تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف س ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف س ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    

س


ساتور ، ساحر ، ساختمان ، سارق ، ساس ، ساعت ، ساعت مچی ، ساق پا ، سالاد ، سال نو ، سبد ، سبزه ، سبزیجات ، سبیل ، ستاره ، ستایش ، سر ، سرایدار ، سرباز ، سربریدن ، سرخک ، سرخوردن ، سرشیر ، سرطان ، سرفه ، سرقت ، سرکه ، سرما ، سرمازدگی ، سرو ، سرهنگ ، سطل ، سفر به خارج ، سقط جنین ، سقوط ، سکه ، سگ ، سل ، سلول ، سنبل ، سنتور ، سنجاب ، سنجاق ، سنجاقک ، سند ، سنگ ، سنگر ، سنگ مرمر ، سوارکار اسب ، سوپ ، سوختن با آب جوش ، سوزن ، سوسک ، سوسیس ، سوگند یاد کردن ، سوهان ، سه قلو ، سیاره ، سیاه سرفه ، سیب ، سیر ، سیرابی ، سیل ، سیم ، سینه ریز ، سینی

 

برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


س

ساتور ، ساحر ، ساختمان ، سارق ، ساس ، ساعت ، ساعت مچی ، ساق پا ، سالاد ، سال نو ، سبد ، سبزه ، سبزیجات ، سبیل ، ستاره ، ستایش ، سر ، سرایدار ، سرباز ، سربریدن ، سرخک ، سرخوردن ، سرشیر ، سرطان ، سرفه ، سرقت ، سرکه ، سرما ، سرمازدگی ، سرو ، سرهنگ ، سطل ، سفر به خارج ، سقط جنین ، سقوط ، سکه ، سگ ، سل ، سلول ، سنبل ، سنتور ، سنجاب ، سنجاق ، سنجاقک ، سند ، سنگ ، سنگر ، سنگ مرمر ، سوارکار اسب ، سوپ ، سوختن با آب جوش ، سوزن ، سوسک ، سوسیس ، سوگند یاد کردن ، سوهان ، سه قلو ، سیاره ، سیاه سرفه ، سیب ، سیر ، سیرابی ، سیل ، سیم ، سینه ریز ، سینی

ساتور

دیدن ساتور در خواب ، علامت آن است كه با ولخرجی افراطی در معرض نقشة افراد شرور قرار می گیرد . اگر در خواب ساتور شكسته یا زنگ زده ای ببینید ، نشانة آن است كه از دست مردم جاه طلب به ستوه می آیید .ساحر

1ـ اگر جادوگر یا ساحری را به خواب ببینید ، علامت آن است كه برای تشكیل خانواده ای بزرگ ، زحمتهایی فراوان خواهید كشید و در كنار این زحمتها ، از كار خود ، لذتهایی نیز خواهید برد .

2ـ دیدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانة آن است كه آرزوهایتان به نومیدی و یأس مبدل می گردد .ساختمان

1ـ اگر خواب ببینید مشغول ساختمانی هستید ، نشانة آن است كه در زندگی خود تغییری خردمندانه بوجود می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید صاحب ساختمانی شكوهمند هستید ، علامت آن است كه از خانه ای كه فعلاً در آن زندگی می كنید به خانه ای بهتر نقل مكان خواهید كرد .

3ـ دیدن ساختمانهای قدیمی و مخروبه در خواب ، علامت آن است كه در هر كاری كه به آن اقدام كنید ، شكست خواهید خورد .

4ـ دیدن ساختمانی بزرگ و باشكوه كه چمنزاری سبز اطرف آن را فرا گرفته است ، نشانة عمر طولانی و زندگی آسوده و سیر و سیاحت در كشورهای دوردست است .

5ـ دیدن خانه های كوچك و نوساز در خواب ، نشانة شادمانی و فعالیتهای سودمند است .

6ـ دیدن ساختمانهای كهنه و كثیف ، نشانة بیماری و شكست در عشق و كار است .سارق

1ـ اگر خواب ببینید سارق هستید و مأموران در تعقیب شما هستند ، نشانة آن است كه درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می كنید یا او را دستگیر می سازید ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چیره می شوید .ساس

1ـ خواب ساس ، علامت بیماری وخیم و اوضاع نابسامان است ، اگر تعداد ساسها زیاد باشد علامت بدبختی است

2ـ اگر در خواب ساسها مرده به نظر برسند ، نشانة وقوع بیماری و ناراحتی است . اگر ساسها را در خواب زیر پا له كنید و بجای خون از تنشان آب بیرون بزند ، نشانة خطر و اتفاقی شوم است .

3ـ اگر خواب ببینید ساسها روی دیوار راه می روند و شما روی آنها آب جوش می ریزید ، نشانة بیماری سختی است كه شما را پریشان می كند . اما به مرگ نمی انجامد .

