تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ع ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ع ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


ع

عاج ، عدس ، عذرخواهی ، عرق بدن ، عروس ، عروسک ، عروسی ، عزاداری ، عسل ، عصا ، عضله ، عطر ، عطسه ، عقاب ، عقرب ، عقل ، عقیق ، علف ، عمو ، عنکبوت ، عینک


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ع

عاج ، عدس ، عذرخواهی ، عرق بدن ، عروس ، عروسک ، عروسی ، عزاداری ، عسل ، عصا ، عضله ، عطر ، عطسه ، عقاب ، عقرب ، عقل ، عقیق ، علف ، عمو ، عنکبوت ، عینک
عاج

1ـ‌ دیدن عاج در خواب ، علامت به دست آوردن ثروت است .

2ـ اگر خواب ببینید باری از عاج حمل می شود ، علامت آن است كه در امور مالی توفیق می یابید و تجربه گرانبهایی در زندگی كسب می كنید .عدس

دیدن عدس در خواب ، علامت آن است كه در محیطهای نامطلوب زندگانی خواهید كرد و دچار مشاجرات و اختلافات با دیگران خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه پندی پدرانه باعث می شود او راه خود را به درستی در زندگی پیدا كند .عذرخواهی

1ـ اگر خواب ببینید برای گناهی كه اصلاً مرتكب نشده اید از كسی عذرخواهی می كنید ، نشانة آن است كه در كارهای خود با دردسری مواجه می شوید ، اما سرانجام معلوم می شود این دردسر به پیشرفت شما كمك شایان توجه ای كرده است .

2ـ اگر خواب ببینید برای خطایی كه مرتكب شده اید از كسی عذر می خواهید ، علامت آن است كه با دست پاچگی كارهای خود را انجام می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید كسی از شما عذرخواهی می كند ، علامت آن است كه بعد از بداقبالی به خوشبختی دست می یابید .عرق بدن

اگر خواب ببینید به علت انجام كاری دشوار بدنتان عرق كرده است ، علامت آن است كه با تلاش بسیار موانعی كه جلوی پای شما قرار می گیرد ، برخواهید داشت .عروس

1ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است ، نشانة آن است كه بزودی ارثی به او می رسد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است ، دلالت بر آن دارد كه آرزوهای او برآورده خواهد شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است ، علامت آن است كه انتظارات او برآورده نخواهد شد .

4ـ اگر در خواب عروسی را ببوسید ، علامت آن است كه با دوستان خود آشتی می كنید .

5ـ اگر در خواب عروس ، دیگران را ببوسد ، علامت آن است كه دوستانی فراوان خواهید یافت .

6ـ اگر در خواب عروسی شما را ببوسد ، علامت آن است كه نامزد شما ثروت كلانی به ارث خواهد برد .

7ـ اگر در خواب عروسی نگران و ناراحت را ببوسید ، نشانة آن است كه از موفقیت خود و دوستانتان خوشنود می شوید .

8ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراكی ندارد ، نشانة آن است كه حوادثی نامطلوب ، خوشیهای او را پایمال می كند .عروسك

1ـ دیدن عروسك در خواب ، نشانة آن است كه شادمانی در جمع خانوادة شما راه خواهد یافت .

2ـ دیدن عروسك شكسته در خواب ، نشانة آن است كه مرگ قلب شما را با درد و اندوه از هم می درد .

3ـ اگر خواب ببینید بچه ها با عروسكهای خود بازی می كنند ، علامت آن است كه ازدواجی فرخنده در پیش رو خواهید داشت .

4ـ اگر خواب ببینید عروسك به كسی هدیه می دهید ، نشانة آن است كه آشنایان ، شما را در اجتماع نادیده می انگارند .عروسی

1ـ اگر خواب ببینید در جشن عروسی شركت كرده اید ، علامت آن است كه به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت ، و نومیدی و تلخیهای زندگی از شما فاصله خواهند گرفت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی كند ، علامت آن است كه به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می كند ، علامت آن است كه مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می آورد و به آرزوها و خواسته های خود دست می یابد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند ، خانواده اش با ازدواج او مخالفت می كنند ، علامت آن است كه اقوام و اطرافیان از پیمان ازدواج او رنج خواهند برد .

5ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می كند ، علامت آن است كه نامزد او صادقانه به قولهای خود عمل خواهد كرد .

