تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ب ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ب ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


بباتلاق ، باد ، بادام ، بادبادک ، بادبزن ، بادکنک ، باد و بوران ، بار ، باران ، باربر ، بازار ، بازجویی ، بازو ، باطری ، باغ ، باغ میوه ، باغ وحش ، بافتن ، بال ، بالا رفتن ، بالا سر ، بالش ، بالکن ، بانک ، ببر ، بت ، بچه شیطان ، بچه گربه ، بدبختی ، بد خلق ، بذر ، برادر ، برادرزاده ، برج مراقبت ، برچسب ، برزنت ، برس ، برف ، برکه ، برگ ، برلیان ، برنج ، برنز ، بره ، برهنگی ، برهنه پا ، بز ، بزغاله ، بز کوهی ، بستنی ، بسته پستی ، بشقاب ، بشکه ، بطری ، بقالی ، بلبل ، بلدرچین ، بلور ، بنا ، بنزین ، بوق ، بوقلمون ، بهار ، بهشت ، بیابان ، بی دندان ، بیلیارد ، بیمارستان ، بیماری واگیردار ، بینی

 

برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ب


باتلاق ، باد ، بادام ، بادبادک ، بادبزن ، بادکنک ، باد و بوران ، بار ، باران ، باربر ، بازار ، بازجویی ، بازو ، باطری ، باغ ، باغ میوه ، باغ وحش ، بافتن ، بال ، بالا رفتن ، بالا سر ، بالش ، بالکن ، بانک ، ببر ، بت ، بچه شیطان ، بچه گربه ، بدبختی ، بد خلق ، بذر ، برادر ، برادرزاده ، برج مراقبت ، برچسب ، برزنت ، برس ، برف ، برکه ، برگ ، برلیان ، برنج ، برنز ، بره ، برهنگی ، برهنه پا ، بز ، بزغاله ، بز کوهی ، بستنی ، بسته پستی ، بشقاب ، بشکه ، بطری ، بقالی ، بلبل ، بلدرچین ، بلور ، بنا ، بنزین ، بوق ، بوقلمون ، بهار ، بهشت ، بیابان ، بی دندان ، بیلیارد ، بیمارستان ، بیماری واگیردار ، بینی

باتلاق

1ـ گذشتن از میان مناطق باتلاقی در خواب ، علامت آن است كه تحت الشعاع شرایطی ناسازگار قرار می گیرید ، و از ماجرایی عاشقانه ضربه ای شدید متحمل خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید به زمینی باتلاقی نزدیك می شوید كه پوشیده از گیاهان سبز است ، نشانة آن است كه با خنثی كردن دسیسه ها و گذشتن از موانعی خطرناك به خوشبختی و سعادتی باور نكردنی دست می یابید .باد

1ـ اگر خواب ببینید باد به آرامی در كار وزیدن است ، علامت آن است كه در اثر فوت یكی از نزدیكان ثروت هنگفتی به شما ارث می رسد .

2ـ شنیدن صدای زوزة باد در خواب ، علامت آن است كه با از دست دادن قردی بسیار عزیز ، زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید بر خلاف جهت وزش بادی تند راه می روید ، علامت آن است كه شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت خواهید كرد . و از راهی درست برای كسب ثروت اقدام می كنید .

4ـ اگر خواب ببینید باد برخلاف آنچه كه شما می خواهید می وزد ، علامت آن است كه در امور عاشقانه به نومیدی ، و در به ثمر رساندن امور زندگی شكست می خورید .

5ـ اگر خواب ببینید باد در همان جهتی كه شما دوست دارید می وزد ، علامت آن است كه بر رقبای خود چیره می شوید و امور زندگی خود را به درستی هدایت می كنید .بادام

1ـ دیدن بادام در خواب ، نشانة آن است كه پس از مدتی كوتاه ثروتمند خواهید شد .

2ـ اگر بادامهایی نارس در خواب ببینید ، دلالت بر آن دارد كه پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی ، بسیار نومید خواهید شد .بادبادك

1ـ اگر خواب ببینید بادبادكی به هوا می فرستید ، نشانة‌ آن است كه از طریق كارهای نادرست ثروت زیادی به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید بادبادكی بر زمین افتاده است ، علامت آن است كه در زندگی با شكست و نومیدی روبرو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید بادبادكی درست می كنید ، نشانة آن است كه به سرمایه ای اندك ، معاملة بزرگی انجام می دهید و می كوشید كسی را از آن خود سازید .

