تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف گ ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف گ ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


گ

گاری ، گاز ، گاو ، گاو صندوق ، گچ ، گذرنامه ، گربه ، گرداب ، گردباد ، گردن ، گردنبند ، گردو ، گرگ ، گرما ، گرمابه ، گرو ، گره ، گریستن ، گزیدن ، گل ، گل ، گلابی ، گلخانه ، گلدان ، گلف ، گل کلم ، گلو ، گمرک ، گنبد ، گنج ، گنجشک ، گندم ، گوجه فرنگی ، گور ، گورخر ، گورکن ، گوزن ، گوژپشت ، گوسفند ، گوشت ، گوشواره ، گوشی معاینه ، گوگرد ، گوهر ، گهواره ، گیاهان ، گیتار ، گیلاس


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


گ

گاری ، گاز ، گاو ، گاو صندوق ، گچ ، گذرنامه ، گربه ، گرداب ، گردباد ، گردن ، گردنبند ، گردو ، گرگ ، گرما ، گرمابه ، گرو ، گره ، گریستن ، گزیدن ، گل ، گل ، گلابی ، گلخانه ، گلدان ، گلف ، گل کلم ، گلو ، گمرک ، گنبد ، گنج ، گنجشک ، گندم ، گوجه فرنگی ، گور ، گورخر ، گورکن ، گوزن ، گوژپشت ، گوسفند ، گوشت ، گوشواره ، گوشی معاینه ، گوگرد ، گوهر ، گهواره ، گیاهان ، گیتار ، گیلاس
گاری

1ـ اگر خواب ببینید سوار گاریی شده اید ، دلالت بر آن دارد كه برای پس انداز تمام اوقات شما صرف كار خواهد شد .

2ـ دیدن گاری در خواب ، نشانة رسیدن خبرهای بد از طرف دوستان یا خویشان به شما است .

3ـ اگر خواب ببینید گاری می رانید ، نشانة موفقیت در كار و دیگر امور است .

4ـ اگر عاشق و معشوقی خواب ببینند سوار گاریی شده اند ، دلالت بر آن دارد كه علیرغم توطئه های دیگران به هم خواهند رسید .گاز

1ـ استشمام بوی گاز در خواب ، علامت آن است كه بدبینی شما نسبت به دیگران باعث می شود با آنها رفتار ناعادلانه ای كنید . بعدها از رفتار خود پشیمان خواهید شد . اگر از بوی گاز در خواب احساس خفگی كنید ، علامت آن است كه در اثر سهل انگاری و ولخرجی به دردسر خواهید افتاد . اما اگر در خواب بتوانید از شیر بوی گاز خود را رها سازید ، علامت آن است كه بی آنكه خود بدانید دشمنانی دارید اگر متوجه آنا نشوید شما را نابود خواهند ساخت .

2ـ بستن شیر گاز در خواب ، نشانة آن است كه با بی رحمی شادی خود را تباه می سازید . روشن كردن گاز در خواب ، علامت آن است كه راهی برای فرار از بدبختی خواهید یافت .گاو

اگر خواب ببینید گاوها آمادة شیر دادن هستند ، نشانة رسیدن به تمامی امید هاست .گاو صندوق

1ـ دیدن گاو صندوق در خواب ، نشانة ایمن بودن از زیانها و امور نومیدانه است .

2ـ اگر خواب ببینید می كوشید رمز قفل گاوصندوق را كشف كنید ، علامت آن است كه بخاطر اینكه نقشه هایتان به سرعت به ثمر نمی رسد ، می ترسید همة آنها نقش بر آب شود .

3ـ دیدن یك گاوصندوق خالی در خواب ، علامت آن است كه نومید و دلسرد خواهید شد .گچ

1ـ اگر خواب ببینید دیوارها را گچ كاری می كنید ، علامت آن است كه به پیروزی قطعی در زندگی دست نخواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید گچ بر روی شما می ریزد ، علامت آن است كه با مصیبتی تمام و كمال رو در رو خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید گچ كاران مشغول كار هستند ، علامت آن است كه به حد كافی درآمد خواهید داشت تا بتوانید آسوده زندگی كنید .گذرنامه

1ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است كه دوستان بی وفا در رابطه به موضوعی مهم به شما دروغ می گویند .

