تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ک ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ک ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


ک

کابوس ، کاج ، کاخ ، کادو ، کارآگاه ، کارآموز ، کارت تبریک ، کارخانه ، کارگاه ، کاسه بلور ، کافه ، کاکائو ، کالسکه ، کاناپه ، کانگرو ، کاه ، کاهو ، کباب ، کبریت ، کبک ، کبوتر ، کت ، کتاب ، کتابخانه ، کتابفروشی ، کتری ، کرفس ، کرگدن ، کرم ، کره ، کسوف ، کشتزار ، کشتن ، کشو ، کفاش ، کف دریا ، کفش ، کفن ، کک ، کلاغ ، کلاه ، کلبه ، کلم ، کلنگ ، کلوچه ، کلید ، کلیسا ، کلیه ، کمانچه ، کمد ، کمربند ، کنده درخت ، کنسرت ، کنه ، کوتوله ، کوچه ، کود ، کودک ، کور ، کوره ، کوزه ، کوسن ، کوله پشتی ، کوه ، کیف پول


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ک

کابوس ، کاج ، کاخ ، کادو ، کارآگاه ، کارآموز ، کارت تبریک ، کارخانه ، کارگاه ، کاسه بلور ، کافه ، کاکائو ، کالسکه ، کاناپه ، کانگرو ، کاه ، کاهو ، کباب ، کبریت ، کبک ، کبوتر ، کت ، کتاب ، کتابخانه ، کتابفروشی ، کتری ، کرفس ، کرگدن ، کرم ، کره ، کسوف ، کشتزار ، کشتن ، کشو ، کفاش ، کف دریا ، کفش ، کفن ، کک ، کلاغ ، کلاه ، کلبه ، کلم ، کلنگ ، کلوچه ، کلید ، کلیسا ، کلیه ، کمانچه ، کمد ، کمربند ، کنده درخت ، کنسرت ، کنه ، کوتوله ، کوچه ، کود ، کودک ، کور ، کوره ، کوزه ، کوسن ، کوله پشتی ، کوه ، کیف پول
كابوس

دیدن كابوسهای ترسناك ، نشانة آن است كه در حرفه و شغل خو شكست خواهید خورد . اگر زن جوانی كابوسهای ترسناك ببیند ، نشانة آن است كه در زندگی نومید و مأیوس خواهد شد . و طعم تلخ تحقیرهایی ناشایست را خواهد چشید .كاج

1ـ دیدن درخت كاج در خواب ، نشانة توفیقی بی كم و كاست در زندگی است .

2ـ اگر زنی كاج خشكیده ای را به خواب ببیند ، علامت آن است كه به ناراحتی فكری دچار خواهد شد .كاخ

1ـاگر خواب ببینید در تالارهای كاخی سرگردانید و به ابهت و عظمت آن نگاه می كنید ، نشانة آن است كه امیدهایتان پررنگ تر خواهد شد و مقام جدیدی به عهده خواهید گرفت .

2ـ دیدن رقص و پایكوبی مردان و زنان و شنیدن گفتگوی افراد متشخص در تالار كاخ ، علامت همنشین شدن با افرادی برجسته خواهد بود . اگر دختری از طبقة متوسط خواب ببیند كه در چنین میهمانی ای شركت دارد ، نشانة آن است كه در اثر بخشش دیگران یا ازدواج مقام بالایی به دست می آورد . اگر دختری از طبقة فقیر چنین خوابی ببیند ،‌ نشانة آن است كه خیالبافیهای ناسالم و افكار پوچ و توخالی بیشتر اوقات بیداری او را پر می كند ، او بعد از این خواب باید سعی كند با تلاش و كار صادقانه زندگی خود را متحول كند و در برابر جاه طلبیهای خود مقاومت كند .كادو

1ـ اگر خواب ببینید از كسی كادو می گیرید ، علامت آن است كه در معاملات و امور عاطفی موفق خواهید شد .

