تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف د ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف د ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    

د

دارایی ، دارو ، داس ، دام ، دامن ، دانشکده ، دانشگاه ، دبیرستان ، دختر ، دخترناتنی ، در ، در آغوش گرفتن ، درخت ، درخت بلوط ، درخت بید ، درخت گردو ، درد ، در زدن ، درشکه ، درمانگاه ، درو ، دره ، دریا ، دریاچه ، دریانورد ، دزد ، دزد دریایی ، دست ، دست پرمو ، دست دادن ، دستکش ، دستمال ، دستمال سفره ، دسته گل ، دشت ، دعا ، دکان ، دکتر ، دکمه ، دکمه سر دست ، دلفین ، دلقک ، دم ، دمپایی ، دندان ، دندانپزشک ، دوچرخه ، دود ، دودکش ، دوده ، دوربین ، دوست ، دوست داشتن ، دوغ ، دوقلو ، دهنه اسب ، دیگ ، دیگ بخار ، دیوار ، دیوانگی


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


د

دارایی ، دارو ، داس ، دام ، دامن ، دانشکده ، دانشگاه ، دبیرستان ، دختر ، دخترناتنی ، در ، در آغوش گرفتن ، درخت ، درخت بلوط ، درخت بید ، درخت گردو ، درد ، در زدن ، درشکه ، درمانگاه ، درو ، دره ، دریا ، دریاچه ، دریانورد ، دزد ، دزد دریایی ، دست ، دست پرمو ، دست دادن ، دستکش ، دستمال ، دستمال سفره ، دسته گل ، دشت ، دعا ، دکان ، دکتر ، دکمه ، دکمه سر دست ، دلفین ، دلقک ، دم ، دمپایی ، دندان ، دندانپزشک ، دوچرخه ، دود ، دودکش ، دوده ، دوربین ، دوست ، دوست داشتن ، دوغ ، دوقلو ، دهنه اسب ، دیگ ، دیگ بخار ، دیوار ، دیوانگی




دارایی

اگر خواب ببینید صاحب ثروتی هنگفت هستید ، نشانة آن است كه در كارها و زندگی موفق خواهید بود و دوستانی صمیمی خواهید یافت .



دارو

1ـ اگر خواب ببینید داروی خوش طعمی می خورید ، علامت آن است كه در مدت كوتاهی مشكل شما حل خواهد شد ، اما اگر خواب ببینید دارویی تلخ می خورید ، نشانة آن است كه زمان درازی بیمار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید به دیگران دارو می دهید ، نشانة آن است كه به كسی زیان خواهید رساند كه به شما اعتماد دارد .



داس

1ـ دیدن داس در خواب ، نشانة آن است كه بیماری مانع رسیدگی به كارها و همچنین رفتن به مسافرت خواهد شد .

2ـ دیدن داس قدیمی و شكسته در خواب ، نشانة جدایی از دوستان و شكست در اقدامات حرفه و كار است .



دام

1ـ اگر خواب ببینید برای شكار حیوانی دام می گسترانید ، علامت آن است كه برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید حیوانی در دام انداخته اید ، علامت آن است كه برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می كنید .

3ـ دیدن دام خالی در خواب ، علامت آن است كه به فقر وتنگدستی مبتلا خواهید شد .

4ـ دیدن دامی پاره در خواب ، علامت آن است كه یكی از اعضای خانوادة شما بیمار خواهد شد .



دامن

1ـ اگر خواب ببینید روی دامن كسی نشسته اید ، نشانة آن است كه در حرفة خود با مشكلی روبرو نخواهید شد. اگر دختری در خواب ببیند فردی روی دامنش نشسته است ، علامت آن است كه مورد سرزنش و انتقادات دیگران قرار خواهد گرفت .

2ـ اگر ماری بر دامن خود ببینید ، علامت آن است كه از طرف دشمنان مورد تحقیر و اهانت قرار می گیرید . اگر گربه ای را بر دامن خود ببنید ، نشانة آن است كه دشمنی شما را فریب خواهد داد .



دانشكده

1ـ دیدن دانشكده در خواب ، علامت آن است كه به مقامی منصوب می شوید كه مدتها در انتظارش بودید .

2ـ اگر خواب ببینید پس از اتمام تحصیلات خود دیگر بار در حال ثبت نام در دانشكده هستید ، نشانة آن است كه در كار پسندیده ای امتیاز به دست می آورید .



دانشگاه

1ـ اگر خواب ببینید از دانشگاهی دیدن می كنید ، دلالت بر آن دارد كه در آینده به خاطر فرصتهایی كه در اثر كاهلی از دست خواهید داد ، متأثر می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید مالك آموزشگاهی هستید و یا در آن زندگی می كنید ، نشانة آن است كه به كسب دانشی خواهید پرداخت كه برایتان ثمری نخواهد داشت و آرزوهایتان بر باد خواهد رفت .

3ـ اگر كسی خواب ببیند بعد از اتمام دورة تحصیلی خود مجدداً به دانشگاه باز می گردد ، نشانة آن است كه خود را در مقابل درخواستهایی كه از او می شود ناتوان خواهد دید .



دبیرستان

1ـ دیدن دبیرستان در خواب ، نشانة رسیدن به مقامات بالا در اجتماع ، و موفقیت در امور عاطفی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند دیر به دبیرستان رسیده است ، علامت آن است كه در محیط اجتماعی دچار درد سر خواهد شد .