4ـ اگر خواب ببینید كودكان بادبادك هوا می كنند ، نشانة آن است كه برای كسب لذت به كارهایی بیهوده دست خواهید زد .

5ـ اگر خواب ببینید بادبادكی بیش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است كه امیدها و آرزوها به یأس و نومیدی بدل می شود .بادبزن

1ـ دیدن بادبزن در خواب ، علامت آن است كه در آیندة نزدیك خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید .

2ـ اكر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند ، نشانة آن است كه با افراد جدیدی آشنا خواهد شد . اگر خواب ببیند بادبزن كهنه ای را گم می كند ، نشانة‌آن است كه نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد .بادكنك

1ـ دیدن بادكنك در خواب ، علامت آن است كه در صورتی كه مراقب سلامت خود نباشید در آینده با مشكلات زیادی روبرو می شوید .

2ـ اگر در خواب بچه ها را مشغول بادكردن بادكنك ببینید ، نشانة آن است كه انتظاری كه برای رسیدن به آسودگی و فراغت داشته اید ، برآورده نمی شود .باد و بوران

دیدن باد و بوران شدید در خواب ، نشانة دست زدن به كاری دشوار و نومید كننده است .بار

1ـ اگر خواب ببینید در حال حمل بار هستید ، علامت آن است كه از روی عشق و خیر خواهی دست به كارهایی سخت و دشوار خواهید زد و زندگانی ای طولانی خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید زیر بار سنگینی به زمین می افتید ، نشانة آن است كه قادر به امرار معاش افرادی كه به شما وابسته اند نخواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال حمل بار هستند ، علامت آن است كه نزدیكان شما تجربیاتی خواهند كرد كه شما نیز به این تجربیات علاقمند خواهید شد .باران

1ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی در خیابان هستید ، علامت آن است كه از تفریح و گردش لذت خواهید برد و خوشبختی در خانة شما را خواهد كوبید .

2ـ اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می بارد ، علامت آن است كه نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید در آغاز بارندگی می كوشید به زیر سر پناهی بروید تا خیس نشوید ، نشانة‌ آن است كه در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایتان كامیاب خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای به قطرات باران نگاه می كنید ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پیروز خواهید شد .

5ـ شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف ، علامت آن است كه از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در كسب ثروتی اندك موفق خواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چكه می كند ، علامت آن است كه به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد . اما اگر چكه های آب گل آلود باشد ، نشانة آن است كه تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد .

7ـ اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می خورید ، علامت آن است كه از چیزی لذت خواهید برد كه باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد .

8ـ اگر خواب ببینید باران بر دیگران فرو می بارد ، علامت آن است كه دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد .

9ـ اگر دختری خواب ببیند زیر باران به خیابان می رود و لباس او خیس و كثیف می شود ، علامت آن است كه با بی احتیاطی تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای همین عمل مورد سوء ظن دوستان قرار می گیرد .

10ـ اگر خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه ای فرو می بارد ، علامت آن است كه از محیطهای اجتماعی ، كه در آن قرار خواهید گرفت ، دلسرد و نومید خواهید شد .

11ـ دیدن طوفان به همراه باران در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادث تلخ است .باربر

1ـ دیدن باربر در خواب ، علامت بدشانسی و روبرو شدن با حوادث تلخ است .

2ـ اگر خواب ببینید خودتان باربر هستید ، نشانة آن است كه به محیطهایی فقیرانه پا خواهید گذاشت .

3ـ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است كه از هر موقعیتی به نفع خود بهره می برید .

4ـ اخراج كردن باربر در خواب ، علامت آن است كه مورد اتهامات زننده ای قرار می گیرید .بازار

1ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است كه در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .

2ـ دیدن بازاری متروك در خواب ، علامت آن است كه پریشان و افسرده خواهید شد .

3ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانة آن است كه در حرفة خود زیان خواهید دید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانة آن است كه تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .بازجویی

اگر خواب ببینید كسی شما را بازجویی می كند ، نشانة‌ آن است كه در پایدار كردن روابط خود با دوستانتان شكست خواهید خورد .بازو

اگر در خواب ببینید بازوی كسی را قطع می كنید ، علامت آن است كه از همسر خود جدا خواهید شد ، مراقب باشید كه نیرنگ و فریب دیگران را نخورید .باطری

دیدن باطری در خواب ، نشانة آن است كه از معاملات مساعد منافعی به دست خواهید آورد .باغ

1ـ دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فكری بسیار و آسایش است .