2ـ اگر در خواب برای كسی هدیه بفرستید ، نشانة آن است كه كوشش ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمی شود .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش برای او هدایایی ارزشمند فرستاده است ، علامت آن است كه با فردی ثروتمند ازدواج خواهد كرد .كارآگاه

اگر خواب ببینید كارآگاهی از شما بازجویی می كند و نسبت به اتهاماتی كه به شما می زند بی گناه اید ، دلالت بر آن دارد كه روز به روز بر ثروت و افتخارات شما افزوده می شود . اما اگر در خواب احساس كنید بی گناه نیستید ، دلالت بر آن دارد كه آبروی شما به خطر می افتد و دوستان به شما پشت می كنند .كارآموز

اگر خواب ببینید به عنوان كارآموز در جایی استخدام شده اید ، نشانة آن است كه می كوشید میان دوستان و رقبای خود به مقام و منزلتی دست یابید .كارت تبریك

1ـ اگر خواب ببینید برای كسی كارت تبریك می فرستید ، علامت آن است كه فرصتی را برای ثروتمند شدن از دست خواهید داد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند كارت تبریكی دریافت می كند ، نشانة آن است كه بر خلاف نظر پدر و مادر خود با مردی احساساتی ازدواج خواهد كرد .كارخانه

1ـ دیدن كارخانه در خواب ، علامت آن است كه وظایف خود را با موفقیت به انجام خواهید رساند .

2ـ دیدن كارخانة متروك و ویران در خواب ، علامت بیمار شدن و بداقبالی است .كارگاه

1ـ دیدن یك كارگاه در خواب ، علامت آن است كه دشمنان طرحهای شما را نابود خواهند ساخت .

2ـ دیدن كارگاهی بزرگ در خواب ، علامت آن است كه در محیط كار خود فعالیت فوق العاده ای از خود نشان خواهید داد .كاسه بلور

1ـ دیدن كاسة بلور در خواب ، علامت آن است كه از شیرین ترین اوقات زندگی و بهترین لذتها بهره مند خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید از كاسه بلور مایعی می نوشید ، علامت آن است كه به زودی از عشقی پنهان مطلع خواهید شد .

3ـ دیدن كاسه بلور شكسته در خواب ، علامت آن است كه در اثر حادثه ای اندوهگین خواهید شد .

4ـ اگر دختری در خواب كاسه ای بلوری هدیه بگیرد ، علامت آن است كه به عزیزترین آرزوهای خود دست خواهد یافت .كافه

1ـ اگر خواب ببینید كافه ای را اداره می كنید ، علامت آن است كه از راه هایی غیرقانونی برای پیشرفت استفاده می كنید .

2ـ اگر میكده یا كافه ای را در خواب ببینید ، معنایش این است كه در فعالیتهای اجتماعی پیشرفت خواهید كرد و همچنین در انجام تمایلات نامشروع خود موفق خواهید بود .كاكائو

دیدن كاكائو در خواب ، نشانة وقت گذرانی با دوستانی ناپسند و سرگرمی و پر كردن اوقات زندگی است .كالسكه

1ـ اگر خواب ببینید سوار كالسكه ای هستید ، نشانة آن است كه كار شما كساد خواهد شد و زیانهای فراوانی خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید كالسكه ای را می رانید ، علامت آن است كه به جایی دیگر نقل مكان می كنید .كاناپه

اگر خواب ببینید بر روی كاناپه ای لمیده اید ، نشانة آن است كه رقبا می كوشند شما را از چشم فرد مورد علاقه تان بیاندازند .كانگورو

1ـ دیدن كانگورو در خواب ، نشانة آن است كه دشمنی می كوشد شما را در موقعیت خطرناكی قرار دهد .

2ـ اگر خواب ببینید كانگورو به شما حمله می كند ، علامت آن است كه آبرویتان در خطر قرار خواهد گرفت .

3ـ اگر در خواب كانگورویی را بكشید ، علامت آن است كه بر دشمنان و موانعی كه بر سر راه شما ایجاد می شود پیروز خواهید شد .

4ـ دیدن مخفیگاه كانگورو در خواب ، علامت آن است كه در راه صحیحِ كسب موفقیت قرار می گیرید .كاه

1ـ دیدن كاه در خواب ، نشانة آن است كه زندگی شما به بیهودگی كشیده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید توده ای كاه در آتش می سوزد ، علامت آن است كه ایامی همراه با شادمانی پیش روی شما خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببینید به دامها كاه می دهید ، نشانة آن است است كه مایحتاج نزدیكان خود را بخوبی تأمین خواهید كرد .كاهو

1ـ دیدن كاهوهای پربرگ و سبز در خواب ، علامت آن است كه پس از سردر گمی و پریشانی به ثروت و منفعت دست خواهید یافت .

2ـ خوردن كاهو در خواب ، نشانة آن است كه در اثر ابتلا به بیماری از دوست خود جدا خواهید شد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند كاهو می كارد ، علامت آن است كه به زودی بیمار خواهد شد .

