تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف غ ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف غ ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


غ

غار ، غاز ، غرق شدن ، غروب ، غریبه ، غش کردن ، غلغلک ، غیبت


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


غ

غار ، غاز ، غرق شدن ، غروب ، غریبه ، غش کردن ، غلغلک ، غیبت
غار

1ـ اگر خواب ببینید مهتاب بر دهانة غاری افتاده است ، نشانة آن است كه دچار سردرگمی خواهید شد و در كار به خاطر رقبا ، پیشرفت قابل توجه ای نخواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید در غاری هستید ، دلالت بر آن دارد كه احتمال دارد از وابستگان و عزیزان خود دور شوید .

3ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در غار قدم می زند ، نشانة آن است كه به دام عشق آدمی نادرست می افتد و به خاطر از دست دادن دوستانِ وفادار ، عذاب می كشد .غاز

1ـ اگر در خواب احساس كنید صدای غاز شما را ناراحت می كند ، نشانة آن است كه یكی از افراد خانوادة‌ شما خواهد مرد . اما اگر غازها را در حال شنا كردن ببینید ، علامت آن است كه بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد .

2ـ اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید ، علامت موفقیت حتمی است .

3ـ دیدن غاز مرده در خواب ، نشانة آن است كه از زیان و ناراحتی رنج خواهید كشید .

4ـ اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند ، نشانة آن است كه نامزدش شایستگی و لیاقت دارد .

5ـ اگر خواب ببینید غازی را دزدكی با خود می برید ، علامت آن است كه ملكی به شما می رسد و به ثروت خواهید رسید . خوردن غاز در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است .غرق شدن

1ـ اگر خواب ببینید غرق می شوید ، علامت آن است كه زیان مالی خواهید دید . اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید ، نشانة آن است كه از مقام كنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران غرق می شوند ، و شما برای نجات آنها می شتابید ، علامت آن است كه به دوست خود كمك می كنید تا به مقام درخوری دست یابد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آبها غرق می شود ، علامت آن است كه از مرگ كسی عزادار خواهد شد .غروب

1ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة بی پاسخ ماندن آرزوهاست .

2ـ اگر تاجری خواب غروب خورشید را ببیند ، علامت آن است كه به هر كاری دست بزند ، آینده ای تاریك خواهد داشت .غریبه

1ـ اگر خواب ببینید غریبه ای شما را شاد می كند ، دلالت بر آن دارد كه به محیطی سالم و صمیمی پا خواهید گذاشت . اما اگر خواب ببینید غریبه ای شما را آزار می دهد ، نشانة آن است كه یأس و نومیدی در كمین شماست .

2ـ اگر در خواب خود را در جایی غریبه احساس كنید ، نشانة دوستیهای پایدار است .غش كردن

1ـ اگر خواب ببینید غش می كنید ، علامت آن است كه یكی از اعضای خانواده بیمار خواهد شد و از حال و روز فردی كه دور از شما زندگی می كند خبرهایی ناخوشایند خواهید شنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند غش می كند ، علامت آن است كه به ضعف و عدم سلامت دچار می شود و برای بی دقتی در زندگی احساس ناامیدی خواهد كرد .غلغلك

1ـ اگر خواب ببینید كسی شما را غلغلك می دهد ، نشانة آن است كه با نگرانیهایی قابل توجه رو در رو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران را غلغلك می دهید ، نشانة آن است كه در اثر ضعف و حماقت از سود بسیاری چشم می پوشید .غیبت

1ـ در خواب اگر از غیبت كسی متأثر شوید ، به این معناست كه برای به دست آوردن دوستانی همیشگی تلاش خواهید كرد .

2ـ اگر در خواب از غیبت دوستی خشنود شوید ، نشانة آن است كه به زودی از دست دشمن خلاص خواهید شد .