دختر

1- اگر در خواب دختری زیبا ببینید ، علامت آن است كه در آینده زندگی آسوده ای خواهید داشت و در محیط خانواده ای لبریز از نشاط به سر خواهید برد . اگر در خواب دختری لاغر و رنگ پریده ببینید ، علامت آن است كه در خانوادة شما فردی معلول خواهد شد و ناراحتی او دیگر افراد خانواده را نیز اندوهگین خواهد ساخت .

2ـ اگر مردی خواب ببیند دختر است ، علامت آن است كه فردی سست اراده ، یا هنر پیشه ای خواهد شد كه نقش زنان را بازی می كند .

3ـ اگر دختر خود را به خواب ببینید ، نشانة آن است كه وقایعی راه بر لذت و هماهنگی می گشاید .

4- اگر خواب ببینید دخترتان به حرفهای شما گوش نمی دهد ، نشانة آن است كه در آینده در زندگی خود عذاب خواهید كشید .



دختر ناتنی

اگر در خواب دختر ناتنی خود را ببینید ، نشانة وقایع نشاط آور است .



در

1ـ اگر خواب ببینید از دری تو می روید ، نشانة آن است كه دشمنانی كه بیهوده سعی می كنید از آنها بگریزید به شما تهمت می زنند .

2ـ اگر خواب ببینید از در خانة كودكی تو می روید ، علامت آن است كه روزهای لبریز از نعمت و شادمانی در انتظار شما است .

3ـ اگر خواب ببینید در شبی بارانی از دری تو می روید ، نشانة آن است كه قرار ملاقاتهایی خواهید داشت و از ثروت خود برای انجام كارهایی غیر قانونی استفاده خواهید كرد . اگر زنان چنین خوابی ببینند ، نشانة آن است كه به اعمال نابخشودنی دست خواهند زد .

4ـ اگر خواب ببینید دیگران به سوی در می روند ، علامت آن است كه برای كسب ثروت ، كوششهایی بیهوده و بی ثمر انجام می دهید . اگر كشاورزان و سیاستمداران چنین خوابی ببینند ، علامت تغییر و تحول در زندگی است . اگر نویسنده ای چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه خوانندگان آخرین اثر او ، روش او را در بیان واقعیاتها به باد انتقاد می گیرند .

5ـ اگر خواب ببینید هنگامی كه سعی می كنید دری را ببیندید در از لولا جدا می شود و به كسی آسیب می رساند ، علامت آن است كه با پند و اندرز مهربانی دوستی را بدبخت می كنید .

6ـ اگر خواب ببینید كسی سعی می كند دری را قفل كند ولی نمی تواند ، علامت آن است كه از بدبختی دوستی آگاه می شوید اما توان كمك به او را نخواهید داشت .



در آغوش گرفتن

1ـ اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی در آغوش می گیرند ، نشانة آن است كه در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می دهد .

2ـ در آغوش گرفتن نزدیكان در خواب ، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است .

3ـ اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را در آغوش می گیرند ، نشانة آن است كه در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می دهد .

4ـ اگر خواب در آغوش گرفتن كسی در فضایی مطلوب و زیبا رخ بدهد ، تعبیری بر خلاف آنچه در بالا گفته شد دارد .

5ـ اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در آغوش گرفته اید ، علامت آن است كه میهمانان ناخوشایندی به خانة شما خواهند آمد .



درخت

1ـ دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است كه امیدها و آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید .

2ـ دیدن درختان خشكیده در خواب ، علامت آن است كه زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد .

3ـ بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانة رسیدن به مقامهای برتر است .

4ـ بریدن درخت در خواب ، علامت آن است كه توانایی و ثروت خود را از دست خواهید داد .

5ـ دیدن درختان سبزی كه به تازگی قطع شده اند ، علامت آن است كه هنگامی كه احساس می كنید سعادتمند و خرسند هستید ، اندوهی به زندگیتان راه می یا بد .



درخت بلوط

1ـ دیدن جنگلی از درختان بلوط در خواب ، علامت آن است كه در تمام مراحل زندگی پیروز و موفق خواهید بود .

2ـ دیدن درخت پربار بلوط در خواب ، نشانة پیشرفت و رسیدن به مقامی بالا است .

3ـ دیدن درخت عریان و آفت زده بلوط در خواب ، علامت روبرو شدن با حوادثی ناگهانی و تكان دهنده است .

4ـ دیدن درخت بلوط برای افرادی كه مجرد هستند ، نشانة آن است كه بزودی با شرایطی مساعد ازدواج خواهند كرد و زندگی دلپذیر خواهند داشت .



درخت بید

دیدن درخت بید در خواب ، علامت آن است كه به سفری اندوهبار خواهید رفت .



درخت گردو

دیدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهایی دلپذیر و كسب سعادت در زندگی است .



درد

1ـ اگر در خواب احساس كنید جایی از بدنتان درد می كند ، علامت آن است كه از انجام معاملاتی كه سود ناچیزی نصیبتان كرده است ، پشیمان خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال درد كشیدن هستند ، علامت آن است كه در زندگی مرتكب اشتباهی خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید درد می كشید ، معنایش این است كه در حرفة خود با شك و تردید زیاد پیش می روید و همین امر باعث سوء استفاده دیگران از شما می گردد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند قلبش درد می كند ، نشانة آن است كه خواستگاری را به عقب می اندازد و او از این بابت رنج زیادی خواهد كشید . اما اگر خواب ببیند پشت او درد می كند ، نشانة آن است كه به خاطر اهمال در پوشیدن لباس كافی بیمار خواهد شد ، و اگر خواب ببیند سردرد دارد ، معنایش این است كه به خاطر كوشش بسیاری كه برای رقابت و هم چشمی با دیگران انجام می دهد ، دچار اضطراب و نگرانی خواهد شد .