4ـ دیدن ساس در خواب ، نشانة آن است كه گرفتاریهایی پیچیده و نفرت انگیز در زندگی شما رخ خواهد داد . افراد خانواده از بی دقتی خدمتكاران عذاب خواهند كشید و احتمال دارد در اثر این بی دقتیها كسی به بیماری مبتلا شود .ساعت

دیدن ساعت در خواب ، نشانة خطر از سوی دشمنان است . شنیدن ضربه های ساعت دیواری در خواب ، علامت مرگ دوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند .ساعت مچی

1ـ دیدن ساعت مچی در خواب ، نشانة آن است كه معاملات شما با پیروزی همراه خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببینید برای دریافت زمان به ساعت مچی خود نگاه می كنید ، نشانة آن است كه كوشش و تلاشهای شما را در اثر رقابت به شكست می انجامد .

3ـ اگر خواب ببینید ساعت مچی شما به زمین می افتد و می شكند ، نشانة آن است كه به اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید شیشه ساعت مچی شما به زمین می افتد ، نشانة آن است كه در امور زندگی و انجام كارهای خود بی دقت خواهید بود .

5ـ اگر زنی خواب ببیند ساعت مچی خود را گم كرده است ، نشانة آن است كه آشفتگیهای خانواده او را ناراحت و اندوهگین می سازد .

6ـ اگر در خواب از جایی ساعتی بدزدید ، نشانة آن است كه دشمنی سرسخت به خوش نامی و شهرت شما حمله خواهد كرد .

7ـ اگر خواب ببینید به كسی ساعت مچی هدیه می دهید ، نشانة آن است كه از تفریحات پست و زودگذر پرهیز خواهید كرد .ساق پا

1ـ اگر خواب ببینید ساق پای زنی را تحسین می كنید ، علامت آن است كه قدرت قضاوت خود را از دست خواهید داد و نسبت به زنی زیبا رفتاری احمقانه از خود نشان می دهید .

2ـ دیدن ساق پاهای از شكل افتاده در خواب ، علامت یافتن دوستانی بداخلاق و انحام دادن كارهایی بی منفعت است .

3ـ دیدن ساق پای زخمی در خواب ، نشانة حمله های رنج آور مالاریا و تلفات این بیماری است .

4ـ اگر خواب ببینید پایی چوبی دارید ، علامت آن است كه خود را به شیوة نادرستی به دوستان تحمیل می كنید .

5ـ اگر خواب ببینید بر ساق پای شما جراحتی دهان باز كرده است ، نشانة آن است كه در آمد شما صرف كمك به دیگران خواهد شد .

6ـ اگر خواب ببینید به جای دو پا سه پا دارید ، نشانة آن است كه به كارهایی كه منفعت بیشتری برایتان خواهد داشت فكر می كنید .

7ـ اگر خواب ببینید نمی توانید با پای خود راه بروید ، علامت آن است كه به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد. 8ـ دیدن پای قطع شده در خواب ، نشانة آن است كه دوست باارزشی را از دست خواهید داد و محیط خانه نیز غیر قابل تحمل خواهد شد .

9ـ اگر زنی خواب ببیند ساق پایی پر از مو دارد ، علامت آن است كه به همسر خود تسلط خواهد یافت .

10ـ اگر خواب ببینید ساق پایی زیبا و خوش تركیب دارید ، نشانة آن است كه آینده ای خوش و دوستانی وفادار خواهید داشت .سالاد

1ـ خوردن سالاد در خواب ، نشانة آن است كه با مردمی ناپاك حشر و نشر پیدا خواهید كرد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند سالاد درست می كند ، نشانة آن است كه نامزد او مردی دمدمی مزاج خواهد بود .سال نو

1ـ اگر خواب ببینید در ایام عید به سر می برید ، علامت آن است كه زندگی زناشویی شما با سعادت همراه خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببینید در ایام عید احساس كسالت و خستگی می كنید ، نشانة آن است كه حرفه و شغل شما در موقعیت نامساعدی قرار خواهد گرفت .سبد

اگر خواب ببینید سبدی پر را حمل می كنید یا به سبدی پر می نگرید ، نشانة آن است كه به موفقیت كامل می رسید ، اما اگر سبد خالی باشد ، نشانة نارضایتی و اندوه است .سبزه

1ـ دیدن سبزه در خواب ، برای بازرگانان نشانة ترقی و پیشرفت در كار و زندگی است . برای ادیبان و هنر پیشه ها ، نشانة آن است كه شهرتمند خواهند شد . برای افراد جوان علامت مسافرت از طریق دریاست .

2ـ اگر در خواب پشت كوه ، چمنزار پهناوری ببینید ، نشانة تحمل سختیهای كم اهمیت است .

