تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف م ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف م ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    م

مادر ، مادر شوهر ، محراب ، مادیان ، مار ، مارمولک ، ماسک ، ماسه ، ماشین ، ماشین آتش نشانی ، ماکارونی ، مالیات ، ماما ، ماه ، ماهی ، ماهیگیر ، ماهیگیری ، مبارزه ، متورم ، مجسمه ، مجلس رقص ، مچ پا ، مخترع ، مد ، مداد ، مدال ، مدرسه ، مراسم نامزدی ، مربا ، مرد ، مرداب ، مرد مجرد ، مرد یا زن مسن ، مرغ ، مرغابی ، مرگ ، مرمرسفید ، مروارید ، مریضی ، مزد ، مزرعه ، مس ، مسابقه ، مسافر ، مسافرت ، مسافرت از طریق دریا ، مستاجر ، مستخدم ، مستی ، مسیح ، مشاجره ، مشارکت ، مشت ، مشک ، معاون ، معجزه ، معدن ، معلم ، مغز ، مقبره ، ملاقات ، ملخ ، ملکه ، منظره ، مو ، مواد غذایی ، موتور ، موج ، مورچه ، مورچه خوار ، موز ، موزه ، موسیقی ، موش ، موشک ، مه ، مهره ، مهمات ، مهندس ، میراث ، میز مطالعه ، میمون ، میوه ، میوه فروشی ، میهمانی
 

برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...

 


مادر

1ـ اگر خواب ببینید مادرتان در خانه مشغول كاری است ، نشانه آن است كه به هر كاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید با مادر خود گفتگو می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

3ـ اگر زنی خواب مادر خود را ببیند ، نشانة آن است كه در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید مادرتان بیش از اندازه لاغر شده است ، نشانة آن است كه بزودی از خبر مرگ كسی اندوهگین خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید مادرتان شما را صدا می كند ، علامت آن است كه در زندگی راه نادرستی را دنبال می كنید.

6ـ اگر خواب ببینید مادرتان از درد گریه می كند ، علامت آن است كه مادرتان به بیماری دچار خواهد شد .مادر شوهر

1ـ اگر مادر شوهر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است كه بعد از ناسازگاریها و اختلافات بسیار ، صلح و صفا میان افراد حكمفرما خواهد شد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می كند ، نشانة آن است كه مردم سنگدل او را آزار خواهند داد .محراب

1ـ اگر در خواب ببینید كه كشیكی در محراب ، ایستاده است ، معنایش این است كه در خانواده شما اختلاف بوجود خواهد آمد .

2ـ اگر در خواب ببینید كه در محراب نشسته اید ، نشانة نومیدی و تغییر شغل است .

3ـ اگر زن جوانی در خواب ببیند كه وارد محراب می شود ، دلالت بر عشقهای دروغی و دشمنانی دارد كه سعی می كنند او را با خود هم پیمان كنند .

4ـ محراب ، كمتر در خوابهای شما ظاهر می شود مگر آنكه بخواهد هشداری درباره اشتباهات شما بدهد . یا به این معناست كه پشیمانی و ندامت شما را از انجام كاری باز می دارد .مادیان

1ـ اگر خواب ببینید مادیان ها در مراتع مشغول چرا هستند ، علامت آن است كه در حرفة خود موفقیت به دست می آورید . و دوستانی مأنوس خواهید یافت . اما اگر خواب ببینید مادیانها در مرتع خشك و لم یزرعی پرسه می زنند ، علامت آن است كه به تنگدستی دچار خواهید شد . اما با این وجود دوستانی صمیمی در كنار خود خواهید داشت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند مادیانها در مراتع مشغول چرا هستند ، نشانة آن است كه با مردی ازدواج خواهد كرد و صاحب فرزندانی تندرست خواهد شد .مار

1ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانة آن است كه از بدخواهی و شرارت كسی عذاب خواهد كشید .

2ـ دیدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .

3ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانة آن است كه از كشمكش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

4ـ كشتن مار در خواب ، نشانة آن است كه از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید كرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانة آن است كه از بیماری كه گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می كوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

6ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانة آن است كه تسلیم كارهای ناپسند خواهید شد .

7ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از كنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر كه نزدیكتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینكه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانة آن است كه با نافرمانی و بی قیدی شما كارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و كنار گذاشتن كاهلی اوضاع بهبود می یابد .

8ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانة آن است كه با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .

9ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانة آن است كه برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می كنید .

10ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانة آن است كه وقایعی بی اهمیت افكار شما را پریشان می كند .

11ـ اگر خواب ببینید مارها به شكل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانة آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .

12ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانة آن است كه در جایی كه احساس می كنید به لذتی تمام و كمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .

13ـ اگر خواب ببینید مار كسی را نیش می زند ، نشانة آن است كه ناآگاهانه به یكی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

14ـ دیدن مارهای كوچك در خواب ، نشانة آن است كه كسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می كنید كه می كوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .

15ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می كنند ، نشانة آن است كه نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .

16ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانة آن است كه كسانی او را متقاعد می سازند كه ثروت خود را تسلیم دیگران كند . بعداً پی خواهد برد كه به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

18ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است كه حقوق او در آستانة پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند كرد .مارمولك

1ـ اگر خواب ببینید مارمولكی را می كشید ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید . اما اگر موفق نشوید مارمولك را بكشید و مارمولك از دستتان فرار می كند ، نشانة آن است كه در امور عاطفی با شكست مواجه خواهید شد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند مارمولكی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختی به او روی می آورد . همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد . و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد .ماسك

1ـ اگر خواب ببینید ماسك بر چهره زده اید ، نشانة آن است كه از رفتار شما نسبت به فردی عزیز تفسیر نادرستی صورت می گیرد . و همین امر باعث سوء تفاهم می شود ، اما سرانجام این واقعه به نفع شما تمام می شود .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران ماسك بر چهره زده اند ، علامت آن است كه در آینده با حسادت و ریاكاری مبارزه می كنید .

3ـ دیدن یك ماسك در خواب ، علامت آن است كه شخصی نسبت به شما بی وفایی خواهد كرد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند نقابی بر چهره دارد ، علامت آن است كه می كوشد از فرد مهربانی سوء استفاده كند .

5ـ اگر دختری خواب ببیند نقاب از چهره برمی دارد یا دیگران چنین كاری می كنند ، علامت آن است كه جاه طلبی او بی پاسخ خواهد ماند . باید فروتنی را پیشة خود سازد .ماسه

دیدن ماسه در خواب ، نشانة روبرو شدن با كمبود و زیان است .ماشین

1ـ دیدن ماشین در خواب ،‌ نشانة تغییر و تحول و سفرهای پیاپی است .

2ـ اگر خواب ببینید سوار ماشین می شوید ، دلالت بر آن دارد كه از مسافرتی كه قصد رفتن داشتید ، منصرف خواهید شد و به مسافرتی دیگر خواهید رفت .

3ـ اگر خواب ببینید به قصد سوار شدن به دنبال ماشینی می دوید ، دلالت بر آن دارد كه تلاش شما برای رسیدن به آرزوهایتان به ثمر نخواهد رسید .

4ـ بیرون آمدن از ماشین در خواب ، نشانة آن است كه برای موفقیت در برنامه ها و اهداف خود ، خشنود خواهید شد .

5ـ خواب ماشین واگون دار ، نشانة تلاش برای كسب ثروت است .

6ـ دیدن اتوبوس در خواب ، نشانة آن است كه فردی می خواهد دردسر برایتان فراهم كند .

7ـ اگر خواب ببینید با ماشینی رانندگی می كنید ، نشانة آن است كه رقابت ناسالم و حسادت زیاد ، نشاط و خوشی را از شما دور می كند .

8ـ اگر خواب ببینید در اتوبوسی ایستاده اید ، دلالت بر آن دارد كه قصد دارید به كاری خطرناك دست بزنید .

9ـ اگر سقف اتوبوس در خواب كوتاه باشد ، نشانة آن است كه با موانع به مقصد خواهید رسید و اگر سقف اتوبوس بلند باشد ، علامت آن است كه خطری آشكار شما را تهدید می كند .ماشین آتش نشانی

1ـ دیدن ماشین آتش نشانی در خواب ، نشانة آن است كه نگرانی ها و شرایط غیرعادی به خوشی و سعادت می انجامد .

2ـ دیدن ماشین از كارافتاده آتش نشانی در خواب ، علامت آن است كه تصادف و خسارتی فراوان در انتظار شماست .

3ـ اگر فرد جوانی خواب ببیند سوار ماشین آتش نشانی شده است ، علامت آن است كه به كارهایی ناپسند دست خواهد زد كه درشأن او نیست .ماكارونی

1ـ اگر خواب ببینید ماكارونی می خورید ، علامت آن است كه ضررهایی جزیی خواهید كرد . دیدن مقدار زیادی ماكارونی در خواب ، نشانة آن است كه با صرفه جویی پولی پس انداز خواهید كرد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه غریبه ای وارد زندگیش خواهد شد .مالیات

1ـ اگر خواب ببینید مالیات می پردازید ، نشانة آن است كه با رفتار منطقی خود تأثیرات بدی كه بر اطرافیان گذاشته اید ، از بین خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مالیات می پردازند ، نشانة آن است كه ناچار می شوید از دوستان خودكمك و یاری بگیرید .

3ـ اگر خواب ببینید قادر به پرداخت مالیات خود نیستید ، نشانة آن است كه در تجارت خود شكست خواهید خورد .ماما

1ـ دیدن ماما در خواب ، نشانة آن است كه به بیماری سختی دچار خواهید شد كه احتمال رهایی از آن بسیار كم است .

2ـ اگر دختری در خواب ماما ببیند ، علامت آن است كه پریشان و رسوا خواهد شد .ماه

1ـ دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، نشانة كامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید ماه به شكل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، علامت آن است كه در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد .

3ـ دیدن خسوف در خواب ، نشانة آن است كه شایعات ، جامعه را به ویرانی خواهد كشاند .

4ـ دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است .

