تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف الف ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف الف ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


الف


ابر ، ابرو ، ابریشم ، ابزار ، ابزار جراحی ، ابلیس ، اتوبوس ، اتو کردن ، اتومبیل ، اجاق گاز ، احتضار ، احضار روح ، اذیت و آزار ، ارتقا ، ارث ، اردو ، اردوی کار ، ارقام ، ارکستر ، ارگ ، ارواح ، اره ، از دست دادن تعادل ، ازدواج ، ازدواج با افراد کشور دیگر ، اژدها ، اسارت ، اسارتگاه ، اسب ، استحمام ، استخدام ، استخوان ، استعفاء ، اسفنج ، اسکلت ، اسکلت مرگ ، اسکله ، اسکیت ، اسلحه ، اسید ، اشک ، اصلاح صورت ، اصلاح موی سر ، اظهار عشق ، اعتبار ، اعداد ، اعدام ، اعلامیه ، افعی ، افلیج ، اقامتگاه ، اقیانوس ، الاغ ، الک ، الکتریسته ، الماس ، النگو ، الوار ، امداد ، املت ، انار ، انتخابات ، انتقام ، انجیل ، انفجار ، انگشت ، انگور ، ایوان

برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


الف


ابر ، ابرو ، ابریشم ، ابزار ، ابزار جراحی ، ابلیس ، اتوبوس ، اتو کردن ، اتومبیل ، اجاق گاز ، احتضار ، احضار روح ، اذیت و آزار ، ارتقا ، ارث ، اردو ، اردوی کار ، ارقام ، ارکستر ، ارگ ، ارواح ، اره ، از دست دادن تعادل ، ازدواج ، ازدواج با افراد کشور دیگر ، اژدها ، اسارت ، اسارتگاه ، اسب ، استحمام ، استخدام ، استخوان ، استعفاء ، اسفنج ، اسکلت ، اسکلت مرگ ، اسکله ، اسکیت ، اسلحه ، اسید ، اشک ، اصلاح صورت ، اصلاح موی سر ، اظهار عشق ، اعتبار ، اعداد ، اعدام ، اعلامیه ، افعی ، افلیج ، اقامتگاه ، اقیانوس ، الاغ ، الک ، الکتریسته ، الماس ، النگو ، الوار ، امداد ، املت ، انار ، انتخابات ، انتقام ، انجیل ، انفجار ، انگشت ، انگور ، ایوان
ابر

1ـ اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است ، علامت آن است كه به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد.

2ـ اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید ، خورشید پرتوافشانی می كند ، علامت آن است كه پس از كشیدن سختیها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.

3ـ اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می درخشند ، نشانة آن است كه لذتهایی زودگذر و پیشرفتی اندك نصیب شما خواهد شد.ابرو

دیدن ابرو در خواب ، نشانة آن است كه در آینده ای نزدیك با مسایل گمراه كننده ای روبرو خواهید شد.ابریشم

1ـ پوشیدن لباس ابریشمی در خواب ، علامت آن است كه با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید كرد و به آرزوهای بلند خود دست خواهید یافت.

2ـ اگر دختری پارچة ابریشم قدیمی در خواب ببیند ، نشانة آن است كه نسبت به اجداد خود غرور خاصی خواهد داشت ، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد كرد.

3ـ دیدن ابریشم كثیف و پاره در خواب نشانة آن است كه احترام آبا و اجدادی خود را به منجلاب رسوایی خواهید كشاند.ابزار

1ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانة كشیدن رنج و سختی برای انجام كاری است.

2ـ دیدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است كه مرگ یا بیماری سخت یكی از دوستان یا نزدیكان شما را تهدید می كند.ابزارجراحی

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است كه از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد.ابلیس

1ـ دیدن ابلیس در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادثی دهشتناك است. برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می كنید.

2ـ اگر در خواب شیطان را بكشید ، نشانة آن است كه برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترك می گویید.

3ـ اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانة آن است كه باید از دوستان چاپلوس و ریاكار دوری كنید.

4ـ اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانة آن است كه قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده كنید.

5ـ اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می كند ، علامت آن است كه در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد.

6ـ اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ، علامت آن است كه هر گونه احساس محبتی كه به دیگران دارید ، نادیده خواهید گر فت.

7ـ اگر در خواب احساس كنید می خواهید خود را از شر شیطان دور نگاهدارید ، نشانة آن است كه خواهید كوشید رفتار خود خواهانة خود را كنار بگذارید و با دیگران تا آنجا كه می توانید منصفانه رفتار كنید.اتوبوس

اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابانها می گذرید ، علامت آن است كه وعده هایی احمقانه به خود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می كنید.اتوكردن

1ـ اگر خواب ببینید لباسی اتو می كنید ، نشانة آن است كه اوضاع كار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود.

2ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی اتو می زند و ناگاه دست خود را با اتو می سوزانید ، علامت آن است كه آرامش او را ، بیماری یا حسادت برهم خواهد زد.

3ـ اگر خواب ببینید با اتو لباسی سوزانده اید ، نشانة آن است كه رقیبی باعث نگرانی خود و سوءظن شما خواهد شد.

4ـ اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بیاید ، نشانة آن است كه در خانوادة خود ، با كمبود محبت روبرو خواهید شد.اتومبیل

1ـ اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ، دلالت بر آن دارد كه در كار و زندگی خود تغییری می دهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می شود.

2ـ اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ، ماشین شما خراب و متوقف می شود ، دلالت برآن دارد كه خوشگذرانی به آن حدی كه شما انتظار دارید ، ادامه نمی یابد.

3ـ اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی كه در حال حركت است فرار می كنید ، دلالت بر آن دارد كه به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می كنید.

4ـ اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی می گردد ، دلالت بر آن دارد كه برای جلب حمایت فردی تلاش می كند ، اما موفق به جلب حمایت او نمی شود.اجاق گاز

1ـ دیدن اجاق گاز در خواب ، نشانة آن است كه با پادرمیانی شما ، اختلاف و اندوه از بین می رود.

2ـ اگر دختری خواب ببیند روی اجاق گاز غذا می پزد ، نشانة آن است كه با سپاسگذاری و قدردانی افراطی خود ، دوست صمیمی خود را از دست می دهد.احتضار

1ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ، نشانة آن است كه شما و دوستانتان بداقبال هستید.

2ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است كه با بی توجهی خود ارزش كارتان را كم می كنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید می كند.

3ـ اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال احتضار ببینید ، نشانة آن است كه از خطری خواهید گریخت.

4ـ اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند ، علامت آن است كه با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می شوید.احضارارواح

اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شركت كرده اید ، نشانة آن است كه آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.اذیت و آزار

1ـ اگر خواب ببینید مورد آزار كسی قرار گرفته اید ، نشانة آن است كه دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.

2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ای را تحمل كنید ، نشانة آن است كه می خواهید در روز بعد ، كارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.ارتقاء

1ـ اگر خواب ببینید به مقامی والا ارتقاء می یابید ، علامت آن است كه با مطالعه و دقت در كارها به پیشرفت و ثروت دست خواهید یافت.

2ـ اگر خواب ببینید به سمت آسمان صعود می كنید ، علامت آن است كه به ثروتی دست خواهید یافت ، اما باید برای حفظ و نگهداری ثروت خود بشتر بكوشید.ارث

اگر خواب ببینید ارثی به شما رسیده است ، نشانة آن است كه به آرزوهای خود دست خواهید یافت.اردو

1ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید ، نشانة آن است كه در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و آماده برای رفتن به سیفری طولانی و ملال آور خواهید شد.

2ـ اگر درخواب اردوگاهی ببینید ، نشانة آن است كه دوستان به موقعیتهای بهتری در زندگی دست می یابید و شما به آینده ای تاریك خواهید رسید.

3ـ اگر دختری خواب ببیند در اردویی شركت كرده است ، علامت آن است كه خواستگار او برای تعیین روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت می شود كه او فرد مهربانی است.

4ـ اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می برد ، نشانة آن است كه با اولین درخواست ازدواج خواهد كرد.

5ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردوی سربازان به سر می برد ، نشانة آن است كه دامنش لكه دار می شود و شوهرش او را طلاق می دهد.اردوی كار

اگر خواب ببینید در اردویی مشغول كار هستید ، علامت آن است كه اتفاقی تلخ برای شما پیش خواهد آمد.ارقام

دیدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسیار و آشفتگی فكری دارد .

اگر مراقب اعمال و حرفهای خود نباشید ، در معاملة بزرگی شكست می خورید.اركستر

1ـ اگر خواب ببینید یكی از اعضای اركستر هستید و مشغل نواختن ساز ، نشانة آن است كه نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرمیهایی دلپذیر در زندگی خواهید داشت.

2ـ اگر خواب ببینید به آهنگی كه اركستر می نوازد گوش سپرده اید ، نشانة‌آن است كه با كسب دانشهای بشری هر دم صاحب شخصیتی قوی تر خواهید شد ، و لطف و محبتی فراوان به سوی شما سرازیر خواهد شد.ارگ

1ـ اگر در خواب صدای ارگ را از كلیسا بشنوید ، علامت آن است كه افراد خانواده از یكدیگر جدا خواهند شد.

2ـ اگر خواب ببینیدبا ارگ آهنگ دلپذیری را می نوازید ، علامت آن است كه از آسایش دنیوی بهرمند می گردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می آورید.