4ـ جمع آوری كاهو در خواب ، علامت آن است كه حساسیت و حسادت فطری موجب درد و اندوه شما می گردد

5ـ خرید كاهو در خواب ، علامت آن است كه به طرف انحطاط اخلاقی خود گام خواهید گذاشت .كباب

دیدن یا خوردن كباب در خواب ، علامت ناسازگاری در محیط خانوادگی و آگاه شدن از خیانتی پنهانی است .كبریت

1ـ دیدن چوب كبریت در خواب ، علامت آن است كه به هنگام درماندگی و نومیدی كامل ، ناگهان اقبال به شما رو خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببینید در تاریكی كبریت روشن می كنید ، علامت آن است كه به طرز غیرمنتظره ای ثروتمند خواهید شد .كبك

1ـ دیدن كبك در خواب ، علامت آن است كه در آیندة نزدیك اوضاع مناسبی به دست می آورید تا ثروتی گرد آورید .

2ـ به دام انداختن كبك در خواب ، علامت آن است كه به آرزوهای خود دست خواهید یافت .

3ـ كشتن كبك در خواب ، نشانة آن است كه بخشی از ثروت شما به دیگران واگذار خواهد شد .

4ـ خوردن گوشت كبك در خواب ، نشانة آن است كه از افتخارات و شهرت خود بهره خواهید برد .

5ـ دیدن كبكها در حال پرواز ، علامت پا گذاشتن به آینده ای امید بخش است .كبوتر

1ـ اگر خواب ببینید كبوتران جفت گیری می كنند و لانه می سازند ، نشانة آن است كه در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا ، در خانه ای زیبا با كودكانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد .

2ـ شنیدن صدای محزون كبوتران در خواب ، دلالت بر آن دارد كه چشم به یاری كسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می شوید ، شاید پدر خود را از دست بدهید .

3ـ دیدن كبوتر مرده در خواب ، علامت آن است كه زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می شوند .

4ـ دیدن كبوتر سفید در خواب ، نشانة وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است .

5ـ دیدن یك دسته كبوتر سفید در خواب ، نشانة پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است .

6ـ اگر خواب ببینید كبوتری نامه ای آورده است ، علامت آن است كه عشاق به وصال هم می رسند و از حال و احوال دوستی كه دورتر از شما زندگی می كند خبرهایی خوب خواهید شنید .

7ـ دیدن كبوتری خسته در خواب ، نشانة آن است كه غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می كند . با شنیدن خبر معلول شدن یك دوست ، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می كوبد .

8ـ اگر خواب ببینید كبوتری نامه ای به شما می رساند و نامه خبر از محكومیت شما می دهد ، علامت آن است كه شما یا یكی از نزدیكان به بیماری سختی مبتلا می شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید .

9ـ اگر خواب ببینید صدای كبوتران را از آشیانه شان می شنوید ، نشانة آن است كه صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد . اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد كرد .

10ـ اگر خواب ببینید كبوتران را با تفنگ هدف قرار می دهند ، نشانة آن است كه خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد .

11ـ دیدن كبوترانی در حال پرواز ، نشانة فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است .كت

1ـ اگر خواب ببینید كت دیگری را بر تن كرده اید ، نشانة آن است كه از دوستی خواهش می كنید كه ضامن شما بشود .

2ـ اگر خواب ببینید كت شما پاره شده است ، دلالت بر آن دارد كه دوست عزیزی را از دست خواهید داد .

3ـ اگر خواب ببینید كت نو بر تن می كنید ، علامت آن است كه به افتخارات ادبی دست می یابید .

4ـ اگر خواب ببینید كت خود را گم كرده اید ، نشانة آن است كه بخاطر جبران ثروت از دست رفته ، در معاملات بیش از اندازه به دیگران اعتماد نمی كنید .كتاب

1ـ مطالعة كتاب در خواب ، نشانة درستكاری و ثروت است .

2ـ اگر نویسنده ای خواب ببیند كتابش در حال چاپ شدن است ، دلالت بر آن دارد كه چاپ كتابش به تأخیر می افتد و با مشكلاتی در این راه مواجه می شود .

3ـ اگر خواب ببینید برای درك معنای كتابی وقت زیادی تلف می كنید ، نشانة آن است كه به دانش و افتخارات بسیاری دست خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید كودكان مشغول مطالعه هستند ، دلالت بر تفاهم و هماهنگی رفتار كودكان دارد .