5ـ اگر دختری خواب ببیند از ماه می خواهد سرنوشت آیندة او را بازگوید ، علامت آن است كه با فرد مورد علاقة خود ازدواج خواهد كرد . اما اگر خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانة آن است كه بخاطر علاقة بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد . و اگر خواب ببیند ماه ناگاه تیره می شود ، نشانة آن است كه به علت نداشتن درایت و مهارتهای زنانه شادیها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت .

6ـ اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است كه جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت .ماهی

1ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاكیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

2ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .

3ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانة آن است كه همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

4ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می كنید ، نشانة آن است كه نقشه های دشمنان شما را پریشان می كند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك می كند تا از دام آنها بگریزید .

5ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانة آن است كه با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .

6ـ خواب ماهیگیری ، نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نكنید ، نشانة آن است كه تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .

7ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است .ماهیگیر

دیدن صیادان ماهی در خواب ، علامت آن است كه به سعادت و كامیابی دست می یابید كه تا آن روز طعم آن را نچشیده بودید .ماهیگیری

اگر خواب ببینید در حین ماهیگیری ماهی صید كرده اید ، تعبیر آن نتایج خوبی است كه در زندگی بدست خواهید آورد و اگر بر عكس در خواب موفق به صید ماهی نشوید ، در آینده اتفاقهای ناگواری برایتان رخ خواهد داد .مبارزه

1ـ اگر خواب ببینید مشغول مبارزه سیاسی هستید ، نشانة آن است كه با قوانین تصویب شده سر سازگاری ندارید و دشمنان بر علیه شما اقدام می كنند .

2ـ اگر افراد مقتدر و سیاستمدار چنین خوابی ببینند ، نشانة آن است كه در طرحهای خود با شكست مواجه خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید افراد مذهبی بر علیه گناه و اعمال ناشایست مشغول مبارزه هستید ، دلالت بر آن دارد كه به موسسات خیریه كمك مالی خواهید كرد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند بر علیه زنان بد كاره ، مبارزه می كند ، نشانة آن است كه بر موانع غلبه خواهد كرد ، و به موقع شجاعت خود را به ثبوت خواهد رساند .متورم

1ـ اگر خواب ببینید صورتتان متورم گشته است ، علامت آن است كه با كسب ثروت خود پرستی و لذت در هم می آمیزد .

2ـ اگر صورت دیگران را در خواب متورم ببینید ، نشانة آن است كه پیشرفت شما در زندگی با مانعی حسادت آمیز روبرو می گردد .مجسمه

1ـ دیدن مجسمه در خواب ، نشانة توفیق اندك در امور عشقی است .

2ـ اگر خواب ببینید در جایی از خانه مجسمه ای می گذارید ، علامت آن است كه ارادة شما سست می شود و به آسانی در آستانة گمراهی قرار می گیرید . زنان بعد از دیدن چنین خوابی باید بیشتر مراقب آبروی خود باشند . اگر مجسمه ها در خواب بد هیبت به نظر برسند ، علامت آن است كه در خانوادة خود با مشكلی مواجه خواهید شد .مجلس رقص

1ـ اگر خواب ببینید مردم ، در مجلس رقص لباسهای زیبا با رنگهای شاد بر تن كرده اند ، و با آهنگی نشاط آور در حال رقص و پایكوبی اند ، تعبیر چنین خوابی كاملاً مساعد و بر وفق مراد است .

2ـ اما اگر ببینید كه در مجلس رقص حضور دارید و دیگران نسبت به شما بی توجه اند ، دلالت بر آن دارد كه بزودی یكی از اعضای خانوادة شما فوت خواهد كرد .مچ پا

1ـ دیدن مچ زیبای پایی در خواب ، نشانة آن است كه همسرتان به شما اهانت می كند .

2ـ اگر زنی در خواب از دیدن مچ پای خود لذت ببرد ، نشانة آن است كه در عشق نومید می شود .

3ـ اگر در خواب مچ پای چاق حیوانی را ببینید ، علامت آن است كه در زندگی آسوده و راحت خواهید بود .

4ـ اگر زنی در خواب مچ پای خود را بسیار لاغر ببیند ، نشانة آن است كه نومید و بیمار خواهد شد . اما اگر مچ پای خود را در خواب چاق ببیند ، علامت آن است كه آبروی او در خطر برباد رفتن است .مخترع

1ـ دیدن مخترعی در خواب علامت آن است كه به زودی دست به كاری استثنائی خواهید زد كه موجب شهرت و افتخار شما می گردد .

2ـ اگر خواب ببینید چیزی اختراع كرده اید ، علامت آن است كه در انجام طرحها و نقشه های خود موفق خواهید بود ، و به ثروت دست خواهید یافت .مَد

دیدن مَدِ دریا در خواب ، علامت پیشرفتن مطلوب كارهاست .مداد

1ـ دیدن مداد در خواب ، نشانة انجام كارهایی مطلوب است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با مداد می نویسد ، نشانة آن است كه در امر ازدواج خوشبختی نصیبش خواهد شد . اما اگر جمله هایی را كه در خواب با مداد نوشته است پاك كند ، علامت آن است كه از نامزد خود مأیوس و دلسرد خواهد شد .مدال

1ـ دیدن مدال و نشان در خواب ، علامت آن است كه با تلاش و پشتكار ، صاحب افتخار و مقام خواهید شد .

