تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف ر ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف ر ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    

ر


رئیس ، راکت ، ران ، رانندگی ، راه ، راه آهن ، راه رفتن در خواب ، رای دادن ، ربا خوار ، رتیل ، رژ گونه ، رعد و برق ، رفیق ، رقابت ، رقص ، رقص آرام ، رقص گروهی ، رماتیسم ، رنگین کمان ، روباه ، روتختی ، روح ، رود ، روده ، روز ، روز تعطیل ، روز رستاخیز ، روز قیامت ، روزنامه ، روستا ، روسری ، روغن ، ریش ، ریل راه آهن

برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


ر

رئیس ، راکت ، ران ، رانندگی ، راه ، راه آهن ، راه رفتن در خواب ، رای دادن ، ربا خوار ، رتیل ، رژ گونه ، رعد و برق ، رفیق ، رقابت ، رقص ، رقص آرام ، رقص گروهی ، رماتیسم ، رنگین کمان ، روباه ، روتختی ، روح ، رود ، روده ، روز ، روز تعطیل ، روز رستاخیز ، روز قیامت ، روزنامه ، روستا ، روسری ، روغن ، ریش ، ریل راه آهن

رئیس

1ـ اگر رئیس خود را در خواب ببینید ، حاكی از آن است كه به دنبال مقامی بالاتر هستید ، و مسئولیت بزرگتری به شما ارجاع می شود .

2ـ اگر خواب ببینید خودتان رئیس اداره ای هستید ، نشانة آن است كه بخاطر خوش انصافی و مهربانی از دیگران متمایز می شوید .راكت

دیدن راكت در خواب ، نشانة باز ماندن از تفریح دلخواه است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة‌ آن است كه در تفریح مورد علاقة خود نمی تواند شركت كند .ران

1ـ اگر خواب ببینید ران پای شما نرم و سفید است ، نشانة آن است كه سعادت و خوشبختی در انتظار شماست .

2ـ دیدن ران پایی زخمی و خون آلود در خواب ، نشانة آن است كه كسی به شما خیانت خواهد كرد .رانندگی

1ـ اگر خواب ببینید برای انحام كار یا تفریح ماشین می رانید ، علامت آن است كه به بیماری مبتلا خواهید شد.

2ـ اگر خواب ببینید به آهستگی ماشین می رانید ، نشانة آن است كه از انجام وظایف خود نتایج مساعدی به دست می آورید .

3ـ اگر خواب ببینید با سرعت ماشین می رانید ، نشانة آن است كه با گذشتن از مراحلی خطرناك به كامیابی دست خواهید یافت .راه

1ـ اگر خواب ببینید از راهی باریك می گذرید و از روی صخره ها و زمین ناهموار عبور می كنید ، نشانة آن است كه هیجان تب آلودی بر شما چیره خواهد شد و با بدبختی بزرگی مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید می كوشید راهی كه از آن باید بگذرید ، پیدا كنید ، علامت آن است كه كاری كه می خواستید به نحو مطلوبی به پایان برسانید با شكست روبرو خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید از راهی عبور می كنید كه اطرافش پوشیده از گل و گیاه و چمنزارهای سرسبز است ، نشانة آن است كه از عشق های تحمیلی نجات خواهید یافت .

4ـ اگر خواب ببینید راه خود را گم كرده اید ، علامت آن است كه اگر به اقداماتی كه انجام می دهید با دقت بیشتری تأمل نكنید ، شكست خواهید خورد .راه آهن

1ـ دیدن راه آهن در خواب ، نشانة آن است كه كسی می كوشد مانع پیشرفت شما در زندگی بشود .راه رفتن در خواب

اگر خواب ببینید از كسانی هستید كه در خواب راه می روید ، نشانة آن است كه نادانسته با نقشه هایی موافقت می كنید ، كه از اضطراب و بدبختی چیزی برایتان به ارمغان نمی آورد .رأی دادن

1ـ اگر خواب ببینید برای انتخاب كسی رأی می دهید ، نشانة آن است كه به زودی غرق در اضطراب و پریشانی خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در انتخاباتی شركت كرده اید و با بی میلی رأی می دهید ، نشانة آن است كه احساسات منفی شما بر احساسات مثبت شما غالب می شود .ربا خوار

1ـ اگر خواب ببینید با ربا خواری همنشین شده اید ، نشانة آن است كه اطرافیان به سردی با شما رفتار خواهند كرد .