3ـ اگر خواب ببینید از چمنزاری می گذرید و به جایی خشك و بی لطف قدم می گذارید ، علامت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد .

4ـ دیدن چمنزار خشكیده در خواب ، نشانة بدبختی و اندوه است .

5ـ دیدن چمنزار سبز و دور از آفت ، نشانة خوشبختی و شادمانی است .سبزیجات

1ـ خوردن سبزیجات در خواب ، علامت آن است كه هنگام خوشبختی و لذت بردن از زندگی درمی یابید كه مورد سوء استفاده قرار گرفته اید .

2ـ دیدن سبزیجات فاسد و پژمرده در خواب ، نشانة ابتلا به غم و اندوهی بی پایان است .

3ـ اگر دختری خواب ببیند برای تهیة شام سبزی پاك می كند ، نشانة آن است كه با مردی خوش برخورد و مهربان ازدواج خواهد كرد .سبیل

1ـ اگر خواب ببینید كه سبیل گذاشته اید ، نشانة آن است كه خودستایی و غرور شما باعث می شود از خوشیهای زندگی لذت چندانی نبرید .

2ـ اگر زنی در خواب از سبیل شوهر خود تعریف كند ، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب رفتار خود باشد . زیرا در معرض رسوایی قرار خواهد گرفت .

3ـ اگر مردی خواب ببیند سبیل خود را كوتاه می كند ، نشانة آن است كه سعی می كند از دوستان شرور و لذتهای نادرست روی برگرداند ، و به مقامی درخور احترام دست یابد .ستاره

1ـ اگر خواب ببینید به ستارگانِ درخشانِ آسمان نگاه می كنید ، نشانة آن گاست كه از سلامتی كامل و سعادت برخوردار خواهید شد .

2ـ دیدن ستارگان كم سو یا سرخ در خواب ، نشانة روبرو شدن با دردسر و بدبختی است .

3ـ دیدن شهابی كه از كنار ستارگان می گذرد ، نشانة راه یافتن غم و اندوه به زندگی است .

4ـ اگر خواب ببینید ستارگان به شكل مرموزی پدیدار و ناپدید می گردند ، نشانة آن است كه در آینده ای نزدیك دگرگونیها و تحولاتی غریب پیش می آید .

5ـ اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می آید و به شما اصابت می كند ، نشانة آن است كه در خانوادة شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد .

6ـ اگر خواب ببینید ستاره ها دور زمین می چرخند ، نشانة آن است كه واقعه ای خطرناك اتفاق خواهد افتاد .ستایش

1ـ اگر خواب ببینید مورد ستایش قرار گرفته اید ، تعبیری این چنین داردكه به مقامی بالاتر خواهید رسید ولی با این حال علاقة خود را نسبت به همكاران قبلی از دست نمیدهید .

2ـ اگر كشاورزی خواب ببیند به ستایش خدا یا خانواده اش می پردازد ، علامت آن است كه محصولات فراوانی به دست خواهد آورد و همچنین همسایگانی مهربان و باصفا . اگر تجار چنین خوابی ببینند ، دلالت بر آن دارد كه با فریب و نیرنگ چیزی عایدشان نمی شود .

3ـ اگر دختری خواب ببیند زندگی خود را صرف ستایش و پرستش از مذهبی كرده است ، علامت آن است كه شوهری نجیب و مهربان نصیبش خواهد شد .سَر

1ـ دیدن سَرِ آدمی مشهور در خواب ، علامت آن است كه با افراد بسیار پرنفوذ و قدرتمندی آشنا می شوید و آنها شما را در انجام كارهایی مهم یاری می كنند .

2ـ اگر سر خودتان را در خواب ببینید ، نشانة آن است كه به بیماری مغز و اعصاب دچار می شوید .

3ـ دیدن سر خون آلود و جداشده از تن در خواب ، نشانة آن است كه عزیزترین امیدهای شما با نومیدی از بین می رود .

4ـ اگر خواب ببینید دو یا چند سر دارید ، نشانة آن است كه در زندگی به سرعت ارتقاء می یابید .

5ـ اگر در خواب احساس كنید سردرد دارید ، علامت آن است كه تشویشِ خاطر ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .

6ـ دیدن سرِ ورم كرده در خواب ، علامت آن است كه در زندگی بیشتر خیر می بینید ،‌ تا بدی .

7ـ دیدن سر كودك در خواب ، نشانة آن است كه در آینده به ثروت و لذتهای بسیار دست خواهید یافت .

8ـ دیدن سر یك حیوان در خواب ، علامت آن است كه خواسته های شما حول محورهای مادی و لذتهای دنیوی می گردد .