2ـ دیدن سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه در محیط خانواده اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند ، نشانة آن است كه به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت .باغ میوه

1ـ اگر خواب ببینید كه به همراه دوست خود از میان باغهای پرمیوه می گذرید ، علامت خاتمة عشقی طولانی است . اگر خواب ببینید كه باغهایی كه از آن می گذرید پر از درختانی است كه میوه هایش رسیده و آمادة چیدن است ، نشانة پاداش دادن به افراد زیردستی است كه با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرحها و نقشه های مهم گشته اید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می كند ، علامت آن است كه همسر وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگیِ راحتی برای او مهیا خواهند كرد .

3ـ اگر خواب ببینید كه در باغِ میوه ای خوكها مشغول خوردن میوه هایی هستنند كه بر زمین افتاده است ، علامت آن است كه ثروتی كه از ابتدا به شما تعلق نداشته است از دست خواهید داد .

4ـ اگر خواب ببینید كه مشغول چیدن میوه های رسیده اید ، علامت آن است كه در فراوانی و آسایش خواهید كرد .

5ـ اگر خواب ببینید كه باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است ، علامت آن است كه به زندگی نكبت بار مبتلا خواهید شد . و شادمانی و پولی اندك خواهید داشت .

6ـ اگر خواب ببینید كه به هنگام عبور از باغ میوه ، در بوته های خارگیر می كنید ، علامت آن است كه رقیبی حسود خواهید داشت .

7ـ اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید ، علامت آن است كه فرصتهایی مناسب را برای رسیدن به مقامهای بالا نادیده می گیرید .

8ـ اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید ، علامت آن است كه به هنگام زندگی در زمان اكنون نسبت به آینده بی اعتنا هستید .

9ـ دیدن باغ میوة طوفان زده در خواب ، علامت وظایفی نامساعد است كه باید بر دوش بگیرید .باغ وحش

اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می كنید ، علامت آن است كه سرنوشتی متغیر خواهید داشت . گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید . با مسافرت و زندگی در كشورهای مختلف دانشی كسب می كنید .بافتن

1ـ اگر زنی خواب ببیند بافندگی می كند ، نشانة‌آن است كه زندگی ای پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزندانی وظیفه شناس همواره در كنار او خواهند بود .

2ـ اگر مردی خواب ببیند در كارخانة ریسندگی كار می كند ، نشانة آن است كه در زندگی پیشرفتی چشم گیر خواهد داشت .

3ـ اگر دختری خواب بافندگی ببیند ، نشانة آن است كه از روی شتاب ازدواج خواهد كرد و ازدواج او نتایجی مطلوب به دنبال خواهد داشت .

4ـ اگر دختری خواب ببیند در كارخانة ریسندگی كار می كند ، علامت آن است كه نامزد مردی وفادار و شایسته خواهد شد .

5ـ اگر خواب ببینید كه كارخانة ریسندگی كه در آن كار می كنید ویران می شود ، علامت آن است كه در امور عاطفی شكست خواهید خورد .بال

1ـ اگر خواب ببینید كه بال درآورده اید ، علامت آن است كه به خاطر جدایی از فرد مورد علافة خود كه به سفر رفته است ، احساس ناامنی و اضطراب خواهید كرد .

2ـ دیدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است كه بر تنگ دستی و فقر غلبه خواهید كرد و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت .بالارفتن

1ـ اگر خواب ببینید كه از تپه یا كوهی بالا می روید و به قله می رسید ، نشانة آن است كه بر تمام موانعی كه در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید كرد . اما اگر خواب ببینید نمی توانید به قله برسید ، علامت آن است كه بهترین آرزوهای شما با شكست روبرو خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید كه تا آخرین پلة نردبان بالا رفته اید ، نشانة موفقیت در كارهاست . اما اگر ببینید هنگام بالا رفتن ، نردبان می شكند ، دلالت بر مشكلات و سختیهای كار است و احتمال وقوع حارثه ای بد برای شما .