2ـ اگر در خواب دیگران را ببینید كه رباخواری می كنند ، نشانة آن است كه یكی از دوستان قدیمی به شما خیانت می كند و ناچار شما او را ترك می گویید .رتیل

1ـ دیدن رتیل در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان می كوشند شما را ور شكست كنند و از پا در بیاورند .

2ـ كشتن رتیل در خواب ، نشانة آن است كه بعد از بد شانسی فراوان ، اقبال با شما همراه خواهد شد .رژ گونه

1ـ اگر زنی خواب ببیند از رژ گونه استفاده می كند . نشانة آن است كه برای رسیدن به خواسته های خود دیگران را فریب می دهد .

2ـ اگر خواب ببینید زنی از رژ گونه استفاده می كند ، علامت آن است كه برای پیش بردن نقشه های مكارانه از شما سوء استفاده خواهد شد .

3ـ اگر رژ گونه را در خواب بر دست یا لباس خود ببینید ، علامت آن است كه در هنگام طراحی نقشه ای غافلگیر می شوید .

4ـ اگر خواب ببینید اثر رژ گونه از صورتتان محو می گردد ، علامت آن است كه در مقابل رقیب خود تحقیر خواهید شد .رعد و برق

1ـ دیدن رعد وبرق در خواب ، علامت دوره ای كوتاه از زندگی است كه با شادی و خوشبختی توأم است .

2ـ اگر خواب ببینید رعد و برق بر شیئی در نزدیكی شما فرود می آید ، علامت آن است كه رفاه زندگی یكی از دوستان شما را ناراحت خواهد ساخت . دیگران پشت سر شما شایعاتی می پراكنند .

3ـ اگر خواب ببینید آذرخش ابرهای سیاه را از هم جدا می كند ، علامت آن است كه بعد از تأسف و رهایی از درد سر بخت و اقبال به سراغ شما خواهد آمد .

4ـ اگر خواب ببینید رعد و برق بر شما فرود می آید ، علامت آن است كه اندوه بر شما چیره خواهد شد .

5ـ دیدن آذرخش بالای سر خود ، نشانة خوشبختی و كسب منفعت است .

6ـ دیدن آذرخش در قسمت جنوب آسمان ، علامت آن است كه بخت و اقبال مدتی از شما دور می شود .

7- دیدن آذرخش در قسمت جنوب غربی آسمان ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما رو می كند و زندگی شما بهتر از گذشته خواهد شد .

8ـ دیدن آذرخش در قسمت شمال آسمان ، علامت آن است كه باید موانع را از جلوی راه خود بردارید .

9ـ دیدن آذرخش در قسمت شرقی آسمان ، علامت آن است كه به راحتی صاحب احترام و ثروت خواهید شد .

10ـ دیدن آذرخش از میان ابرهای بد شكل ، علامت آن است كه زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت .رفیق

1ـ اگر خواب ببینید رفیق خود را دوست ندارید ، نشانة آن است كه همان فردی كه ادعای دوستی با شما را دارد با انتقادهای خود محیط زندگی را تلخ می سازد .

2ـ اگر خواب ببینید دوست ناموفقی دارید ، دلالت بر آن دارد كه هر كس با شما دمساز شود بعد از مدتی از شما رو خواهد گرداند .رقابت

1ـ اگر خواب ببینید در رقابتی شكست خورده اید ، نشانة آن است كه نامزد شما را رقیبی دیگر به طرف خود خواهد كشید . اما اگر خواب ببینید در رقابت برنده شده اید ، علامت آن است كه نزد دیگران شأن و مقامی می یابید و امور زندگی به دلخواه شما پیش خواهد رفت .رقص

1ـ اگر فردی متأهل خواب ببیند كودكان در حال رقص و پایكوبی اند ، علامت آن است كه صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می شوید . اگر جوانترها چنین خوابی ببیند ، علامت وظایفی اندك و لذت بسیار است .

2ـ اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص اند ، نشانة چشم اندازی بهتر در آینده است .

3ـ اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایكوبی هستید ، علامت خوشبختی غیره منتظره است .رقص آرام

1ـ اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید ، نشانة آن است كه به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند ، نشانة آن است كه سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست .رقص گروهی

اگر خواب ببینید به همراه گروهی می رقصید ، علامت آن است كه سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد .رماتیسم

1ـ اگر در خواب از بیماری رماتیسم درد بكشید ، علامت آن است كه برای عملی كردن نقشه های خود با تأخیری ناگهانی روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران بیماری رماتیسم دارند ، علامت آن است كه به یأس و نومیدی دچار خواهید شد .رنگین كمان

1ـ دیدن رنگین كمان در خواب ، نشانة روبرو شدن با اتفاقات غیر عادی است . امور زندگی ظاهری امیدوار كننده به خود خواهند گرفت .

2ـ اگر فردی عاشق رنگین كمان به خواب ببیند ، نشانة آن است كه پیمان ازدواج او با شادمانی بسیاری همراه خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببینید رنگین كمان پلی بر درختان سر سبز زده است ، نشانة آن است كه در امور زندگی به توفیقی بی حد و مرز دست خواهید یافت .روباه

1ـ اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می دوید ، علامت آن است كه درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت .

2ـ اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانة شما می شود ، نشانة آن است كه نسبت به روابط دوستانة شما حسادت می ورزند . مراقب باشید ، با زیركی می خواهند به شهرت شما آسیب وارد كنند .

3ـ كشتن روباه در خواب ، علامت آن است كه در هر كاری موفق می شوید .رو تختی

دیدن رو تختی سفید و پاكیزه در خواب ، برای زنان نشانة یافتن شغلی دلخواه است . اما اگر رو تختی كثیف باشد ، نشانة وقوع حوادث اضطراب آفرین است .روح

1ـ اگر خواب ببینید روح از جسم شما می شود ، علامت آن است كه برای افكاری بیهوده ، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید .

2ـ اگر هنرپیشه ای خواب ببیند روح او در تن دیگری حلول كرده است ، نشانة آن است كه با تمام وجود حرفة خود را عزیز بدارد و نقشهای احساساتی را رها كند . به امتیاز و شهرتی دست خواهد یافت .

3ـ اگر در خواب احساس كنید روح دیگری در تن شما حلول كرده است ، علامت آن است كه وجود بیگانه ای كه وارد زندگی شما خواهد شد ، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد .

4ـ اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است كه با لباس نازك بر صحنة نمایش نقش ایفا می كند ، نشانة آن است كه در كار بزرگی از رقیب خود پیشی خواهد گرفت .

5ـ اگر خواب ببینید دربارة فناناپذیری روح خود با دیگران گفتگو می كنید ، نشانة آن است كه از هر فرصتی برای كسب دانش مورد نظر خود بهره می گیرید . و از مصاحبت افراد روشنفكر لذت می برید .

6ـ اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید ، نشانة آن است كه در معرض خطر قرار گرفته اید . باید به هنگام شراكت با افراد بیگانه دقت كنید .

7ـ اگر در خواب روح خود را ببینید ، نشانة آن است كه با كسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی می روید و در طول همة راه از نومیدی رنج می كشید .

8ـ اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می كند ، علامت آن است كه به دست دشمنان می افتید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه در اثر فریب بیوه خواهد شد .

9ـ اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید ، نشانة آن است كه در اثر از دست دادن یكی از نزدیكان احساس بدبختی خواهید كرد .