9ـ اگر در خواب سر خود را بشویید ، نشانة آن است كه بخاطر نظرات منصفانه ، دیگران به دنبال شما خواهند آمد .سرایدار

1ـ دیدن سرایدار در خواب ، علامت آن است كه در اثر تربیت نادرست فرزندان رنج خواهید برد .

2ـ اگر در خواب به دنبال سرایدار بگردید ، نشانة آن است كه وجود آرام شما را آزار و اذیتهایی چند پریشان خواهد ساخت .

3ـ‌ اگر در خواب برای خانه خود سرایدار پیدا كنید ، علامت آن است كه كارهایتان به خوبی پیش خواهد رفت ، و دوستان و همنشینانی درخور احترام خواهید یافت .سرباز

1ـ دیدن رژة سربازان در خواب ، نشانة آن است كه پس از افراط در اعمالی ناپسند و ترك آن اعمال ، به مقاماتی برتر از رقیبان خود دست می یابید .

2ـ دیدن سرباز زخمی در خواب ، نشانة آن است كه بدبختی دیگران به زندگی شما هم آسیب خواهد رساند .

3ـ اگر خواب ببینید سربازی لایق هستید ، نشانة آن است كه به آرزهای خود دست خواهید یافت .سربریدن

1ـ اگر خواب ببینید سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شكست در كار و مغلوب شدن است .

2ـ اگر خواب ببینید سر از بدن دیگران جدا شده است و خون از سر بریده جاری است ، نشانة تبعید و مرگ است .سرخك

1ـ اگر خواب ببینید به بیماری سرخك مبتلا شده اید ، علامت ان است كه افكار اضطراب آور با كار و زندگی شما تداخل پیدا خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به بیماری سرخك مبتلا شده اید ، علامت آن است كه كارهای دیگران شما را به دردسر خواهد انداخت .سرخوردن

1ـ اگر خواب ببینید از جایی سر می خورید ، نشانة آن است كه نامزد شما پیمان شكنی می كند و شما را به دام نومیدی می اندازد .

2ـ اگر خواب ببینید از شیب دامنة تپه ای پوشیده از علفهای سبز سر می خورید ، علامت ان است كه وعده های فریبنده شما را به نابودی خواهد كشاند .سرشیر

1ـ اگر كشاورزی در خواب سرشیر ببیند ، نشانة محصول فراوان و روابط خانوادگی مطلوب می باشد .

2ـ اگر خواب ببینید سرشیر می نوشید ، علامت آن است كه بزودی سعادتمند خواهید شد .

3ـ اگر عشاق خواب سرشیر ببینند ، نشانة آن است كه بزودی با عشاق خود پیمان ازدواج می بندند .سرطان

1ـ اگر خواب ببینید بیمارِ مبتلا به سرطان با موفقیت معالجه می شود ، نشانة آن است كه وضع زندگی فقیرانة شما متحول می گردد و پیشرفت چشمگیری به سوی ثروتمند شدن خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید شخصی به سرطان مبتلا شده است ، نشانة آن است كه یكی از نزدیكان شما دچار بیماری خواهد شد ، اما اگر تجار چنین خوابی ببینند ، نشانة آن است كه در كارهای خود با كسادی روبرو خواهند شد .

3ـ دیدن شخص مبتلا به سرطان در خواب ، نشانة آن است كه عشق به سردی مبدل می شود و كارها با كسادی و خرابی توأم می شود و تأسف و اندوه در اوج خود قرار می گیرد .سرفه

1ـ اگر خواب ببینید سرفه آزارتان می دهد ، نشانة آن است كه باید از سلامتی جسمانی خود مراقبت كنید . در غیر این صورت بیمار خواهید شد .

2ـ اگر در خواب صدای سرفة دیگران را بشنوید ، نشانة آن است كه سرانجام از محیطهای نامطلوب می گریزید .سرقت

1ـ اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است ، نشانة عقده ها و كمبودهای روانی و بداقبالی شماست .

2ـ اگر خواب ببینید متهم به سرقت چیزی شده اید ، نشانة آن است كه تعبیری خطا از رفتار شما می كنند و این امر باعث آزار شما می شود . اما بعد به این نكته پی خواهید برد ، كه این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید كسی را متهم به سرقت كرده اند ، علامت آن است كه در اثر استدلالی شتابزده باكسی درگیر خواهید شد .سركه

1ـ خوردن سركه در خواب ، علامت آن است كه از تن دادن به كاری كه شما را مضطرف و نگران می سازد ، اجتناب خواهید كرد .

2ـ ریختن سركه روی سبزیجات ، نشانة شدت گرفتن امور اضطراب آور در زندگی است .