3ـ اگر خواب ببینید كه چون دزدی از دیوار خانة‌ كسی بالا می روید ، و ناگهان پنجره ای به سمت شما گشوده می شود ، دلالت برآن دارد كه پیمانی با دوستان می بندید و دست به كاری بی نهایت خطرناك می زنید . مدتی به خاطر این كار نومید می شوید اما سرانجام تلاش شما با موفقیت همراه خواهد شد .بالا سر

1ـ اگر خواب ببینید كه شیئی بالای سر شما آویخته است و در حال افتادن است می تواند نشانة آن باشد كه خطری شما را تهدید می كند . اما اگر آن شیئی روی شما بیفتد ، نشانة نابودی است یا ناامیدیی ناگهانی را خبر می دهد و اگر آن شیئی نزدیك شما بر زمین بیفتد ، بی آنكه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد كه شما از ورشكستگی نجات خواهید یافت، بی آنكه به شما لطمه ای بخورد ، نشان از آن دارد كه شما از ورشكستگی نجات خواهید یافت ، ولی با سختیهای دیگری مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید كه شیئی بالای سر شما ثابت است و خطر سقوط ندارد ، حاكی از آن است كه بعد از زیانی سخت ، وضع مالی شما بهبود خواهد یافت .بالش

1ـ دیدن بالش در خواب ، علامت داشتن زندگی ای راحت و آسوده است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند بالش می دوزد ، نشانة آن است كه امیدی دلگرم كننده به آینده خواهد داشت .بالكن

1ـ اگر خواب ببینید كه در بالكنی ایستاده اید ، نشانة آن است كه در آخرین مراحل موفقیت در كاری ، مضطرب و نگران خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در بالكن گفتگو می كند ، نشانة آن است كه به زودی با شادمانی ازدواج خواهد كرد .

3ـ دیدن یك بالكن قدیمی درخواب ، نشانة آن است كه امیدها وآرزوهایتان تبدیل به یأس و اندوه خواهد شد .بانك

1ـ دیدن تحویلدار بی كار در بانك ، علامت آن است كه در امور كاری خود با شكست مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در بانك سكة طلا موجود نمی باشد ، دلالت بر آن دارد كه به سود و موفقت نخواهد رسید .

3ـ اگر خواب ببینید در بانك اسكناسها و سكه ها روی هم انبوه شده اند ، علامت آن است كه به احترام و دارایی شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعی از احترامی بسیار برخوردار خواهید شد .ببر

1ـ اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهید دید .

2ـ اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می كند ، نشانة آن است كه عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت .

3ـ اگر خواب ببینید حملة ببری را دفع می كنید و او را از خود دور می سازید ، نشانة آن است كه در تمام كارهای خود پیروز و موفق خواید شد .

4ـ اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید كرد .

5ـ دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چیره می شوید .

6ـ دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، كه از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد .بت

1ـ اگر خواب ببینید بت پرستی می كنید ، علامت آن است كه در زندگی شهرت و ثروتی اندك به دست می آورید . زیرا اجازه می دهید روابط ناعادلانه بر شما مسلط گردد .

2ـ شكستن بت در خواب ، نشانة آن است كه هیچ چیز نمی تواند مانع شما از به دست آوردن مقامات افتخار آمیز بشود . زیرا شما تسلط كاملی بر افكار خود دارید .

3ـ اگر در خواب دیگران را مشغول ستایش بتها ببینید ، علامت آن است كه بین شما دوستانتان اختلاف بزرگی به وجود می آید .

4ـ اگر خواب ببینید ستایش بت را زشت می شمارید ، نشانة آن است كه طبیعت بشری را بسیار خوب درك می كنید و در آینده به امتیازاتی بزرگ دست می یابید .بچة شیطان

1ـ دیدن بچة شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است كه برای كسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید .

2ـ اگر خواب ببینید خودتان مبدل به بچه ای شیطان شده اید ، علامت آن است كه نادانی شما را به فقر می كشد .بچة گربه

1ـ اگر زنی در خواب ببیند بچة گربه ای زیبا ببیند ، نشانة آن است كه به دام فریب ماهرانه ای كشیده می شود . اما با تشخیص درست خود را نجات می دهد . اما اگر در خواب بچه گربه ای كثیف و لاغر ببیند ، علامت آن است كه قربانی بی احتیاطی های خود خواهد شد .

2ـ دیدن بچه گربه ها در خواب ، دلالت بر تحمل مشكلات كوچك و انزجار آور و زیان مالی دارد .