10ـ اگر خواب ببینید روح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شما ، با چهرهایی شاد ایستاده اند ، دلالت بر آن دارد كه شما به سرعت از گمنامی به شهرت می رسید ، اما این مقام دیری نمی پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد .

11ـ اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تكان می خورد ، علامت آن است كه در مطالعة آثار علمی پیشرفت می كنید و به شكل سحرآمیزی ثروتمند می شوید . اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود .

12ـ اگر در خواب روح دوست یا نزدیكانی كه هنوز در قید حیاتند مشاهده كنید ، نشانة آن است كه از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است . باید در انجام كارهای خود بیشتر دقت كنید . اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود ، علامت آن است كه دوست شما به زودی خواهد مرد .رود

1ـ دیدن آب گِل آلود رود در خواب نشانة آن است كه به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرحهای پنهانی دشمنان .

2ـ اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است ، نشانة آن است كه زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست .

3ـ اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می كند ، نشانة آن است كه همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود .

4ـ اگر دختری خواب ببیند با قایقی از كنار رود می گذرد و مشغول جمع آوری سرخس ها و سبزه های كنارة رود است ، دلالت بر آن دارد كه زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت . اما اگر ببیند كه با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می گذرد ، نشانة آن است كه از مشكلات بسیار حیرت خواهد كرد و سختی خواهد كشید .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می كنید ، نشانة آن است كه در پی سعادت و لذت بردن از زندگی ، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت .

6ـ دیدن رودخانه ای خشك در خواب ، نشانة بداقبالی و بیمار شدن است .روده

1ـ دیدن روده در خواب ، علامت آن است كه در اثر اتفاقی دوست خود را از دست می دهید .

2ـ دیدن روده خود در خواب ، علامت آن است كه موقعیتی تأسف انگیز به زندگی شما راه می یابد .

3ـ اگر خواب ببینید روده ای را خاك می كنید ، علامت آن است كه مصیبتی غیره منتظره گریبان شما را خواهد گرفت و بخاطر اشتباهی كه مرتكب می شوید ، از طرف دوستان مورد سرزنش قرار می گیرید .روز

1ـ اگر خواب ببینید در ساعات روز به سر می برید ، نشانة اوضاع و احوال مطبوع و معاشرتهای لذتبخش است .

2ـ اگر خواب ببینید در روزی ابری و تیره به سر می برید ، نشانة شكست و ناكامی در پیمانهای جدید است .روزتعطیل

دیدن یك روز تعطیل در خواب ، نشانة آن است كه ناآشنایان دلپذیری به جمع دوستان و مهمانان شما خواهند پیوست .روز رستاخیز

1ـ اگر خواب ببینید در انتظار روز رستاخیز هستید ، علامت آن است كه دوستان با فریب و نیرنگ از عواطف و احساسات شما برای غارت ثروتی كه در دست دارید ، سوء استفاده می كنند .

2ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه باید نسبت به توجه مردان ثروتمند و صاحب مقام بی اعتنا باشد و عشق مرد صادق و درستكاری كه در نزدیكی اوست بپذیرد .روزقیامت

1ـ دیدن روز قیامت در خواب ، نشانة آن است كه شما كار نیمه تمامی كه طرح ریزی آن شده با موفقیت تكمیل می كنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند روز قیامت جزء گناهكاران محسوب می شود ، نشانة آن است كه با رفتار ناشایست دوستان خود را ناراحت می كند . اما اگر در خواب ببیند زمان مرگ فرا رسیده و تمامی مردم از ترس انباشته شده اند و همه در انتظار پایان سرنوشت خود هستند ، نشانة آن است كه در فراز و نشیب های زندگی دوستان به او كمكی نخواهند كرد .روزنامه

1ـ دیدن روزنامه در خواب ، علامت آن است كه در معاملات نیرنگهایی آشكار صورت می گیرد كه بر شهرت شما تأثیر منفی می گذارد .