در زدن

1ـ اگر در خواب صدای در زدن را بشنوید ، نشانة آن است كه بزودی از اخباری غم انگیز مطلع می شوید .

2ـ اگر با صدای در زدن از خواب بیدار شوید ، علامت آن است كه اخبار بد بر شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت



درشكه

1ـ دیدن درشكه در خواب ، نشانة رضایت و خشنودی است و ملاقاتهای ثمر بخش .

2ـ اگر خواب ببینید سوارِ درشكه می شوید ، نشانة آن است كه كسالت شما برطرف می شود و با سلامتی و تندرستی به موقعیتهایی سودآور دست می یابید .

3ـ اگر خواب ببینید دنبال درشكه ای می دوید ، نشانة آن است كه سخت كار خواهید كرد و درآمدی قابل ملاحظه خواهید داشت .



درمانگاه

اگر خواب ببینید از درمانگاهی خارج می شوید ، علامت آن است كه از كسانی كه باعث ناراحتی شما می شوند می گریزید .



درو

1ـ اگر خواب ببینید كشاورزان محصولات خود را درو می كنند ، علامت آن است كه به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید كشاورزان با تنبلی مشغول درو هستند ، علامت آن است كه هنگام چشیدن طعم خوشبختی واقعه ای تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد .

3ـ دیدن ماشین مستعمل درو در خواب ، علامت نومیدی از امور تجاری و زیان در كار است .



دره

1ـ اگر خواب ببینید در دره ای سرسبز راه می روید ، نشانة آن است كه در كار بزرگی پیشرفت خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید در دره ای خشك و بی آب و علف راه می روید ، نشانة آن است كه در امور مختلف زندگی پیشرفت چندانی نخواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید در دره ای پر از لجنزار راه می روید ، نشانة آن است كه به بیماریی مبتلا خواهید شد .



دریا

1ـ شنیدن زمزمة دریا با ساحل در خواب ، نشانة‌آن است كه زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .

2ـ دیدن دریا در خواب ، نشانة آرزوهای بی ثمر است .

3ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می كند ، نشانة آن است كه به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .



دریاچه

1ـ اگر دختری خواب ببیند كنار دریاچه ای گل آلود و خروشان تنهاست ، نشانة آن است كه به زودی در زندگی او تحولاتی صورت می پذیرد و بخاطر نادیده انگاشتن آموخته ها و تجربه های ثمربخش خود تأسف می خورد .

2ـ اگر خواب ببینید با قایقی بر دریاچه ای می رانید و آب از كف قایق ناگهان به درون فوران می كند ، علامت آن است كه پس از مدتی كه تحت فشار قرار می گیرید ، سرانجام موفق می شوید به شهرت و افتخار دست یابید .

3ـ اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می رانند و قایقشان ناگهان در آستانة خطر غرق شدن قرار می گیرد ولی آن دو می توانند به گونه ای خود را نجات دهند ، نشانة آن است كه دوستی در حق شما مرتكب خطایی می شود . اما با رفتار پسندیدة خود می تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد .

4ـ اگر خواب ببینید با كشتی بر دریاچه ای آرام و زلال حركت می كنید ، نشانة آن است كه با به دست آوردن ثروت می توانید به آرزوهای خود برسید .

5ـ دیدن دریاچة گل آلود كه گرداگردش را صخره ها و درختان عریان فرا گرفته اند ، نشانة خاتمة ناخوشایندِ امور عاطفی است .

6ـ دیدن دریاچة گل آلود كه گردش را درختان سبز فرا گرفته است ، نشانة آن است كه با غلبه بر شهوات و هوا و هوس های مادی ، با فضیلت و تقوای فطری خود می توانید در راهی سالم و پرمنفعت گام بردارید .

7ـ دیدن دریاچه ای با آب زلال و شفاف كه گردش را زمینهای لم یزرع فرا گرفته است ، علامت آن است كه برای كسب ثروت دست به اعمال غیراخلاقی خواهید زد .

8ـ اگر در خواب صورت خود را بر آب دریاچه ای زلال ببینید ،علامت آن است كه دوستان صمیمی ، خوشی و شادی را برایتان به ارمغان خواهند آورد .

9ـ دیدن عكس درختان پرشاخ و برگ بر آب دریاچه در خواب ، علامت آن است كه جاذبه های معشوق شما را هر دم سوی خود خواهد كشید .

10ـ اگر خواب ببینید ساكنین جزیرة دریاچه ای شما را تهدید می كنند ، علامت آن است كه وقت خود را بیهوده تلف خواهید كرد و سلامت خود را برای لذتهای نامشروع به خطر خواهید انداخت .



دریانورد

1ـ دیدن دریانوردان در خواب ، نشانة رفتن به سفرهای هیجان انگیز و طولانی است .

2ـ اگر دختری ، دریانوردی را به خواب ببیند ،علامت آن است كه با رفتار سبكسرانه خود موجب خواهد شد ، نامزدش از او چشم بپوشد . اما اگر خواب ببیند دریانورد است ، نشانة آن است كه با رفتار نادرست خود موجب خواهد شد دیگران او را نادیده انگارند .

