تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ف ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ف ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


ف

فاخته ، فاضلاب ، فال گرفتن ، فانوس ، فحش ، فرار ، فرزند ، فرشته ، فروشگاه ، فریاد ، فلفل ، فلوت ، فنجان ، فندق ، فیروزه ، فیل


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ف

فاخته ، فاضلاب ، فال گرفتن ، فانوس ، فحش ، فرار ، فرزند ، فرشته ، فروشگاه ، فریاد ، فلفل ، فلوت ، فنجان ، فندق ، فیروزه ، فیل
فاخته

1ـ دیدن فاخته در خواب ، نشانة از دست دادن عزیزی است و پایان تساویهای زندگی .

2ـ اگر خواب ببینید فاخته ای آواز می خواهند ، نشانة آن است كه برای یكی از اعضای خانوادة شما تصادفی رخ می دهد . این خواب دلالت بر بیماری و مرگ عزیزی دارد .فاضلاب

1ـ اگر خواب ببینید درون فاضلابی راه می روید ، علامت آن است كه در آینده ای نزدیك دردسر گریبانتان را خواهد گرفت . اگر خواب ببینید آب فاضلاب گل آلود است ، علامت آن است كه مدتی كوتاه به نومیدی دچار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید هنگام راه رفتن از فاضلاب پایتان خیس می شود ، علامت آن است كه تفریحات و خوشگذرانیها بعدها به زیان شما تمام خواهد شد .فال گرفتن

1ـ اگر خواب ببینید كسی فال شما را می گیرد ، علامت آن است كه برای انجام كاری دشوار تأمل می كنید ، باید با احتیاط دست به این كار بزنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند برایش فال می گیرند ، نشانة آن است كه نمی تواند به موقعیت شغلی و اجتماعی یكی از خواستگاران خود پی ببرد .

3ـ اگر خواب ببینید با فالگیری نامزد شده اید ، علامت آن است كه اگر به خود متكی نباشید ، فقر شریك زندگی زناشویی شما می شود .فانوس

1ـ دیدن فانوسهایی كه مخزنشان پر از نفت است در خواب ، علامت آن است كه با فعالیت در حرفة خود به نتایج رضایت آمیزی دست خواهید یافت .

2ـ دیدن فانوسهای تهی از نفت ، نشانة دلسردی و پریشانی در زندگی است .

3ـ دیدن فانوسهای روشن در خواب ، علامت شادمانی در محیط خانوادگی و پیشرفت در امور مالی است .

4ـ اگر خواب ببینید فانوس روشنی را بر زمین می اندازید ، علامت آن است كه نقشه ها و آرزوهای شما ناگهان به شكست می انجامد .

5ـ اگر خواب ببینید فانوسی ناگاه می تركد ، نشانة آن است كه دوستان سابق با دشمنان شما همدست می شوند تا منافع شما را پامال كنند .

6ـ دیدن فانوس شكسته در خواب ، علامت آگاه شدن از خبر مرگ یكی از دوستان یا اقوام است .

7ـ روشن كردن فانوس در خواب ، نشانة آن است كه در زندگی تغییری می دهید كه برایتان سود آور خواهد بود .

8ـ حمل فانوس در خواب ، نشانة آن است كه به استقلال فكری و روحی دست می یابید و از عقاید خود پیروی می كنید تا از عقاید دیگران .

9ـ اگر خواب ببینید در حین حمل فانوس ناگاه لباس شما آتش می گیرد ، نشانة آن است كه از كسی انتظار تشویق و همدردی دارید ، اما او به شما تحقیر و اهانت خواهد كرد .فحش

1ـ اگر خواب ببینید به كسی فحش می دهید ، معنایش این است كه در كارهایتان موفق نمی شوید و بر اثر پافشاری و لجاجت در محیط كار با دیگران ، مبلغ قابل توجهی را از دست می دهید .

2ـ اگر خواب ببینید كسی به شما فحش می دهد ، به این معناست كه دیگران در زندگی شما دخالت می كنند و برای شما دردسر فراهم خواهند كرد .

3ـ اگر زن جوانی خواب ببیند دیگران به او فحش می دهند ، نشانة آن است كه چند نفر با او دشمنی خواهند كرد و به او حسادت خواهند ورزید . اما اگر در خواب ، او به دیگران توهین كند معنایش این است كه در آینده دیگران نسبت به او بی توجه خواهند بود و او از این بی توجهی بسیار افسرده و اندوهگین خواهد شد و بخاطر رفتاری كه خود با دیگران داشته نادم و پشیمان خواهد شد .فرار

1ـ اگر خواب ببینید از تصادف یا زیانی می گریزید ، نشانة آن است كه حوادثی خوب برایتان اتفاق خواهد افتاد .

2ـ اگر در خواب از زندانی فرار كنید، علامت آن است كه برای داشتن پشتكار در انجام كارها سربلند می شوید .

3ـ فرار از شر و هر گونه بیماری مسردی در خواب ، علامت آن است كه به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت . اما اگر در خواب تلاش كنید كه از زندانی بگریزید و نتوانید ، علامت آن است كه از افترا و تهمت دشمنان رنج خواهید برد .فرزند

1ـ دیدن فرزندان خود در خواب ، علامت شادمانی كودكان و همسایگان است .

2ـ دیدن بچه های حیوانات در خواب ، علامت فزونی سعادت و شادمانی است .فرشته

1ـ اگر در خواب فرشتگان و ملایك را ببینید ، علامت آن است كه پس از پریشانی و سردرگمی به وضعیت جدیدی دست خواهید یافت و از سلامتی دوستان خود با خبر می شوید و ثروت فامیلی ، ناشناخته به شما خواهد رسید .