3ـ اگر خواب ببینید بچه گربه ها را می كشید ، علامت آن است كه بر نگرانیها و ناراحتیهای زندگی غلبه خواهید كرد .

4ـ اگر خواب ببینید مار ، بچه گربه ای را می كشد ، نشانة آن است كه دشمنان سعی می كینند به شما آسیت بزنند . اما به خودشان آسیب میرسانند .بدبختی

1ـ اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده اید ، تعبیرخواب چنین است كه پیاپی شكست خواهید خورد ، و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده اند ، دلالت بر آن دارد كه وجود فردی موجب خواهد شد كه در كارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید .بدخلق

1ـ اگر در خواب احساس كنید بد خلق هستید ، علامت آن است كه باید مقام ویژة خود را در اجتماع پیدا كنید .

2ـ اگر در خواب دیگران را بدخلق بیابید ، نشانة یافتن دوستانی نامساعد و اشتغالاتی بیهوده است .بذر

دیدن بذر در خواب ، نشانة سعادتی افزاینده است . هر چند اوضاع فعلی ناخوشایند به نظر برسد .برادر

1ـ اگر برادر خود را در حالی كه مسرور است ، در خواب ببینید ، نشانة آن است كه موجب خوشبختی و پیروزی برادر خود خواهید شد .برادر زاده

دیدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است كه بزودی در آمد كافی به دست خواهید آورد . اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگین و مأیوس ببینید ، نشانة آن است كه با عدم آسایش و نومیدی دست به گریبان خواهید شد .برج مراقبت

1ـ اگر در خواب از برج دیده بانی بالا بروید ، نشانة آن است كه تمایل دارید به تحقیقات نظری و بررسی فرضیه ها بپردازید و بررسی واقعیات زندگی را به دیگران واگذار كنید .برچسب

دیدن برچسب در خواب ، علامت آن است كه به دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید برد .برزنت

1ـ دیدن پارچة برزنت در خواب ، علامت روبرو شده با سردی و خیانت است .

2ـ اگر خواب ببینید پارچة برزنت خرید و فروش می كنید ، علامت آن است كه معاملاتی مشكوك خواهید داشت .برس

1ـ دیدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابسامانی كارهاست .

2ـ دیدن برس كهنه و خراب ، علامت بیماری است .

3ـ دیدن برس لباس در خواب ، نشانة وظیفة سنگینی است كه در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید ، نشانة آن است كه بزودی در مقابل كار دشواری كه انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید كرد .

5ـ دیدن برسهای گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست .برف

1ـ دیدن برف در خواب ، نشانة آن است كه در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد .

2ـ اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانة آن است كه در اثر شكست و نرسیدن به آرزویی كه سالها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد .

3ـ برف خوردن در خواب ، نشانة آن است كه به ایده آل های خود دست نخواهید یافت .

4ـ دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه شخصیت و غرورتان را كسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید كوشید با همین فرد ارتیاط برقرار كنید .

5ـ اگر خواب ببینید برفها آب می شوند ، نشانة آن است كه دلهرة شما مبدل به شادمانی می گردد .

6ـ اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می كنید ، نشانةآن است كه در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .

7ـ دیدن كوههای برف گرفته در خواب ، نشانة آن است كه افكار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .

8ـ اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، نشانة آن است كه بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .

9ـ اگر دختری خواب ببیند بر برفها سورتمه سواری می كند ، نشانة آن است كه برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفتهایی بسیار مواجه می شود .

10ـ اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می كنید ، علامت آن است كه پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید كرد . اگر قضاوت شما بر پایة درستی استوار نباشد ، یقیناً شكست خواهید خورد .

11ـ اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم كرده اید ، علامت آن است كه غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .بركه

اگر دختری خواب ببیند در بركه ای تن می شوید ، دلالت بر آن دارد كه جذابیتهای زنانه اش برای او قدر و منزلتی فراهم ساخت .برگ

1ـ دیدن برگ در خواب ، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است .

2ـ دیدن برگهای خشك در خواب ، نشانةآن است كه احساسات شوم و نومیدانه ، شما را در بر خواهد گرفت .

3ـ اگر دختری خواب برگهای خشك ببیند ، علامت آن است كه در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند . گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ دلالت دارد .

