تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف د ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف د ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    

د

دارایی ، دارو ، داس ، دام ، دامن ، دانشکده ، دانشگاه ، دبیرستان ، دختر ، دخترناتنی ، در ، در آغوش گرفتن ، درخت ، درخت بلوط ، درخت بید ، درخت گردو ، درد ، در زدن ، درشکه ، درمانگاه ، درو ، دره ، دریا ، دریاچه ، دریانورد ، دزد ، دزد دریایی ، دست ، دست پرمو ، دست دادن ، دستکش ، دستمال ، دستمال سفره ، دسته گل ، دشت ، دعا ، دکان ، دکتر ، دکمه ، دکمه سر دست ، دلفین ، دلقک ، دم ، دمپایی ، دندان ، دندانپزشک ، دوچرخه ، دود ، دودکش ، دوده ، دوربین ، دوست ، دوست داشتن ، دوغ ، دوقلو ، دهنه اسب ، دیگ ، دیگ بخار ، دیوار ، دیوانگی


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


د

دارایی ، دارو ، داس ، دام ، دامن ، دانشکده ، دانشگاه ، دبیرستان ، دختر ، دخترناتنی ، در ، در آغوش گرفتن ، درخت ، درخت بلوط ، درخت بید ، درخت گردو ، درد ، در زدن ، درشکه ، درمانگاه ، درو ، دره ، دریا ، دریاچه ، دریانورد ، دزد ، دزد دریایی ، دست ، دست پرمو ، دست دادن ، دستکش ، دستمال ، دستمال سفره ، دسته گل ، دشت ، دعا ، دکان ، دکتر ، دکمه ، دکمه سر دست ، دلفین ، دلقک ، دم ، دمپایی ، دندان ، دندانپزشک ، دوچرخه ، دود ، دودکش ، دوده ، دوربین ، دوست ، دوست داشتن ، دوغ ، دوقلو ، دهنه اسب ، دیگ ، دیگ بخار ، دیوار ، دیوانگی
دارایی

اگر خواب ببینید صاحب ثروتی هنگفت هستید ، نشانة آن است كه در كارها و زندگی موفق خواهید بود و دوستانی صمیمی خواهید یافت .دارو

1ـ اگر خواب ببینید داروی خوش طعمی می خورید ، علامت آن است كه در مدت كوتاهی مشكل شما حل خواهد شد ، اما اگر خواب ببینید دارویی تلخ می خورید ، نشانة آن است كه زمان درازی بیمار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید به دیگران دارو می دهید ، نشانة آن است كه به كسی زیان خواهید رساند كه به شما اعتماد دارد .داس

1ـ دیدن داس در خواب ، نشانة آن است كه بیماری مانع رسیدگی به كارها و همچنین رفتن به مسافرت خواهد شد .

2ـ دیدن داس قدیمی و شكسته در خواب ، نشانة جدایی از دوستان و شكست در اقدامات حرفه و كار است .دام

1ـ اگر خواب ببینید برای شكار حیوانی دام می گسترانید ، علامت آن است كه برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید حیوانی در دام انداخته اید ، علامت آن است كه برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می كنید .

3ـ دیدن دام خالی در خواب ، علامت آن است كه به فقر وتنگدستی مبتلا خواهید شد .

4ـ دیدن دامی پاره در خواب ، علامت آن است كه یكی از اعضای خانوادة شما بیمار خواهد شد .دامن

1ـ اگر خواب ببینید روی دامن كسی نشسته اید ، نشانة آن است كه در حرفة خود با مشكلی روبرو نخواهید شد. اگر دختری در خواب ببیند فردی روی دامنش نشسته است ، علامت آن است كه مورد سرزنش و انتقادات دیگران قرار خواهد گرفت .

2ـ اگر ماری بر دامن خود ببینید ، علامت آن است كه از طرف دشمنان مورد تحقیر و اهانت قرار می گیرید . اگر گربه ای را بر دامن خود ببنید ، نشانة آن است كه دشمنی شما را فریب خواهد داد .دانشكده

1ـ دیدن دانشكده در خواب ، علامت آن است كه به مقامی منصوب می شوید كه مدتها در انتظارش بودید .