5ـ مطالعة كتابهای كهنه در خواب ، نشانة آن است كه باید از شر و بدی بپرهیزید .كتابخانه

1ـ اگر خواب ببینید در كتابخانه ای هستید ، علامت آن است كه از معاشرین و محیط زندگانی خود خسته می شوید . و به دنبال مطالعه و تحقیق كتابهای باستانشناسی می روید .

2ـ اگر خواب ببینید برای كار خاصی به كتابخانه رفته اید ، نشانة آن است كه با رفتار خود دوستانتان را فریب می دهید .كتابفروشی

دیدن كتابفروشی در خواب ، نشانة آن است كه در كنار كارهای دیگر به ادبیات علاقمند می شوید .كتری

1ـ‌دیدن كتری در خواب ، علامت آن است كه مسئولیتی بزرگ و پرمشقت بر دوش خواهید كشید .

2ـ دیدن كتری آب جوش در خواب ، نشانة پایان تلاشها و استفاده از نتایج زحمات است .

3ـ دیدن كتری شكسته در خواب ، علامت آن است كه كوششهای شما برای رسیدن به سر منزل مقصود به شكست می انجامد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند كتریِ سیاهی در دست دارد ، علامت آن است كه در امور عاطفی و ازدواج شكست خواهد خورد . اما اگر رنگ كتری روشن باشد ، نشانة آن است كه با مردی مهربان و دوست داشتنی ازدواج خواهد كرد .كرفس

1ـ دیدن ساقه های ترد و تازة كرفس ، در خواب نشانة آن است كه به بزرگترین آرزوهای خود دست می یابید .

2ـ اگر ساقه های كرفس را در حال فساد و گندیدگی ببینید ، دلالت بر فوت یكی از اعضای خانوادة شما دارد .

3ـ خوردن كرفس در خواب ، نشانة لبریز شدن از عشق و محبت است .

4ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود كرفس می خورد ، نشانة آن است كه به زودی ثروت كلانی به دست می آورد .

5ـ اگر زنی خواب ببیند با كرفس غذایی درست می كند ، علامت آن است كه از ولخرجی ها و زیاده رویهای خود در دیگر امور تأسف خواهد خورد .كرگدن

1ـ دیدن كرگدن در خواب ، علامت آن است كه با ضرر عظیمی روبرو خواهید شد و مشكلات نهانی بسیاری خواهید داشت .

2ـ كشتن كرگدن در خواب ، نشانة آن است كه شجاعانه بر موانعی كه بر سر راه شما قرار خواهد گرفت ، غلبه خواهید كرد .كرم

1ـ دیدن كرم در خواب ، نشانة آن است كه با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند كه كرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است كه خواهان زندگیِ پر تجمل و مادی است . اگر در خواب موفق شود كرمها را بكشد ، علامت آن است كه خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در پی كسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت .

3ـ اگر خواب ببینید از كرمها برای طعمة ماهیگیری استفاده می كنید ، علامت آن است كه با ابتكار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بهره می گیرید .كره

1ـ اگر خواب ببینید كرة تازه و طلایی رنگ می خورید ، نشانة سلامت و تندرستی و اینكه نقشه هایتان عملی می شوند ، دیدن چنین خوابی نشانة ثروت و دانش نیز هست .

2ـ خوردن كرة فاسد در خواب ، نشانة آن است كه برای انجام دادن كاری بزرگ داشتن توانایی لازم است .

3ـ فروش كره در خواب ، نشانة بردن منفعتی اندك است .كسوف

دیدن كسوف در خواب ، علامت نگرانیهای خانوادگی و شكست موقت در حرفه و امور مادی است .كشتزار

1ـ دیدن كشتزاری عریان بعد از برداشت محصول در خواب ، علامت آن است كه بیننده خواب امیدی به فردا ندارد .

2ـ دیدن كشتزاری سبز و آمادة برداشتِ محصول ذرت یا جو ، علامت بركت و فراوانی و شادمانی است .

3ـ دیدن كشتزاری شخم خورده ، علامت آن است كه به زودی ثروتی به شما خواهد رسید و در كسب مقامی افتخارآمیز موفق خواهید شد .