2ـ اگر خواب ببینید مشغول انتشار روزنامه ای هستید ، نشانة آن است كه موقعیتهایی جدید در زندگی به دست می آورید و در سایه این مو قعیتی موفق می شوید به كشورهای خارج مسافرت كنید و در آنجا دوستانی جدید بیابید .

3ـ اگر خواب ببینید می كوشید روزنامه ای مطالعه كنید اما موفق به این كار نمی شوید ، نشانة آن است كه در كاری شكست می خورید .روستا

1ـ اگر خواب ببینید در روستایی زندگی می كنید ، علامت آن است كه همواره از سلامتی كامل بهره مند خواهید بود .

2ـ اگر كسی خواب ببیند از خانة روستایی كه زمان جوانی در آن می زیسته است دیدار می كند ، علامت آن است كه خبرهایی دلپذیر از طرف دوستانی كه دور از او زندگی می كنند به دستش خواهد رسید .

3ـ دیدن روستایی ویران شده در خواب ، علامت آن است كه دردسر یا اندوهی به زودی گریبانتان را خواهد گرفت .روسری

1ـ دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانة آن است كه در آینده مشهور و موفق می شوید .

2ـ دیدن روسری كهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است كه ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید .روغن

1ـ اگر خواب ببینیدبه چیزی روغن می مالید ، علامت آن است كه برای روبرو شدن با برخی از حوادث نیرویی زیاد صرف خواهید كرد .

2ـ دیدن مقدار زیادی روغن در خواب ، علامت دست زدن به اقدامات لذتبخش فراوان است .

3ـ اگر كسی خواب ببیند روغن خرید و فروش می كند ، علامت آن است كه روابط عاشقانه ای ناموفق را تجربه خواهد نمود زیرا توقع او بیش از حد معمول است .

4ـ اگر زنی خواب ببیند به روغن آغشته است ، نشانة آن است كه به پیشرفتهای غیرقابل باور دست خواهد یافت .ریش

1ـ اگر در خواب ریش ببینید ، نشانة آن است كه با فردی به بحث و مخالفت خواهید پرداخت ، و برای پیشی گرفتن از او تلاش فراوانی خواهید و در این مقداری پول از دست خواهید داد .

2ـ اگر در خواب زنی را ببینید كه ریش دارد ، نشانة معاشرت بیهوده است و بیماری طولانی .

3ـ اگر خواب ببینید كسی ریش شما را می كشد ، دلالت بر آن دارد كه ثروت خود را از دست می دهید و برای جبران آن به كارهایی پرخطر رو خواهید آورد .

4ـ اگر خواب ببینید ریش خود را شانه می زنید ، دلالت بر آن دارد كه غرور و خود خواهی شما موجب تنفر و خشم دوستان می شود .

5ـ اگر زنی خواب ببیند ریش مردی را تحسین می كند ، دلالت بر آن دارد كه از همسر فعلی خود طلاق خواهد گرفت ، و در ازدواج دوم خود ناموفق خواهد بود .

ریل راه آهن

1ـ دیدن ریلهای راه آهن در خواب ، علامت ان است كه ناگاه در می یابید كه كارتان به مراقبت و توجه بیشتری نیاز دارد ، زیرا دشمنان می كوشند جای شما را اشغال كنند . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه برای دیدار از دوستان به سفر خواهد رفت .

2ـ دیدن مانعی روی ریلهای راه آهن در خواب ، نشانة آن است كه كسی پنهانی به شما خیانت می كند .

3ـ راه رفتن روی ریل راه آهن در خواب ، نشانة روبرو شدن به اوقاتی لبریز از نگرانی و كارهایی دشوار است .

4ـ گذاشتن از روی ریل راه آهن در خواب ، علامت آن است كه از كارهای دستی ای كه با مهارت انجام می دهید شادی بزرگی به دست می آورید .

5ـ اگر خواب ببینید آبی زلال از روی ریل راه آهن عبور می كند ، علامت آن است كه لذتجویی ، زندگی شما را به ویرانه ای مبدل می كند ، اما دیگر بار برای ساختن زندگی خود به پا خواهید خاست .