2ـ گم كردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در اثر بی اعتنایی دیگران به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .مدرسه

1ـ اگر خواب ببینید در مدرسه ای حضور دارید ، علامت آن است كه در كارهایی ادبی امتیازی به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید در هنگام نوجوانی به مدرسه می روید ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختی زمان حال شما را به یاد تفریحات و صداقت ایام گذشته می اندازد .

3ـ اگر خواب ببینید در مدرسه كتب علمی یا فلسفی تدریس می كنید ، علامت آن است كه برای به دست آوردن مقامی ادبی تلاش خواهید كرد . اما ابتدا باید از پس نیازهای روزانه زندگی بربیایید .

4ـ اگر خواب ببینید به ساختمان مدرسة ایام كودكی نگاه می كنید ، علامت آن است كه وقایع تلخ و اندوهبار بر زندگانی شما سایه می افكند .مراسم نامزدی

اگر زنی صحنه های نامزدی خود را به خواب ببیند ، علامت آن است كه بزودی به كاری مشغول خواهد شد كه برایش امتیازات اجتماعی به ارمغان خواهد آورد .مربا

1ـ اگر خواب ببینید مربا می خورید ، علامت آن است كه به سفرهایی خواهید رفت ، و از كسب لذتهای مختلف غافلگیر خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید مربا درست می كنید ، نشانة آن است كه دوستانی باارزش به دست خواهید آورد و در خانواده ای شاد زندگی خواهید كرد .مرد

1ـ دیدن مردی خوش قیافه و خوش هیكل در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت بسیاری دست می یابید و از زندگی خود لذت می برید .

2ـ دیدن مردی بدقیافه و اخمو در خواب ، نشانة آن است كه سردرگمی و پریشانی شما را محاصره خواهد كرد .

3ـ اگر زنی مرد خوش قیافه در خواب ببیند ، نشانة آن است كه امتیازی به او اعطاء خواهد شد . اما اگر مردی زشت را به خواب ببیند ، علامت آن است كه از جانب كسی كه دوست خود می پندارید ، دچار دردسر خواهد شد .مرداب

دیدن مرداب در خواب ، نشانة آن است كه به علت استفاده نادرست از هوش و استعداد خود به سردرگمی و تردید دچار خواهید شد .مرد مجرد

1ـ اگر مردی خواب ببیند مجرد است ، نشانة آن است كه باید از معاشرت با زنان دوری كند .

2ـ اگر زنی ، مرد مجردی را در خواب ببیند ، دلالت بر آن دارد كه به عشقی مبتلا خواهد شد كه از ابتدا ناپاك است

3ـ دیدن مرد مجرد در خواب تعابیر دیگری نیز دارد ، عدالتی كه به ظلم می گراید ، سیاستمدارانی كه شرف و صداقت خود را از كف می دهند .مرد یا زن مسن

دیدن مرد یا زن مسن در خواب ، علامت آن است كه اگر خونسردی و آرامش روحی خود را حفظ نكنید ، دچار نگرانیها و پریشانی بسیار خواهید شد .مرغ

دیدن مرغ در خواب ، نشانة آن است كه افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند .مرغابی

1ـ اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند ، علامت آن است كه از راه دریا به مسافرتی خواهید رفت .

2ـ اگر مرغابیهای سفید را در خواب كنار مزرعه ای ببینید ، علامت آن است كه محصول خوبی خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید مرغابی شكار می كنید ، نشانة آن است كه برای اجرای نقشه ای شغل خود را تغییر می دهید .

4ـ اگر خواب ببینید مرغابیها هدف تیر قرار گرفته اند ، نشانة آن است كه دشمنان در امور خصوصی شما دخالت می كنند .

5ـ اگر در خواب مرغابیها را در حال پرواز ببینید ، نشانة آن است كه ازدواج خواهید كرد و صاحب فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای جدید خواهید خرید .مرگ

1ـ اگر خواب ببینید یكی از اطرافیان شما مرده است ، نشانة مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است .

2ـ اگر در خواب خبر مرگ یكی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید ، نشانة آن است كه بزودی دربارة دوست یا نزدیكان خبر بدی می شنوید .

3ـ خوابهایی كه در ارتباط به مرگ یا مردن می بینیم ، معمولاً گمراه كننده هستند . بخصوص برای افرادی كه در تعبیر خواب ناشی باشند .مرمر سفید

1ـ خواب مرمر سفید ، نشانة سعادتمندی در ازدواج و دیگر امور مربوط به آن می باشد .

2ـ شكستن مجسمه یا ظرفی از مرمر سفید ، نشانة ندامت و پشیمانی است .

3ـ اگر زنی جوان خواب ببیند جعبه ای از مرمر سفید را كه در آن عطر خوشبویی گذاشته است گم می كند ، علامت آن است كه در اثر بی دقتی به حیثیت و ثروتش لطمه خواهد زد .مروارید

1ـ دیدن مروارید در خواب ، علامت فعالیتهای تجاری و اجتماعی مساجد است .