4ـ دیدن كشتزار شیار خورده و آماده بذرافشانی ، نشانة آن است كه بزودی ثمرة تلاش و كوشش خود را به دست خواهید آورد .كشتن

1ـ اگر خواب ببینید فردی ، دیگری را می كشد ، علامت آن است كه به اشتباهاتی كه دیگران در زندگی انجام می دهند تأسف خواهید خورد و كشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

2ـ اگر در خواب مرتكب قتل شوید ، نشانة آن است كه درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و كارتان به رسوایی خواهد كشید .

3ـ اگر در خواب كسی شما را به قتل برساند ، نشانة آن است كه دشمنانِ پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می كنند .

4ـ اگر خواب ببینید برای دفاع از خود جانوری درنده را می كشید ، علامت آن است كه به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .كشو

اگر خواب ببینید در كشویی به دنبال چیزی می گردید ، علامت آن است كه انتظارات شما نومید كننده خواهد بود . اما اگر كشو را مرتب ببینید ، دلالت بر یافتن دوستانی خوب و سرگرمیهایی لذتبخش دارد .كفاش

1ـ دیدن كفاش در خواب ، نشانة آن است كه موقعیتهای زندگی شما نشان می دهند كه برای پیش رفتن ، هنگام مساعدی نیست .

2ـ اگر زنی خواب ببیند حرفة همسرش كفاشی است ، علامت آن است كه به آرزوهای خود دست خواهد یافت .كف دریا

اگر زنی كف دریا را به ماسه های ساحل به خواب ببیند ، نشانة آن است كه لذات دنیوی او را از راه راست منحرف می سازد .كفش

1ـ اگر خواب ببینید كفشی كثیف و پاره دارید ، نشانة آن است كه با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .

2ـ اگر خواب ببینید به كفشهایتان واكس سیاه زده اید ، علامت آن است كه امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعة مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد .

3ـ خریدن كفشهای نو در خواب ، نشانة آن است كه تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید كفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانة آن است كه دوستان هم كار و خوشگذران ، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد .

4ـ اگر در خواب متوجه شوید بند كفشهای خود را نبسته اید ، نشانة آن است كه با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت .

5ـ گم كردن كفش در خواب ، نشانة طلاق و جدایی از همسر است .

6ـ اگر خواب ببینید شب هنگام كسی كفشهای شما را ربوده است ، نشانة آن است كه در كاری ضرر خواهید كرد ، ولی در كار دیگر منفعت خواهید برد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند كسی از كفشهای او تعریف می كند ، نشانة آن است كه باید بیشتر مراقب افرادی باشد كه تازه با آنها آشنا شده است .كفن

1ـ دیدن كفن در خواب ، نشانة بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن می باشد . كسادی در كار راه خواهد یافت ، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد رساند .

2ـ دیدن اجساد كفن پوش در خواب ، نشانة بداقبالی و بدبختی است .

3ـ اگر خواب ببینید كفن از روی جسدی كنار زده می شود ، نشانة آن است كه مشاجرات و اختلافات به جدایی منجر خواهد شد .كك

1ـ دیدن كك در خواب ، نشانة آن است كه از دسیسه های نزدیكان خود برافروخته می شوید و در صدد تلافی برمی آید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند كك او را می گزد ، علامت آن است كه افرادی به ظاهر دوست به او تهمت می زنند .كك

1ـ اگر زنی در خواب صورت خود را پر از كك ببیند ، نشانة آن است كه وقایعی نامطلوب شادمانی او را ضایع می كند .

2ـ اگر زنی در خواب صورت خود را در آینه پراز كك ببیند ، نشانة آن است كه رقیبی در صدد به چنگ آوردن نامزد اوست .كلاغ

1ـ دیدن كلاغ در خواب ، نشانة اندوه و بدبختی است .

2ـ شنیدن غارغار كلاغ در خواب ، علامت آن است كه تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می دهید . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه فریب زنی را خواهد خورد .

3ـ دیدن كلاغ مرده در خواب ، نشانة آن است كه در آیندة نزدیك به بیماری سختی دچار خواهید شد .كلاه

1ـ اگر در خواب كلاه خود را گم كنید ، علامت آن است كه ممكن است در كاری شكست بخورید اما بعد از آن شكست موفق می شوید قرارداد بسیار مهمی ببندید .

2ـ اگر خواب ببینید كلاه نو بر سر گذاشته اید ، علامت آن است كه از تغییر مكان زندگی خود سود كلانی به دست می آورید ، اگر زنی در خواب ببیند كلاه نو و زیبایی بر سر گذاشته است ، نشانة آن است كه ثروت بسیاری به چنگ خواهد آورد و مورد تحسین دیگران قرار خواهد گرفت .