3ـ اگر خواب ببینید دریانورد هستید ، علامت آن است كه بر كشورهای دوردست سفر خواهید كرد . و از سفرهای خود تجربیات گرانبهایی به دست خواهید آورد .

4ـ اگر خواب ببینید كشتی بدون دریانورد یا ناخدا حركت می كند ، نشانة آن است كه رقبا شما را گرفتار دردسر خواهند كرد .



دزد

1ـ اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند ،دلالت بر آن دارد كه دشمنان خطرناكی با شما رقابت می كنند ، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید .

2ـ اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل كار شما را زده است ، نشانة آن است كه به شهرتِ اجتماعی شما حمله می شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید كرد .



دزد دریایی

1ـ دیدن دزدان دریایی در خواب ، علامت آن است كه دوستان ریاكار نقشه هایی شیطانی برای نابودی زندگی شما خواهند كشید .

2ـ اگر خواب ببینید خود دزد دریایی هستید ، علامت آن است كه در جمع دوستان مقامی پایین تر به دست خواهید آورد .

3ـ اگردختری خواب ببیند نامزدش دزد دریایی است ، علامت آن است كه به عدم شایستگی و فریبكاری نامزد خود آگاهی خواهد یافت .

4ـ اگر دختری خواب ببیند دزدان دریایی او را اسیر می كنند ، نشانة آن است كه به بهانه های مختلف به ترك خانه تحریك می گردد .



دست

1ـ دیدن دستهای زیبا در خواب ، علامت آن است كه به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید .

2ـ دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانة آن است كه به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .

3ـ اگر در خواب لكة خونی ، روی دستی ببینید ، علامت آن است كه از خانوادة شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، علامت آن است كه برای رسیدن به چیزی حداكثر تلاش خود را می كنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می كند .

5ـ دیدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است كه مردم قادر به دركِ تفكر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی كنید .

6ـ اگر در خواب احساس كنید دست خود را سوزانده اید ، علامت آن است كه برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می كنید و برای همین با شكست مواجه می شوید .

7ـ اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، علامت آن است كه در محدودة كارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید .

8ـ اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانة آن است كه در زندگی پیشرفت می كنید . اگر خواب ببینید دست شما كوچكتر از حد طبیعی است ، نشانة آن است كه در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .

9ـ اگر در خواب دستهای خود را كثیف و خاك آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد كه با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید كرد .

10ـ شستن دست در خواب ، نشانة شركت در جشن و شادمانی است .

11ـ اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش كند ، علامت آن است كه توجه مردی را به خود جلب می كند و سالها در كنار او زندگی خواهد كرد .

12ـ اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد ، علامت آن است كه به اعمال نامشروع كشیده خواهد شد .

13ـ اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند ، علامت آن است كه به مقام والایی دست خواهد یافت .

14ـ اگر خواب ببینید دستهای شما را بسته اند ، نشانة آن است كه در زندگی با سختی و مشكلاتی مواجه می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد كنید علامت آن است كه دیگران را مجبور می كنید تا از فرامین شما اطاعت كنند .



دست پر مو

اگر دست خود را در خواب پوشیده از مو ببینید ، علامت آن است كه بر علیه مردمی بیگناه توطئه می چینید و كسانی با هوشیاری نقشه های شما را پیش از عملی شدن نقش بر آب می سازند .



دست دادن

1ـ اگر دختری در خواب ببیند با فرماندهی برجسته دست می دهد ، علامت آن است كه در جمع افرادی برجسته حضور خواهد یافت . اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده از او تقاضایی می كند ، علامت آن است كه از جانب دوستان لطف زیادی به او می شود . اما اگر احساس كند به هنگام دست دادن به فرمانده باید دست خود را دراز كند ، علامت آن است كه رقیبان و مخالفینی خواهد داشت . و اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده دستكش به دست دارد ، نشانة آن است كه از موانعی كه جلوی راهش قرار خواهد گرفت عبور خواهد كرد .

2ـ دست دادن با زیردستان در خواب ، نشانة‌ آن است كه با مهربانی و بخشندگی خود مورد لطف و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت . اگر به هنگام دست دادن با زیردستان متوجه شوید كه دست آنان كثیف است ، علامت آن است كه در میان افراد ظاهراً دوست ، دشمنانی می یابید .

3ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمرد فرتوتی دست می دهد ، نشانة آن است كه به هنگام لذت بردن از زندگی دچار دردسر خواهد شد .



دستكش

1ـ اگر خواب ببینید دستكشی نو در دست دارید ، علامت آن است كه با اینكه مادی نیستید در روابط خود با دیگران نهایت صرفه جویی را می كنید . با سختیها و مشكلاتی روبرو می شوید اما به شكل رضایتبخشی از عهده حل و فصل این مشكلات و سختیها بر خواهد آمد .

2ـ اگر در خواب دستكش كهنه یا پاره ای به دست كنید ، نشانة آن است كه به شما خیانت می كنند و متحمل زیان خواهید شد .

3ـ اگر در خواب دستكش خود را گم كنید ، نشانة آن است كه بی یار و تنها می مانید و باید به تنهایی زندگی خود را اداره كنید .

4ـ اگر در خواب یك جفت دستكش پیدا كنید ، علامت آن است كه دچار روابط عاطفی می شوید و ازدواج می كنید .

5ـ اگر مردی خواب ببیند دستكش زنانه ای به دست می كند ، علامت آن است كه می خواهد از دست زنی بگریزد .