2ـ اگر خواب ببینید پس از اتمام تحصیلات خود دیگر بار در حال ثبت نام در دانشكده هستید ، نشانة آن است كه در كار پسندیده ای امتیاز به دست می آورید .دانشگاه

1ـ اگر خواب ببینید از دانشگاهی دیدن می كنید ، دلالت بر آن دارد كه در آینده به خاطر فرصتهایی كه در اثر كاهلی از دست خواهید داد ، متأثر می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید مالك آموزشگاهی هستید و یا در آن زندگی می كنید ، نشانة آن است كه به كسب دانشی خواهید پرداخت كه برایتان ثمری نخواهد داشت و آرزوهایتان بر باد خواهد رفت .

3ـ اگر كسی خواب ببیند بعد از اتمام دورة تحصیلی خود مجدداً به دانشگاه باز می گردد ، نشانة آن است كه خود را در مقابل درخواستهایی كه از او می شود ناتوان خواهد دید .دبیرستان

1ـ دیدن دبیرستان در خواب ، نشانة رسیدن به مقامات بالا در اجتماع ، و موفقیت در امور عاطفی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند دیر به دبیرستان رسیده است ، علامت آن است كه در محیط اجتماعی دچار درد سر خواهد شد .دختر

1- اگر در خواب دختری زیبا ببینید ، علامت آن است كه در آینده زندگی آسوده ای خواهید داشت و در محیط خانواده ای لبریز از نشاط به سر خواهید برد . اگر در خواب دختری لاغر و رنگ پریده ببینید ، علامت آن است كه در خانوادة شما فردی معلول خواهد شد و ناراحتی او دیگر افراد خانواده را نیز اندوهگین خواهد ساخت .

2ـ اگر مردی خواب ببیند دختر است ، علامت آن است كه فردی سست اراده ، یا هنر پیشه ای خواهد شد كه نقش زنان را بازی می كند .

3ـ اگر دختر خود را به خواب ببینید ، نشانة آن است كه وقایعی راه بر لذت و هماهنگی می گشاید .

4- اگر خواب ببینید دخترتان به حرفهای شما گوش نمی دهد ، نشانة آن است كه در آینده در زندگی خود عذاب خواهید كشید .دختر ناتنی

اگر در خواب دختر ناتنی خود را ببینید ، نشانة وقایع نشاط آور است .در

1ـ اگر خواب ببینید از دری تو می روید ، نشانة آن است كه دشمنانی كه بیهوده سعی می كنید از آنها بگریزید به شما تهمت می زنند .

2ـ اگر خواب ببینید از در خانة كودكی تو می روید ، علامت آن است كه روزهای لبریز از نعمت و شادمانی در انتظار شما است .

3ـ اگر خواب ببینید در شبی بارانی از دری تو می روید ، نشانة آن است كه قرار ملاقاتهایی خواهید داشت و از ثروت خود برای انجام كارهایی غیر قانونی استفاده خواهید كرد . اگر زنان چنین خوابی ببینند ، نشانة آن است كه به اعمال نابخشودنی دست خواهند زد .

4ـ اگر خواب ببینید دیگران به سوی در می روند ، علامت آن است كه برای كسب ثروت ، كوششهایی بیهوده و بی ثمر انجام می دهید . اگر كشاورزان و سیاستمداران چنین خوابی ببینند ، علامت تغییر و تحول در زندگی است . اگر نویسنده ای چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه خوانندگان آخرین اثر او ، روش او را در بیان واقعیاتها به باد انتقاد می گیرند .

5ـ اگر خواب ببینید هنگامی كه سعی می كنید دری را ببیندید در از لولا جدا می شود و به كسی آسیب می رساند ، علامت آن است كه با پند و اندرز مهربانی دوستی را بدبخت می كنید .

6ـ اگر خواب ببینید كسی سعی می كند دری را قفل كند ولی نمی تواند ، علامت آن است كه از بدبختی دوستی آگاه می شوید اما توان كمك به او را نخواهید داشت .در آغوش گرفتن

1ـ اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی در آغوش می گیرند ، نشانة آن است كه در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می دهد .