3ـ اگر در خواب باد كلاه شما را با خود ببرد ، علامت آن است كه تغییرات ناگهانی اوضاع زندگی را بدتر می كند .كلبه

1ـ دیدن كلبه در خواب ، نشانة موفقیت غیر قابل تردید در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید در كلبه ای خفته اید ، علامت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد .

3ـ دیدن كلبه در مرغزاری سرسبز ، نشانة شادمانی و خوشبختی است .كلم

1ـ دیدن كلم در خواب ، نشانة آن است كه بی نظمی در هر كاری اختلال وارد می كند .

2ـ دیدن كلم سبز در خواب ، نشانة آن است كه در ازدواج و عشق با بی وفایی روبرو خواهید شد .

3ـ بریدن كلم در خواب ‌، علامت آن است كه با ولخرجی زیاد به بند فلاكت و بدبختی می افتید .كلنگ

1ـ دیدن كلنگ در خواب ، علامت آن است كه دشمنی بیرحمانه می خواهد شما را در كارهای اجتماعی كه به عهده گرفته اید شكست بدهد .كلوچه

1ـ خوردن كلوچه در خواب ، نشانة توفیق بسیار زیاد در تمامی كارهایی است كه هم اكنون به آن اشتغال دارید .

2ـ پختن كلوچه در خواب ، نشانة صرفه جویی در امور خانه است .كلید

1ـ دیدن كلید در خواب ، دلالت بر تغییرات غیرمنتظره دارد .

2ـ اگر در خواب دسته كلید خود را گم كنید ، علامت آن است كه اتفاقاتی نامطلوب بر شما تأثیر می گذارد .

3ـ اگر در خواب كلیدی پیدا كنید ، نشانة آن است كه در حرفة خود تغییری خواهید داد و اعضای خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد .

4ـ دیدن كلید شكسته در خواب ، علامت جدایی از دیگران در اثر مرگ یا حسادتهاست .

5ـ اگر دختری خواب ببیند كلید صندوق زیورآلات خود را گم كرده است ، نشانة آن است كه با نامزد خود اختلاف پیدا خواهد كرد . و از این بابت رنج خواهد كشید . اما اگر خواب ببیند با كلیدی دری را می گشاید ، نشانة آن است كه به نامزد خود بیش از حد اعتماد می كند . اما اگر خواب ببیند با كلیدی دری را قفل می كند ، نشانة آن است كه در انتخاب همسر توفیق می یابد . اگر خواب ببیند كلیدی را دور می اندازد ، نشانة آن است كه در گفتگوهایش با دیگران درست نمی تواند داوری كند و برای همین به شهرت خود آسیب می رساند .كلیسا

1ـ اگر در خواب كلیسایی را در نقطه ای دور ببینید ، دلالت بر آن دارد كه از خواسته هایی كه مدتی به دنبالش بودید نومید خواهید شد .

2ـ اگر در خواب ببینید كه با آشفتگی داخل كلیسا می شوید ، دلالت بر آن دارد كه در تشییع جنازة كسی شركت می كنید .

3ـ اگر در خواب كلیسا را در محلی مخروبه ببینید ، نشانة آن است كه امیدها و نقشه هایتان نقش بر آب خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید كشیشی مانع ورود شما به كلیسا می شود ، نشانة آن است كه شما از دست دشمنان خود می گریزید .

5ـ اگر دختری در خواب ببیند كه وارد كلیسا می شود ، علامت آن است كه در آینده سخت بیمار خواهد شد . اما اگر ببیند كه هنگام داخل شدن به كلیسا با كشیشی حرف می زند ، بعدها از طرف دوستان خود به خاطر نادرست بودن رفتارش مورد انتقاد و سرزنش قرار می گیرد .كلیه

1ـ اگر در خواب كلیة خود را ببینید ، نشانة آن است كه احتمالاً به بیماری سخت مبتلا خواهید شد ، شاید هم در امر ازدواج با مشكلی مواجه شوید .

2ـ اگر خواب ببینید كلیة شما بدون اشكال كار می كند ، نشانة آن است كه در توطئه ای خطرناك شركت خواهید كرد .