4ـ اگر دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند ، علامت آن است كه ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد كرد .برلیان

1ـ دیدن برلیان در خواب ، نشانة آن است كه برای رسیدن به بزرگترین هدف خود با مانع و نومیدی روبرو خواهید شد .

2ـ دیدن برلیان شكسته در خواب ، علامت آن است كه فردی مورد اعتماد به شما بی وفایی می كند .برنج

1ـ دیدن دانه های برنج در خواب ، برای تجار نشانة معاملاتی سود آور است ، برای كشاورزان نشانة‌ محصولات فراوان است .

2ـ خوردن برنج در خواب ، نشانة رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است .

3ـ اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاك مخلوط گشته است ، نشانة آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد . و از دوستان خود جدا خواهید ماند .

4ـ اگر دختری خواب ببیند برنج می پزد ، نشانة آن است كه به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت ، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد .برنز

1ـ اگر دختری در خواب مجسمه ای از برنز ببیند ، نشانة آن است كه در ازدواج با فرد مورد نظر خود با شكست روبرو خواهد شد .

2ـ اگر دختری در خواب ، مجسمه ای از برنز ببیند كه حركت می كند ، دلالت بر آن دارد كه در امر ازدواج با فردی تا آخرین مراحل پیش می رود ، اما ازدواج صورت نمی گیرد .

3ـ دیدن حشرات برنزی در خواب ، نشانة حسادت و نابودی است .بره

1ـ اگر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می كنند ، علامت آن است كه دوستانی صمیمی خواهید یافت و در كسب ثروت موفق خواهید شد . اگر كشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی كلان خواهد برد .

2ـ دیدن برة مرده در خواب ، نشانة اندوه و پریشانی است .

3ـ اگر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین است ، نشانة آن است كه افرادی بیگناه از اعمال خلافكاران رنج خواهند برد .

4ـ اگر در خواب بره ای گم كنید ، علامت آن است كه افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می نهند ، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید .

5ـ دیدن پوست بره در خواب ، علامت آن است كه لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد .

6ـ اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می كنند ، علامت آن است كه با فدا كردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می یابید .

7ـ خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانة آن است كه برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد .

8ـ اگر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر می مكند ، علامت آن است كه صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت .

9ـ اگر خواب ببینید گرگ بره ای را می درد ، علامت آن است كه مردم بیگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند كشید .

10ـ شنیدن صدای بع بع بره ها در خواب ، علامت آن است كه از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شد .

11ـ دیدن بره ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب ، علامت آن است كه امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد .

12ـ اگر خواب ببینید صاحب بره ای سفید هستید ، نشانة آن است كه در محیطی سودبخش و لذتبخش زندگی خواهید كرد .

13ـ اگر خواب ببینید بره ای را میان بازوان خود گرفته اید ، علامت آن است كه برای رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می كنید بی آنكه از هدر رفتن پول خود كوچكترین تأسفی بخورید .

14ـ اگر خواب ببینید پشم بره ای را می چینید ، علامت آن است كه شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد . با همة صداقت بی رحم خواهید بود .

15ـ اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می كند و ناگهان در حین انجام این كار در می یابید كه پوست فرزند خود را از گوشت جدا می كند ، نشانة آن است كه در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیكان خواهد شد .برهنگی

1ـ اگر در خواب خود را برهنه ببینید ، علامت آن است كه به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد .

2ـ اگر دیگران را در خواب عریان ببینید ، نشانة آن است كه افرادی مكار شما را تشویق می كنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید .

3ـ اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بكوشید با چیزی خود را بپوشانید ، علامت آن است كه از عادات ناپسند و لذتهای نامشروع دست خواهید كشید .برهنه

1ـ اگر خواب ببینید با لباسی پاره و پابرهنه سرگردانید ، نشانة آن است كه توقعات بیش از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد كرد و تمامی كوششهای شما برای رسیدن به هدفی خاص به یأس مبدل خواهد شد .بز

1ـ اگر خواب ببینید بزهای سرگردان در اطراف مزرعه چرا می كنند ، علامت آب و هوای موسمی و محصول فراوان است . اگر آنها را جایی دیگر ببینید ، نشانة انجام معاملاتی محتاطانه و كسب ثروتی بیشتر است .

2ـ اگردرخواب بز نری به شما شاخ بزند ، نشانة آن است كه باید آگاه باشید تا دشمنان به اسرار شما دست نیابند .