6ـ اگر كسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می بندد ، نشانة غم انگیزی است زیرا تنها یك معجزه می تواند او را از مرگ نجات بدهد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود كسی را با لباس عزا می بیند ، علامت آن است كه زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود .عزاداری

1ـ اگر خواب ببینید عزادار كودكی هستید ، نشانة آن است كه نقشه هایی كه برای زندگی خود كشیده اید با سرعت به شكست می انجامد .

2ـ اگر خواب ببینید برای خویشاوندی عزاداری می كنید ، دلالت بر آن دارد كه در آینده پیشرفتی اندك خواهید داشت و ایده های شما كه به خوبی اندیشیده شده ، به ثمر نخواهد رسید .عسل

1ـ خوردن عسل در خواب ، نشانة كسب ثروتی قابل توجه است .

2ـ دیدن عسل در خواب ، علامت كسب ثروت و راحتی است و داشتن تمایلات مادی و غیراخلاقی .عصا

1ـ دیدن عصا در خواب ، علامت آن است كه با بی دقتی قراردادی را امضاء می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید هنگام پیاده روی از عصا استفاده می كنید ، علامت آن است كه تحت تسلط حرفهای دیگران زندگی خود را اداره خواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید از عصایی تعریف می كنید ، علامت آن است كه منافع خود را به دست دیگران می سپارید .عضله

1ـ اگر خواب ببینید عضلاتی برجسته و قوی دارید ، نشانة آن است كه برخوردهای شدیدی با دشمنان خود خواهید داشت و سرانجام بر آنان غلبه می یابید و موفق می شوید برای خود ثروتی گرد می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید عضلاتی كوچك و ضعیف دارید ، علامت آن است كه از پس زندگی به درستی بر نخواهید آمد . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه زندگیِ سخت و پرمشقتی در پیش رو خواهد داشت .عطر

1ـ بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است .

2ـ اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می كنید ، نشانة آن است كه می كوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می یابید .

3ـ اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می شوید ، علامت آن است كه در لذت جویی افراط خواهید كرد .

4ـ اگر خواب ببینید در شیشة عطر را می بندید ، نشانة آن است كه چیز باارزشی را از دست خواهید داد .

5ـ شكستن شیشة عطر در خواب ، نشانة آن است كه عزیزترین آرزوها و خواسته های شما به شكل مصیبت باری پایان می یابد .

6ـ اگر خواب ببینید عطر درست می كنید ، نشانة آن است كه دوستانی دلخواه خواهید داشت . و كارها به بهترین نحو ممكن انجام خواهد شد .

7ـ اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می كند ، علامت آن است كه با حوادثی نشاط آور روبرو خواهد

شد . اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می دهد ، علامت آن است كه تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناك را تجربه خواهد كرد .عطسه

1ـ عطسه كردن در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت از خبرهایی مطلع می شوید ، و نقشه هایتان را تغییر می دهید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران عطسه می كنند ، نشانة آن است كه ملاقات با برخی از مردم برایتان ملال آور خواهد شد .عقاب

1ـ اگر خواب ببینید عقابی بالای سر شما پرواز می كند ، نشانة آن است كه برای رسیدن به آرزوهای بزرگ خود به سختی می كوشید و عاقبت به آرزوهای خود دست می یابید .

2ـ اگر خواب ببینید عقابی بر قلة كوهی دوردست فرود می آید ، علامت آن است كه به بالاترین مقام ممكن در كشور دست خواهید یافت .

3ـ دیدن جوجه های عقاب در آشیانه ، علامت معاشرت با مردمی والامقام و همچنین كسب ثروت و استفاده از سخنهای عاقلانة دوستان خود است .

4ـ اگر خواب ببینید عقابی شكار كرده اید ، دلالت بر آن دارد كه به بزرگترین آرزوهای خود خواهید رسید و بر دشمنان خود فاتح خواهید شد و ثروت بی كرانی بدست می آورید .

5ـ اگر خواب ببینید گوشت عقاب می خورید ، نشانة داشتن اراده ای قوی است كه تا دم مرگ هم وجود شما را ترك نمی كند . شما به زودی صاحب ثروتی كلان خواهید شد .

6ـ دیدن عقاب مرده در خواب ، نشانة آن است كه به زودی مقام وثروتی كه دارید از چنگتان در می آورند .

7ـ اگر خواب ببینید به پشت عقابی سوار شده اید ، نشانة آن است كه برای كسب دانش و ثروت طی مسافرتی طولانی به سرزمینی ناشناخته می روید و به هدف خود دست می یابید .عقرب

دیدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستانِ ریاكار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند كرد .عقل

1ـ اگر خواب ببینید انسانی عاقل و هوشمند هستید ، علامت آن است كه شجاعانه در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید كرد و زندگانی فارغ و آسوده ای برای خود مهیا خواهید ساخت .