2ـ در آغوش گرفتن نزدیكان در خواب ، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است .

3ـ اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را در آغوش می گیرند ، نشانة آن است كه در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می دهد .

4ـ اگر خواب در آغوش گرفتن كسی در فضایی مطلوب و زیبا رخ بدهد ، تعبیری بر خلاف آنچه در بالا گفته شد دارد .

5ـ اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در آغوش گرفته اید ، علامت آن است كه میهمانان ناخوشایندی به خانة شما خواهند آمد .درخت

1ـ دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است كه امیدها و آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید .

2ـ دیدن درختان خشكیده در خواب ، علامت آن است كه زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد .

3ـ بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانة رسیدن به مقامهای برتر است .

4ـ بریدن درخت در خواب ، علامت آن است كه توانایی و ثروت خود را از دست خواهید داد .

5ـ دیدن درختان سبزی كه به تازگی قطع شده اند ، علامت آن است كه هنگامی كه احساس می كنید سعادتمند و خرسند هستید ، اندوهی به زندگیتان راه می یا بد .درخت بلوط

1ـ دیدن جنگلی از درختان بلوط در خواب ، علامت آن است كه در تمام مراحل زندگی پیروز و موفق خواهید بود .

2ـ دیدن درخت پربار بلوط در خواب ، نشانة پیشرفت و رسیدن به مقامی بالا است .

3ـ دیدن درخت عریان و آفت زده بلوط در خواب ، علامت روبرو شدن با حوادثی ناگهانی و تكان دهنده است .

4ـ دیدن درخت بلوط برای افرادی كه مجرد هستند ، نشانة آن است كه بزودی با شرایطی مساعد ازدواج خواهند كرد و زندگی دلپذیر خواهند داشت .درخت بید

دیدن درخت بید در خواب ، علامت آن است كه به سفری اندوهبار خواهید رفت .درخت گردو

دیدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهایی دلپذیر و كسب سعادت در زندگی است .درد

1ـ اگر در خواب احساس كنید جایی از بدنتان درد می كند ، علامت آن است كه از انجام معاملاتی كه سود ناچیزی نصیبتان كرده است ، پشیمان خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال درد كشیدن هستند ، علامت آن است كه در زندگی مرتكب اشتباهی خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید درد می كشید ، معنایش این است كه در حرفة خود با شك و تردید زیاد پیش می روید و همین امر باعث سوء استفاده دیگران از شما می گردد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند قلبش درد می كند ، نشانة آن است كه خواستگاری را به عقب می اندازد و او از این بابت رنج زیادی خواهد كشید . اما اگر خواب ببیند پشت او درد می كند ، نشانة آن است كه به خاطر اهمال در پوشیدن لباس كافی بیمار خواهد شد ، و اگر خواب ببیند سردرد دارد ، معنایش این است كه به خاطر كوشش بسیاری كه برای رقابت و هم چشمی با دیگران انجام می دهد ، دچار اضطراب و نگرانی خواهد شد .در زدن

1ـ اگر در خواب صدای در زدن را بشنوید ، نشانة آن است كه بزودی از اخباری غم انگیز مطلع می شوید .

2ـ اگر با صدای در زدن از خواب بیدار شوید ، علامت آن است كه اخبار بد بر شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشتدرشكه

1ـ دیدن درشكه در خواب ، نشانة رضایت و خشنودی است و ملاقاتهای ثمر بخش .

2ـ اگر خواب ببینید سوارِ درشكه می شوید ، نشانة آن است كه كسالت شما برطرف می شود و با سلامتی و تندرستی به موقعیتهایی سودآور دست می یابید .

3ـ اگر خواب ببینید دنبال درشكه ای می دوید ، نشانة آن است كه سخت كار خواهید كرد و درآمدی قابل ملاحظه خواهید داشت .درمانگاه

اگر خواب ببینید از درمانگاهی خارج می شوید ، علامت آن است كه از كسانی كه باعث ناراحتی شما می شوند می گریزید .درو

1ـ اگر خواب ببینید كشاورزان محصولات خود را درو می كنند ، علامت آن است كه به سعادت و شادمانی دست خواهید یافت .