3ـ آواز محزونی كه به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانة از دست دادن دوست یا مقامی است و همچنین حكایت از وظایفی خسته كننده دارد.ارواح

1ـ دیدن روح در خواب ، نشانة آن است كه با مشكلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

2ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود ، نشانة‌آن است كه سلامت یكی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است.

3ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می شود ، نشانة‌آن است كه با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد.

4ـ اگر با روحی در خواب صحبت كنید ،‌ نشانة‌آن است كه اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی كنید و از مصیبت و شری كه در زندگی شماست ، جان سالم به در خواهید برد.

5ـ اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانة شما ضربه می زنند ،‌ نشانة‌ آن است كه دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.

6ـ اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حركت می كند ،‌ نشانة‌ آن است كه اگر می خواهید مرتكب اشتباه نشوید باید احساسات خود را كنترل كنید.

7ـ اگر در خواب احساس كنید روح یكی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است ، نشانة‌ آن است كه احساس ناامنی و نومیدی خواهید كرد.

8ـ اگر خواب ببینید ارواح موزیك می نوازند ،‌ نشانة آن است كه تغییرات نامساعدی در زندگانی شما پدیدار می شود ، و اندوه به محیط خانة شما راه می یابد.اره

1ـ اگر خواب ببینید با ارة دستی چوبی را اره می كنید ، علامت آن است كه زندگی خانوادگی شما لبریز از فعالیت و شور و شوق خواهد بود.

2ـ دیدن اره های بزرگ كه با نیروی برق كار می كنند ، علامت آن است كه پذیرفتن وظیفه ای بزرگ ، باعث تحول و دگرگونی در زندگی شما خواهد شد. اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه نصایح او مورد توجه دیگران قرار خواهد گرفت.

3ـ دیدن ارة فرسوده كه دندانه هایش شكسته است ، علامت آن است كه با حوادثی نامساعد روبرو خواهید شد و در زندگانی طعم شكست را خواهید چشید.

4ـ گم كردن اره در خواب ، علامت آن است كه دست به كارهایی می زنید كه برایتان مصیبت و بدبختی به همراه می آورد.

5ـ شنیدن صدای اره كردن در خواب ، نشانة رسیدن به سعادت و خوشبختی است.

6ـ پیدا كردن اره ای مستعمل در خواب ، نشانة آن است كه كارها نتایجی نامطلوب به همراه خواهند داشت.

7ـ اگر خواب ببینید اره ای را روی شانة خود حمل می كنید ، علامت آن است كه مسئولیتهایی بزرگ و پر منفعت به عهده خواهید گرفت.از دست دادن تعادل

1ـ اگر خواب ببینید ناگهان روی چیزی می خورید و تعادل خود را از دست می دهید ، نشانة آن است كه با بی دقتی وظایف خود را انجام خواهید داد.

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به گونه ای تعادل خود را از دست می دهند ، نشانة آن است كه از بی دقتی و غفلت دیگران بهره می گیرید.ازدواج

1ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می كند ، علامت آن است كه با مشكلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش می گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می كند نشانة آن است كه سردی بی تقاوتی یكی از دوستان او را ناامید می سازد .

2ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان كه لباسهایی زیبا بر تن كرده اند ، علامت آن است كه از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آینده به سوگ كسی خواهید نشست .

3ـ اگر خواب ببینید با كسی پیمان ازدواج می بندید ، نشانة آن است كه خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

4ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج كسی شركت كرده اید ، نشانة آن است كه امور شغلی به طرز باور نكردنی امید بخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقة‌خود لذت زیادی خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می دهد ، علت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یكی از اعضای خانوادة خود رنج خواهید كشید .

6ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی كند ، علامت آن است كه در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شكست خواهد خورد .ازدواج با افراد كشور دیگر

1ـ اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می كنید ، نشانة آن است كه با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .اژدها

دیدن اژدها در خواب ، نشانة آن است كه بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممكن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوسهای شما سوء استفاده كنند ، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا كنید .اسارت

1ـ اگر خواب ببینید اسیر شده اید ، نشانة آن است كه احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد ، كه اگر نتوانید آن را حل و فصل كنید ، بدبخت و نومید می شوید .اسارتگاه

1ـ دیدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است كه به بدبختی دجار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می شوید ، علامت آن است كه سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خود را آزاد خواهید ساخت .اسب

1ـ اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا كنید یا سوار آن شوید ، علامت آن است كه با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت . اما اگر اسب سفید كثیف و لاغر باشد ، نشانة آن است كه دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می كند . اما اگر اسب سیاه باشد ، نشانة آن است كه بخت یار شما خواهد بود اما با این همه ، متوسل به فریت و نیرنگ می شوید و دست به كاری خطا می زنید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است ، نشانة آن است كه شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود .

3ـ دیدن اسبهایی با رنگ تیره در خواب ، علامت آن است كه برخی از لذتهای زود گذر را تحربه خواهید كر د .