2ـ اگر خواب ببینید گذرنامه شما را سوراخ می كنند ، علامت آن است كه بر مشكلات غلبه می یابید و به مقام مهمی دست می یابید .گربه

1ـ اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور كنید ، نشانة بدبختی است .

2ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان می كوشند به اعتبار شما خدشه وارد كنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند .

3ـ اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد كه بر موانع بزرگی غلبه خواهید كرد و ثروتمند و مشهور می شوید .

4ـ اگر در خواب گربه ای لاغر و كثیف ببینید ، دلالت بر آن دارد كه خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانة مرگ قرار می گیرد ، اما اگر خواب ببینید گربة لاغر و كثیف را از خود می رانید ، نشانة آن است كه بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود .

5ـ شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستی ریاكار است .

6ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند ، دلالت بر آن دارد كه دشمن ، ثروتی كه شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف كرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل كرده است ، نشانة آن است كه دیگران به او خیانت می كنند .

8ـ خواب گربه مفید و تمیز ، نشانة‌ زیان مالی است .

9ـ اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانة آن است كه باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .

10ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، در خواب ، نشانة آغاز دعوا و كشمش است .گرداب

دیدن گرداب در خواب ، نشانة روبرو شدن با خطری بزرگ است . اگر مراقب خود نباشید ، دشمنان به شهرت شما آسیب خواهند ساخت .گردباد

1ـ اگر خواب ببینید میان تندبادی قرار گرفته اید ، علامت آن است كه برای ثروتمند شدن نقشه هایی خواهید كشید اما تمام طرحها و نقشه هایتان با شكست روبرو خواهد شد .

2ـ دیدن گردباد در خواب ، علامت آن است كه مدتی طولانی با مصیبتی كشمكش خواهید داشت . دوستان در كمال خونسردی و بی تفاوتی با شما رفتار خواهند كرد .گردن

1ـ‌ اگر در خواب گردن خود را ببینید ، نشانة آن است كه ناراحتیهای موجود ، بر كار و روابط خانوادگی شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت .

2ـ اگر در خواب از گردن كسی تعریف كنید ، نشانة آن است كه عشق به مادیات باعث شكستن پیمانهای خانوادگی خواهد شد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند گردنش چون گردن مردان كلفت شده است ، نشانة آن است كه اگر بر خود مسلط نشود زنی غرغرو و بداخلاق خواهد شد .گردنبند

1ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش گردنبندی به گردن او می اندازد ، علامت آن است كه بزودی ازدواج خواهد كرد و صاحب فرزندانی سالم و تندرست خواهد شد . اما اگر خواب ببیند گردنبند را گم كرده است ، علامت آن است كه اندوه در زندگی او راه می یابد .

2ـ اگر مردی خواب ببیند نامزدش گردنبندِ نامزدی را به او پس می دهد ، نشانة آن است كه با حوادثی مأیوس كننده روبرو خواهد شد . زن مورد علاقه اش با او رفتاری ناپسند خواهد كرد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند گردنبند خود را می شكند ، نشانة آن است كه با همسری ازدواج خواهد كرد كه عاشق تغییر و تحول در زندگی است .گردو

1ـ خوردن گردو در خواب ، علامت آن است كه یكی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود .

2ـ اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، نشانة آن است كه زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .

3ـ دیدن گردوهای پوك در خواب ، علامت آن است كه در حرفه و شغل خود شكست خواهید خورد .

4ـ اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشكنید ، نشانة آن است كه بعد از پشت سر گذاشتن مشكلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .

5ـ اگر خواب ببینید گردویی كه می شكنید ، مغزی خراب دارد ، علامت آن است كه امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد .

6ـ اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می كنید ، نشانة آن است كه مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به كارهایی موفقیت آمیز خواهید زد .گرگ

1ـ دیدن گرگ در خواب ، نشانة آن است كه یكی از زیردستان اسرار شما را فاش می كنند .

