تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ز ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ز ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


ز

زائر ، زاغ ، زالو ، زانو ، زایمان ، زباله ، زبان ، زخم ، زردآلو ، زعفران ، زغال ، زگیل ، زمستان ، زمین ، زمین لرزه ، زن ، زنبق ، زنبور ، زنجیر ، زندان ، زندانبان ، زنده به گور ، زنگ ، زود و خورد ، زیبا ، زیتون ، زیرزمین ، زیور آلات


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ز

زائر ، زاغ ، زالو ، زانو ، زایمان ، زباله ، زبان ، زخم ، زردآلو ، زعفران ، زغال ، زگیل ، زمستان ، زمین ، زمین لرزه ، زن ، زنبق ، زنبور ، زنجیر ، زندان ، زندانبان ، زنده به گور ، زنگ ، زود و خورد ، زیبا ، زیتون ، زیرزمین ، زیور آلات
زائر

1ـ دیدن جمع زیارت كنندگان در خواب ، نشانة آن است كه به سفری طولانی خواهید رفت .

2ـ اگر خواب ببینید خود زائر هسنید و مشغول زیارت ، نشانة آن است كه با همنشینان ناسازگار كشمكش ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند زائری به او نزدیك می شود ، علامت آن است كه با حمایت تمام به دام فریب می افتد . اما اگر در خواب مرد زائر او را ترك كند ، نشانة آن است كه ضعف روحی خود را از بین می برد و استقلال ویژه ای در زندگی به دست می آورد .زاغ

دیدن زاغ در خواب ، علامت آن است كه دچار اختلاف و جروبحث خواهید شد .زالو

1ـ دیدن زالو در خواب ، علامت آن است كه دشمنان منافع شما را تصاحب می كنند .

2ـ اگر خواب ببینید برای درمان بر تنتان زالو می اندازید ، علامت آن است كه یكی از اعضای خانوادة شما دچار بیماری دردناكی خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید بر تن دیگران زالو می اندازید ، علامت آن است كه دوستان برایتان دردسری فراهم خواهند ساخت .

4ـ اگر خواب ببینید زالو شما را گاز می گیرد ، نشانة آن است كه در مكانهای غیرمنتظره خطری تهدیدتان می كند . به این خطا توجه كافی داشته باشید!

5ـ دیدن چند زالو در خواب ، علامت شادمانی و موفقیت در زندگی است . و همچنین رفتن به سفرهایی لذتبخش .زانو

1ـ اگر خواب ببینید زانوهایتان بیش از حد معمول بزرگ شده است ، علامت آن است كه بدبختی ناگهان شما را در بر خواهد گرفت . اگر در خواب احساس كنید زانوی شما سخت و دردناك است ، نشانة آن است كه به زودی واقعه ای دهشتناك برایتان روی خواهد داد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند زانوی صاف و خوش فرمی دارد ، نشانة آن است كه افرادی او را ستایش خواهند كرد بی آنكه به خواستگاریش بیایند .

3ـ اگر خواب ببینید زانوهایتان كثیف است ، علامت آن است كه در اثر عیاشی به بیماری دچار خواهید شد .

4ـ دیدن زانوهای بد شكل در خواب ، علامت آن است كه وقایع تلخ و ناراحت كننده جای امید و اشتیاق را خواهد گرفت .زایمان

1ـ خواب زایمان در خواب ، نشانة بدنیا آوردن كودكی سلامت است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می كند ، نشانة آن است كه از درستكاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .

3ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند كودكی به دنیا می آورد ، نشانة آن است كه ارثی كلان به او خواهد رسید .زباله

دیدن توده ای زباله در خواب ، نشانة آن است كه حرفه ای پست و رسوایی آور در اجتماع خواهید داشت . اگر دختری این خواب را ببیند ، نشانة آن است كه از خواستگار خود بی وفایی و بی حرمتی خواهد دید .زبان

1ـ اگر زبان خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است كه آشنایان رفتاری نامهربانانه با شما خواهند داشت .

2ـ اگر زبان كسی را در خواب ببینید ، نشانة آن است كه به شما تهمت خواهند زد و بدنامتان خواهند ساخت .

3ـ اگر خواب ببینید زبانتان بزرگتر كوچكتر از حد معمول است ، نشانة آن است كه در اثر بی دقتی ، حرفهایی خواهید زد كه همان حرفها شما را به دردسر خواهد انداخت .زخم

1ـ دیدن زخم در خواب ، نشانة دور ماندن از افراد مورد علاقه است .

2ـ اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است ، نشانة آن است كه در اثر تسلیم شدن به لذتهای احمقانه ، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می دهید .زردآلو

1ـ اگر خواب زردآلوی رسیده را ببینید ، نشانة آن است كه آینده ، تلخ بر چهرة شما خواهد زد .