4ـ اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ كهر سواری می كنید ، نشانة آن است كه به ثروتی دست می یابید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه او خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می كند .

5ـ اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید ، علامت آن است كه زندگی ای راحت و آسوده خواهید داشت .

6ـ سوار شدن بر اسبی سركش در خواب ، علامت آن است كه در اثر حماقت زیر دستان یا دوستی از منافع شما سوء استفاده می كند .

7ـ اگر خواب ببینید اسبی با اسبهای دیگر در حال فرار است ، نشانة آن است كه خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید .

8ـ اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید ، نشانة آن است كه در سایة زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد .

9ـ دیدن كره مادیان در خواب ، نشانة تفاهم و دوستی بین افراد است .

10ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می گذرید ، علامت آن است كه به زودی در زندگی اقبال به شما روی می آورد . اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد ، نشانة آن است كه خوشیها به نومیدی مبدل می گردند .

11 ـ اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می گذرید ، نشانة آن است كه آرزوهای شما به سرعت برآورده می شود . اگر مردی تاجر ، چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه به ثروتی فراوان دست خواهد یافت .

12ـ دیدن اسب زخمی در خواب ، نشانة آن است كه دوستان به دردسر خواهند افتاد .

13ـ دیدن اسب مرده در خواب ، علامت هجوم نومیدیهاست .

14ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید كه یورتمه می رود ، نشانة آن است كه آرزوهای شما به سختی برآورده می شود . اگر خواب ببینید از روی اسبی كه یورتمه می رود به زمین می افتید ، علامت آن است كه در كار خود رقیب مقتدری خواهید داشت كه اجازه نمی دهد به پیروزی كامل دست یابید .

15 ـ اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند ، نشانة‌آن است كه به خواستگاری زنی می روید كه شما را نمی پذیرد . و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامانی خواهید داشت .

16ـ اگر خواب ببینید دهنة اسبی را می گیرید و اسب را رام می كنید یا زین كه در هر كاری موفق خواهید بود . اما اگر در خواب موفق نشوید دهانة اسب وحشی را بگیرید یا زینی بر پشت او بنهید و اسب بگریزد ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما پشت می كند .

17ـ دیدن اسبهای خال دار در خواب ، علامت آن است كه دست به هر كاری كه بزنید ، سودآور خواهد بود .

18ـ اگر خواب ببینید نعل اسبی دارید ، علامت آن است كه یقیناً به موفقیت دست خواهید یافت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه همسری وفادار خواهد یافت .

19ـ اگر در خواب نعل اسبی ببینید ، علامت آن است كه با تلاش خود ثروتی گرد می آورید .

20 ـ دیدن اسبهای مسابقه در خواب نشانة آن است كه در زندگی بیشتر به خوش گذرانی می پردازید .

21ـ اگر خواب ببینید با اسبی در مسابقه ای شركت كرده اید ، علامت آن است كه سعادتمند می شوید و از زندگی خود لذت می برید .

22ـ اگر خواب ببینید اسبی رامی كشید ، نشانة آن است كه با خودخواهی دوستان را از خود دور می كنید .

23ـ اگر خواب ببینید بر اسبی بی زین سوار شده اید ، علامت آن است كه با تلاش بسیارتحمل سختیهای زندگی به ثروت و آسایش دست می یابید .

24ـ اگر زنی خواب ببیند ، بر اسبی بی زین سوار شده است ، نشانة آن است كه دیگران به او كمك خواهند كرد تا زندگی ای فارغ و آسوده داشته باشد .

25ـ اگر خواب ببینید اسبی را قشو می كنید ، نشانة آن است كه از كار اصلی خود برای كسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .

26ـ اگر خواب ببینید دم یا یال اسبی را آرایش می كنید ، علامت آن است كه از كار اصلی خود برای كسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .

27ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می روید و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما بر نوك تپه تتها می مانید ، نشانة آن است كه بر علیه كینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می كنید و سر انجام پیروز می شوید . اما اگر با اسب به نوك تپه برسید ، علامت آن است كه اتفاقی به مقامی والا دست می یابید .

28ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است ، نشانة آن است كه آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می شود .

29ـ اگر در خواب به اسبی تازه وارد نگاه كنید ، علامت آن است كه ناراحتی به شكل غریبی محو می شود و آسایش و رفاه شما را در بر می گیرد.

30ـ اگر خواب ببینید نعل كوچكی بر پای اسبی می كویید كه اندازة پای او نیست ، نشانة آن است كه در شراكت با دیگران متهم به عملی خطا می شوید.

31ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می آیید ، علامت آن است كه اتفافاتی شما را نومید می سازد.

32ـ اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می كند ، علامت آن است كه مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید ، نشانة آن است كه شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.