2ـ اگر زنی خواب ببیند همسرش به او هدیه می دهد ، علامت آن است كه در زندگی خوشبخت می گردد ، و فرصتهای بسیار برای شادمانی و سرور در اختیارش قرار می گیرد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند مرواریدهای خود را می شكند یا آنها را گم می كند ، علامت آن است كه در اثر عدم تفاهم با فردی ، دچار غم و اندوه می گردد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند از مرواریدی تعریف می كند ، نشانة آن است كه با خلوص نیت برای رسیدن به تعلقات خاطر خود تلاش می كند .مریضی

1ـ اگر خواب ببینید مریض شده اید ، علامت آن است كه دچار بیماری خواهید شد یا برخورد ناخوشایندی با یكی از اقوام خواهید داشت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند بیماریی لاعلاج دارد ، علامت آن است كه به تنهایی در جستجوی شادمانی است .مزد

دریافت مزدی ناچیز در برابر زحمتها در خواب ، علامت آن است كه در اثر وقوع حوادثی تلخ مضطرب و پریشان خواهید شد .مزرعه

1ـ اگر خواب ببینید در مزرعه ای زندگی می كنید ، علامت آن است كه در تمام كارهای خود موفق می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید مزرعه ای می خرید ، برای دریانوردان نشانة مسافرتی دریایی است ، برای كشاورز نشانة محصولات فراوان است ، برای بازرگانان نشانة انجام معاملات سودآور است .

3ـ اگر در خواب از مزرعه ای دیدن كنید ، نشانة معاشرتهای نشاط آور و لذتبخش است .مس

دین مس در خواب ، نشانة فشار از طرف مقامات بالا است .مسابقه

1ـ اگر خواب ببینید در مسابقه ای شركت كرده اید ، علامت آن است كه تلاش می كنید به اهداف و آرزوهای خود دست بیابید .

2ـ اگر خواب ببینید در مسابقه ای برنده می شوید ، علامت آن است كه بر رقبای خود ظفر خواهید یافت .مسافر

1ـ دیدن مسافران چمدان به دست در خواب ، نشانة بهبودی اوضاع پیرامون شماست . اگر مسافران در حال رفتن باشند ، علامت آن است كه به ثروت مورد نظر خود دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید كشور خود را ترك می گویید ، علامت آن است كه برای تغییر زندگی كنونی خود تلاش خواهید كرد .مسافرت

1ـ اگر خواب ببینید به مكانهایی ناشناخته و كشف ناشده مسافرت كرده اید ، نشانة آن است كه دشمنانی خطرناك خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید هنگام سفر از زمینی سنگلاخ و شیب دار می گذرید ، علامت آن است كه پس از رسیدن به منفعتی آشكار ، زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت .

3ـ اگر خواب ببینید به هنگام مسافرت از تپه ها و كوههای سرسبز و حاصلخیز عبور می كنید ، علامت آن است كه به شكل برجسته ای شادمان و سعادتمند خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید به تنهایی با ماشین مسافرت می كنید ، علامت آن است كه به سفری پرحادثه خواهید رفت .

5ـ اگر خواب ببینید همراه جمعیتی با ماشینی مسافرت می كنید ، علامت آن است كه با ماجراهایی دلپذیر روبرو خواهید شد و دوستانی تازه پیدا خواهید كرد .مسافرت از طریق دریا

1ـ اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می كنید ، نشانة آن است كه علاوه بر گرفتن پاداشِ كارهای دشواری كه به ثمر رسانده اید ، پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید .

2ـ اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می شوید ، نشانة آن است كه گرفتار عشقهای دروغین خواهید شد .مستأجر

1ـ اگر صاحبخانه ای مستأجر خود را به خواب ببیند ، نشانة آن است كه در حرفة خود با مشكل و دردسر روبرو خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید در خانه ای اجاره ای زندگی می كنید ، نشانة آن است كه در امور تجاری متحمل ضرری خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید مستأجر اجارة خود را به شما می پردازد ، علامت آن است كه در حرفة خود توفیق می یابید .

4ـ اگر زنی خواب ببیند در خانه اش مستأجری دارد ، علامت آن است كه اسرار سنگینی را بر دوش خود حمل می كند .

5ـ اگر زنی خواب ببیند مستأجر بی آنكه حساب خود را بپردازد ، خانه اش را ترك می گوید ، علامت آن است كه او مشكلات غیر منتظره ای با مردان پیدا خواهد كرد . اما اگر در خواب ببیند مستأجر حساب خود را می پردازد ، علامت آن است كه به ثروت او افزوده خواهد شد و دیگران با او مهربان خواهند بود .مستخدم

1ـ دیدن مستخدمی در خواب ، نشانة آن است كه خشم و غضب شما را به سمت مشاجرات بیهوده سوق خواهد داد

2ـ اگر خواب ببینید مستخدم خود را اخراج می كنید ، علامت آن است كه با زیان مالی روبرو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید با مستخدم خود مشاجره می كنید ، نشانة آن است كه برای سرزنش فردی كه از انجام وظایف خود كوتاهی می كند ، دلایل منطقی دارید .