3ـ دیدن سركه در خواب ، علامت آن است كه خواسته ها و آرزوها غیرقابل تحقق هستند .سرما

اگر خواب ببینید از سرما رنج می برید ، علامت آن است كه باید بیشتر مراقب سلامت و دیگر امور مربوط به خود باشید ، دشمنان برای نابودی شما در حال كشیدن نقشه اند .سرمازدگی

اگر خواب ببینید از سرمازدگی رنج می برید ، دلالت بر آن دارد كه تصادف یا بیماری شما را تهدید می كند ، و ممكن است به علت هراس و وسواس بیش از اندازه با دوستانی كه شریك شما هستند ، معاملة زیان آوری انجام دهید .سرو

1ـ اگر در خواب درختانِ سرو سبز ببینید ، دلالت بر پیروزی در كاری دارد .

2ـ دیدن درختان سرو خشك در خواب ، نشانة نومیدی است و اینكه به هیچ یك از اهداف خود ، دست نمی یابید .سرهنگ

1ـ اگر خواب ببینید تحت فرمان سرهنگی هستید ، نشانة آن است كه در به دست آوردن امتیازات اجتماعی و شغلی ، شكست می خورید .

2ـ اگر خواب ببینید سرهنگ هستید ، علامت آن است كه با تدابیری می خواهید مقام خود را از دیگر دوستان برتر نگه دارید .سطل

1ـ دیدن سطل هایی پر از شیر در خواب ، نشانة معاشرت با افرادی سالم و دوست داشتنی است .

2ـ دیدن سطلی تهی در خواب ، علامت خرابی محصولات و كمبود مواد غذایی است .

3ـ اگر خواب ببینید دختر جوانی سطلی را حمل می كند ، علامت آن است كه به كارهای خانه علاقه ای خاص پیدا خواهید كرد .سفر به خارج

اگر خواب ببینید به خارج مسافرت می كنید ، علامت آن است كه برای تغییر آب و هوا برای مدتی كوتاه ، به همراه عده ای دیگر به كشوری دیگر سفر خواهید كرد .سقط جنین

1ـ اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می كنند ، علامت آن است كه وی به موضوعی می اندیشد كه اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد غلتید .

2ـ اگر دكتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شركت می كند ، نشانة آن است كه در حرفة خود ، به علت كوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد .سقوط

اگر خواب ببینید بعد از سقوط ، آسیبی نمی بینید ، اما وحشتزده اید ، نشانة آن است كه با تقلای بسیار ، سرانجام به افتخار و ثروت دست می یابید . اما اگر در حین سقوط زخمی شوید ، علامت آن است كه با سختیها و فقدان دوستان روبرو می شوید .سكه

1ـ دیدن سكة طلا در خواب ، نشانة سفرهای دریایی و لذت و خوشی از سفرهاست .

2ـ دیدن سكة نقره در خواب ، علامت آن است كه در صمیمی ترین خانواده ها اختلاف و دعوا بوجود می آید .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش سكه ای نقره به او می دهد ، دلالت بر آن دارد كه نامزدش او را ترك می گوید .

4ـ دیدن سكة مسی در خواب ، علامت دردهای جسمانی و نومیدی است .

5ـ دیدن سكة نیكِلی ، نشانة آن است كه كارهای پست به عهدة شما گذارده خواهد شد .

6ـ اگر در خواب سكة نقره ای به نظرتان شفاف و درخشان بیاید ، یا میان دیگر سكه های شما جلوة خاصی داشته باشد ، نشانة سعادت و خوشبختی است .سگ

1ـ اگر در خواب سگی شرور ببینید ، نشانة دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است .

2ـ اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .

3ـ اگر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید ، علامت آن است كه به ثروت زیادی دست می یابید .

4ـ اگر خواب ببینید سگی شكاری از روی رد پا به جستجوی شماست ، نشانة آن است كه در دام وسوسه ای می افتید و احتمال دارد در زندگی سقوط كنید .

5ـ دیدن سگهای كوچك در خواب ، علامت آن است كه اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارد .

6ـ اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد ، علامت همدمی است كه در زندگی شما فتنه جویی می كند .

7ـ دیدن سگ نحیف و كثیف در خواب ، دلالت بر بیماری كودكان و شكست در كار و حرفه دارد .

8ـ اگر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به یاری شما می شتابد .

9ـ اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، نشانة شنیدن اخباری است كه شما را پریشان و مضطرب می سازد

10ـ اگر خواب ببینید كه سگها روباه یا شكار دیگری را دنبال می كنند ، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است .

11ـ دیدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهی و كوته فكری است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه نامزدش بیش از اندازه خودخواه است .

12ـ اگر در خواب از دیدن سگ بولداگ بزرگی بترسید ، علامت آن است كه می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشكلاتی خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببینید ، علامت آن است كه با مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهی كرد .

13ـ شنیدن صدای خرخر سگ در خواب ، علامت آن است كه تحت فرمان افراد فریبكار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد .

14ـ شنیدن صدای زوزة محزون سگ در خواب ، نشانة مرگ یا جدایی طولانی بین دوستان است .

15ـ شنیدن غرش سگها هنگام جنگیدن با هم ، در خواب ، علامت آن است كه زندگی شما پریشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شكست خواهید خورد .

16ـ اگر سگها را كنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید كه ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم می جنگند ، نشانة آن است كه در كار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد

17ـ اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیك می شود ، نشانة آن است كه در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانة آن است كه به زودی ازدواج خواهد كرد .

18ـ خواب سگی كه چند سر دارد ، نشانة آن است كه می كوشید ، چند كار را هم زمان انجام دهید . معمولاً در یك شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، كسی كه آرزو دارد در هر كاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل كند .

19ـ اگر سگ هاری در خواب ببینید ، نشانة آن است كه تلاشهای شما به موفقیت نمی انجامد و شاید به بیماری خطرناكی مبتلا شوید .

20ـ اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد ، علامت آن است كه یكی از افراد مورد علاقة شما در آستانة دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد .

21ـ اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می كنید و سگی به دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است .

22ـ دیدن سگی كه شنا می كند ، در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت به سوی شادی و سعادت پیش می روید .

23ـ اگر خواب ببینید سگی گربه ای را شكار می كند ، علامت معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .

24ـ اگر در خواب ببینید سگی ماری را شكار می كند ، علامت پیروزی و موفقیت است .

سل

اگر خواب ببینید به بیماری سل مبتلا شده اید ، علامت آن است كه در محاصرة خطری قرار می گیرید . دوستان خود را حفظ كنید .سلول

اگر خواب ببینید در سلولی زندانی هستید ، نشانة آن است كه مداخلة مردم حسود منجر به شكست شما در كاری پر منفعت خواهد شد . اما اگر بتوانید از سلول خود بگریزید ، علامت آن است كه دوره ای از انجام كاری مطلوب لذت خواهید بود .سنبل

دیدن گل سنبل یا چیدن این گل در خواب ، نشانة آن است كه با ناراحتی و اندوه از دوستی جدا خواهید شد . اما این جدایی علی رغم احساس شما نتایج خوبی به بار خواهد آورد .سنتور

1ـ دیدن سنتور در خواب ، نشنة آن است كه برترین آرزوهای شما با اندیشه هایی عمیق و با ارزش به دست می آید .

2ـ اگر زنی در خواب سنتور ببیند ، علامت آن است كه زندگی او دور از حسادتهای زنانه خواهد بود .سنجاب

1ـ دیدن سنجاب در خواب ، نشانة پیروزی در كارها و یافتن دوستانی سازگار وصمیمی است .

2ـ كشتن سنجاب در خواب ، علامت استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است .

3ـ دست آموز كردن سنجاب در خواب ، علامت استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است .

4ـ اگر خواب ببینید سگی در پی گرفتن سنجابی است ، نشانة آن است كه با دوستان خود اختلاف پیدا خواهید كرد .سنجاق

1ـ دیدن سنجاق در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختلافات و مشاجرات خانوادگی است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه باید با نامزد خود مودبانه رفتار كند .

2ـ اگر خواب ببینید سنجاقی میان لبها می گذارید ، علامت آن است كه حوادثی شما را در مرز خطرناكی قرار می دهد .سنجاقك

1ـ دیدن سنجاقك در خواب ، علامت آن است كه در اثر بدبختی بیش از اندازه به دیگران وابسته خواهید شد .

2ـ اگر در خواب كسی دربارة سنجاقك از شما سوالاتی بكند ، علامت آن است كه در زمان اكنون و آینده شاهد وقایع شگفت انگیزی خواهید بود .

3ـ اگر زنی در خواب سنجاقك ببیند ، نشانة آن است كه همسری تندخو خواهد داشت .سند

1ـ دیدن اسناد و مدارك در خواب ، علامت آن است كه اتفاقاتی نقشه های شما را برای تصاحب ثروت نقش بر آب می سازد .

2ـ اگر خواب ببینید سندی را امضاء می كنید ، علامت آن است كه علی رغم تلاشهای شرورانه دشمنان ، اطرافیان به شما اعتماد خواهند كرد .

3ـ گم كردن سند در خواب ، علامت آن است كه برای احقاق حقوق خود با دشمنان كشمكش خواهید كرد .

4ـ اگر خواب ببینید سندی را امضاء می كنید ، علامت آن است كه برای رسیدن به پیروزی در دادگاه باید با دقت وكیل خود را انتخاب كنید . امضاء هر گونه مدرك و سندی در خواب نشانة وقوع رویدادهایی نامطلوب است .سنگ

1ـ دیدن سنگ در خواب ، نشانة آن است كه با ناراحتیها و شكستهای پیاپی روبرو خواهید شد .