33ـ اگر دختری خواب ببیند به هنگام پیاده شدن از اسب ، اسب تبدیل به خوكی می گردد ، علامت آن است كه خواستگاری مردی ثروتمند را نادیده می گیرید و ترجیح می دهد كه فعلاً مجرد باشد.

34ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه ها بالا و پایین می رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می كند ، نشانة آن است كه مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود . و در این مدت دشمنی مدام می كوشد ، او را مغلوب سازد .

35ـ اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می آید ، و هر چه به شما نزدیكتر می شود اندام او به مردی شباهت می یابد و چیزی به سوی شما می اندازد كه اول شبیه لاستیكی است و بعد مانند زنبور بزرگی ، علامت آن است كه آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی آید .استحمام

1ـ اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می كند ، نشانة‌ آن است كه به جنس مخالفی دل داده است ، و در هراس است كه مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .

2ـ اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می كند ، دلالت بر آن دارد كه سقط جنین خواهد كرد . و اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند ، به این معناست كه مورد بی وفایی خواهد شد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه كاری انجام شود .

3ـ اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید ، نشانة آن است كه باید از دوستان شرور دوری كنید ، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد .

4ـ اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان در نزدیكی شما هستند .

5ـ اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می كند ، نشانة آن است كه از پیمانهای قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است .

6ـ اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .

7ـ استحمام با آب گرم معمولاً نشانة آن است كه وقایع بدی در انتظار شماست .

8ـ استحمام با آب سرد و پاكیزه نشانة آن است كه در مدتی طولانی سلامت خواهید بود . و با شادمانی زندگی خواهید كرد .

9ـ آب تنی و شستشو در آب دریا ، نشانة آن است كه بعد از كسب دانش ، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آورد .استخدام

1ـ اگر خواب ببینید بی كار هستید و برای استخدام به دنبال كار می گردید ، علامت آن است كه از روی وجدان كار می كنید و برای همین نباید نگران چیزی باشید . زیرا دیگران همیشه به شما و كارتان نیازمندند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران را استخدام می كنید ، علامت آن است كه در امور مالی زیان خواهید كرد .استخوان

1ـ اگر خواب ببینید استخوانهایتان از زیر پوست بدن تان بیرون زده است ، نشانة آن است كه كسی قصد دارد شما را به خیانت وادار كند .

2ـ دیدن تپه ای از استخوان در خواب ، نشانة آثار قحطی و آلودگی است .استعفاء

1ـ اگر خواب ببینید از مقامی استعفاء می دهید ، علامت آن است كه وظایف جدید را به نحوی نامطلوب آغاز خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران از مقام خود استعفاء می دهند ، علامت آن است كه خبرهایی ناخوشایند به گوشتان خواهد رسید .اسفنج

1ـ دیدن اسفنج در خواب ، نشانة آن است كه فریب و نیرنگ دیگران را خواهید خورد .

2ـ اگر خواب ببینید برای نظافت از ابر یا اسفنج استفاده می كنید ، نشانة آن است كه قربانی حماقت خود خواهید شد .اسكلت

1ـ دیدن اسكلت در خواب ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خود رنج خواهید كشید .

2ـ اگر خواب ببینید پوست و گوشتی بر تنشان نیست و اسكلتی هستید ، علامت آن است كه از موضوعی بیهوده عذاب می كشید ، باید بیشتر به خود مسلط شوید .

3ـ اگر خواب ببینید اسكلتی پیوسته به دنبالتان حركت می كند ، نشانة آن است كه به زودی با واقعه ای تكان دهنده روبرو خواهید شد .اسكلت مرگ

1ـ دیدن اسكلت مرگ در خواب ، نشانة آن است كه به تأثیرات منفی كار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می گریزد .

2ـ دیدن اسكلت مرگ روی اعلامیة سوگواری ، نشانة آن است كه ترس و هراس شما بی جهت است ، وقایع مطلوبی برایتان رخ خواهد داد .اسكله

1ـ دیدن اسكله در خواب ، نشانة آن است كه در آینده تصمیم می گیرید به جهانگردی بپردازید .

2ـ اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسكله به كشتی ها نگاه می كنید ، نشانة آن است كه آرزوها و خواسته ها ی شما به ثمر خواهد رسید .اسكیت

1ـ اگر خواب ببینید روی یخ اسكیت بازی می كنید ، نشانة آن است كه در آستانة از دست دادن موقعیتی ارزشمند قرار گرفته اید . اگر خواب ببینید هنگام اسكیت بازی یخ می شكند و در آب فرو می روید ، نشانة آن است كه از نصیحت های دوستانی با ارزش برخوردار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسكیت بازی هستند ، علامت آن است كه نام شما را در كنار نامی كه شما ستایشش می كنید ، با رسوایی یاد خواهند كرد .

3ـ دیدن كفشهای اسكیت در خواب ، نشانة آن است كه با هم نشینان خود سر سازگاری نخواهید داشت .اسلحه

1ـ دیدن اسلحه در خواب ،‌ نشانة رنج و اندوه است .