4ـ اگر خواب ببینید مستخدمی از شما دزدی می كند ، علامت آن است كه فردی كه نزدیك شما زندگی می كند حد و مرز خود را نمی شناسد و به حق مالكیت دیگران احترام نمی گذارد .مستی

1ـ اگر در خواب احساس كنید در اثر افراط در مشروب خوردن مست كرده اید ، علامت آن است كه با جعل اسناد و دزدی و انجام اعمال غیراخلاقی ، حرفة خود را از دست می دهید و خود را خوار و حقیر می سازید .

2ـ اگر در خواب در اثر خوردن شراب مست كنید ، نشانة آن است كه در تجارت و عشق شانس می آورید و در اهداف ادبی به مقامی قابل تحسین دست می یابید . این خواب نشانة كسب تجربه هایی در زمینة علم زیباشناسی است .

3ـ اگر در خواب ببینید كه دیگران مست كرده اند ، نشانة آن است كه برای شما و دیگران اتفاقهای بدی رخ خواهد داد .

4ـ مستی در هر شكلی ، تعبیری اینگونه دارد كه مردم در هر طبقه و موقعیتی كه هستند باید اندیشه های خود را به سمت و سوی بهتری هدایت كنند .مسیح

1ـ اگر در خواب حضرت مسیح (ع) را ببینید ، نشانة آن است كه روزگاری لبریز از صلح و دوستی و سعادت خواهید داشت .

2ـ اگر در خواب حضرت مسیح (ع) را در باغی ببینید ، دلالت بر تغییر و تحولات درونی و نیاز به عشقی دور از دسترس دارد .

3ـ اگر حضرت مسیح (ع) را در كلیسا به هنگام موعظة بازرگانان ببینید ، نشانة آن است كه تلاشهای حقیقی شما به ثمر می رسد و دشمنان شكست می خورند .مشاجره

1ـ اگرخواب ببینید با دیگران بر سر مسایل بی بها و كم اهمیت مشاجره می كنید ، علامت آن است كه نسبت به دیگران بی انصاف خواهید بود و از بیماری رنج خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید با افرادی فرهیخته بحث می كنید ‌، علامت آن است كه شما از هوش فوق العاده برخورد هستید ، اما به نحو مطلوب از هوش خود استفاده نمی كنید .مشاركت

1ـ اگر خواب ببینید با مردی در امری مشاركت می كنید ، علامت آن است كه امور مالی شما بی ثبات و متزلزل است .

2ـ اگر خواب ببینید با زنی در امری مشاركت می كنید ، نشانة آن است كه كارهای خود را از نظر دوستان مخفی نگه می دارید .

3ـ اگر خواب ببینید شراكت خود را با دیگری به هم می زنید ، علامت آن است كه امور زندگی به دلخواه شما سامان می پذیرد .مشت

اگر خواب ببینید با مشت كسی را كتك می زنید ، علامت آن است كه به ارتكاب اتهاماتی متهم خواهید شد .مُشك

بوییدن مشك در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهای غیر منتظره و شادی بخش است . عاشق و معشوق به وصال هم خواهند رسید .معاون

1ـ دیدن معاون اداره در خواب ، علامت آن است كه در اثر حسادت به كارهایی احمقانه دست می زنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با معاون ادارة خود ازدواج می كند ، علامت آن است كه برای فرار از تنهایی ، ازدواج خواهد كرد .معجزه

1ـ اگر خواب ببینید در اثر معجزه ای طرحی را به پایان می رسانید ، نشانة آن است كه اتفاقی شادی آفرین شما را غافلگیر خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در اثر معجزه در كارهای خود به موفقیت دست می یابند ، نشانة آن است كه تغییرات سودمندی در زندگیتان رخ خواهد داد .

3ـ اگر خواب كسی را ببینید كه معجزه می كند ، نشانة آن است كه به سفری جالب خواهید رفت . و ثروت بسیاری به دست خواهید آورد .معدن

1ـ اگر خواب ببینید داخل معدنی شده اید ، علامت آن است كه در كارهایتان با شكست روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید صاحب یك معدن هستید ، نشانة آن است كه در آینده ثروتمند خواهید شد .معلم

1ـ دیدن معلم مدرسه در خواب ، علامت آن است كه می خواهید با روشی ملایم از كسب دانش لذت ببرید .

2ـ اگر خواب ببینید معلم مدرسه هستید ، علامت آن است كه می خواهید به مقامی مهم در عرصة ادبیات دست یابید .مغز

1ـ اگر در خواب مغز خود را ببینید ، نشانة آن است كه محیط نامطلوب زندگی شما به طرف دوستانی ناباب خواهد كشید .

2ـ دیدن مغز حیوانات در خواب ، نشانة رنج از بیماریهای روحی است .

3ـ اگر خواب ببینید مغزی را می خورید ، علامت آن است كه ناگاه دانش و علمی كسب می كنید .مقبره

1ـ دیدن مقبره در خواب ، دلالت بر بیماری یا مرگ دارد . شاید یكی از دوستان شما با مشكلی مواجه شود .