2ـ راه رفتن از میان سنگها در خواب ، نشانة آن است كه از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت .

3ـ اگر خواب ببینید زمینهای سنگلاخ را خرید و فروش می كنید ، نشانة آن است پس از كسب تجربه های متعدد به پیروزی دست می یابید .

4ـ اگر از خرید و فروش زمینهای سنگلاخی سودی به دست نیاورید ، نشانة آن است كه به نومیدی دچار خواهید شد . اما اگر احساس كنید هنگام خرید و فروش زمینها ، اضطراب و نگرانی بسیار دارید ، علامت آن است كه در معامله ای توفیق می یابید و سودی به چنگ می آورید .

5ـ دیدن ریگهای كوچك در خواب ، نشانة آن است كه از مسایل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می كنید ، علامت آن است كه به كسی پند و اندرز خواهید داد .

7ـ اگر خواب ببینید به طرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می كنید ، نشانة آن است كه به خاطر رعایت اصول اخلاقی ، خطری از كنار گوشتان خواهد گذشت .سنگر

1ـ اگر خواب ببینید سنگری می سازید ، نشانة آن است كه از طرحهای شریرانة دشمنان خواهید گریخت .

2ـ اگر خواب ببینید به جستجوی سنگری می گردی تا در آن پناه بگیرید ، نشانة آن است كه مرتكب خطایی خواهید شد ، و سعی خواهید كرد خطای خود را توجیه كنید .

3ـ اگر خواب ببینید از سنگری دفاع می كنید ، نشانة آن است كه برای دفاع از آبرو و ثروت خود به دردسر خواهید افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید به سنگری حمله می كنید و آن را به تصرف خود در می آورید ، علامت آن است كه به سرسخت ترین دشمن خود غالب می شوید و در زندگی توفیق می یابید .سنگ مرمر

1ـ دیدن معدن سنگ مرمر در خواب ، علامت كسب ثروت و پاگذاشتن به محیطهای سرد و خالی از محبت است

2ـ اگر خواب ببینید سنگ مرمری را صیقل می دهید ، علامت آن است كه ارث كلانی به شما خواهد رسید .

3ـ دیدن سنگ مرمر شكسته در خواب ، علامت آن است كه در اثر امتناع و نپذیرفتن اصول اجتماعی از چشم نزدیكان خواهید افتاد .سواركار اسب

1ـ دیدن سواركار حرفه ای در خواب ، علامت آن است كه از دریافت هدیه ای غیرمنتظره قدردانی خواهید كرد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با سواركار حرفه ای معاشرت می كند ، علامت آن است كه با فردی از طبقة دیگر اجتماع ازدواج خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببینید سواركاری از روی اسب می افتد ، علامت آن است كه بیگانگان از شما درخواست كمك می كنند .سوپ

1ـ دیدن سوپ در خواب ، نشانة آسایش و شنیدن خبرهای خوش است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند سوپ درست می كند ، نشانة آن است كه در خانة خود ناچار نمی شود كار كند . زیرا با مردی ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

3ـ خوردن سوپ كه از شیر شیرین درست شده است ، نشانة آن است كه از روی بداقبالی مشاجراتی روی می دهد ، اما دعوا و فریادها با آشتی خاتمه می یابد .سوختن با آب جوش

اگر خواب ببینید آب جوش جایی از بدنتان را سوزانده است ، نشانة آن است كه حوادث نامساعد ، آرزوهای دلپذیر شما را از میان خواهد برد .سوزن

1ـ اگر خواب ببینید برای دوختن لباسی از سوزن استفاده می كنید ، نشانة آن است كه به علت عدم همكاری دیگران با شما رنج خواهید برد .

2ـ نخ كردن سوزن در خواب ، علامت آن است كه گرفتاری دیگران ، بیش از گرفتاری خانوادگی شما را به خود مشغول خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببینید به دنبال سوزن می گردید ، علامت آن است كه به نگرانیهای بی پایه و بی اساس دچار خواهید شد .

4ـ پیدا كردن سوزن در خواب ، علامت یافتن دوستانی باوفا است .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام دوختن لباس سوزن می شكند ، نشانة آن است كه به تنهایی و فقر محكوم خواهید شد .سوسك

اگر خواب ببینید سوسكی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد كه مدت كوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسك را بكشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .سوسیس

1ـ اگر خواب ببینید سوسیس سرخ می كنید ، نشانة آن است كه مسئولیتهای مختلفی را خواهید پذیرفت ، و در به ثمر رساندن همة آنها توفیق خواهید یافت .