2ـ شتیدن صدای شلیك اسلحه در خواب ، نشانة از دست دادن كار است .

3ـ اگر در خواب با اسلحه به طرف كسی تیراندازی كنید ، نشانة آن است كه به راهی خطا خواهید رفت .

4ـ اگر در خواب كسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی كند ، علامت آن است كه به بیماریی خطرناك دچار خواهید شد و افراد خطاكار شما را ناراحت خواهند ساخت .

5ـ اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می كند ، علامت آن است كه با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد كرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد كشاند .اسید

1ـ نوشیدن هر چیز در خواب كه خاصیت اسیدی داشته باشد ، نشانة آن است كه در آینده نگرانی و اضطراب فراوانی خواهید داشت .

2ـ اگر زنی خواب ببیند مشروب الكلی می نوشد ، معنایش این است كه احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد .

3ـ دیدن خواب اسیدهای سمی ، نشان می دهد كه خیانتی كه بر علیه شما شكل می گیرد ، افشاء خواهد شد .اشك

1ـ گریه كردن در خواب ، نشانة آن است كه به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد كرد .

2ـ دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است كه اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد .اصلاح صورت

1ـ اگر خواب ببینید صورت خود را اصلاح كرده اید ، علامت آن است كه شیادان بر سر شما كلاه می گذارند.

2ـ اگر خواب ببینید مشغول اصلاح صورت خود هستید ، علامت آن است كه بر اعضای خانواده مسلط می شوید و به آنان فرمان می دهید .

3ـ اگر خواب ببینید بعد از اصلاح ، صورت شما لطیف شده است ، علامت آن است كه به آسودگی و آرامش دست می یابید و دوستان مطیع ادارة شما خواهند بود . اما اگر بعد از اصلاح صورت شما زبر و چركیده به نظر برسد ، علامت آن است كه با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح از تیغی كند استفاده می كنید و صورتتان كشیده می شود ، نشانة آن است كه بهانه ای به دست دوستان می دهید تا بتوانند از زندگی خصوصی شما انتقاد كنند .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام اصلاح ، ریش شما خاكستری به نظر می رسد ، نشانة آن است كه از هر گونه قضاوت نسبت به افرادی كه ادعای دوستی با شما را دارند ، پرهیز می كنید .

6ـ اگر زنی در خواب ببیند مردی صورت خود را اصلاح می كند ، علامت آن است كه در تفریحات ناشایست افراط می كند و نتیجه آلوده و فاسد می گردد .

7ـ اگر زنی خواب ببیند چون مردان صورت خود را اصلاح می كند ، علامت آن است كه آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می شود كه مردان با تنفر از او روی بر می گردانند .اصلاح موی سر

1ـ اگر خواب ببینید می خواهید به آرایشگاه بروید و موی سر خود را اصلاح كنید ، علامت آن است كه برای پیش بردن اهداف خود نقشه می كشید . اما نیروی كافی برای عملی كردن نقشه ها صرف نمی كنید .اظهار عشق

1ـ اگر زنی خواب ببیند كسی به او اظهار عشق می كند ، نشانة آن است كه آنطور كه انتظار می رود كسی حاضر به خواستگاری او نیست ، و به دنبال كسب لذتهای واهی ناامیدی خواهد بود .

2ـ اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می كند ، دلالت بر آن دارد كه او در خور دوستی و رفاقت نیست .

3ـ اگر خواب ببینید یكی از اقوام به شما اظهار عشق می كند ، نشانة رنح و ناامیدی است .

4ـ اگر خواب ببینید با یكی از اقوام مكاتبة عاشقانه دارید ، نشانة آن است كه بین اقوام و بستگان اختلاف بوجود می آید .اعتبار

1ـ اگر خواب ببینید از راه نفوذ و اعتبار دیگران به دنبال رتبه و مقامی هستید ، نشانة آن است كه به اهداف خود دست نخواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید صاحب اعتبار و مقامی مهم هستید ، علامت آن است كه آینده ای درخشان در پیش رو خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید دوستانتان صاحب اعتبار و مقامی هستند ، علامت آن است كه مصاحبی هم فكر شما را از شر نگرانی و اضطراب نجات خواهد داد .اعداد

دیدن اعداد در خواب ، علامت آن است كه اوضاع بدكار باعث ناراحتی و پریشانی شما خواهد شد .اعدام

1ـ مشاهدة اعدام دیگران در خواب ، علامت آن است كه به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد .

2ـ اگر خواب ببینید شما را می خواهند اعدام كنند ، نشانة آن است كه اقبال به شما روی می آورد و بر دشمنان غالب می شوید و در كسب ثروت پیروز خواهید بود .