6ـ اگر خواب ببینید دستكش خود را از دست درمی آورید ، علامت آن است كه در روابط عاطفی یا در امور كار به توفیقی اندك دست می یابید .



دستمال

1ـ دیدن دستمال در خواب ، نشانة به انجام رساندن كارهایی غیرمنتظره و دوست داشتنی است .

2ـ گم كردن دستمال در خواب ، علامت شكسته شدن پیمانی است كه شما در نقض آن مقصر نبوده اید .

3ـ دیدن دستمال پاره در خواب ، علامت آن است كه بین عشاق چنان اختلافی می افتد كه احتمال آشتی و وصال بین آنان بسیار اندك خواهد بود .

4ـ دیدن دستمال كثیف در خواب ، علامت آن است كه دوستان بی قید و جاهل شما را گمراه می سازند .

5ـ دیدن دستمالهای سفید و پاكیزه در خواب ، علامت آن است كه گول چاپلوسی افراد بد ذات را نمی خورید و با فرد با ارزشی ازدواج خواهید كرد .

6ـ دیدن دستمال رنگی در خواب ، نشانة آن است كه تعهدات غیراخلاقی را چنان با ابتكار اداره می كنید كه از ننگ و رسوایی دور می مانید .

7ـ دیدن دستمال ابریشمی ، نشانة آن است كه با اخلاق دلپذیر و جذابیت خود ، نزد دیگران به داشتن شخصیتی موفق مشهور می شوید .

8ـ اگر دختری خواب ببیند دستمال خود را برای وداع تكان می دهد یا ببیند كه دیگران چنین كاری انجام می دهند ، علامت آن است كه به زودی به مسافرتی لذتبخش خواهد رفت احتمال دارد برای انجام كاری غیراخلاقی خود را در معرض رسوایی قرار دهد .



دستمال سفره

1ـ دیدن دستمال سفره در خواب ، علامت آن است كه در خوشگذرانیهای دسته جمعی حضور فعالانه ای خواهید داشت .

2ـ اگر زنی در خواب دستمال سفره ای كثیف ببیند ، علامت آن است كه به كارهای پست و حقارت آمیز تن خواهید داد .



دستة گل

1ـ خواب دستة گلی رنگارنگ و زیبا در خواب ، دلالت بر آن دارد كه ارثی از طرف فامیلی ناشناس به شما می رسد . این خواب همچنین از شادابی و گرد هم آمدن افراد جوان خبر می دهد .

2ـ دیدن دسته گل پژمرده در خواب ، نشانة بیماری و مرگ است .



دشت

1ـ اگر دختری خواب ببیند از دشتی سرسبز می گذرد ، نشانة آن است كه در زندگی موقعیتی مناسب به چنگ می آورد . اما اگر خواب ببیند از دستی خشك و لم یزرع می گذرد ، نشانة آن است كه با تنهایی و ناراحتی زندگی خواهد كرد .



دعا

1ـ اگر خواب ببینید دعا می خوانید ، نشانة آن است كه دشمنانی پنهانی شما را ترغیب می كنند . و شما در آن هنگام به حمایت و همبستگی دوستان نیازمند خواهید شد تا از شر دشمنان نجات پیدا كنید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال دعا خواندن هستند ، نشانة آن است كه خطری دوستان شما را تهدید می كند .



دكان

دیدن دكان در خواب ، نشانة آن است كه تلاش و كوشش شما برای پیش بردن كاری ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی می گردد .



دكتر

1ـ اگر دكتری را در خواب ببینید ، نشانة سلامت و تندرستی و اقبال و سعادت است .

2ـ اگر دكتری را در خواب میان جمعیت ببینید ، نشانة آن است كه بابت خدمات یك دكتر پولی پرداخت نمی كنید .

3ـ اگر خواب ببینید با دكتری نامزد شده اید ، نشانة آن است كه فریب افرادی را خواهید خورد .

4ـ اگر دكتری را به خواب ببینید كه مشغول معالجة بیماران است ، علامت آن است كه یكی از اعضای خانواده به بیماریی مأیوس كننده مبتلا خواهد شد .

5ـ اگر خواب ببینید دكتری برای كشف خونریزی ، شكافی روی بدن شما ایجاد می كند ، نشانة آن است كه تلاشهای شما به شكست می انجامد و فردی شما را وادار می كند كه قرضهای او را بپردازید .



دكمه

1ـ اگر دختری خواب ببیند بر او نیفرمی دكمه هایی براق می دوزد ، نشانة آن است كه مردی ثروتمند با اخلاق مهربان به خواستگاری او خواهد آمد .

2ـ اگر مرد جوانی خواب ببیند بر او نیفرمی دكمه هایی براق می دوزد ، دلالت بر آن دارد كه در امور نظامی به افتخاراتی شایسته درست خواهد یافت .

3ـ دیدن دكمه های لباس در خواب نشانة نومیدی و بیماری و زیانهای فراوان است .

4ـ اگر خواب ببینید دنبال دكمه هایی گمشده می گر دید ، نشانة آن است كه در تجارت زیانهای مالی خواهید دید .



دكمه سر دست

1ـ دیدن دكمه سر دست پیراهن در خواب ، نشانة آن است كه برای ارضاء غرور خود می كوشید راهی بیابید .

2ـ دیدن دكمه سر دستِ الماس گون در خواب ، نشانة كسب ثروت و یاران سازگار .



دلفین

دیدن دلفین در خواب ، نشانة آن است كه شما هم چنان مسئولیت سابق خود را در دولت خواهید داشت .