2ـ اگر خواب ببینید كشاورزان با تنبلی مشغول درو هستند ، علامت آن است كه هنگام چشیدن طعم خوشبختی واقعه ای تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد .

3ـ دیدن ماشین مستعمل درو در خواب ، علامت نومیدی از امور تجاری و زیان در كار است .دره

1ـ اگر خواب ببینید در دره ای سرسبز راه می روید ، نشانة آن است كه در كار بزرگی پیشرفت خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید در دره ای خشك و بی آب و علف راه می روید ، نشانة آن است كه در امور مختلف زندگی پیشرفت چندانی نخواهید كرد .

3ـ اگر خواب ببینید در دره ای پر از لجنزار راه می روید ، نشانة آن است كه به بیماریی مبتلا خواهید شد .دریا

1ـ شنیدن زمزمة دریا با ساحل در خواب ، نشانة‌آن است كه زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .

2ـ دیدن دریا در خواب ، نشانة آرزوهای بی ثمر است .

3ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می كند ، نشانة آن است كه به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .دریاچه

1ـ اگر دختری خواب ببیند كنار دریاچه ای گل آلود و خروشان تنهاست ، نشانة آن است كه به زودی در زندگی او تحولاتی صورت می پذیرد و بخاطر نادیده انگاشتن آموخته ها و تجربه های ثمربخش خود تأسف می خورد .

2ـ اگر خواب ببینید با قایقی بر دریاچه ای می رانید و آب از كف قایق ناگهان به درون فوران می كند ، علامت آن است كه پس از مدتی كه تحت فشار قرار می گیرید ، سرانجام موفق می شوید به شهرت و افتخار دست یابید .

3ـ اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می رانند و قایقشان ناگهان در آستانة خطر غرق شدن قرار می گیرد ولی آن دو می توانند به گونه ای خود را نجات دهند ، نشانة آن است كه دوستی در حق شما مرتكب خطایی می شود . اما با رفتار پسندیدة خود می تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد .

4ـ اگر خواب ببینید با كشتی بر دریاچه ای آرام و زلال حركت می كنید ، نشانة آن است كه با به دست آوردن ثروت می توانید به آرزوهای خود برسید .

5ـ دیدن دریاچة گل آلود كه گرداگردش را صخره ها و درختان عریان فرا گرفته اند ، نشانة خاتمة ناخوشایندِ امور عاطفی است .

6ـ دیدن دریاچة گل آلود كه گردش را درختان سبز فرا گرفته است ، نشانة آن است كه با غلبه بر شهوات و هوا و هوس های مادی ، با فضیلت و تقوای فطری خود می توانید در راهی سالم و پرمنفعت گام بردارید .

7ـ دیدن دریاچه ای با آب زلال و شفاف كه گردش را زمینهای لم یزرع فرا گرفته است ، علامت آن است كه برای كسب ثروت دست به اعمال غیراخلاقی خواهید زد .

8ـ اگر در خواب صورت خود را بر آب دریاچه ای زلال ببینید ،علامت آن است كه دوستان صمیمی ، خوشی و شادی را برایتان به ارمغان خواهند آورد .

9ـ دیدن عكس درختان پرشاخ و برگ بر آب دریاچه در خواب ، علامت آن است كه جاذبه های معشوق شما را هر دم سوی خود خواهد كشید .

10ـ اگر خواب ببینید ساكنین جزیرة دریاچه ای شما را تهدید می كنند ، علامت آن است كه وقت خود را بیهوده تلف خواهید كرد و سلامت خود را برای لذتهای نامشروع به خطر خواهید انداخت .دریانورد

1ـ دیدن دریانوردان در خواب ، نشانة رفتن به سفرهای هیجان انگیز و طولانی است .

2ـ اگر دختری ، دریانوردی را به خواب ببیند ،علامت آن است كه با رفتار سبكسرانه خود موجب خواهد شد ، نامزدش از او چشم بپوشد . اما اگر خواب ببیند دریانورد است ، نشانة آن است كه با رفتار نادرست خود موجب خواهد شد دیگران او را نادیده انگارند .