2ـ اگر فرشته ای در خواب به شما هشدار دهد ، تعبیر آن این است كه احتمالاً ثروتی در آستانة نابودی است یا عشقی ، نزدیك به برباد رفتن .

3ـ این گونه خواب ها برای افراد پاك طینت ، نشانة بخشایش است و برای افراد نا پاك نشانة ندامت از اعمال وتوبه است .فروشگاه

1ـ دیدن فروشگاهی پر از كالا در خواب ، نشانة پیشرفت در زندگی و سعادتمند شدن است .

2ـ دیدن فروشگاهی خالی در خواب ، نشانة بی ثمر ماندن تلاشها است .

3ـ اگر خواب ببینید فروشگاهی در شعله های آتش می سوزد ، علامت آن است كه در زمینة كار خود مجدداً به فعالیت خواهید پرداخت .

4ـ اگر خواب ببینید در فروشگاهی بزرگ به این سو و آن سو می روید ، علامت آن است كه از منابع مختلف سود و لذت خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید فروشنده فروشگاهی هستید ، نشانة آن است كه با كمك دوستان و تلاش خودتان در زندگی پیشرفت خواهید كرد .

6ـ اگر خواب ببینید یك جفت دستكش كثیف و خاكستری رنگ به خانمی می فروشید ، نشانة آن است كه دربارة زنان عقایدی ابراز خواهید كه شما را در موقعیت خطرناكی قرار خواهد داد .فریاد

1ـ شنیدن فریاد كسی كه درد و رنج می كشد ، در خواب . علامت آن است كه به دام به گرفتاریهایی خواهید افتاد . اما با آگاهی و هوشیاری خود را از این دام نجات می دهید .

2ـ شنیدن فریادی از روی تعجب و حیرت ، در خواب ، نشانة آن است كه از جایی ناشناخته به شما كمك می شود .

3ـ شنیدن نعره جانوران وحشی در خواب ، علامت تصادف خطرناك و شدید است .

4ـ اگر خواب ببینید دوستان یا نزدیكان با فریاد از شما كمك می طلبند ، نشانة اندوه و بیماری آنها است .فقیر

1ـ دیدن فقیری پیر در خواب ، علامت مدیریت نادرست و از دست دادن دارایی است . و خبرهایی كه شما را رسوا خواهد كرد . به شهرت و اعتبار شما آسیب وارد خواهد ساخت .

2ـ دیدن خواب بذل و بخشش به فقیر ، نشانة رضایت و خرسندی از وضع موجود می باشد .

3ـ اگر خواب ببینید از بخشش به فقیری امتناع می كنید ، تعبیر خوبی ندارد .فلفل

1ـ اگر در خواب احساس كنید از خوردن فلفل زبانتان می سوزد ، علامت آن است كه در اثر علاقه ای كه به غیبت كردن دارید از دست آشنایان خود عذاب خواهید كشید .

2ـ دیدن فلفل قرمز در خواب ، علامت یافتن همسری شایسته است .

3ـ استفاده از فلفل قرمز در خواب ، نشانة آن است كه با توسل به زور سرانجام حق خود گرا از دیگران خواهید گرفت .

4ـ آسیاب كردن فلفل سیاه در خواب ، نشانة آن است كه قربانی فریب و نیرنگ جمعی از مردان و زنان خواهید شد .

5ـ دیدن فلفل سیاه در فلفلدان ، نشانة دعوا و سرزنشهای تند و تیز است .

6ـ اگر دختری خواب ببیند روی غذای خود فلفل می ریزد ، علامت آن است كه فریب دوستان خود را خواهد خورد .فلوت

1ـ شنیدن آوای فلوت در خواب ، نشانة آن است كه پس از سالها دوستان خود را ملاقات خواهید كرد و به كارهایی مفید مشغول خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند فلوت می نوازد ، علامت آن است كه عاشق فردی جذاب خواهد شد .فنجان

1ـ دیدن فنجان در خواب ، نشانة آن است كه وظایفی دلپذیر به عهده خواهید گرفت .

2ـ اگر زنی فنجانهای شكسته در خواب ببیند ، نشانة آن است كه به هنگام تفریح و احساس خوشبختی با مشكلی ناگهانی خواجه خواهد شد .

3ـ نوشیدن شراب از فنجان چای در خواب ، نشانة آن است كه در آینده ای نزدیك بخت و اقبال به شما روی خواهد كرد .فندق

1ـ دیدن فندق در خواب ، دلالت بر زندگی صلح آمیز همراه با صفا و تفاهم دارد . و اقدام به كاری پرمخاطره اما سودآور .

2ـ خوردن فندق در خواب ، علامت آن است كه معاشرتهای نشاط آور خواهید داشت و دوستانی حقیقی خواهید یافت .فیروزه

1ـ دیدن فیروزه در خواب ، نشانة آن است كه به خواسته ای دست می یابید كه اقوام و خویشانتان را بسیار خشنود می سازد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند فیروزه اش را ربوده اند ، نشانة آن است كه با كج خلقی دوستان خود روبرو خواهد شد . اگر خواب ببینید از طریق نادرستی فیروزه ای به چنگ آورده است ، علامت آن است كه تسلیم احساسات شتابزده خود می شود دور از این بابت عذاب می كشد .فیل

1ـ اگر خواب ببینید سوار فیل شده اید ، علامت آن است كه از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور كار خود كاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود .

2ـ دیدن تعدادی فیل در خواب ، نشانة فراوان است . دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است كه شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید به فیلی غذا می دهید ، علامت آن است كه با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت .