تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ش ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ش ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    

ش


شاخه درخت ، شادمانی ، شال ، شام ، شانه ، شاه توت ، شاهدانه ، شاهرگ ، شاهین ، شب ، شبنم ، شپش ، شتر ، شترمرغ ، شته ، شجره نامه ، شستن لباس ، شطرنج ، شعبده باز ، شکار ، شکاف ، شکر ، شکستن ، شکلات ، شکم ، شکمو ، شکنجه ، شکوفه ، شلاق ، شلغم ، شلوار ، شمایل حضرت مسیح ( ع ) ، شمش طلا ، شمشیر ، شمع ، شمعدان ، شنا ، شوهر ، شهر ، شهرت ، شیر ، شیرینی ، شیشه ، شیطان

برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ش

شاخه درخت ، شادمانی ، شال ، شام ، شانه ، شاه توت ، شاهدانه ، شاهرگ ، شاهین ، شب ، شبنم ، شپش ، شتر ، شترمرغ ، شته ، شجره نامه ، شستن لباس ، شطرنج ، شعبده باز ، شکار ، شکاف ، شکر ، شکستن ، شکلات ، شکم ، شکمو ، شکنجه ، شکوفه ، شلاق ، شلغم ، شلوار ، شمایل حضرت مسیح ( ع ) ، شمش طلا ، شمشیر ، شمع ، شمعدان ، شنا ، شوهر ، شهر ، شهرت ، شیر ، شیرینی ، شیشه ، شیطان

شاخة درخت

1ـ اگر در خواب شاخة درختی را لبریز از برگهای سبز و میوه ببینید ، نشانة آن است كه با دوستان ، ساعات خوشی خواهید داشت و ثروتی به چنگ خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید شاخه درختی خشكیده است ، دلالت آگاه شدن از خبرهای تأسف بار از وضع شخصی غایب دارد .شادمانی

1ـ اگر در خواب ببینید به خاطر واقعه ای خوشحال و شادمان هستید ، نشانة آن است كه در كارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می دهد .

2ـ اگر عشاق در خواب از دیدار معشوق خود شادمان شوند ، نشانة وصال و شنیدن تبریكاتی همراه با شادی است .

3ـ اگر در خواب از تماشای مناظر زیبا احساس شادمانی كنید ، علامت آن است كه به موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت و دوستانی صمیمی و پایدار پیدا خواهید كرد .شال

1ـ دیدن شال در خواب ، نشانة آن است كه فردی با محبت و چرب زبانی به شما نزدیك خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید شال خود را گم كرده اید ، علامت آن است كه به اندوه و پریشانی دچار خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه مردی خوش قیافه او را تا آستانة بر هم زدن قول و قرار ازدواجش با مردی دیگر پیش خواهد برد .شام

1ـ اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول صرف شام هستید ، دلالت بر آن دارد كه مسایلی همیشه شما را وادار می كند كه به فكر تهیة مایحتاج زندگی باشید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند به اتفاق نامزدش شام می خورد ، نشانة شكست و جدایی در عشق است .

3ـ اگر خواب ببینید میهمانانی را به شام دعوت كرده اید ، دلالت بر آن دارد كه از میهمان نوازی افراد مؤدب و مهربان لذت خواهید برد .شانه

1ـ دیدن شانه های برهنه در خواب ، نشانة آن است كه تفییرات شادی آور باعث می شود كه با نگاهی دیگر به جهان بنگرید .

2ـ اگر خواب ببینید شانه هایتان باریك به نظر می رسد ، علامت آن است كه برای انتخاب تفریح و سرگرمی ، سلیقه های دیگران مورد توجه شما قرار خواهد گرفت .شاه توت

دیدن شاه توت در خواب ، نشانة رفع مشكلات است ، و جمع كردن شاه توت نشانة بداقبالی است و خوردن آن نشانة زیان مالی است .شاهدانه

دیدن شاهدانه در خواب ، نشانة دوستیهای عمیق و پایدار است .شاهرگ

1ـ دیدن شاهرگ خود در خواب ، علامت آن است كه تهمتی به شما وارد می سازند و تا مرز رسوایی شما را پیش خواهند بود .

2ـ اگر خواب ببینید از شاهرگ بدنتان خون جاری می شود ، علامت آن است كه به دامی خواهید افتاد كه هیچ راه گریزی ندارد .

3ـ اگر خواب ببینید یكی از شاهرگهای بدنتان متورم شده است ، علامت آن است كه به سرعت به مقام پر مسئولیت و مهمی ارتقاء خواهید یافت .شاهین

1ـ دیدن شاهین در خواب ، نشانة آن است كه دیگران به پیشرفت و موفقیت شمابا حسادت می نگرند .

2ـ اگر دختری خواب شاهین ببیند ، نشانة آن است كه كسی به او تهمت خواهد زد .شب

1ـ اگر خواب ببینید تاریكی شب شما را فرا گرفته است ، نشانة آن است كه سختی و مشقت كار بیش از اندازه به شما فشار خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید شب رخت می بندد و سپیده سر می زند ، علامت آن است كه اوضاع و احوال مشقت بار زندگی به سمت راحتی و فراغت پیش خواهد رفت .شبنم

1ـ اگر در خواب احساس كنید شبنم بر شما می نشیند ، علامت آن است كه دچار بیماری و تب خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید شبنمی زیر نور آفتاب میان علفها برق می زند ، علامت آن است كه به افتخار و ثروت بسیاری دست خواهید یافت . اگر هنوز ازدواج نكرده باشید با شخص ثروتمندی ازدواج خواهید كرد .شپش

1ـ دیدن شپش در خواب ، علامت ابتلا به بیماری درد آور نگرانیهای دیگر است .

2ـ دیدن شپش روی ساقة گیاهان در خواب ، نشانة قحطی و زیانهای دیگر مالی است .

3ـ دیدن شپش بر بدن خود یا دیگری در خواب ، علامت آن است كه با نزدیكان خود رفتار نامساعد و تندی خواهید كرد .

4ـ اگر خواب ببینید شپش می گیرید ، نشانة آن است كه به بیماری دچار می شوید و آن بیماری را به دیگران نیز سرایت می دهید .شتر

1ـ اگر خواب ببینید شتری در حال كشیدن بار است ، دلالت بر آن دارد كه با وجود صبر و طاقت فراوان ، غم و اندوه كوچكترین امیدهای شما را بر باد خواهد داد .

2ـ اگرخواب ببینید شتری از آن شماست ، دلالت بر آن دارد كه دارایی فراوانی از طریق استخراج مهدن به دست خواهید آورد .

3ـ اگر گله شتری در خواب ببینید ، علامت آن است كه از بستر بیماری با سلامت بر می خیزید و همان زمان كه فكر می كنید دیگر كسی به یاری شما نخواهد آمد ، افرادی برای امداد به نزد شما خواهند آمد .شتر مرغ

1ـ دیدن شتر مرغ در خواب ، علامت آن است كه پنهانی به ثروت اندوزی خواهید پرداخت ، هم زمان با این كار نسبت به زنان رفتاری حقارت آمیز در پیش می گیرند .

2ـ گرفتن شتر مرغ در خواب ، نشانة آن است كه با سرمایة خود قادر می شوید به سفرهای گوناگون بروید و بر دانش گسترده ای چیره شوید .شته

اگر خواب ببینید گیاهی را شته زده است ، نشانة آن است كه خبر مرگ دوستان در راه است .شجرنامه

1ـ دیدن شجرنامة خود در خواب ، نشانة آن است كه مشكلات خانواده به دوش شما خواهد افتاد . در خارج از حوضة فعالیتهای خود می توانید آسوده باشید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال مطالعة شجر نامة خود هستند ، علامت آن است كه ناچار می شوید حق خود را به دیگران واگذار كنید . اگر در خواب ببینید كه قسمتی از شجرنامه نیست ، نشانة آن است كه دوستان را به خاطر تنگدستی آنها نادیده می گیرید .شستن لباس

1ـ اگر خواب ببینید لباس می شویید ، علامت آن است كه با تلاش فراوان سرانجام به ثروت دست می یابید . اگر لباسها بعد از شستشو كثیف به نظر برسند ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و لذت پیروز نخواهید شد .شطرنج

1ـ اگر خواب ببینید مشغول بازی شطرنج هستید ، دلالت بر آن دارد كه در كارهایتان با كسادی مواجه خواهید شد ، این خواب می تواند نشانة بیماری و یا یافتن دوستانی ناموافق باشد .

2ـ اگر خواب ببینید در بازی شطرنج بازنده اید ، دلالت بر آن دارد كه از منافع غیر قابل اعتماد برای شما نگرانی ایجاد می شود . اما اگر خواب ببینید در بازی شطرنج برنده اید نشانة آن است كه بر اتفاقات نامطلوب غالب خواهید شد .شعبده باز

دیدن شعبده باز در خواب ، نشانة آن است كه در راه جستجوی ثروت و شادمانی با تجربه هایی تلخ روبرو می شوید .شكار

1ـ اگر خواب ببینید مشغول شكار كردن هستید ، نشانة آن است كه برای رسیدن به هدفی دست نیافتنی می كوشید .

2ـ اگرخواب ببینید در پی شكاری به كوه می زنید ، نشانة آن است كه به آرزوهای خود دست می یابید و بر موانع غلبه خواهید كرد .شكاف

1ـ دیدن شكاف بر سطح دیوار یا اشیاء در خواب ، نشانة‌آن است كه در ادارة امور شغل خود با مشكلاتی روبرو خواهید شد كه باعث جدایی شما از خویشاوندان خواهد شد .

2ـ دیدن شكاف بر سنگهای كوه در خواب ، نشانة آن است كه دوستی با خیانت ورزیدن به شما ، شادمانی زندگی تان را به اندوه مبدل می سازد .

3ـ دیدن شكاف در خواب ، علامت بیماری یا خیانت دوستی است كه شادمانی شما را تبدیل به اندوه می كند .شكر

1ـ دیدن شكر در خواب ، نشانة آن است كه از زندگی زناشویی خود لذت چندانی نخواهید برد .

2ـ خوردن شكر در خواب ، نشانة آن است كه مدتی با موضوعات درد آور و ملال آور كشمكش خواهید داشت .

3ـ پرسیدن نرخ شكر در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را تهدید خواهند كرد .

4ـ خرید و فروش شكر در خواب ، نشانة آن است كه از خطری جدی با شجاعت جان سالم به در خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید بشكه ای شكر می شكند و شكرها بر زمین می ریزد ، نشانة آن است كه زیانی اندك متوجه شما خواهد شد .

6ـ اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل كیسه های شكر آواز می خواند ، نشانة آن است كه از موقعیتی ظاهراًً كم اهمیت ، منفعت زیادی به دست خواهید آورد .شكستن

1ـ اگر خواب ببینید استخوان دست یا پایتان شكسته است ، دلالت بر آن دارد كه در مدیریت شكستهایی خواهید خورد .

2ـ دیدن شكستن اسباب و وسایل خانه در خواب ، علامت دعوا و آشفتگی روحی میان افراد خانواده است .

3ـ شكستن پنجره در خواب ، نشانة داغدار شدن است .

4ـ دیدن حلقة شكسته در خواب ، علامت آن است كه رقابتهای حسادت آمیز تبدیل به شورش و دعواهایی خشونت آمیز خواهد شد .شكلات

1ـ دیدن شكلات در خواب ، نشانة آن است كه برای اقوام خود ثروتی گرد می آورید .

2ـ دیدن شیرینی شكلاتی در خواب ، دلالت بر یافتن دوستان و سرگرمیهای مطلوب دارد .

3ـ اگر خواب ببینید شكلاتی ترش می خورید ، دلالت بر بیماری و ناامیدیهای پیاپی دارد .

4ـ اگر خواب ببینید شیر كاكائو یا چیزی مانند آن می نوشید ، نشانة آن است كه پس از دگرگونیهای نامطلوب به هدف خود می رسید .شكم

1ـ اگر در خواب شكم خود را ببینید ، نشانة آن است كه آرزوهای بسیار دارید . اما باید با دنیای آرزوهایتان واقعی تر برخورد كنید و بجای رویا پردازی ، دو چندان در زندگی كار كنید . و از تفریح و تفنن بپرهیزید .

2ـ اگر خواب ببینید شكمتان سخت و منقبض شده است ، نشانة آن است كه دوستان ، شما را نادیده می گیرند و آزارتان می دهند .

3ـ اگر خواب ببینید شكمتان ورم كرده است ، نشانة آن است كه در آینده با سختی مواجه خواهید شد ولی بر آنان غلبه خواهید كرد و با تلاشهای خود به راحتی خواهید رسید .

4ـ اگر خواب ببینید خون از شكمتان جاری می شود ، نشانة آن است كه حادثة وحشتناكی در خانواده تان رخ خواهد داد .

5ـ اگر در خواب شكم كودكی بیمار را ببینید ، نشانة آن است كه نوعی بیماری واگیر دار در كمینتان نشسته است .

6ـ دیدن شكمی بزرگ درخواب ، نشانة كسب ثروت و سعادت است .

7ـ دیدن شكمی چروكیده در خواب ، نشانة ابتلا به بیماری و درد است .

8ـ اگر دختری خواب ببیند از ناحیة شكم زخمی شده است ، نشانة آن است كه خطری او را تهدید می كند .شكمو

1ـ اگر خواب ببینید با فرد شكویی بر سر سفره غذا نشسته اید ، نشانة آن است كه امتیازی به دست می آورید . اما گرداگرد شما را افرادی خودخواه فرا خواهند گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید فردی شكمو هستید ، نشانة آن است كه به روان و جسم خود بسیار رسیدگی می كند .

3ـ اگر زنی خواب ببیند رضایت فرد شكمویی را جلب می كند ، نشانة آن است كه شوهر او مردی ستمگر خواهد بود .شكنجه

1ـ اگر خواب ببینید كسی شما را شكنجه می دهد ، علامت آن است كه در اثر توطئه های دوستان فریبكار ، متحمل اندوه و نومیدی خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید شما كسی را شكنجه می دهید ، نشانة آن است كه نقشه هایی كه برای به دست آوردن ثروتی ریخته اید ، نقش بر آب خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید می كوشید از شكنجه شدن دیگران جلوگیری كنید ، علامت آن است كه پس از تلاش فراوان به معشوق مورد نظر خود خواهید رسید .شكوفه

1ـ اگر خواب ببینید درختان غرق شكوفه شده اند ، دلالت بر آن دارد كه بزودی رویدادهایی شادی آفرین برایتان رخ خواهد داد .شلاق

دیدن شلاق در خواب ، نشانة وجود اختلافات میان دوستان است .شلغم

1ـ دیدن شلغم درشت در خواب ، علامت آن است كه آینده ای درخشان خواهید داشت ، و از پیروزیهای خود پیوسته سرمست خواهید شد .

2ـ خوردن شلغم در خواب ، علامت آن است كه به بیماریی مبتلا خواهید شد .

3ـ سوا كردن و خریدن شلغم در خواب ، علامت آن است كه از فرصتهایی كه زندگی در اختیار شما خواهد گذاشت ، به خوبی استفاده خواهید كرد و ثروتی برای خود گرد خواهید آورد .

4ـ خوردن شلغم خام در خواب ، علامت آن است كه به اندوه و یأسی شدید دچار خواهید شد .

5ـ اگر دختری خواب ببیند شلغم می كارد ، علامت آن است كه دارایی قابل توجه ای به ارث خواهد برد ، و با مردی خوش قیافه ازدواج خواهد كرد .شلوار

1ـ دیدن شلوار در خواب ، علامت آن است كه به انجام كارهایی نادرست وسوسه خواهید شد .

2ـ اگر در خواب پای چپ خود را در پاچة راست شلوار فرو ببرید ، نشانة آن است كه سحری نفود خود را برشما تثبیت می كند .شمایل حضرت مسیح (ﻉ)

1ـ دیدن شمایل حضرت مسیح (ﻉ) در خواب ، نشانة اندوهی است كه دیگران را نیز دربر می گیرد و نشانة رنج و سختی هاست كه شما بی هیچ شكایتی آنها را می پذیرید .

2ـ اگر دختری در خواب ببیند كه شمایلی از حضرت مسیح (ﻉ)دارد ، علامت آن است با رفتار محبت آمیز خود ، نزد دیگران محبوبیت می یابد و آیندة درخشانی به دست می آورد .شمش طلا

دیدن شمش طلا در خواب ، نشانة آینده ای چشمگیر است .شمشیر

1ـ اگر خواب ببینید به كمرتان شمشیری بسته اید ، نشانة آن است كه با افتخار مقامی در دولت به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید كسی شمشیر شما را می گیرد ، نشانة آن است كه در رقابت با دیگران پیروز می شوید .

3ـ اگر خواب ببینید دیگران با خود شمشیر حمل می كنند ، نشانة آن است كه جنگ و جدالها با خطر همراه خواهد بود .

4ـ دیدن شمشیر شكسته در خواب ، نشانة ابتلا به نومیدی و یأس است .شمع

1ـ اگر خواب ببینید شمعها با شعله ای یكنواخت می سوزند ، دلالت بر آن دارد كه آیندة شما بر پایه های محكم استوار است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در حال درست كردن شمع است ، نشانة آن است كه به زودی ازدواج خواهد كرد و با اقوام خود دیدارهایی خوشایند خواهد داشت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند در حال روشن كردن شمعی است ، دلالت بر آن دارد كه معشوق خود را به علت مخالفت پدر و مادر مخفیانه دیدار می كند .

4ـ اگر خواب ببینید شمعی در اثر باد خاموش می شود ، دلالت بر آن دارد كه شایعاتی پشت سر شما منتشر می شود .

5ـ اگر خواب ببینید شمعی را فوت می كنید ، دلالت بر آن دارد كه اخبار تأسف باری به دستتان خواهد رسید ، یا دوستان شما مرده اند یا درگیر حوادثی مرگ آفرین هستند .شمعدان

اگر خواب ببینید در شمعدانی ، شمعهایی سالم قرار گرفته است ، نشانة آن است كه آینده ای درخشان در انتظار شماست . اما اگر ببینید در شمعدانها ، شمعی نیست ، تعبیری بر خلاف آنچه بیان شد ، دارد .شنا

1ـ اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی با موفقیت پیش می روید . اما اگر احساس كنید ، هنگام شنا كردن در آب می روید ، نشانة آن است كه از زندگی خود ناراضی خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با یكی از دوستان خود شنا می كند ، نشانة آن است كه با رفتار جذاب خود مورد علاقة دیگران قرار می گیرد .

3ـ زیر آبی شنا كردن در خواب ، نشانة تقلا كردن و داشتن دلواپسی و اضطراب است .شوهر

1ـ اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترك می گوید ، علامت آن است كه مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حكمفرما خواهد بود . اما تلخیها با آشتی و صمیمیت به پایان می رسد .

2ـ اگر خواب ببینید شوهرتان با شما بدرفتاری می كند ، نشانة آن است كه شوهرتان به شما علاقه و اعتماد خواهد داشت .

3ـ اگر خواب ببینید شوهرتان مرده است ، علامت آن است كه به اندوه و ناامیدی گرفتار خواهید شد .

4ـ اگر در خواب شوهرتان را رنگ پریده و ناراحت ببینید ، نشانة آن است كه یكی از افراد خانواده مدتی بیمار و بستری خواهد شد .

5ـ اگر در خواب شوهر خود را شاد و آراسته ببینید ، علامت آن است كه خانه لبریز از شادمانی می گردد و آینده ای درخشان در انتظار شماست .

6ـ اگر شوهر خود را در خواب بیمار و بستری ببینید، علامت آن است كه شوهرتان با شما بدرفتاری خواهد كرد و نسبت به شما دلسرد خواهد شد .

7ـ اگر خواب ببینید شوهرتان به زنی دیگر دل بسته است ، علامت آن است كه شوهرتان بع زودی از محیط خانواده دلسرد می شود و در جستجوی خوشبختی به جایی دیگر می رود .

8ـ ٍٍٍٍٍاگر خواب ببینید شوهر خود را دوست ندارید ، نشانة‌ آن است كه فرصتهایی نشاط آور اما زودگذر را تجربه خواهید كرد .

9ـ اگر دختری خواب ببیند شوهر دارد ، نشانة آن است كه مورد توجه مردان قرار خواهد گرفت زیرا فاقد زیبایی است .

10ـ اگر خواب ببینید شوهرتان دور از شما زندگی می كند ، نشانة آن است كه محیط های ناسازگار و ناخوشایند مانع تفاهم شما با شوهرتان می شود .

11ـ اگر خواب ببینید شوهرتان صاحب مقامی است و طرفدارانی دارد ، نشانة آن است كه دوستان شما را به دردسر خواهند انداخت .شهر

اگر خواب ببینید در شهری بیگانه زندگی می كنید ، نشانة آن است كه حادثة تأسف باری موجب می شود كه محل زندگی یا راه زندگی خود را تغییر دهید .شهرت

1ـ اگر خواب ببینید فردی مشهور هستید ، نشانة آن است كه امیدهای شما به یأس تبدیل می گردد .

2ـ دیدن اشخاص مشهور در خواب ، علامت آن است كه از گمنامی به افتخار و شهرت می رسید .شیر

1ـ اگر خواب ببینید شیر می نوشید ، علامت آن است كه به محیطهای مطلوب و مساعد پا خواهید گذاشت .

2ـ اگر در خواب مقدار زیادی شیر ببینید ، نشانة سلامتی و كسب ثروت است .

3ـ اگر خواب ببینید شیر خرید و قروش می كنید ، علامت آن است كه به ثروت شما افزوده خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید ظرف شیری را دور می ریزید ، علامت آن است كه برای سعادت خودتان هم كه شده خیر خواهی پیشه می كنید .

5ـ اگر خواب ببینید مقداری شیر بر زمین می ریزید ، نشانة آن است كه در زندگی زیان كوچكی خواهید دید و موقتأ از دست دوستان رنجیده خاطر می شوید .

6ـ دیدن شیر ناخالص در خواب ، نشانة آن است كه از مشكلات كوچكی عذاب خواهید كشید .

7ـ چشیدن شیر ترش در خواب ، نشانة آن است كه از ناراحتی دوستان خود متأثر خواهید شد .

8ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاش خود باز نمی توانید شیر بنوشید ، نشانة آن است كه در آستانة از دست دادن چیزی باارزش قرار گرفته اید .

9ـ خوردن شیر داغ در خواب ، علامت آن است كه با تلاش بسیار سرانجام ثروتی به دست خواهید آورد .

10ـ اگر خواب ببینید با شیر استحمام می كنید ، علامت لذت بردن از زندگی و همنشین شدن با دوستان ارزشمند است .شیر

1ـ دیدن شیر ، سلطان جنگل در خواب ، نشانة آن است كه نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .

2ـ اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام كرده اید ، نشانة پیروزی در هر كاری است .

3ـ اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر كرده است ، نشانة آن است كه در مقابل حملة دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .

4ـ دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانة آناست كه پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد .

5ـ اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می كند ، نشانة آن است كه با قدرت روحی خود بر مشكلات غلبه خواهید كرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .

6ـ دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است كه به طرز عاقلانه ای به زندگی و كارهای خود رسیدگی كنید .

یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .

7ـ اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانة آن است كه خواستگارانی درستكار و زیبا خواهد داشت .

8ـ اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانة آن است كه به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید .

9ـ شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است كه به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت .

10ـ اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیك صورتتان می آورد ، نشانة آن است كه بعد از كسب قدرت شكست شما را تهدید خواهد كرد .

11ـ دیدن پوست شیر در خواب ، نشانة پیشرفت مالی و كسب شادمانی است .