3ـ اگر زنی خواب ببیند سوار بز نری شده است ، علامت آن است كه به خاطر رفتار بی ادبانه احترام خود را نزد دیگران از دست می دهد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند شیر بز می نوشد ، علامت آن است كه بخاطر ثروت و مادیات ازدواج می كند و از این كار پشیمان نمی شود .بزغاله

دیدن بزغاله در خواب ، نشانة آن است كه در كسب لذتهای دنیوی افراط می كنید و احتمالاً انسانی خوش قلب را اندوهگین خواهید ساخت .بزكوهی

1ـ دیدن بز كوهی در خواب ، نشانة آن است كه خواسته های شما از حد معمول ارتقاع می یابد و با تلاش زیاد به خواسته ها و آرزوهای خود خواهید رسید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند زیر پای بز كوهی خالی می شود و از كوه می افتد ، نشانة آن است كه به كسی دل بسته است ، اما او نسبت به آن عشق خطاست .بستنی

1ـ خوردن بستنی در خواب ، نشانة آن است كه در به ثمر رساندن مسئولیتهایی كه به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند ، نشانة آن است كه به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی دست می یابید .

3ـ اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد ، نشانة آن است كه به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار خواهد شد .

4ـ خوردن بستنی ترش در خواب ، نشانة آن است كه شادمانی شما با اندوهی به پایان می رسد .

5ـ اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود ، علامت آن است كه پیش از آنكه به لذت دلخواه دست یابید ، بازار آن لذت كساد می شود .بستة پستی

1ـ گرفتن بستة پستی در خواب ، نشانة ناخوشنودی از وضع مساعد زندگی است . و بازگشتن فردی عزیز از سفر .

2ـ حمل كردن بستة پستی در خواب ، علامت كار كردن روی موضوعی مطلوب است .

3ـ اگر در خواب بستة پستی از دستتان بیفتد ، نشانة آن است كه در معامله ای شكست خواهید خورد .بشقاب

دیدن بشقاب در خواب ، نشانة صرفه جویی كردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است .بشكه

1ـ دیدن بشكه ای پر در خواب ، علامت آن است كه اوقاتی خوش در جشن و سرور خواهید داشت .

2ـ اگر در خواب بشكه ای تهی ببینید ، دلالت بر آن دارد كه زندگی شما تحت تأثیر عوامل بیرونی از هر گونه شادمانی و آرامش ، تهی می شود .بطری

1ـ اگر خواب ببینید مایعی شفاف داخل بطری است ، دلالت بر آن دارد كه شما در تمام مسائل عاطفی ، پیروز خواهید شد .

2ـ اگر در خواب بطریی تهی ببینید ، نشانة آن است كه به دامی خواهید افتاد ولی با تدابیر درست از گرفتاری رها خواهید شد .بقالی

دیدن بقالی در خواب كه لبنیات تازه و پاكیزه بفروش می رساند ، علامت آرامش و راحتی است .بلبل

1ـ اگر در خواب صدای موزون و چهچهه بلبل را بشنوید ، نشانة زندگی در محیطهایی سالم و دلپذیر است و همچنین كسب توفیق و سربلندی در محیط اجتماعی است .

2ـ دیدن بلبل در خواب ، علامت پیروزی و سعادت است .بلدرچین

1ـ دیدن بلدرچین در خواب ، علامت سعادت خوشبختی است .

2ـ دیدن بلدرچین مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختی بزرگی است .

3ـ اگر خواب ببینید بلدرچین شكار می كنید ، علامت آن است كه به بهترین دوستان خود حسادت می ورزید .

4ـ خوردن گوشت بلدرچین در خواب ، نشانة آن است كه بیش از حد ولخرجی خواهید كرد .بلور

1ـ دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانة فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در كارهای اجتماعی .

2ـ اگر زنی خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلیها با بلور تزیین شده اند علامت آن است كه می فهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشنایی ببینید ، نشانة آن است كه آنها نیز در خور دوستی با او نیستند .بنا

1ـ اگر خواب ببینید بنایی مشغول ساختن ساختمانی است ، نشانة آن است كه به محیط اجتماعی مناسبتری پا خواهید گذاشت .بنزین

دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است كه از منبعی به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند كرد .بوق

1ـ شنیدن صدای بوق در خواب ، علامت آن است كه اخباری به گوش شما می رسد كه باعث شادمانی شما می گردد .