3ـ اگر در خواب احساس كنید كلیة شما به درستی كار نمی كند ، علامت آن است كه اتفاقی باعث می شود در امور مالی زیان ببینید .كمانچه

دیدن كمانچه در خواب ، علامت تفاهم در محیط خانواده و به دست آوردن موقعیتهای نشاط آور در اجتماع است .كمد

1ـ اگر خواب ببینید داخل كمد پر از اشیاء و كالاهایی تمیز و مرتب است ، نشانة خوشی و راحتی است ، و اگر داخل كمد پر از اشیاء و اجناس كثیف و نامرتب باشد ، علامت تنگدستی و بدبختی است .

2ـ دیدن كمدی كوچك در خواب ، نشانة آن است كه با بیگانگان همنشین خواهید شد .كمربند

1ـ اگر خواب ببینید كمربند خود را محكم بسته اید و شما را آزار می دهد ، علامت آن است كه افراد مكار بر شما مسلط خواهند شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگری كمریندی از مخمل یا كمر بندی جواهرنشان به كمر بسته است ، علامت آن است كه بیشتر به دنبال كسب ثروت خواهید بود تا شهرت .

3ـ اگر زنی در خواب از كسی كمربندی بگیرد ، نشانة آن است كه در زندگی امتیازاتی به دست می آورد .

4ـ اگر خواب ببینید كمربندی نو به كمر بسته اید ، نشانة آن است كه به زودی با غریبه ای آشنا خواهید شد و با او در كاری شریك می شوید و از این شراكت زیان خواهید دید .كندة درخت

1ـ دیدن كندة درخت در خواب ، نشانة آن است كه تحولات و دگرگونیها باعث خواهد شد از شیوه معمول زندگی خود دور شوید .

2ـ دیدن زمینی پر از كنده های درخت در خواب ، نشانة آن است كه در برابر حملة بدبختی ناتوان خواهید ماند .

3ـ بیرون كشیدن تنة درخت از خاك ، نشانة آن است كه با رویارویی قاطع با واقعیات زندگی ، قادر خواهید شد خود را از فقر و فلاكت نجات بدهید .كنسرت

1ـ اگر خواب ببینید در كنسرتی عالی شركت كرده اید ، نشانة آن است كه دوره ای از زندگی شما با شعف و شادمانی سپری خواهد شد . اگر یك نویسنده چنین خوابی ببیند ، نشانة خلاقیت ادبی است . اگر یك تاجر چنین خوابی ببیند ، علامت رونق در تجارت است . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانة سعادت و عشقی بی شائبه است .

2ـ اگر خواب ببینید كنسرتی همراه با باله اجرا می شود ، نشانة آن است كه در حرفة خود با كسادی مواجه خواهید شد و با دوستانی ناپسند معاشرت خواهید داشت .كنه

1ـ اگر خواب ببینید كنه ها بر تن شما می خزند ، نشانة آن است كه اوضاع مالی شما نابسامان خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید كنه ای را روی بدن خود له می كنید ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خائن آزار خواهید دید .

3ـ دیدن كنه های بزرگ بر تنة درخت ، نشانة آن است كه دشمنان با بیرحمی می كوشند ثروت و دارایی شما را به تصرف خود درآورند .كوتوله

1ـ اگر در خواب كوتوله ای شاد ببینید ، علامت آن است كه هرگز از نظر قد و قامت كوتاه نمی مانید و علامت سلامتِ جسمی و روحی نیز هست .

2ـ اگر خواب ببینید دوستانتان كوتوله شده اند ، نشانة آن است كه با دوستان خود تفریحات و خوشی های بسیار خواهید داشت .

3ـ دیدن كوتوله های زشت و ترسناك در خواب ، نشانة روبرو شدن با موقعیتهای ترس آور و اضطراب آمیز است .كوچه

1ـ خواب كوچه نشان می دهد كه اقبال گذشته همراه شما نخواهد بود و گرفتار پریشانی و اضطراب خواهید شد .

2ـ اگر زن جوانی خواب ببیند در كوچه ای تاریك سرگردان شده است ، هشداری است برای او تا از برخی رفاقتها چشم بپوشد ، زیرا این دوستی ها تبدیل به بی آبرویی او خواهد شد .كود

دیدن كود در خواب ، علامت خیر و بركت فراوان است .كودك

1ـ دیدن نوزادانِ زیبا و تندرست در خواب ، علامت آن است كه نعمتهایی فراوان به شما خواهد رسید و خوشبخت خواهید شد .

2ـ اگر مادری در خواب فرزند خود را بیمار ببیند ، علامت آن است كه فرزند خود را همواره سلامت و تندرست خواهد دید .