2ـ اگر خواب ببینید گرگی را می كشید ، علامت آن است كه دشمنان موذی خود را شكست خواهید داد .

3ـ شنیدن زوزة گرگ در خواب ، علامت آن است كه اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شكست می كشاند .گرما

اگر در خواب احساس كنید از گرما عاجز شده اید ، علامت آن است كه به خاطر نیرنگ یك دوست طرحهای شما به شكست می انجامد .گرمابه

1ـ اگر خواب ببینید به گرمابه رفته اید ، علامت آن است كه دور از جمع دوستان و اعضاءِ خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت .

2ـ اگر خواب ببینید كسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند ، علامت آن است كه دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود .گرو

1ـ اگر خواب ببینید ثروت خود را گرو می گذارید ، نشانة آن است كه در آستانة زیان مالی قرار گرفته اید .

2ـ گرو گذاشتن یا گرو گرفتن چیزی در خواب ، علامت قدرت مالی برای پرداخت قروض است .

3ـ اگر خواب ببینید مشغول بررسی چك و سفته هایی هستید كه از دیگران به عنوان گرو گرفته اید ، نشانة آن است كه برای پیشرفت در زندگی امكانات زیادی در اختیار شما خواهد بود .گره

دیدن گره در خواب ، علامت آن است كه زندگی شما دچار پیچیدگی هایی می شود كه به سختی قادر به حل آن خواهید شد .گریستن

1ـ گریستن در خواب ، علامت آن است كه بین افراد خانوادة شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد .

2ـ اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید ، علامت آن است كه پس از جدایی غم انگیز ، با كسی آشتی خواهید كرد .

3ـ اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند ، علامت آن است كه تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید .

4ـ اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند ، علامت آن است كه در امور تجارت ورشكست خواهد شد .گزیدن

1ـ اگر خواب ببینید حشره ای شما را می گزد ، نشانة آن است كه به شر و نكبت دچار خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است ، نشانة آن است كه از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد .گِل

1ـ دیدن گِل در خواب ، نشانة ناتوانی در پرداخت وامها و دور شدن از آرزوهاست .

2ـ اگر خواب ببینید ساحلی گِلی را حفر می كنید ، دلالت بر آن دارد كه تسلیم خواسته های دشمنان خود خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید در حین حفر زمینی خاكی به گِل می رسید ، علامت آن است كه حوادث غیرمنتظره شما را از پیشرفت در شغل جدید ، باز می دارد .

4ـ اگر زنان در خواب گِل ببینند ، دلالت بر آن دارد كه در امور عشقی ، اجتماعی و كار با سردر گمی روبرو خواهند شد .ُگل

1ـ دیدن باغی در ُگل های تازه و شاداب در خواب ، نشانة آن است كه با شادمانی به ثروتی دست خواهید یافت .

2ـ دیدن گل سفید در خواب ، نشانة اندوه است .

3ـ دیدن گلهای پژمرده در خواب ، نشانة اتفاقات غم انگیز و نومیدی است .

4ـ اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهند ، نشانة آن است كه خواستگارانی بسیار خواهد داشت .

5ـ اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشك روییده اند ، علامت آن است كه در تجارت شكست خواهید خورد اما با روحیة عالی و تلاش و كوشش بسیار قادر خواهید شد بر اندوه و ناراحتی غلبه بیابید .گلابی

1ـ خوردن گلابی در خواب ، نشانة كسب توفیقی اندك در زندگی و تحلیل رفتن سلامت است .

2ـ اگر خواب ببینید از گلابی طلایی رنگی كه از شاخة درخت آویخته است تعریف می كنید ، علامت آن است كه شانس و اقبالتان در زندگی از قبل امیدواركننده تر خواهید شد .

3ـ چیدن گلابی در خواب ، علامت آن است كه بعد از نومیدی اتفاقات دلپذیری برایتان رخ خواهد داد .