2ـ اگر خواب ببینید در حال خوردن زردآلو هستید ، علامت آن است كه حوادثی تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد. اما اگر خواب ببینید دیگران مشغول خوردن زردآلو هستند ، تعبیری چنین دارد كه محیطی كه شما را در بر گرفته است بر خلاف آرزوی شماست .زعفران

1ـ دیدن زعفران در خواب ، نشانة آن است كه به امیدهایی واهی دل خواهید بست ، زیرا تمام امیدهای شما را پنهانی نقش بر آب خواهند ساخت .

2ـ نوشیدن چایی كه با زعفران دم شده است ، علامت آن است كه مشاجرات و اختلافات بین اعضای خانوادة شما ادامه خواهد داشت .زغال

دیدن زغال افروخته در خواب ، نشانة موقعیتهای فلاكت بار و دلتنگی است . اگر زغال به شدت در حال سوختن باشد ، دلالت بر آن دارد كه امید زیادی به افزوده شدن ثروت شماست . و علامت شادمانی و زندگی پاك و بی شائبه است .زگیل

1ـ اگر خواب ببینید روی بدنتان زگیل زده است ، علامت آن است كه به راحتی نمی توانید فشارهایی كه محیط بر شما وارد می آورد ، دفع كنید .

2ـ اگر خواب ببینید زگیل از روی دست شما ناگاه محو می گردد ، علامت آن است كه برای كسب ثروت موانع را از جلوی خود كنار خواهید زد .

3ـ اگر در خواب روی بدن دیگران زگیل مشاهده كنید ، علامت آن است كه دشمنان سرسختی در نزدیكی شما كمین كرده اند .زمستان

دیدن فصل زمستان در خواب ، علامت آن است كه در آینده ای دور به ثروتی دست خواهید یافت .زمین

1ـ دیدن زمین حاصلخیز در خواب ، نشانة سعادت و موفقیت است .

2ـ دیدن زمین سنگلاخ و غیرقابل كشت در خواب ، علامت نومیدی و تلخكامی است .

3ـ دیدن زمینی كه در اثر خشك شدنِ دریا حاصل شده است ، نشانة آن است كه راههایی برای رسیدن به كامیابی و شادمانی جلوی پای شما نمایان خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید مالك زمینی پهناور هستید ، نشانة آن است كه روزی ثروتمند خواهید شد .

5ـ اگر دختری خواب ببیند مالك زمینی پهناور شده است ، نشانة آن است كه میراثی به او ارث خواهد رسید ، وی ناچار می شود با صرفه جویی زندگی كند . زیرا میراث او مردی فقیر و خانه ای پر از فرزند است .زمین لرزه

1ـ احساس زمین لرزه در خواب ، نشانة آن است كه میان ملتها جنگ درخواهد گرفت و نشانة پریشانی و شكست در حرفه است .زن

1ـ دیدن زنان در خواب ، نشانة روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است .

2ـ اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می كنید ، علامت آن است كه در زندگی مغلوب و ناكام باقی خواهید ماند .

3ـ دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره كه بینی باریك و سربالا دارد ، علامت آن است كه مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می دهید .

4ـ دیدن زنی كه چشمهای قهوه ای دارد ، علامت آن است كه خود را گرفتار معامله ای خطرناك خواهید ساخت

5ـ دیدن زنی موخرمایی در خواب ، نشانة آن است كه در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد .

6ـ دیدن زنی با موهای بلوند در خواب ، نشانة آن است كه تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد .زنبق

1ـ دیدن زنبق در خواب ، علامت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد . شاید هم به مجازات شدیدی محكوم شوید .

2ـ اگر زنبقی را از میان شاخ و برگ درختان ببینید ، نشانة آن است كه پس از ازدواج به زودی همسر خود را از دست خواهید داد .

3ـ اگر از لابلای گلهای زنبق كودكان خردسال را به خواب ببینید ، علامت آن است كه كودكان خردسال شما به علت ضعف قوای جسمانی به بیماری مبتلا خواهند گشت .

4ـ اگر دختری خواب ببیند گلهای زنبق می چیند ، نشانة آن است كه نامزد او به بیماری شدید مبتلا خواهد شد و شادمانی به اندوه مبدل خواهد گشت .

5ـ اگر دختری گلهای پژمرده زنبق به خواب ببیند ، نشانة آن است كه غم و اندوه به زودی گریبان او را خواهد گرفت .

6ـ اگر در خواب احساس كنید عطر زنبق با مشامتان می خورد ، نشانة آن است كه اندوه شما در زندگی دو چندان خواهد شد .زنبور

1ـ دیدن زنبور در خواب ، نشانة آن است كه با كینة تمام دربارة شما بدگویی خواهند كرد .

2ـ اگر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند ، نشانة آن است كه طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید .

3ـ اگر خواب ببینید زنبوری را می كشید ، نشانة آن است كه دشمنان خود را سركوب خواهد كرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .زنجیر

1ـ اگر خواب ببینید زنجیر بر دست و پای شماست ، علامت آن است كه زحمت كارهای دیگران به دوش شما می افتد . اما اگر در خواب بتوانید زنجیرها را از دست و پای خود پاره كنید ، علامت آن است كه خود را از بند تعهدی خطا رها خواهید ساخت .

2ـ دیدن زنجیر در خواب ، نشانة نقشه های خیانت آمیز و بدنام كنندة افراد حسود است .

3ـ اگر افرادی آشنا را در بند زنجیر ببینید ، نشانة آن است كه برای آشنایان بدبختی در راه است .زندان

1ـ دیدن زندان در خواب ، نشانة آن است كه كارهایی انجام می دهید كه متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید زندانی شده اید ، نشانةآن است كه از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خود را از دست خواهید داد .

3ـ فرار از زندان در خواب ، نشانة غلبه یافتن بر موانع سخت است .زندانبان

1ـ دیدن زندانبان در خواب ، نشانة آن است كه زنان شریر شما را شیفته می كنند و در اثر این شیفتگی به كار و زندگی شما زیان خواهد رسید .

2ـ اگر خواب ببینید جمعیتی زندانی سعی می كنند از دست زندانبان فرار كنند ، نشانة آن است كه برای اخاذی از شما ، روشهایی نادرست به كار گرفته می شود .زنده به گور

1ـ اگر خواب ببینید زنده به گورتان می كنند ، نشانة آن است كه مخالفین و دشمنان از اشتباه شما برای آزار رساندن و صدمه زدن به زندگی شما ، بهره برداری می كنند .

2ـ اگر خواب ببینید از گوری بیرون می آیید ، نشانة آن است كه اشتباهی كه مرتكب شده اید جبران خواهید كرد .زنگ

شنیدن صدای زنگ در خواب ، علامت نمودار شدن نشانه های بیماری است و زیانی بیش از اندازه شما را نگران خواهد ساخت .زد و خورد

1ـ اگر خواب ببینید با كسی زدو خورد می كنید ، نشانة آن است كه با دوستان گرفتار مشكلی اجتماعی خواهید شد . كه یا ناچار از آنها عذرخواهی خواهید كرد یا روابط خود را با دوستان قطع می كنید .

2ـ دیدن هر گونه مبارزه در خواب ، نشانة آناست كه تلاش می كنید دیگران را از گمراهی و پستی نجات دهید .زیبا

1ـ اگر در خواب چهرة خود را زیبا ببینید ، علامت آن است كه دور شما را افرادی چاپلوس و زیرك فرا می گیرند .

2ـ اگر در خواب چهرة دیگران را زیبا ببینید ، علامت آن است كه از اعتمادی كه مردم خوشگذران به شما دارند ، لذت می برید .زیتون

1ـ اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می كنید ، علامت آن است كه كارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید ، دلالت بر آن دارد كه اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند .

3ـ شكستن ظرف زیتون در خواب ، علامت آن است كه پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد .

4ـ خوردن زیتون در خواب ، علامت یافتن دوستان وفادار است .زیرزمین

1ـ اگر خواب ببینید در زیرزمینی زندگی می كنید ، علامت آن است كه احتمال دارد شهرت و ثروت خود را از دست بدهید .

2ـ اگر خواب ببینید با متروی زیرزمینی به جایی می روید ، علامت آن است كه وارد معامله ای می شوید كه باعث ناراحتی و اندوهگین شدن شما خواهد گشت .

3ـ اگر خواب ببینید در زیرزمینی سرد و مرطوب هستید ، نشانة آن است كه تحت فشار تردید و دودلی قرار می گیرید و اعتماد خود را نسبت به همه چیز از دست می دهید . و احساس می كنید كه در آینده وقایع بدی اتفاق می افتد و به خاطر داشتن این افكار ، همواره مضطرب و پریشان خواهید بود .

4ـ دیدن زیرزمینی كه در آن مواد غذایی و نوشیدنیهای مختلف انبار شده است . علامت آن است كه پیشنهادی به شما خواهد شد تا در سود حاصل از كاری نامعلوم سهیم شوید .

5ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه از سوی فردی قمار باز محتكر به او پیشنهاد ازدواج خواهدشد .

زیورآلات

1ـ اگر در خواب زیورآلات به خود بیاموزید ، نشانة آن است كه به مقامی فراتر از شایستگی خود دست می یابید

2ـ اگر در خواب از كسی زیورآلات دریافت كنید ، علامت آن است كه به تعهدات خود پایبند خواهید بود و همة آنها را به درستی پیش خواهید برد .

3ـ اگر خواب ببینید زیورآلات خود را به كسی می بخشید ، نشانة آن است كه بیش از اندازه ولخرجی می كنید .

4ـ گم كردن زیورآلات خود در خواب ، علامت به دست آوردن موقعیتی خوب در زندگی است .