تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ط ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ط ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


ط

طاس تخته نرد ، طاعون ، طاقچه ، طلا ، طلاق ، طلسم ، طناب ، طنز و شوخی ، طوطی ، طویله


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ط

طاس تخته نرد ، طاعون ، طاقچه ، طلا ، طلاق ، طلسم ، طناب ، طنز و شوخی ، طوطی ، طویله
طاس تخته نرد

1ـ دیدن طاس تخته نرد در خواب دلالت بر شكست در معاملات و بدبختی و نومیدی دارد . و همچنین علامت بیماری واگیردار است .

2ـ اگر دختری در خواب نامزد خود را در حال طاس ریختن ببیند ، نشانة آن است كه نامزدش در چشم او بی ارزش خواهد شد .طاعون

1ـ اگر خواب ببینید طاعون میان مردم شیوع پیدا كرده است ، علامت آن است كه حوادثی مأیوس كننده زن یا نامزد شما را به زندگی تأسف باری خواهد كشاند .

2ـ اگر خواب ببینید به طاعون مبتلا شده اید ، علامت آن است كه با بهترین برنامه ریزی كار خود را از كسادی و ورشكستگی نجات می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید از افراد مبتلا به طاعون می گریزید تا در امان بمانید ، علامت آن است كه به مشكلی غیر قابل ادراك دچار خواهید شد .طاقچه

1ـ دیدن طاقچه در خواب ، نشانة ماتم و بدبختی است .

2ـ دیدن طاقچه ای كه بر آن اشیاء قدیمی چیده شده است ، نشانة آن است كه ثروت افسانه ای شما دیگران را متحیر خواهد ساخت زیرا ظاهر زندگی شما به نظر دیگران همیشه فقیرانه می آمده است .طلا

1ـ اگر خواب ببینید طلا معامله می كنید ، نشانة آن است كه در هر كاری موفق خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند كسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می كند ، نشانة آن است كه با مردی ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

3ـ پیدا كردن طلا در خواب ، نشانة آن است كه در كسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد .

4ـ اگر در خواب طلا گم كنید ، علامت آن است كه در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .

5ـ یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است كه به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .

6ـ اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا كار كنید ، نشانة آن است كه می كوشید از حقوق دیگران دفاع كنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد .طلاق

1ـ اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده اید ، علامت آن است كه شریك زندگی خود را دوست نمی دارید ، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید .

2ـ اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می شوند ، دلالت بر آن دارد كه در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد .طلسم

1ـ اگر خواب ببینید با خود طلسمی حمل می كنید ، نشانة آن است كه دوستانی صمیمی و دلپذیر پیدا خواهید كرد ، و از محبت مردی ثروتمند بهره خواهید برد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او طلسمی می دهد ، نشانة آن است كه به آرزوهایی كه دربارة ازدواج دارد ، خواهد رسید .طناب

1ـ دیدن طناب در خواب ، نشانة آن است كه امور عاشقانه شما را دچار سردرگمی و پیچیدگی هایی خواهد كرد

2ـ اگر خواب ببینید از طنابی بالا می روید ، نشانة آن است كه از گزند دشمنان جان سالم به در می برید .

3ـ اگر خواب ببینید از طنابی پایین می آیید ، نشانة آن است كه در امیدبخش ترین لحظات زندگی با نومیدی روبرو خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید دست و پای شما را با طناب بسته اند ، نشانة آن است كه برخلاف اراده خود تسلیم عشق خواهید شد .

5ـ پاره كردن طناب در خواب ، نشانة آن است كه بر خصومت و هم چشمی دیگران غلبه خواهید كرد .

6ـ اگر خواب ببینید با طناب اسبها را به جایی می بندید ، علامت آن است كه با قدرتی كه به دست می آورید قادر خواهید شد بر اطرافیان چیرگی بیابید .

7ـ اگر خواب ببینید از روی طنابی راه می روید ، نشانة ان است كه دست به كاری پرمخاطره خواهید زد ، اما با كمال تعجب در این كار توفیق می یابید .

8ـ اگر خواب ببینید دیگران از روی طناب راه می روند ، نشانة آن است كه از كارها و اقدامات دیگران سود خواهید برد .

9ـ اگر خواب ببینید با بچه ها از روی طناب می پرید ، نشانة آن است كه با خودخواهی فكر می كنید وظایف بچه ها مطابق وظایفی است كه بزرگترها دارند .

10ـ اگر خواب ببینید طنابی را با پای خود می گیرید ، نشانة آن است كه تحت تأثیر واقعه ای شادی آفرین به فردی خیرخواه مبدل می شوید .

11ـ اگر خواب ببینید طنابی از پنجرة طبقة بالای خانة شما با سمت مردم پرتاب می شود ، علامت آن است كه بر خلاف میل دوستانتان به كاری دیگر دست می زنید و از منفعتی بهره مند می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه از خوش گذرانی و تفریحاتی لذت خواهد برد .طنز و شوخی

1ـ اگر خواب ببینید در گفتگوی خود با دیگران از زبان طنز استفاده می كنید ، نشانة آن است كه با رفتاری نشاط آور و حرفهای طنزآمیز ، دیگران را به سوی خود جذب خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به طنز و شوخی با شما حرف می زنند ، نشانة آن است كه از محبت افراد شاد و مرفه برخوردار خواهید شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند به طنز و شوخی با او صحبت می كنند ، نشانة آن است كه با شتابزدگی به كسی دل می بندد .طوطی

1ـ اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند ، علامت آن است كه كارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید كرد. و دوستان به بد گویی كشیده خواهند شد .

2ـ دیدن طوطی ها در مكانهای طبیعی خود ، نشانة صلح میان افراد خانواده و خاتمه دعواها و مشاجرات بین آنهاست .

3ـ اگر دختری خواب ببیند طوطی دارد ، نشانة آن است كه نامزدش معتقد است او زنی ستیزه جو است .

4ـ اگر خواب ببینید سعی می كنید به طوطی حرف زدن بیاموزید ، نشانة آن است كه در مسایل خصوصی خود دچار مشكلی خواهید شد .

5ـ دیدن طوطی در خواب ، نشانة تنها ماندن در محیط اجتماعی است .طویله

اگر خواب ببینید طویله ای پراز غله است و حیواناتی فربه و آمادة ذبح در طویله مشغول چرا ، علامت پیروزی بزرگی در زندگی است و اگر طویله را تهی از حیوانات و غله ببینید ، تعبیری درست بر خلاف آنچه گفته شد دارد .