالت بر آن دارد كه بیماری و گمراهی در انتظارتان است .

3ـ اگر خواب ببینید نفس كسی بند می آید ، دلالت بر آن دارد كه به دست آوردن موفقیتی كه حتمی به نظر می رسید با شكست مواجه خواهد شد .نقره

1ـ دیدن نقره در خواب ، نشانة آن است كه بیش از حد به پول و ثروت وابسته می شوید .

2ـ پیدا كردن سكة نقره در خواب ، نشانه آن است كه برای آرامش فكری و راحتی خود ، اطرافیان را نادیده می گیرید .نقشه

1ـ اگر خواب ببینید نقشه ای را مطالعه می كنید ، علامت آن است كه امور مأیوس كننده ای گریبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود كلانی نیز به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ای می گردید ، علامت آن است كه در اثر نارضایتی از محیط پیرامون انرژی تازه ای كسب می كنید و به موقعیتهایی بهتر در زندگی دست می یابید . اگر چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه با آرزوی پاك خود به حوزة برتری در زندگی قدم می گذارد .نگهبان

دیدن نگهبان در خواب ، علامت آن است كه زندگی شما به راحتی اداره می شود . و همواره مدافعان مهربانی پشتیبان شما خواهند بود .نماز خواندن

اگر خواب ببینید نماز می خوانید ، یا دیگران را در حال نماز گذاردن ببینید ، علامت آن است كه زندگی شما به نابودی كشیده خواهد شد ، برای نجات زندگی خود به تلاش و نیروی بسیار نیاز دارید .نمایش

1ـ اگر دختری خواب ببیند در نمایشی نقش ایفا می كند ، علامت آن است كه دوستی خوش مشرب از او خواستگاری خواهد كرد ، و بعد از ازدواج عقاید و كارهای مورد علاقة خود را با دقت بیشتر دنبال می كند .

2ـ اگر خواب ببینید به موقع برای تماشای نمایش به نمایشگاه نمی رسید ، علامت آن است كه ناگاه شادمانی به زندگی شما راه خواهد یافت .نمایشگاه

1ـ اگر خواب ببینید در نمایشگاهی هستید ، علامت آن است كه كاری پرمنفعت و دوستانی مطلوب به دست خواهید آورد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در نمایشگاه است ، نشانة آن است كه شریك زندگی او مردی شوخ طبع و آرام خواهد بود .نمك

1ـ دیدن نمك در خواب ، نشانة قرار گرفتن در محیطهایی نامساعد است .

2ـ اگر خواب ببینید به گوشت نمك می زنید ، نشانة آن است كه بدهكاری و تنگ دستی شما را بستوه خواهد آورد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نمك می خورد ، نشانة آن است كه نامزد او دل به دختری زیباتر خواهد سپرد .نوزاد

1ـ دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است كه بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید كرد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانة آن است كه متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا كردن است ، نشانة آن است كه موفق می شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید .نوشتن

1ـ اگر خواب ببینید چیزی می نویسید ، علامت آن است كه مرتكب اشتباهی می شوید و نزد دیگران شرمسار می گردید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال نوشتن مطلبی هستند ، علامت آن است كه در اثر رفتاری نابجا و عمل نادرست ، كارتان به دادگاه كشیده خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید می كوشید نوشته ای غریب را مطالعه كنید ، علامت آن است كه اگر بعد از این خواب معامله ای انجام ندهید ، از دست دشمنان خود خواهید گریخت .نوشیدن

1ـ اگر زنی خواب ببیند در حین خندیدن چیزی می نوشد ، علامت آن است كه از اموری لذت می برد كه بعدها ممكن است همین امور لذتبخش موجب بی آبرویی او شود .

2ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاشی كه می كنید ، نمی توانید آبی شفاف بنوشید ، علامت آن است كه تفننی به طور غیر مستقیم به شما عرضه می شود كه قادر به استفاده از آن نیستید .نهر

1ـ دیدن نهر در خواب ، نشانة تجارت و سفرهای كوتاه است . اگر خواب ببینید نهر پر از آب است، علامت سختیهای زودگذر است .

2ـ دیدن نهر خشكیده در خواب ، علامت نومیدی است . و اینكه افراد دیگری به اهداف شما دست خواهند یافت .نهنگ

1ـ اگر خواب ببینید نهنگی به یك كشتی نزدیك می شود ، علامت آن است كه با قبول كردن وظایف متعدد ، ثروتی از كف می دهید .

2ـ اگر خواب ببینید نهنگی به كشتی نزدیك می شود و ناگاه محو می گردد ، علامت آن است كه وظایفی كه به عهده گرفته اید با موفقیت به سرانجام خواهید رساند .

3ـ اگر خواب ببینید نهنگی كشتی را واژگون می سازد ، علامت آن است كه به گرداب مصیبتها خواهید افتاد .نی

1ـ شنیدن آوای نی در خواب ، نشانة آن است كه در موقعیتی قرار می گیرید كه ناچار می شوید از حیثیت خود و یكی از نزدیكانتان دفاع كنید .

2ـ اگر خواب ببینید نی می نوازید ، نشانة آن است كه هر چه پشت سرشما بگویند نمی توانند به شهرت شما آسیب وارد كنند .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نی می نوازد ، نشانة آن است كه با سربازی ازدواج خواهد كرد .نیازمند

1ـ اگر در خواب احساس می كنید فردی نیازمندید ، نشانة آن است كه دست به معامله ای احمقانه خواهید زد . و از حال دوستانی كه دور از شما زندگی می كنند خبرهایی ناراحت كننده به دست شما خواهد رسید .

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است كه به علت عدم توفیق در پیش بردن كارها تحت تأثیر افكار دیگران قرار خواهید گرفت .نیزه

1ـ اگر خواب ببینید با نیزه ای از خود دفاع می كنید ، نشانة‌ آن است كه در خصوصی ترین امور زندگی شما تجسس می كنند تا شما را متهم سازند ، اما شما بعد از جر و بحثهای فراوان بی گناهی خود را اثبات می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید نوك نیزه ای در بدنتان فرو می رود ، علامت آن است كه دشمنان موفق می شوند برایتان دردسر فراهم كنند .

3ـ اگر خواب ببینید دیگران نیزه در دست دارند ، علامت آن است كه منافعتان در خطر است .

4ـ دیدن نیزه در خواب ، علامت روبرو شدن با دشمنانی خطرناك و كسب تجارب زیانبار است .

5ـ اگر خواب ببینید نیزه ای شما را زخمی می كند ، علامت آن است كه با قضاوتی غیرمنصفانه خود را به دردسر می اندازید

6ـ دیدن نیزة شكسته در خواب ، نشانة آن است كه به چیزهای به ظاهر غیرقابل نفوذ ، نفوذ خواهید كرد و آرزوهایتان برآورده خواهد شد .نیشكر

1ـ اگر خواب ببینید نیشكر در حال رشد كردن است ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پیشرفت شایانی خواهید داشت .

2ـ دیدن نیشكر بریده در خواب ، نشانة شكست كامل در تمام شئونات زندگی است .نیمكت

1ـ اگر خواب ببینید روی نیمكتی نشسته اید ، نشانة آن است كه بدهكاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران بر نیمكت نشسته اند ، نشانة‌ آن است كه با دوستی كه در اثر عدم تفاهم با او قهر كرده اید ، آشتی خواهید كرد .