3ـ اگر خواب ببینید دریانورد هستید ، علامت آن است كه بر كشورهای دوردست سفر خواهید كرد . و از سفرهای خود تجربیات گرانبهایی به دست خواهید آورد .

4ـ اگر خواب ببینید كشتی بدون دریانورد یا ناخدا حركت می كند ، نشانة آن است كه رقبا شما را گرفتار دردسر خواهند كرد .دزد

1ـ اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند ،دلالت بر آن دارد كه دشمنان خطرناكی با شما رقابت می كنند ، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید .

2ـ اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل كار شما را زده است ، نشانة آن است كه به شهرتِ اجتماعی شما حمله می شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید كرد .دزد دریایی

1ـ دیدن دزدان دریایی در خواب ، علامت آن است كه دوستان ریاكار نقشه هایی شیطانی برای نابودی زندگی شما خواهند كشید .

2ـ اگر خواب ببینید خود دزد دریایی هستید ، علامت آن است كه در جمع دوستان مقامی پایین تر به دست خواهید آورد .

3ـ اگردختری خواب ببیند نامزدش دزد دریایی است ، علامت آن است كه به عدم شایستگی و فریبكاری نامزد خود آگاهی خواهد یافت .

4ـ اگر دختری خواب ببیند دزدان دریایی او را اسیر می كنند ، نشانة آن است كه به بهانه های مختلف به ترك خانه تحریك می گردد .دست

1ـ دیدن دستهای زیبا در خواب ، علامت آن است كه به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید .

2ـ دیدن دستهایی زشت در خواب ، نشانة آن است كه به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .

3ـ اگر در خواب لكة خونی ، روی دستی ببینید ، علامت آن است كه از خانوادة شما انتقادی نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، علامت آن است كه برای رسیدن به چیزی حداكثر تلاش خود را می كنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می كند .

5ـ دیدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است كه مردم قادر به دركِ تفكر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی كنید .

6ـ اگر در خواب احساس كنید دست خود را سوزانده اید ، علامت آن است كه برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می كنید و برای همین با شكست مواجه می شوید .

7ـ اگر خواب ببینید دستتان از موهای بلند پوشیده شده است ، علامت آن است كه در محدودة كارهای خود فرد مقتدر و بزرگی نمی شوید .

8ـ اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانة آن است كه در زندگی پیشرفت می كنید . اگر خواب ببینید دست شما كوچكتر از حد طبیعی است ، نشانة آن است كه در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .

9ـ اگر در خواب دستهای خود را كثیف و خاك آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد كه با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید كرد .

10ـ شستن دست در خواب ، نشانة شركت در جشن و شادمانی است .

11ـ اگر زنی در خواب دستهای خود را ستایش كند ، علامت آن است كه توجه مردی را به خود جلب می كند و سالها در كنار او زندگی خواهد كرد .

12ـ اگر زنی خواب ببیند مردی دستهای او را در دست می گیرد ، علامت آن است كه به اعمال نامشروع كشیده خواهد شد .

13ـ اگر زنی خواب ببیند دست به آتش می زند ، علامت آن است كه به مقام والایی دست خواهد یافت .

14ـ اگر خواب ببینید دستهای شما را بسته اند ، نشانة آن است كه در زندگی با سختی و مشكلاتی مواجه می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد كنید علامت آن است كه دیگران را مجبور می كنید تا از فرامین شما اطاعت كنند .دست پر مو

اگر دست خود را در خواب پوشیده از مو ببینید ، علامت آن است كه بر علیه مردمی بیگناه توطئه می چینید و كسانی با هوشیاری نقشه های شما را پیش از عملی شدن نقش بر آب می سازند .دست دادن

1ـ اگر دختری در خواب ببیند با فرماندهی برجسته دست می دهد ، علامت آن است كه در جمع افرادی برجسته حضور خواهد یافت . اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده از او تقاضایی می كند ، علامت آن است كه از جانب دوستان لطف زیادی به او می شود . اما اگر احساس كند به هنگام دست دادن به فرمانده باید دست خود را دراز كند ، علامت آن است كه رقیبان و مخالفینی خواهد داشت . و اگر خواب ببینید به هنگام دست دادن با فرمانده دستكش به دست دارد ، نشانة آن است كه از موانعی كه جلوی راهش قرار خواهد گرفت عبور خواهد كرد .

