تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ص ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ص ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


ص

صابون ، صبحانه ، صخره ، صدقه ، صلیب ، صندلی ، صندوق ، صورت ، صورتحساب


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ص

صابون ، صبحانه ، صخره ، صدقه ، صلیب ، صندلی ، صندوق ، صورت ، صورتحساب
صابون

1ـ دیدن صابون در خواب ، نشانة توفیق در كارهاو پرداختن به تفریح و سرگرمی با جمع دوستان است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند كف صابون درست می كند ، نشانة آن است كه در حرفه ای مهارت ویژه ای به دست خواهد آورد .صبحانه

1ـ اگر خواب ببینید بر میز صبحانه شیر و چند تخم مرغ و ظرفی پر از میوه است ، دلالت بر تغییرات سریع ولی مطلوب دارد .

2ـ اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول خوردن صبحانه هستید ، دلالت بر آن دارد كه به دام دشمنان گرفتار خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید به همراه دیگران صبحانه می خورید ، نشانة داشتن زندگیِ فارغ است .صخره

1ـ دیدن صخره در خواب ، نشانة آن است كه ناراحتی و اندوه در زندگی شما راه خواهد یافت ، و با اختلاف و مشاجراتی همیشگی روبرو خواهید بود .

2ـ بالا رفتن از صخره ای كه شیب تندی دارد ، علامت آن است كه خواهید كوشید از محیطهای یأس آور بگریزید .صدقه

1ـ اگر خواب ببینید به كسی صدقه می دهید ، نشانة آن است كه از درخواستهای آدمی محتاج به ستوه می آیید

2ـ اگر خواب ببینید به مؤسسات خیریه صدقه می دهید ، دلالت بر آن دارد كه حق مالكیت شما ، برای عقب افتادن وامها به خطر می افتد .

3ـ اگر جوانی در خواب ببیند به دیگران صدقه می دهد ، نشانة آن است كه افراد فریبكار او را آزار می دهند .

4ـ اگر خواب ببینید دیگران به شما صدقه می دهند ، دلالت بر آن دارد كه بعد از مدتی سختی كشیدن به راحتی و آسودگی خواهید رسید .صلیب

1ـ دیدن صلیب در خواب ، نشانة گرفتاری است . سعی كنید به كارهای خود نظم و سامانی بدهید .

2ـ اگر خواب ببینید كسی صلیب بر دوش حمل می كند ، نشانة آن است كه مبلغین مذهبی از شما می خواهند به مؤسسات خیریه كمك كنید .صندلی

1ـ دیدن صندلی در خواب ، نشانة آن است كه در انجام وظیفه خود با شكست روبرو خواهید شد و سودآورترین موقعیتها را از دست خواهید داد .

2ـ اگر خواب ببینید دوستی بی حركت بر صندلی نشسته است ، دلالت بر آن دارد آن دوست به بیماریی مبتلا خواهد شد و خواهد شد و خواهد مرد .صندوق

دیدن صندوقی پر از پول در خواب ، دلالت بر آن دارد كه آینده ای درخشان در پیش خواهید داشت ، اما اگر خواب ببینید درون صندوق خالی است ، نشانة آن است كه از عهدة پرداخت وام ها بر نخواهید آمد .صورت

1ـ دیدن صورتی زیبا و معصوم در خواب ، نشانة آن است كه با محافظه كاری در پی كسب لذت هستید .

2ـ دیدن صورتی زشت و اخم آلود در خواب ، نشانة معاملات زیانبار و نامطلوب است .

صورتحساب

1ـ اگر خواب ببینید صورتحساب به شما می دهند تا پرداخت كنید ، معنایش این است كه در وضعیتی خطرناك قرار خواهید گرفت و امكان دارد برای آزادی خود متوسل به قانون شوید . اما اگر ببینید صورتحساب را پرداخت می كنید ، نشانة آن است كه از نزاع شدید به صلح خواهید رسید .

2ـ اگر خواب ببینید به دیگران صورتحساب می دهید ، حاكی از آن است كه پیشامدهای ناخوشایندی به وقوع می پیوندد و روال عادی زندگی به هم می ریزد .

3ـ اگر زنی كتابداردر خواب ببیند كه صورتحساب كتابها را جمع می زند ، معنایش این است كه در امور شخصی و عاطفی دچار مشكل خواهد شد ، اگر فردی شایسته مشكل او را حل خواهد كرد و زن از طرف كارفرمایی جدید مورد احترام و تشویق قرار می گیرد .