4ـ اگر خواب ببینید از گلابی كمپوت درست می كنید ، نشانة آن است كه از نظر فكری تغییر خواهید یافت .

5ـ پختن گلابی در خواب ، نشانة داشتن روابط عاشقانه كم دوام است .ُگلخانه

دیدن گلخانه در خواب ، علامت آن است كه با گوش سپردن به تملق و چاپلوسی دیگران موقعیت خود را در معرض نابودی قرار می دهید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه با مشكلاتی روبرو خواهد شد كه شاید منجربه بی آبرویی او می شود .گلدان

1ـ دیدن گلدان در خواب ، علامت آن است كه در برخی از امور زندگی توفیق می یابید و در برخی از امور دیگر شكست می خورید .

2ـ دیدن گلدان شكسته در خواب ، علامت آن است كه به خاطر امری مضطرب و پریشان خواهید داشت .گلف

اگر خواب ببینید مشغول بازی گلف یا تماشای این بازی هستید ، نشانة آن است كه در كسب لذتی افراط می كنید . باختن در بازی گلف ، علامت آن است كه فردی نادان شما را تحقیر خواهد كرد .گل كلم

1ـ اگر خواب ببینید گل كلم می خورید ، نشانة آن است كه بخاطر كوتاهی در انجام وظیفه مورد سرزنش قرار خواهید گرفت .

2ـ دیدن گل كلم در حال رشد ، نشانة آن است كه پس از شكست و ناكامی آینده ای درخشان خواهید داشت .

3ـ اگر دختری در باغ ، گل كلم ببیند ، علامت آن است كه بخاطر حرفهای پدر و مادرش ازدواج می كند ، نه با ارادة خود .گلو

1ـ دیدن گلویی زیبا در خواب ، نشانة یافتن مقامی بالاتر در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید گلوی شما درد می كند ، نشانة آن است كه هنگام ارزیابی دوست خود ، متوجه می شوید كه او شما را فریب داده است .گمرك

1ـ دیدن ادارة گمرك در خواب ، دلالت بر رقابت و هم چشمی دارد .

2ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرك می شوید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به مقامی تلاش می كنید .

3ـ اگر خواب ببینید از ادارة گمرك بیرون می آیید ، دلالت بر از دست دادن مقام یا شكست در كارهای تجاری دارد .گنبد

1ـ اگر خواب ببینید از روی گنبد ساختمانی به منظرة غریبی چشم دوخته اید ، علامت آن است كه تغییر خوشایندی در زندگی پدید می آید و میان بیگانگان به مقامی افتخارآمیز دست می یابید .

2ـ اگر در خواب از فاصلة دوری گنبدی ببینید ، نشانة آن است كه هرگز به انتهای جادة آرزوها نمی رسید .گنج

1ـ یافتن گنج در خواب ، علامت آن است كه ناگهان به ثروتی دست خواهید یافت .

2ـ گم كردن گنج در خواب ، علامت آن است كه دوستان شما را ترك خواهند كرد .گنجشك

1ـ دیدن گنجشك در خواب ، نشانة آن است كه زندگی شما لبریز از عشق و آسایش خواهد شد ، با علاقه و محبت به داستانهای غم انگیز دیگران گوش می سپارد و با بخشندگی به دیگران ، محبوبیتی به دست می آورید .

2ـ دیدن گنجشكی زخمی در خواب ، نشانة اضطراب و پریشان خاطر شدن است .گندم

1ـ‌ دیدن مزارع وسیع در خواب ، علامت آن است كه سودی كلان از تجارت و كارهای خود به دست خواهید آورد .

2ـ دیدن گندمهای رسیده و آمادة برداشت در خواب ، علامت آن است كه به ثروتی حتمی دست می یابید و با عشق زندگی خود را ادامه می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید دانه های درشت گندم را در خرمن كوب می ریزید ، علامت آن است كه درِ سعادت به روی شما گشوده خواهد شد .

4ـ دیدن كیسه های گندم در خواب ، علامت آن است كه به زودی به اوج پیروزی و موفقیت خواهید رسید .