2ـ اگر خواب ببینید درون مقبره ای خوابیده اید ، علامت آن است كه دچار بیماری خواهید شد .ملاقات

1ـ اگر خواب ببینید با كسی مدتی كوتاه ملاقات می كنید ، علامت آن است كه در موقعیتی دلپذیر قرار خواهید گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید از دیدار كسی ناراحت شده اید ، علامت آن است كه از رفتار افراد بد ذات رنجیده خاطر خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید دوستی به ملاقات شما آمده است ، علامت آن است كه به زودی خبرهایی خوش به گوش شما خواهد رسید .

4ـ اگرخواب ببینید دوستی غمگین و خسته از سفری به دیدار شما آمده است ، علامت آن است كه به نومیدیهای كوچكی مبتلا خواهید شد .

5ـ اگرخواب ببینید دوستی با لباس سیاه و با چهره ای رنگ پریده به دیدار شما آمده است ، علامت آمده است كه به بیماریی شدید مبتلا خواهید شد .ملخ

1ـ اگر خواب ببینید ملخی روی سبزیجات نشسته است ، نشانة آن است كه دشمنان به بهترین ثمرة زندگی شما چشم دوخته اند . دیدن ملخی بر سبزیجات پژمرده در خواب ، علامت آن است كه در زندگی تجربه ای تلخ خواهید اندوخت و به بیماری مبتلا خواهید شد .

2ـ اگر ملخی را بین خود و خورشید در حال پرواز ببینید ، علامت آن است كه به دردسری خواهید افتاد كه باید آن را حل و فصل كنید . اگر خواب ببینید توجه افرادی را به ملخ ها جلب می كنید ، علامت آن است كه كارهای خود را با دقت انجام نمی دهید .ملكه

دیدن ملكه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتی موفقیت آمیز است .

دیدن ملكه ای پیر و سالخورده در خواب ، نشانة آن است كه با شادمانیهای شما ناامیدی نیز همراه خواهد شد .منظره

دیدن منظره و چشم انداز در خواب ، نشانة تغییر شغل یا محل سكونت است .مو

1ـ اگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند ، علامت آن است كه در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی دهد و با این كار موقعیت پیشرفت ، در زندگی را از دست می دهد .

2ـ اگر مردی خواب ببیند موی سرش را كوتاه می كند ، علامت آن است كه برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد ، و از نگرانی و اضطراب بیمار می شود .

3ـ اگر خواب ببینید موی سرتان خاكستری می شود ، نشانة نزدیك شدن به مرگ است و اینكه شایعات بی اساسی دربارة نزدیكان یا دوستان در خانوادة شما منتشر است .

4ـ اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید ، علامت آن است كه در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می كنید كه همه شما را ترك می گویند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می گیرد و بر خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می كند .

5ـ اگر مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد ، نشانة آن است كه با خوش رفتاری دیگران را فریب می دهد .

6ـ اگردر خواب زنی مو طلایی ببینید ، علامت آن است كه به زنی بی باك دل خواهید بست و با او ازدواج خواهید كرد .


مواد غذایی

دیدن مواد غذایی در خواب ، علامت آن است كه امور جزیی و دست گیر باكارهای مهم شما ادغام خواهد شد .موتور

1ـ دیدن موتور هر وسیله ای در خواب ، علامت آن است كه با مشكلات و سفرهای بسیار روبرو خواهید شد ، ولی دوستان از شما حمایت خواهند كرد .

2ـ دیدن موتور از كار افتاده در خواب ، علامت آن است كه یكی از خویشاوندان خود را از دست می دهید .موج

1ـ دیدن موج دریا ، علامت آن است كه در راه كسب دانش و علم قدم هایی بلند خواهید برداشت .

2ـ دیدن امواج گل آلود در خواب ، علامت آن است كه در زندگی آیندة خود مرتكب اشتباهی بزرگ خواهید شد .مورچه

دیدن مورچه در خواب ، نشانة آن است كه باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای كوچك و ناخوشنودی دربارة زندگی .مورچه خوار

1ـ دیدن مورچه خوار در خواب ، نشانة آن است كه خواهید كوشید دوست خود را در فضایی شادمان نگاهدارید .موز

1ـ دیدن موز در خواب ، نشانة دوستی و معاشرت با فردی است كه نه چندان جذاب است و نه چندان در خور دوستی .

2ـ اگر خواب ببینید موز می خورید ، علامت آن است كه شغلی پر دردسر را متحمل شده اید و وظایف بر شانة شما سنگینی خواهد كرد .

3ـ اگر در خواب موزهایی ببینید كه رو به فساد ند ، دلالت بر آن دارد كه به دردسر خواهید افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید در حال معاملة موز با دیگران هستید ، نشانة آن است كه به منابعی دسترسی دارید كه غیرقابل بهره برداری است .موزه

1ـ اگر خواب ببینید از موزه ای بازدید می كنید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به مقصود وقایع متعددی را تجربه خواهید كرد . شما به اطلاعات مفید تری نیاز دارید تا در روش یادگیری خود تغییراتی بدهید .