دلقك

1ـ اگر در خواب دلقكی شما را فریب بدهد ، نشانة آن است كه اثبات ادعایی كه به نفع شماست كار مشكلی خواهد بود .

2ـ دیدن دلقك در خواب ، علامت مشكلات و سختیهاست .

3ـ اگر خواب ببینید مثل دلقك لباس پوشیده اید ، نشانة آن است كه می كوشید برای رسیدن به قدرت و ثروت از اعمال نادرست و شهوانی استفاده كنید . زنان مكار شما را وادار می سازند كه گناه كنید .



دُم

1ـ دیدن دم جانوری در خواب ، نشانة آن است كه برای لذت بردن به مكانی خواهید رفت . اما تنها آزار و اذیت نصیبتان خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید دم حیوانی را قطع می كنید ، نشانة آن است كه در اثر بی دقتی بدبخت خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید چون جانوری دم دارید ، نشانة آن است كه وقایعی عجیب شما را سردر گم خواهد ساخت .



دمپایی

1ـ دیدن دمپایی در خواب ، نشانة آن است كه می خواهید به توطئه و دسیسه هایی شیطانی دست بزنید .

2ـ اگر خواب ببینید كسی از دمپایی شما تعریف می كند ، نشانة آن آست كه به زنی عشوه گر دل می بندید كه برایتان رسوایی به بار می آورد .



دندان

1ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است ، نشانة آن است كه در زندگی شكست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دكتر دندان شما را می كشد ، نشانة آن است كه به بیماری سخت و درد ناكی مبتلا خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید دكتر دندان شما را پر می كند ، نشانة آن است كه پس از نگرانی بسیار اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید كرد .

4ـ مسواك زدن دندانها در خواب ، نشانة آن است كه برای حفظ ثروت خود كوشش و تقلایی بسیار خواهید كرد

5ـ اگر خواب ببینید تعدادی از دندانهای خود را پر كرده اید ، نشانة آن است كه با درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می كوشید از كنار آنها بگذرید .

6ـ اگر خواب ببینید دندانهای مصنوعی خود را گم كرده اید ، نشانة آن است كه مسئولیتهایی سنگین به دوش خواهید گرفت ، كه موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .

7ـ اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شكند ، نشانة آن است كه با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد .

8ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را دكتر معاینه می كند ، نشانة آن است كه دشمنان مخفیانه به شما نزدیك می شوند .

9ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و كرم خورده است ، نشانة آن است كه سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .

10ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می كنید ، نشانة آن است كه یكی از اعضای خانوادة شما بیمار خواهد شد .

11ـ اگر خواب ببینید یكی از دندانهایتان پوسیده و شكسته است ، نشانة آن است كه در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت . طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .

12ـ اگر خواب ببینید یكی از دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است كه خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید

اگر خواب ببینید دوتا از دندانهای شما می افتد ، علامت آن است كه ناخواسته به اوضاع بدی كشانده خواهید شد . و اگر خواب ببینید كه سه تا از دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است كه اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .

13ـ اگر خواب ببینید تمام دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است كه مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد

14ـ اگر خواب ببینید دندانهای كرم خورده خود را می كشید ، علامت آن است كه به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد .

15ـ اگر خواب ببینید جرم دندانهایتان پاك می شود ، نشانة آن است كه موقتأ به بیماری دچار خواهید شد . وظایفی كه به عهدة شما گذاشته شده است عاقلانه به پایان خواهید رساند .

16ـ اگر خواب ببینید از تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می برید ، نشانة آن است كه در پی برآورده شدن آرزوهای خود به شادمانی بزرگی دست می یابید .

17ـ اگر خواب ببینید یكی از دندانهای خود را می كشید و آن دندان را گم می كنید ، نشانة آن است كه به كاری رو می آورید كه چندان دلپذیر و سودآور نیست .

18ـ اگر خواب ببینید دندانپزشكی ، دندانهای شما را جرم گیری و تمیز می كند ، نشانة آن است كه در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خود دفاع خواهید كرد .



دندانپزشك

1ـ اگر خواب ببینید دندانپزشكی روی شما كار می كند ، نشانة آن است كه به صداقت و درستی شخصی كه با شما معامله ای انجام داده است ، شك خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید دندانپزشك روی دندان دختری كار می كند ، علامت آن است كه بزودی رسوایی و ننگی در محیط اطرافتان روی می دهد و شما را حیرت زده می كند .



دوچرخه

اگر خواب ببینید با دوچرخه از تپه بالا می روید ، نشانة آینده ای درخشان است . و اگر ببینید با دوچرخه از تپه ای سرازیر می شوید ، نشانة نزدیك شدن بدبختی به شماست و از دست دادن نام نیك .



دود

1ـ دیدن دود در خواب ، نشانة سردر گم ماندن در هوسها و تردیدهاست .

2ـ اگر خواب ببینید در میان دود قرار گرفته اید و جایی را نمی بینید ، علامت آن است كه افرادی حیله گر با چرب زبانی شما را قربانی امیال خود خواهند ساخت .



دودكش

1ـ دیدن دودكش در خواب ، نشانة حادث شدن اتفاقی تلخ و ناراحت كننده است . خبر بیماری كسی به شما می رسد .

2ـ دیدن دودكش سرنگون شده ، نشانة شنیدن خبر مرگ یكی از اعضای خانواده شماست .