2ـ خوردن سوسیس در خواب ، نشانة آن است كه خانه ای محقرانه ولی دلپذیر خواهید داشت .سوگند یاد كردن

1ـ اگر خواب ببینید برای كسی سوگند یاد می كنید ، علامت آن است كه به وفاداری نامزد خود تردید پیدا خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید در برابر اعضای خانوادة خود سوگند یاد می كنید ، نشانة آن است كه به زودی در اثر ناسازگاری شما با دیگر افراد خانواده اختلاف و جر و بحث در محیط بوجود می آید .سوهان

دیدن سوهان در خواب ، نشانة انجام كاری است كه در پایان شما را پریشان و ناراضی خواهد كرد .سه قلو

1ـ دیدن بچه های سه قلو در خواب ، علامت آن است كه در كارهایی پیروز می شوید كه هراس شكست خوردن در آنها وجود دارد .

2ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش نوزادان سه قلو به دنیا آورده است ، علامت آن است كه كاری كه مدتهای مدید برای اتمامش می كوشید با موفقیت به پایان خواهد رسید .

3ـ شنیدن گریه نوزادان سه قلو به هنگام تولد در خواب ، علامت آن است كه كارهای شتابزده با موفقیتی دلپذیر خاتمه خواهد یافت .

4ـ اگر دختری خواب ببیند سه قلو به دنیا آورده است ، علامت آن است كه در امور عاشقانه شكست می خورد ، اما در كسب ثروت موفقیت به دست می آورد .سیاره

دیدن سیاره ای در خواب ، نشانة رفتن به سفری خسته كننده و پذیرفتن وظیفه ای سنگین است .سیاه سرفه

1ـ اگر خواب ببینید فرزندتان مبتلا به سیاه سرفه گشته است ، علامت ابتلاء بیماری خفیف است . این خواب نشانة تفاهم و هماهنگی میان اعضای خانواده نیز هست .سیب

1ـ دیدن سیب قرمز به درختان سبز ، نشانة آن است كه برای بینندة خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد .

2ـ اگر خواب ببینید سیب كال یا كرم زده می خورید ، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت . اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می زنید ، دلالت بر آن دارد كه به اهدافی كه داشتید ، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید .

3ـ اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است ، مانند هشداری است كه بیش از اندازه بلند پروازی می كنید .

4ـ اگر خواب ببینید سیبها بر زمین افتاده اند ، نشانة آن است كه دوستان با چرب زبانی شما را فریب می دهند

5ـ اگر در خواب سیب كرم خورده ببینید ، نشانة آن است كه كوشش ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید .سیب زمینی

1ـ دیدن سیب زمینی در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایعی مطلوب است .

2ـ اگر خواب ببینید سیب زمینی را چال می كنید ، نشانة آن است كه زندگیتان با توفیق همراه خواهد بود .

3ـ خوردن سیب زمینی در خواب ، علامت بهره مند شدن از منفعتی بزرگ است .

4ـ پختن سیب زمینی در خواب ، نشانة انجام كاری موافق طبع است .

5ـ كاشتن سیب زمینی در خواب ، نشانة برآورده شدن خواسته ها و آرزوهاست .

6ـ دیدن سیب زمینی گندیده در خواب ، نشانة داشتن آینده ای تاریك و كسب لذتهای ناپایدار است .سیر

1ـ اگر در خواب از زمینی كه در آن سیر كاشته اید عبور كنید ، نشانة آن است كه از فقر و تنگدستی به سمت ثروتمند شدن حركت خواهید كرد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه با در نظر گرفتن اعتبار و شغل خواستگار خود ازدواج خواهد كرد .

2ـ خوردن سیر در خواب ، نشانة آن است كه با نگاهی به زندگی آرزوهای بیهوده را از خود دور می كنید .سیرابی

1ـ دیدن سیرابی در خواب ، علامت آن است كه به بیماری شدید مبتلا خواهید شد .

2ـ خوردن سیرابی در خواب ، علامت آن است كه واقعه ای باعث نومیدی شما خواهد شد .سیل

1ـ اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است ، نشانة آن است كه بیمار خواهید شد و در حرفة خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می گردد و شما را اندوهگین می سازد .

2ـ دیدن سیل در خواب ، نشانة آن است كه به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می شود .سیم

دیدن سیم در خواب ، نشانة قبول كردن كاری پرمخاطره است كه اگر به اتمام برسد ، برای شما ثروت و افتخار به ارمغان می آورد .سینه ریز

1ـ اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانة ان است كه همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت .

2ـ گم كردن سینه ریز در خواب ، علامت آن است كه به زودی دست سنگین ماتم را بر شانة خود احساس خواهید كرد .سینی

1ـ دیدن سینی در خواب ، علامت آن است كه به شكلی احمقانه ثروت شما بر باد خواهد رفت . حوادثی تلخ شما را غافلگیر خواهد كرد .