2ـ اگر خواب ببینید كه از موزه ای بازدید می كنید كه چندان جالب و دیدنی نیست ، نشانة آن است كه به علل مختلف به درد سر دچار خواهید شد .موسیقی

1ـاگردر خواب صدای موسیقی ملایمی به گوشتان برسد ، نشانة آن است كه در زندگی به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت .

2ـ اگر در خواب صدای موسیقی ناموزون و دلخراشی به گوشتان برسد ، علامت آن است كه فرزندان نافرمان ، محیط خانواده را غیر قابل تحمل خواهند ساخت .

3ـ شنیدن موسیقی موزون و یكنواخت در خواب ، نشانة شنیدن اخبار نادرست دربارة مرگ دوستان است .

4ـ شنیدن موسیقی كه به درخواست دیگران پخش می شود ، دلالت بر پیروزی شما بر رقیب دارد .موش

1ـ دیدن موش در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . كارها وضعیت دلسرد كننده ای خواهد داشت .

2ـ كشتن موش در خواب ، نشانة پیروزی بر دشمنان است .

3ـ اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می كنند ، نشانة آن است كه تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .

4ـ اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانة آن است كه دشمنانی پنهانی دارد كه به او نیرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببیند ، علامت آن است كه در اثر انجام دادن كاری رسوا خواهد شد .موشك

1ـ دیدن موشك به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است كه مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید، و با همسری وفادار ازدواج می كنید .

2ـ مشاهدة سقوط موشك در خواب ، نشانة آن است كه با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد .


مِه

1ـ اگر خواب ببینید اطراف شما را مه گرفته است ، علامت آن است كه بداقبالی و نگرانیهای خانوادگی شما را احاطه خواهد كرد . اما اگر در خواب ببینید مه از میان می رود ، نشانة آن است كه مشكلات تنها زمانی كوتاه گریبان شما را خواهد گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران میان مه فرو رفته اند ، نشانة آن است كه از بدبختی دیگران سودی به شما خواهد رسید .مهره

1ـ دیدن مهره در خواب ، علامت توجه مقامات بالا به شماست .

2ـ شمردن مهره ها در خواب ، نشانة به دست آوردن شادمانی خلل ناپذیر و رضایت خاطر است .

3ـ به نخ كشیدن مهره ها در خواب ، دلالت بر آن دارد كه مورد لطف و حمایت فردی ثروتمند قرار خواهید گرفت .

4ـ پخش كردن مهره ها در خواب ، نشانة از دست رفتن احترام و منزلت اجتماعی شما ، بین آشنایان است .مهمات

1ـ اگر خواب ببینید با مهمات سروكار دارید ، نشانة آن است كه كاری را قبول خواهید كرد كه بعداً برایتان منافع زیادی خواهد داشت .

2ـ اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد كه تلاشهایتان بی ثمر خواهد ماند .مهندس

دیدن مهندسی در خواب ، نشانة آن است كه سفری خسته كننده در پیش رو خواهید داشت و پس از خاتمة سفر تجدید دیدارهای شادی آفرین خواهید داشت .میراث

خواب دریافت ارث ، نشانة وظایف به نحو مطلوب و اطمینان به سلامت جسم است .میز مطالعه

1ـ اگر در خواب میز مطالعه ببینید ، نشانة آن است كه حوادث نامطلوبی در مقابل شما قد علم می كند .

2ـ اگر در خواب روی میز مطالعه خود پول ببینید ، نشانة آن است كه از مشكلات زندگی به طرز غیرقابل باوری نجات می یابید .میمون

1ـ دیدن میمون در خواب ، نشانة آن است كه مردم ریاكار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می كنند .

2ـ دیدن میمون مرده در خواب ، نشانة آن است كه سر سخت ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد .

3ـ اگر دختری خواب میمون ببیند ، نشانة آن است كه چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج كند .

4ـ اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد ، دلالت بر آن دارد كه آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد كرد .میوه

1ـ دیدن میوه های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب ، علامت آیندای سعادت آمیز است .

2ـ دیدن میوة سبز ، علامت كوششهای نومیدكننده و شتابزده است .

3ـ اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد ، علامت آن است كه از ارث محروم می شود .

4ـ خرید و فروش میوه در خواب ، نشانة فعالیت تجاری بسیار و كسب سودی اندك است .

5ـ دیدن یا خوردن میوة رسیده در خواب ، علامت كسب لذت و ثروتی ناپایدار است .میوه فروشی

دیدن میوه فروشی در خواب ، علامت آن است كه برای جبران زیان سخت كار می كنید ، و دست به معاملات ناموفقی می زنید .میهمانی

اگر در خواب میهمانی ای همراه با رقص و آواز ببینید ، علامت آن است كه خبرهای لذتبخشی از كسی كه دور از شما زندگی می كند خواهید شنید ، برای فردی جوان این خواب ، نشانة لذت بردن از تفریحات فراوان و یافتن دوستانی با شخصیت است