2ـ دست دادن با زیردستان در خواب ، نشانة‌ آن است كه با مهربانی و بخشندگی خود مورد لطف و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت . اگر به هنگام دست دادن با زیردستان متوجه شوید كه دست آنان كثیف است ، علامت آن است كه در میان افراد ظاهراً دوست ، دشمنانی می یابید .

3ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمرد فرتوتی دست می دهد ، نشانة آن است كه به هنگام لذت بردن از زندگی دچار دردسر خواهد شد .دستكش

1ـ اگر خواب ببینید دستكشی نو در دست دارید ، علامت آن است كه با اینكه مادی نیستید در روابط خود با دیگران نهایت صرفه جویی را می كنید . با سختیها و مشكلاتی روبرو می شوید اما به شكل رضایتبخشی از عهده حل و فصل این مشكلات و سختیها بر خواهد آمد .

2ـ اگر در خواب دستكش كهنه یا پاره ای به دست كنید ، نشانة آن است كه به شما خیانت می كنند و متحمل زیان خواهید شد .

3ـ اگر در خواب دستكش خود را گم كنید ، نشانة آن است كه بی یار و تنها می مانید و باید به تنهایی زندگی خود را اداره كنید .

4ـ اگر در خواب یك جفت دستكش پیدا كنید ، علامت آن است كه دچار روابط عاطفی می شوید و ازدواج می كنید .

5ـ اگر مردی خواب ببیند دستكش زنانه ای به دست می كند ، علامت آن است كه می خواهد از دست زنی بگریزد .

6ـ اگر خواب ببینید دستكش خود را از دست درمی آورید ، علامت آن است كه در روابط عاطفی یا در امور كار به توفیقی اندك دست می یابید .دستمال

1ـ دیدن دستمال در خواب ، نشانة به انجام رساندن كارهایی غیرمنتظره و دوست داشتنی است .

2ـ گم كردن دستمال در خواب ، علامت شكسته شدن پیمانی است كه شما در نقض آن مقصر نبوده اید .

3ـ دیدن دستمال پاره در خواب ، علامت آن است كه بین عشاق چنان اختلافی می افتد كه احتمال آشتی و وصال بین آنان بسیار اندك خواهد بود .

4ـ دیدن دستمال كثیف در خواب ، علامت آن است كه دوستان بی قید و جاهل شما را گمراه می سازند .

5ـ دیدن دستمالهای سفید و پاكیزه در خواب ، علامت آن است كه گول چاپلوسی افراد بد ذات را نمی خورید و با فرد با ارزشی ازدواج خواهید كرد .

6ـ دیدن دستمال رنگی در خواب ، نشانة آن است كه تعهدات غیراخلاقی را چنان با ابتكار اداره می كنید كه از ننگ و رسوایی دور می مانید .

7ـ دیدن دستمال ابریشمی ، نشانة آن است كه با اخلاق دلپذیر و جذابیت خود ، نزد دیگران به داشتن شخصیتی موفق مشهور می شوید .

8ـ اگر دختری خواب ببیند دستمال خود را برای وداع تكان می دهد یا ببیند كه دیگران چنین كاری انجام می دهند ، علامت آن است كه به زودی به مسافرتی لذتبخش خواهد رفت احتمال دارد برای انجام كاری غیراخلاقی خود را در معرض رسوایی قرار دهد .دستمال سفره

1ـ دیدن دستمال سفره در خواب ، علامت آن است كه در خوشگذرانیهای دسته جمعی حضور فعالانه ای خواهید داشت .