5ـ اگر خواب ببینید ، گندمها ، در انبار خیس شده اند ، علامت آن است كه منافع شما به دست دشمنان تباه می گردد .

6ـ خوردن جوانة گندم در خواب ، علامت آن است كه برای رسیدن به حق خود به سختی تلاش می كنید و سرانجام آن را به دست می آورید .

7ـ اگر خواب ببینید هنگام بالا رفتن از تپه ای پوشیده از گندم ، ساقه ها را می گیرد و خود را بالا می كشید ، علامت آن است كه از سعادتی بزرگ بهره مند می شوید ، و به مقامی ویژه دست می یابید .گوجه فرنگی

1ـ خوردن گوجه فرنگی در خواب ، نشانة آن است كه به سلامتی كامل دست خواهید یافت .

2ـ دیدن گوجه فرنگی های درشت در خواب ، نشانة آن است كه محیط خانوادگی شما لبریز از شادمانی و نشاط خواهد شد .

3ـ اگر دختری در خواب گوجه فرنگی های رسیده ببیند ، نشانة آن است كه هنگام ازدواج ، شادمانی بزرگی او را فرا خواهد گرفت .گور

1ـ اگر خواب ببینید گوری تازه حفر شده است ، علامت آن است كه به خاطر اعمال غلط دیگران متحمل رنج و عذاب می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید از روی قبرها راه می روید ، علامت مرگ غیرطبیعی و یا ازدواج ناموفق است .

3ـ اگر در خواب به داخل قبری خالی نگاه كنید ، نشانة نومیدی و از دست دادن دوستان است .

4ـ اگر خواب ببینید فردی آشنا را داخل قبر گذاشته اید و خاك به غیر از سر ، تمامی اندامش را پوشانده است ، علامت آن است كه آن فرد به وضعیت رنج آوری دچار می شود و بینندة خواب ثروت خود را از دست می دهد .

5ـ دیدن گور خود در خواب ، علامت آن است كه مراقب خود نباشید دشمنان با زیركی شما را دچار مصیبتی خواهند ساخت .

6ـ اگر خواب ببینید گوری حفر می كنید ، علامت آن است كه به دردسر می افتید و دشمنان مانعی بر سر راه زندگی شما ایجاد می كنند . اما اگر خواب ببینید حفر گور را به اتمام رسانده اید ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود غلبه می كنید ، و اگر در هنگام حفر گور آفتاب بر شما بتابد ، علامت آن است كه از گرفتاریی نتیجة مطلوبی به دست می آورید .

7ـ اگر خواب ببینید برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان می روید ، و بعد از برگشتن می بینید جسد ناپدید شده است ، علامت آن است كه دچار گرفتاریی غیرمنتظره خواهید شد .

8ـ اگر زنی خواب ببیند ناگاه تاریكی بر قبرستان فرو می افتد . جایی برای خواب نمی یابد مگر قبری كه از دل خاك دهان گشوده است ، علامت آن است كه در امور عاطفی شكست می خورد و به خاطر مرگ یكی از دوستان اندوهگین و نومید خواهد شد .

9ـ دیدن زمین لم یزرع قبرستان كه تنها بر سر گورهایش گل و سبزه ای روییده است ، علامت آن است كه اگر مسئولیتی به اندازة تحمل خود به عهده بگیرید ، بعد از مدتی اندوهگین بودن و نومید شدن به منافع فراوانی دست خواهید یافت .

10ـ دیدن جسد خود میان قبر ، در خواب نشانة هجوم درد و رنج مأیوس كننده است .گورخر

1ـ دیدن گورخر در خواب ، نشانة آن است كه به كارهای متنوع علاقمند خواهید شد .

2ـ دیدن گورخر وحشی در خواب ، نشانة آن است كه به راهی پا خواهید گذاشت كه هنگام پایان آن چندان خرسند نخواهید بود .گوركن

خواب گوركن ، نشانة آن است كه بعد از پنجه نرم كردن با مشكلات و سختیها به خوشبختی دست خواهید یافت .گوزن

1ـ دیدن گوزن در خواب ، علامت یافتن دوستانی درستكار و حقیقی است .