12ـ اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانة آن است كه با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید كرد .

13ـ اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می كنید ، نشانة آن است كه شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد .شیرینی

1ـ دیدن شیرینی در خواب ، علامت آن است كه فردی مكار به شما نیرنگ خواهد زد .

2ـ خوردن شیرینی در خواب ، علامت آن است كه با دیگران روابطی دوستانه پیدا خواهید كرد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد ، نشانة آن است كه با نیرنگها و فریب خود نمی تواند دیگران را گمراه بسازد .شیشه

1ـ اگر خواب ببینید از پشت شیشه به بیرون نگاه می كنید ، نشانة آن است كه بهترین آرزوهای شما را آسمانی ابری و تیره مبدل به اندوه می سازد .

2ـ اگر در خواب تصویر خود را در شیشة پنجره ببینید ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شكست در معاملات و بی ثمر ماندن تلاش ها است .

3ـ اگر در خواب چهرة خود و دیگران را در شیشة پنجره ببینید ، نشانة آن است كه شما دوستان خود را فریب می دهید زیرا سرپرست دو خانواده هستید .

4ـ شكستن شیشه در خواب ، نشانة آن است كه در اثر تصادف و زودتر از موعد طبیعی خواهید مرد .

5ـ شكستن ظروف شیشه ای در خواب ،‌ نشانة آن است كه قراردادهای كاری به شكل نامطلوبی پایان می یابد .

6ـ گرفتن كریستال از كسی در خواب ، نشانة آن است كه به خاطر استعداد و هوش خود ستایش خواهید شد .

7ـ اگر در خواب ظروف كریستال به كسی هدیه بدهید ، نشانة آن است كه به تعهدات خود نمی توانید به موقع عمل كنید و شكست می خورید .

8ـ اگر دختری نامزد خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است كه جشن نامزدی خود را به هم خواهد زد .

9ـ اگر زنی شوهر خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است كه برای شادی و سربلندی خود تقلا خواهد كرد .

10ـ اگر در خواب از شیشة پنجره به جایی نگاه كنید ، علامت آن است كه ناچار می شوید زیرِ دستِ كسی كار كنید .

11ـ اگر خواب ببینید شیشه های پنجره بخار كرده اند ، نشانة آن است كه در موقعیت نامطلوبی قرار خواهید گرفت .

12ـ اگر زنی در خواب چهرة مردانی بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن استك كه او را در حین عملی ناپسند غافلگیر می كنند و این عمل موجب سرافكندگی او و نزدیكانش می شود .

13ـ اگر مردی در خواب چهرة زنان بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن است كه در اثر اعمال حماقت آمیز سلامت و كار خود را به نابودی می كشد .شیطان

1ـ دیدن ابلیس در خواب ، برای كشاورزان نشانة محصولات آفت زده است و مرگ و میر میان حیوانات مزرعه و بیماری بین اعضای خانواده آنهاست . برای ورزشكاران نشانة آن است كه باید در تمرینهای خود دست به كارهای افراطی نزنند . زیرا سلامت آنها در معرض خطر است . برای واعظ نشانة آن است كه در تبلیغات مذهبی خود بیش از اندازه متعصب و افراطی است .

2ـ اگر خواب ببینید ابلیس چهره ای زشت دارد و لباسهایی جواهر نشان بر تن كرده است و سعی می كند شما را با خود به خانه اش ببرد ، علامت آن است كه افراد بی قید و بند می كوشند با چاپلوسی از شما سوء استفاده كنند . اگر دختران چنین خوابی ببینند ، علامت آن است كه باید از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ كنند . احتمال دارد افراد بیگانه پول و جواهرات آنها را بربایند .

3ـ دیدن شیطان نشانة نومیدی است حتی در رؤیاها نیز باید باز شر ابلیس گریخت .

4ـ اگر خواب ببینید ابلیس در هیئت شاهانه ای شما را به سوی خود می كشد ، نشانة آن است كه به دام دشمنان می افتید . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، علامت آن است كه به وسیلة فردی عیاش از انجام وظایف خود كوتاهی می كنند .