2ـ دیدن بوق شكسته در خواب ، نشانة وقوع مرگ یا تصادف است .

3ـ اگر خواب ببینید بچه ها با بوق بازی می كنند ، علامت آن است كه در محیط خانوادة شما همواره تفاهم حكمفرماست .

4ـ اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد ، علامت آن است كه نگران آن است كه تاریخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود .بوقلمون

1ـ دیدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه از حرفة خود منفعتی بسیار به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید تعدادی بوقلمون برای فروختن به بازار می برید ، علامت آن است كه زندگی شما به سمت آسودگی و آرامش پیش خواهد رفت .

3ـ دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ، علامت آن است كه به تنگدستی دچار خواهید شد ، و با شرایطی نامساعد و دشوار زندگی خواهید كرد .

4ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه سرگرمی و تفننی شادی آفرین به انتظار شماست .

5ـ دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است كه از گمنامی ناگاه به شهرت خواهید رسید .

6ـ اگر خواب ببینید برای شكار بوقلمون به طرف آنها تیراندازی می كنید ، علامت آن است كه با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی ثروتی به چنگ می آورید .بهار

1ـ اگر خواب ببینید فصل بهار در پیش رو است ، نشانة آن است كه دوستانی شاد و وظایفی دلپذیر خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید برای نقشه های خودتان زندگی دیگران را به خطر انداخته اید ،‌ نشانة آن است كه می كوشید از راههای غیرقانونی و نادرست ثروتی گرد آورید .بهشت

1ـ دیدن خواب بهشت ، نشانة یافتن دوستانی وفادار است . دوستانی كه خواستار پیشرفت شما در زندگی اند . اگر ملوانان چنین خوابی ببینند ، نشانة دانستن امیدهای درخشان و پیروزی و موفقیت در زندگی است . اگر مادران چنین خوابی ببینند ، نشانة داشتن كودكانی مطیع و زیباست . اگر در هنگام بیماری و بدبختی چنین خوابی ببینید ، علامت آن است كه بسرعت بهبود خواهید یافت و بخت و اقبالی مساعد به شما رو خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید در باغهای بهشت خود را گم گشته می یابید ، نشانة آن است كه كارهایی كه به نظر ساده و امكان پذیر اند ، در عمل نومید كننده و آزار دهنده خواهند بود .بیابان

1ـ اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید ، نشانة قحطی و زیان و از كف دادن دارایی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست ، علامت آن است كه اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می گیرد .بی دندان

1ـ اگر خواب ببینید هیچ دندانی در دهانتان نیست ، نشانة آن است كه برای پیش بردن اهدافتان توانایی كافی نخواهید داشت .

2ـ دیدن افراد بی دندان در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان برای بدنام كردن شما كوشش خواهند كرد .بیلیارد

1ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است . تهمت و افترا به بینندة خواب آسیب می زند .

2ـ اگر میز و توپهای بیلیارد را در خواب ببینید نشانة آن است كه دوستی های بی بها و ریا كارانه شما را از پا در می آورد .بیمارستان

اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید ، نشانة آن است كه باید با دقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار كنید . اما اگر خواب ببینید به بیمارستان می روید به قصد ملاقات مریضی بستری ، نشانة آن است كه از حال یكی از نزدیكان خبرهای بدی خواهید شنید .بیماری

1ـ دیدن افراد بیمار در خواب ، نشانة راه رفتن بیماری بین افراد خانوادة شماست .

2ـ اگر خواب ببینید بیمار شده اید ، علامت آن است كه باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید .

3ـ اگر خواب ببینید یكی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است ، علامت آن است كه واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت .بیماری واگیردار

اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید ، علامت آن است كه وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شما را تحلیل می برد .بینی

1ـ دیدن بینی خود در خواب ، نشانة آن است كه با توانایی و نیروهایی كه در خود كشف می كنید قادر به انجام هر كاری خواهید بود .

2ـ اگر در خواب بینی خود را كوچكتر از حدی كه هست ببینید ، نشانة آن است كه به اهداف خود نخواهید رسید .

3ـ اگر خواب ببینید بر بینی شما مو روییده است ، نشانة آن است كه با اراده ای قوی تمام كارهای خود را به ثمر خواهید رساند .

4ـ خون آمدن  از بینی در خواب ، علامت آن است كه به مصیبت و فاجعه ای روبرو خواهید شد .