2ـ اگر فرد جوانی در خواب گوزن ببیند ، علامت وفاداری در عشق است .گوژپشت

دیدن گوژپشت در خواب ، نشانة شكستهای غیرقابل پیش بینی است .گوسفند

1ـ چیدن پشم گوسفندان در خواب ، علامت آن است كه از كارهای خود سود فراوانی به دست خواهید آورد .

2ـ دیدن گلة گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه مزرعه داران به شادمانی و سود فراوانی دست خواهند یافت .

3ـ اگر خواب ببینید گوسفندان گله ای مریض و لاغر شده اند ، نشانة آن است كه به خاطر عملی شدن نقشه هایتان نومید خواهید شد .

4ـ خوردن گوشت گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه افراد بدخلق احساسات شما را نادیده خواهند گرفت و به شما اهانت خواهند كرد .گوشت

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند ، علامت آن است كه برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد .

اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند ، علامت آن است كه دیگران به آنچه او دوست می دارد ، دست خواهند یافت .گوشواره

1ـ دیدن گوشواره در خواب ، نشانة آن است كه خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب بدست خواهید آورد .

2ـ دیدن گوشوارة شكسته در خواب ، نشانة بیان حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست .گوشی معاینه

دیدن گوشی معاینه در خواب ، نشانة آن است كه نقشه ها و امیدهای شما نقش بر آب خواهد شد .گوگرد

1ـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه شوخی زننده ای زندگی شما را تهدید به نابودی خواهد كرد . باید در معاملات خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید .

2ـ دیدن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه بیشتر نگرانی های شما ناشی از ثروت اندوزی است .

3ـ خوردن گوگرد در خواب ، نشانة آن است كه از سلامتی كامل برخوردار خواهید شد .گوهر

دیدن گوهر در خواب ، علامت آن است كه در امور عاطفی و حرفة خود اقبال خوبی خواهید داشت .گهواره

1ـ اگر خواب ببینید در گهواره ، نوزادِ زیبایی خفته است ، نشانة خوشبخت شدن و محبت به كودكان است .

2ـ اگر خواب ببینید كودك خود را در گهواره ای تاب می دهید ، نشانة آن است كه یكی از اعضای خانواده به بیماریی سخت مبتلا خواهد شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند گهواره ای تكان می دهد ، نشانة بی آبرویی است . باید مراقب حرفهای پوچ مردم باشید .گیاهان

1ـ دیدن گیاهان در خواب ، نشانة آن است كه در آینده نگرانیهایی به سراغ شما می آید .

2ـ دیدن گیاهان سمی در خواب ، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید .

3ـ دیدن گیاهان دارویی در خواب ، نشانة آن است كه دوستانی صمیمی در كنار شما خواهند بود و از زندگی و كار خود راضی خواهید بود .گیتار

1ـ اگر خواب ببینید گیتاری دارید یا مشغول نواختن گیتار هستید ، علامت آن است كه دوستان با شادی گرد هم جمع می آیند و روابط كاملی با هم برقرار می كنند .

2ـ اگر دختری در خواب احساس كند سیم گیتارش از نت خارج شده است یا بدنة گیتارش شكسته است ، نشانة آن است كه در روابط عاطفی مأیوس و نومید خواهد شد .

3ـ اگر در خواب نوای سحرآمیز گیتار را بشنوید ، نشانة آن است كه وسوسه های شیطان شما را تهدید می كند . باید نسبت به چرب زبانی و ملایمتهای دروغی دیگران بی تفاوت باشید .

4ـ اگر خواب ببینید گیتار می نوازید ، علامت آن است كه روابط افراد خانواده تان همواره بر اساس تفاهم است .گیلاس

1ـ دیدن گیلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبیت كسب خواهید كرد .

2ـ خوردن گیلاس در خواب ، علامت آن است كه می خواهید به هدفی ارزشمند دست یابید .

3ـ دیدن گیلاس سبز و كال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه خوشبختی نزدیك شما است .