3ـ اگر خواب ببینید پیچكی گرد دودكش پیچیده است ، معنایش این است كه از مرگ خویشاوندی اندوهگین می شوید .

4ـ اگر خواب ببینید از دودكش دود برمی خیزد ، نشانة آن است كه خیری به شما می رسد .

5ـ اگر خواب ببینید در دودكشی پنهان می شوید ، نشانة آشفته شدن وضعیت كار ، و هجوم شك و تردید و اضطراب به سوی شماست .

6ـ اگر دختری خواب ببیند از دودكش پایین می رود ، علامت آن است كه دست به عملی ناشایست خواهد زد كه موجب بهت و حیرت دوستان می شود .

7ـ اگر خواب ببینید از دودكشی بالا می روید ، دلالت بر آن دارد كه از مانعی كه سر راه شما قرار می گیرد عبور خواهید كرد .



دوده

دیدن دوده در خواب ، نشانة آن است كه توفیق اندكی از حرفة خود به دست می آورید .



دوربین

1ـ اگر خواب ببینید با دوربین به جایی نگاه می كنید ، نشانة آن است كه دگرگونیهایی رخ خواهد داد كه به زیان شما تمام می شود .

2ـ دیدن دوربین شكسته در خواب ، نشانة جدایی از دوستان و ناسازگاری با دیگر افراد است .



دوست

1ـ اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببینید ، نشانة آن است كه بزودی از طرف دوستان اخبار ناخوشایندی به دست شما می رسد .

2ـ اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببینید ، علامت آن است كه دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد .

3ـ اگر در خواب چهره دوستان خود را سیاه ببینید ، نشانة آن است كه بیماری یا حادثه بسیار بدی برای شما یا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها را در هیئت ببینید ، علامت آن است كه دشمنان ، شما را از دوستان و نزدیكان جدا خواهند كرد .

4ـ اگر در خواب دوستان خود را با لباسی تیره و آستینهای قرمز رنگ ببینید ، نشانة آن است كه برای شما اتفاقات نامطلوبی رخ می دهد كه اگر باعث زیانی مالی نشود نگرانی به همراه می آورد .

5ـ اگر خواب ببینید دوستانتان چون مجسمه روی تپه ای ایستاده اند ، نشانة آن است كه عقاید خود را مبنی بر داشتن انصاف و آگاهی حفظ خواهید كرد . آن سوی فعلی خود به موفقیت می رسید . اگر سكویی كه پیكر دوستان بر آن قرار گرفته ، بلند نباشد ، علامت آن است كه پس از پیشرفت و ترقی در كار ، دوستان قبلی خود را از یاد می برید . اما اگر پیكر دوستانتان بر سطح زمین قرار گرفته باشد ، نشانة آن است كه برای رسیدن به درجات بالاتر شكست می خورید . اگر در خواب بخواهید از كنار مجسمة دوستانتان بگذرید نشانة آن است كه دوستی را مورد سرزنش قرار می دهید و او را وادار می كنید تا در زندگی خود تغییراتی بدهد .

6ـ اگر خواب ببینید دوستی پارچة سفیدی دور سر خود بسته است ، نشانة آن است كه فردی می كوشد

رابطه ای دوستانه با شما برقرار كند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد .

7ـ اگر خواب ببینید با دوستی كه در حق شما بد كرده ، دست می دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود

می رود ، نشانة آن است كه با یكی از دوستان خود اختلاف پیدا می كنید و ممكن است نسبت به هم دلسرد بشوید .

8ـ ملاقات با یك دوست در خواب و گفتگو با او ، نشانة آن است كه كارهایتان به شكل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانوادة خود دچار جر و بحث مختصری خواهید داشت .

9ـ اگر در خواب با دوست خود جرو بحث كنید و سر او فریاد بكشید ، نشانة آن است كه دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد .

10ـ اگر در خواب با دوست از دیدن دوستی احساس شرمساری كنید یا او را در وقت نامناسبی ملاقات كنید ، دلالت بر آن دارد كه به خاطر مرتكب شدن خلافی ، گناهكار شناخته خواهید شد و هم دستان شما همه چیز را لو می دهند .

11ـ اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد ، نشان می دهد كه به منافع زیادی دست خوهد یافت . و محبوبش ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببیند دوستانی اندك دارد ، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد .



دوست داشتن

1ـ اگر خواب ببینید چیزی را دوست می دارید ،‌ علامت آن است كه از محیط زندگی فعلی خود راضی و خرسند هستید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را دوست می دارند ، علامت آن است كه امور زندگی با موفقیت به پیش خواهد رفت و شما از این موضوع رضایت خاطر خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید در عشق خود شكست می خورید ، نشانة آن است كه برای انتخاب راه خود در زندگی دچار سردرگمی می شوید ، آیا ازدواج برای بهبود اوضاع آینده مطلوب است؟ یا تنها زیستن و ایجاد تغییر و تحولاتی در زندگی راه سعادتمند شدن است .

4ـ اگر خواب ببینید همسرتان را دوست می دارید ، نشانة آن است كه در زندگی خود سعادتمند خواهید شد و با همسر و فرزندانتان با شادمانی و خوشی به سر خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید به پدر و مادر خود عشق می ورزید ، علامت آن است كه مقامی بلند به دست می آورید و در كسب ثروت نیز موفق خواهید بود .

6ـ دوست داشتن حیوانات در خواب ، نشانة آن است كه تا مدتی بخت به شما روی خوش خواهد داد . شما همواره از آنچه دارید خوسند و راضی خواهید بود .