3ـ اگر كودكان را در حال كار یا مطالعه ببینید ، دلالت بر آن دارد كه اوقاتی فرح بخش و آرام در انتظار شما است .

4ـ اگر در خواب فرزند خود را بیمار یا مرده ببینید ، نشانة آن است كه علت هراس شما درست است . رفاه و آسودگی به غم و اندوه می گراید .

5ـ اگر در خواب كودكانی غمگین ببینید ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان در صدد مشكل آفرینی اند . به خاطر افكار موذیانة برخی افراد به دردسر خواهید افتاد .

6ـ اگر خواب ببینید كودكان مشغول دویدن و بازی هستند ، دلالت بر آن دارد كه تمام تعهدات شما در عشق و كار به ثمر خواهد رسید .كور

1ـ اگر خواب ببینید كور شده اید ، نشانة آن است كه آسایش و رفاه زندگی تبدیل به فقر و تنگدستی می شود .

2ـ اگر دیگری را در خواب كور ببینید ، دلالت بر آن دارد كه كسی از شما كمك می طلبد .كوره

1ـ دیدن كورة روشن در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی است . اما اگر كوره ای خاموش و خراب در خواب ببینید ، نشانة آن است كه با فرزندان مشكل پیدا خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید در كوره ای می افتید ، نشانة آن است كه رقیبی در كشمكش كار شما را شكست می دهد .كوزه

1ـ دیدن كوزة خالی در خواب ، علامت فقر و پریشانی است .

2ـ دیدن كوزه های پر در خواب ، علامت سعادت و موفقیت است .

3ـ اگر خواب ببینید كوزه ای می خرید ، نشانة آن است كه با بار سنگینی كه بر دوش حمل می كنید ، پیروزی شما به اقبال و بخت بستگی خواهد داشت .

4ـ دیدن كوزة شكسته در خواب ، علامت آن است كه به بیماری اندوهبار دچار خواهید شد .كوسن

1ـ اگر خواب ببینید به كوسنهای ابریشمی تكیه زده اید ، نشانة آن است كه برای آسودگی دیگران سختی و ناراحتی می كوشید .

2ـ دیدن كوسن در خواب ، نشانة كامیابی در كار و عشق است .

3ـ اگر دختری خواب ببیند كوسنهای ابریشمی درست می كند ، نشانة آن است كه تا چند ماه دیگر ازدواج می كند .كوله پشتی

دیدن كوله پشتی در خواب ، نشانة آن است كه به لذتی بزرگ دور از جمع دوستان دست می یابید . اگر زنی در خواب كوله پشتی كهنه و پاره پاره ای ببیند ، نشانة آن است كه به فقر و تنگدستی دچار خواهد شد .كوه

1ـ اگر دختری خواب ببیند به همراه پسر عمو و برادر مردة خود از كوهی بالا می رود ، علامت آن است كه دگرگونیهایی باعث می شود زندگی او بهتر شود . اما اگر در خواب احساس كند دیگر نمی تواند از كوه بالا برود ، علامت آن است كه از رسیدن به مقام ممتازی كه آرزو دارد مأیوس خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید از كوهی سر سبز بالا می روید ، نشانة آن است كه بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید از كوهی سنگی بالا می روید موفق نمی شوید به قلة آن برسی ، نشانة آن است كه اگر بر ضعفهای روحی خود غلبه یابید می توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید .

4ـ اگر خواب ببینید به هنگام صعود از كوه از صخره ای با پایین پرت می شوید و در همین زمان از خواب بپرید ، علامت آن است كه هنگامی كه احساس می كنید زندگی دلسرد كننده است ، تغییرات امید وار كننده ای در زندگیتان روی خواهد داد .كیف پول

1ـ‌ دیدن كیف پول در خواب ، علامت آن است كه در به نتیجه رساندن وظایف خود ، دقت كافی به خرج می دهید .

2ـ دیدن كیف پول كهنه و قدیمی در خواب ، علامت آن است كه به كارهای سخت و دشوار دست خواهید زد .

3ـ اگر خواب ببینید در كیف پولتان پر از الماس و اسكناسهای نو است ، علامت آن است كه معاشرینی خواهید داشت كه شعارشان در زندگی (((دمی خوش است))) می باشد و عشقهای لطیف ، دنیا را برایتان مكانی زیبا جلوه خواهد داد .