2ـ اگر خواب ببینید فردی نادان و غیرمعقول هستید ، علامت آن است كه استعدادهای شما به هدر خواهد رفت.عقیق

دیدن عقیق در خواب ، نشان دهندة آن است كه در كارهای خود پیشرفتی كم بها خواهید كرد .علف

1ـ اگر خواب ببینید علف می چینید ، علامت آن است كه از زندگی خود نتیجه ای خیرآمیز خواهید دید . اگر كشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه محصولاتی فراوان برداشت خواهد كرد .

2ـ اگر در خواب مزرعه ای ببینید كه تازه علفهایش كوتاه شده است ، علامت آن است كه به پیروزی چشم گیر دست خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید علفها را حمل می كنید و به انبار غله می برید ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به شما كمك می كند تا در كاری منفعت فراوان به دست بیاورید .

4ـ دیدن گاری های پراز علف در خواب كه از خیابان می گذرند ، علامت آن است كه با افرادی صاحب قدرت و نفوذ دیدار می كنید و آنها با رفتار خود باعث شادمانی خاطر شما می شوند .

5ـ اگر خواب ببینید به حیوانات علف می دهید ، نشانة آن است كه با فردی دست دوستی می دهید ، و او شما را به مقامی بالاتر می رساند .عمو

1ـ دیدن عموی خود در خواب ، نشانة آن است كه به زودی خبرهایی غم انگیز به گوشتان خواهد رسید .

2ـ اگر خواب ببینید عموی شما دچار اختلال روانی شده است ، نشانة آن است كه با اقوام اختلاف پیدا خواهید كرد و مدتی رابطة خود را با آنها به كلی قطع خواهید نمود .

3ـ اگر خواب ببینید عمویتان مرده است ، نشانة آن است كه با دشمنانی سرسخت رو در رو خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید با عموی خود سوء تفاهمی پیدا كرده اید ، نشانة آن است كه با افراد خانوادة خود اختلاف پیدا خواهید كرد .عنكبوت

1ـ دیدن عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه با توانایی و دقت ، كارهای خود را پیش خواهید برد و ثروتی گرد خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید عنكبوتی تار می تند ، نشانة آن است كه زندگانی شاد و ایمنی خواهید داشت .

3ـ كشتن عنكبوت در خواب ، نشانة آن است كه با زن خود اختلاف و مشاجره پیدا خواهید كرد .

4ـ اگر خواب ببینید عنكبوتی شما را نیش می زند ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خود عذاب خواهید كشید .

5ـ اگر خواب ببینید چند عنكبوت از تارهای خود آویخته اند ، نشانة آن است كه از موقعیتهای مناسب ، ثروت ، سلامتی و دوستانی مساعد برخوردار خواهید بود .

6ـ دیدن عنكبوتی بزرگ در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال مساعد به شما كمك خواهد كرد تا به سرعت ثروتی به دست بیاورید .

7ـ اگر خواب ببینید عنكبوتی بزرگ به همراه عنكبوتی كوچك به طرف شما می آید ، نشانة آن است كه تا مدتی كامیابی و سعادت همراه شما خواهد بود . اما اگر خواب ببینید عنكبوتی بزرگ شما را نیش می زند ، نشانة آن است كه دشمنان سعادت و خوشبختی شما را به گونه ای نابود می سازند .

8ـ اگر خواب ببینید از عنكبوتی بسیار بزرگ می گریزید ، نشانة آن است كه ثروتی را از كف خواهید داد .

9ـ اگر خواب ببینید عنكبوتی بسیار بزرگ به طرف شما می آید و شما او را می كشید ، نشانة آن است كه مقام مناسبی به چنگ می آورید . اما اگر بعد از كشتن عنكبوت متوجه شوید دیگر بار زنده می شود و به دنبال شما می گذارد ، علامت آن است كه وضعیت متزلزل مادی ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .

10ـ اگر دختری خواب ببیند عنكبوتهای طلایی در اطراف او حركت می كنند ، علامت آن است كه شادمانی زندگیش افزایش می یابد و با دوستانی تازه آشنا خواهد شد .عینك

1ـ دیدن عینك در خواب ، نشانة آن است كه بیگانگان تغییراتی در زندگی و كار شما می دهند كه باعث نگرانی شما خواهد شد .

2ـ دیدن عینكی شكسته در خواب ، نشانة آن است كه خود را سرگرم تفریحات نامشروع و ناپسند خواهید كرد.