دوغ

1ـ اگر خواب ببینید در حال نوشیدن دوغ هستید ، دلالت بر آن دارد كه در پی كسب لذت مادی تأسف خواهید خورد و یك بی احتیاطی ، سلامت شما را به خطر می اندازد .

2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شكست و بداقبالی است .

3ـ اگر خواب ببینید سوپی می خورید كه در آن دوغ ریخته اند ، دلالت بر آن است كه دست به كار نامطلوبی خواهید زد ، و بداقبال به شما رو می آورد ، دعواهایی رخ می دهد و روابط دوستانه را تحت الشعاع قرار می دهد

4ـ اگر در حال نوشیدن دوغ از خواب بپرید ، نشانة آن است كه با برنامه ریزی دقیق می توانید علت اختلافات را به خوبی درك كنید .



دوقلو

1ـ دیدن بچه های دوقلو در خواب ، نشانة آن است كه از امنیت شغلی و محیط صمیمانة خانوادة خود احساس رضایت خواهید كرد .

2ـ دیدن بچه های دوقلو كه به بیماری مبتلا شده اند ، نشانة آن است كه در زندگی اندوهگین و مأیوس خواهید شد .



دهنة اسب

1ـ دیدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است كه از همة موانع عبور خواهید كرد .

2ـ دیدن دهنة شكستة اسب در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را غافلگیر می كنند .



دیگ

1ـ دیدن دیگ در خواب ، علامت آن است كه وقایع بی اهمیت شما را به دردسر خواهد انداخت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند آبِ داخلِ دیگ در حال جوشیدن است ، علامت آن است كه سرگرم انجام وظایف اجتماعی خواهد شد .

3ـ دیدن دیگ شكسته در خواب ، علامت آن گاست كه نومیدی بزرگی را در زندگی تجربه خواهید كرد .



دیگ بخار

1ـ دیدن دیگ بخار در خواب ، نشانة آن است كه ازمدیریتی بد عذاب خواهید كشید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند برای سركشی به دیگ به زیرزمین می رود ، علامت آن است كه در چنگ بیماری و زیان خواهد افتاد .



دیوار

1ـ اگر خواب ببینید از دیواری بالا می روید ، نشانة یافتن پاداش و به دست آوردن موفقیت از تلاشی است .

2ـ اگر خواب ببینید از روی دیوار بر زمین می افتید ، علامت آن است كه مسئولیت پروژه ای را به واگذار می كنند كه شما شایستگی انجام آن را ندارید و در عمل متوجه می شوید كه تلاشهای شما بی نتیجه است .

3ـ اگر خواب ببینید روی دیواری با دیگران نشسته اید و دیوار از سنگینی وزن شما فرو می ریزد ، علامت وقوع تصادفی است كه فردی در آن به شدت مجروح می شود .

4ـ اگر خواب ببینید از میان دو دیوار بالا می روید ، علامت آن است كه برای رسیدن به اهداف خود دست به كارهای غیرقانونی می زنید .

5ـ اگر خواب ببینید پرچینی را به سویی می اندازید و به سمت دیگر می روید ، علامت آن است كه با قدرت و شهامت بر موانع چیره می شوید .

6ـ اگر خواب ببینید حیوانات مزرعه ای از روی پرچین می پرند ، نشانة آن است كه از جایی ناشناس به شما كمك می رسد .

7ـ اگر خواب ببینید مشغول ساختن دیواری هستید ، علامت آن است كه شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت ، پایه های بدست آوردن ثروت را بنا می كنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه به آرزوهای خود دست خواهد یافت . اما اگر ببیند از روی دیوار سقوط می كند یا دیواری فرو می ریزد ، نشانة آن است كه به رؤیاهای خود دست نخواهد یافت .

8ـ اگر خواب ببینید دیواری مانع پیشروی شما شده است ، علامت آن است كه در مقابل تأثیرات بد روحی تسلیم می شوید و پیروزی های مهمی را از كف می دهید .

9ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری می پرید ، علامت آن است كه از موانعی كه جلوی راه شما قرار خواهد گرفت ، عبور خواهید كرد .

10ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای در دیوار سوراخی ایجاد می كنید ، علامت آن است كه با پشتكار و تلاش به هدف مورد نظر خود خواهید رسید .

11ـ خراب كردن دیوار در خواب ، علامت آن است كه بر دشمنان خود چیره خواهید شد .

12ـ اگر دختری خواب ببیند از روی دیوار راه می رود ، علامت آن است كه آینده برایش شادمانی فراهم خواهد ساخت .

13ـ اگر دختری خواب ببیند پشت دیواری پنهان گشته است ، علامت آن است كه با كسی روابطی ایجاد می كند كه از بر ملا شدن آن شرمنده خواهد شد .

14ـ اگر خواب ببینید از كنار ستونهای دیواری راه می روید ، علامت آن است كه شخص مورد اعتماد شما ، به هنگامی كه به او احتیاج دارید شما را تنها خواهد گذاشت .



دیوانگی

1ـ اگر خواب ببینید تعادل روحی خود را از دست داده اید ، علامت آن است كه مسئولیتی را به دوش خواهید گرفت كه نتایج خوبی به بار نمی آورد .

2ـ اگر خواب ببینید كسانی دیگر تعادل روحی خود را از دست داده اند ، نشانة آن است كه قرار دادی نامطلوب با كسی خواهید بست ، كه بعدها درد و رنج برایتان به همراه خواهد داشت .