3ـ اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع كرده اند ، علامت آن است كه دشمنان با هم متحد می شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند .اعلامیه

1ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را پخش می كنید ، علامت آن است كه به علت دعوا و مشاجرات ، كارتان به دادگاه كشیده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را چاپ می كنید ، نشانة آن است كه اخباری ناخوشایند خواهید شنید .افعی

1ـ اگر خواب ببینید افعی دوست شما را نیش می زند و او چون مرده نقش بر زمین می شود اما در همان حالت نفس می كشد ، و باز افعی نیشی دیگر به او می زند و دوست شما از جای خود بلند می شود ، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته ها ناپدید می شوید ، نشانة آن است كه دوستان شما از واقعه ای بد ، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد .

2ـ اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند ، نشانة آن است كه كسی با فریب می خواهد او را به دردسر بیاندازد . اما اگر در خواب ببیند كه مار از او می گریزد ، به این معناست كه در مقابل حمله های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت .افلیج

1ـ اگر خواب ببینید افلیح شده اید ، نشانة آن است كه قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید .

2ـ اگر خواب ببینید دوستتان افلیح شده است ، علامت آن است كه دچار بیماری و تردید خواهید شد . تردیدی كه به درون خانة شما نیز نفوذ خواهد یافت .

3ـ اگر كسی خواب ببیند یارش افلیج شده است ، نشانة آن است كه نارضایتی از موضوعی شادمانی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد .اقامتگاه

1ـ اگر خواب ببینید محل اقامبی برای خود پیدا نمی كنید ، ایمان خود را از دست خواهید داد .

2ـ اگر خواب ببینید محلی برای اقامت وجود ندارد ، به این معناست كه تلاشهابتان بی ثمر خواهد ماند .

3ـ اگر خواب ببینید اقامتگاه و محل زندگی شما تغییر یافته است ، نشانة آن است كه بزودی پیغامهایی دریافت خواهید كرد ، و سفرهای زیادی پیش رو خواهید داشت .

4ـ اگر زن جوانی خواب ببیند محل اقامت خود را ترك كرده است ، نشانة آن است كه به او تهمت و افترا خواهند زد .اقیانوس

1ـ دیدن اقیانوس آرام در خواب ، برای ملوانان نشانة سفرهایی سود آور و دلپذیر است . برای تجار نشانة دادوستد هایی پر منفعت است ، برای جوانان نشانة وصال و یافتن همسری زیبا است .

2ـ اگر در خواب اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید و صدای تصادم امواج را با بدنة كشتی ها بشنوید ، نشانة آن است كه اوقاتی پر از تشنج د رمحیط خانواده خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید امواج كف آلود اقیانوس ، ساحل را می لیسد ، علامت آن است كه زیر كانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت .

4ـ اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آنقدر كم است كه می توانید به راحتی در آن راه بروید ، علامت آن است كه كسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است .

5ـ اگر با كشتی از اقیانوس آرام بگذرید ، علامت آن است كه در زندگی طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید .الاغ

1ـ دیدن الاغ در خواب ، نشانة آزردگی خاطر است واخباری كه دیر از موعد به شما می رسد .

2ـ اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببینید ، نشانة كار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی .

3ـ اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می آید ، نشانة آن است كه حرفها و تهمت هایی كه پشت سر شما زده می شود ، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد .

4ـ اگر خواب ببینید الاغ سواری می كنید ، دلالت بر آن دارد كه در دعواهای غیر قابل پیش بینی ، شركت خواهید كرد .الك

1ـ دیدن الك در خواب ، نشانة آن است كه در معامله ای كه با دیگران می كنید زیان خواهید دید .

2ـ اگر خواب ببینید سوراخهای الك بسیار ریز است ، نشانة آن است كه اقبال می یابید در تصمیم نادرست خود تجدید نظر می كنید .

3ـ اگر خواب ببینید سوراخهای الك خیلی درشت است ، نشانة‌ آن است كه هرآنچه با زحمت به دست آورده اید ، سرانجام از دست خواهید داد .الكتریسته

1ـ احساس الكتریستة اندك در اندامها به هنگام خواب ، علامت تغییراتی در زندگی است كه پیشرفتی به دنبال ندارد . اما اگر در خواب احساس كنید كه برق شما را به شدت تكان می دهد ، نشانة آن است كه با خطری جدی روبرو خواهید شد .

2ـ دیدن سیم حاوی الكتریسته در خواب ، علامت آن است كه دشمنان نقشه هایی كه بر علیه شما كشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ، بر هم خواهند زد .

3ـ اگر خواب ببینید مثل پیغامی از سیم های الكتریسته عبور می كنید ، علامت آن است كه به نقشه های دشمنان خود دست می یابید و به این وسیله بر آنان غلبه می یابید .الماس

1ـ اگر خواب ببینید صاحب قطعه ای الماس هستید ، نشانة آن است كه مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار می گیرید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می دهد ، علامت آن است كه ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد .

3ـ گم كردن الماس در خواب ، نشانة‌ رسوایی و مرگ است .

4ـ اگر زن ورزشكاری خواب الماس ببیند ، نشانة آن است كه روزهایی لبریز از سعادت و هدایایی با شكوه در پیش رو دارد . اگر بازرگانان چنین خوابی ببینند ، نشانة معاملات سود آور است .

5ـ دیدن الماس در خواب نشانة موفقیت است . مگر آنكه خواب ببینید از روی جسد كسی الماسی ربوده می شود ، در این صورت نشانة آن است كه دوستان شما را به بی وفایی متهم می كنند .النگو

1ـ اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید كه دوست یا نامزد شما هدیه داده است ، نشانة آن است كه در آینده ای نزدیك ازدواج خواهید كرد .

2ـ اگر دختری در خواب النگوی خود را گم كند ، در آینده با زیانها و مشكلات فراوانی روبرو می شود .

3ـ اگر خواب ببینید النگویی پیدا می كنید ، نشانة كسب ثروتی قابل توجه است .الوار

1ـ دیدن الوار در خواب ، نشانة آن است كه با قبول كارهای سخت ، مزد اندكی به دست خواهید آورد .

2ـ دیدن الوارهای شعله ور در خواب ، نشانة آن است كه از منبعی ناشناخته سود و ثروتی به شما خواهد رسید .

3ـ اگر خواب ببینید الوارها را اره می كنید ، نشانة آن است كه معاملاتی بیهوده انجام خواهید داد .امداد

1ـ اگر خواب ببینید به فردی یاری می رسانید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به مقام بالاتر تلاش می كنید و از شما حمایت خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید كسی به شما كمك می كند ، نشانة آن است كه با شادمانی در جایی سكنا خواهید گزید و دوستان و نزدیكان خوب خواهید داشت .املت

1ـ اگر خواب ببینید با املتی كه سرد شده است از شما پذیرایی می كنند ، علامت آن است كه با فریب و چرب زبانی می خواهند شما را گمراه سازند .

2ـ خوردن املت در خواب ، علامت آن است كه با فردی آشنا می شوید كه ارزش دارد به او اعتماد كنید .انار

1ـ دیدن انار در خواب ، نشانة آن است كه از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می كنید و پیوسته به دانش خود می افزایید .

2ـ گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است كه با تمامی نیرنگهایی كه پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتكا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید .

3ـ خوردن انار در خواب ، علامت آن است كه اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید شد .انتخابات

اگر خواب ببینید در انتخابات شركت كرده اید ، نشانة آن است كه در مباحثی شركت می كنید كه برای موقعیت اجتماعی و مالی شما زیان آور است .انتقام

1ـ اگر خواب ببینید از كسی انتقام می گیرید ، نشانة آن است كه اراده ای ضعیف دارید ، اگر نتوانید ارادة خود را تقویت كنید دوستان شما را ترك خواهند كرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران از شما انتقام می گیرند ، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشیدانجیل

1ـ خواب كتاب انجیل ، نشانة زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است .

2ـ اگر در خواب ببینید كه با تعالیم انجیل مخالفت می كنید ، نشانة آن است كه دوستی شما را وسوسه می كند تا دست به كارهای ناپسند بزنید ، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهید كرد .انفجار

1ـ اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد ، نشانة آن است كه اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند .

2ـ اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است ، علامت آن است كه با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممكن است جامعه شما را برای این امر محكوم بسازد .

3ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تكه پاره های اشیاء منفجر شده است ، علامت آن است كه از محیط كار و همچنین از مخالفتهای دیگر افراد اجتماع با خود بیزار خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید میان شعله های انفجار گرفتار شده اید ، یا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده اید ، نشانة آن است كه دوستان بی ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز كرده و از اعتماد شما سوء استفاده می كنند .

5ـ دختران بعد از دیدن چنین خوابهایی باید بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند .انگشت

1ـ دیدن انگشتان كثیف و مجروح خود در خواب ، نشانة آن است كه رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد .

2ـ دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، علامت آن است كه به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود .

3ـ دیدن انگشتان بریده خود در خواب ، علامت آن است كه ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست می دهید .انگور

1ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است كه بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به كارهایی دست خواهید زد .

2ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

3ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختی فرار می كنید .

4ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی دلسرد خواهد شد .ایوان

1ـ دیدن ایوان در خواب ، علامت آن است كه سرگرم كارهایی جدید خواهید شد كه به ثمر رسیدن آنها در آینده با شك و تردید همراه خواهد بود .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در ایوان راه می رود ، علامت آن است كه دربارة نیات خود تردید پیدا خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببینید ایوان خانه ای را می سازید ، علامت آن است كه وظایف جدیدی را قبول خواهید كرد .