2ـ اگر زنی در خواب دستمال سفره ای كثیف ببیند ، علامت آن است كه به كارهای پست و حقارت آمیز تن خواهید داد .دستة گل

1ـ خواب دستة گلی رنگارنگ و زیبا در خواب ، دلالت بر آن دارد كه ارثی از طرف فامیلی ناشناس به شما می رسد . این خواب همچنین از شادابی و گرد هم آمدن افراد جوان خبر می دهد .

2ـ دیدن دسته گل پژمرده در خواب ، نشانة بیماری و مرگ است .دشت

1ـ اگر دختری خواب ببیند از دشتی سرسبز می گذرد ، نشانة آن است كه در زندگی موقعیتی مناسب به چنگ می آورد . اما اگر خواب ببیند از دستی خشك و لم یزرع می گذرد ، نشانة آن است كه با تنهایی و ناراحتی زندگی خواهد كرد .دعا

1ـ اگر خواب ببینید دعا می خوانید ، نشانة آن است كه دشمنانی پنهانی شما را ترغیب می كنند . و شما در آن هنگام به حمایت و همبستگی دوستان نیازمند خواهید شد تا از شر دشمنان نجات پیدا كنید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال دعا خواندن هستند ، نشانة آن است كه خطری دوستان شما را تهدید می كند .دكان

دیدن دكان در خواب ، نشانة آن است كه تلاش و كوشش شما برای پیش بردن كاری ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی می گردد .دكتر

1ـ اگر دكتری را در خواب ببینید ، نشانة سلامت و تندرستی و اقبال و سعادت است .

2ـ اگر دكتری را در خواب میان جمعیت ببینید ، نشانة آن است كه بابت خدمات یك دكتر پولی پرداخت نمی كنید .

3ـ اگر خواب ببینید با دكتری نامزد شده اید ، نشانة آن است كه فریب افرادی را خواهید خورد .

4ـ اگر دكتری را به خواب ببینید كه مشغول معالجة بیماران است ، علامت آن است كه یكی از اعضای خانواده به بیماریی مأیوس كننده مبتلا خواهد شد .

5ـ اگر خواب ببینید دكتری برای كشف خونریزی ، شكافی روی بدن شما ایجاد می كند ، نشانة آن است كه تلاشهای شما به شكست می انجامد و فردی شما را وادار می كند كه قرضهای او را بپردازید .دكمه

1ـ اگر دختری خواب ببیند بر او نیفرمی دكمه هایی براق می دوزد ، نشانة آن است كه مردی ثروتمند با اخلاق مهربان به خواستگاری او خواهد آمد .

2ـ اگر مرد جوانی خواب ببیند بر او نیفرمی دكمه هایی براق می دوزد ، دلالت بر آن دارد كه در امور نظامی به افتخاراتی شایسته درست خواهد یافت .

3ـ دیدن دكمه های لباس در خواب نشانة نومیدی و بیماری و زیانهای فراوان است .

4ـ اگر خواب ببینید دنبال دكمه هایی گمشده می گر دید ، نشانة آن است كه در تجارت زیانهای مالی خواهید دید .دكمه سر دست

1ـ دیدن دكمه سر دست پیراهن در خواب ، نشانة آن است كه برای ارضاء غرور خود می كوشید راهی بیابید .

2ـ دیدن دكمه سر دستِ الماس گون در خواب ، نشانة كسب ثروت و یاران سازگار .دلفین

دیدن دلفین در خواب ، نشانة آن است كه شما هم چنان مسئولیت سابق خود را در دولت خواهید داشت .دلقك

1ـ اگر در خواب دلقكی شما را فریب بدهد ، نشانة آن است كه اثبات ادعایی كه به نفع شماست كار مشكلی خواهد بود .

2ـ دیدن دلقك در خواب ، علامت مشكلات و سختیهاست .

3ـ اگر خواب ببینید مثل دلقك لباس پوشیده اید ، نشانة آن است كه می كوشید برای رسیدن به قدرت و ثروت از اعمال نادرست و شهوانی استفاده كنید . زنان مكار شما را وادار می سازند كه گناه كنید .دُم

1ـ دیدن دم جانوری در خواب ، نشانة آن است كه برای لذت بردن به مكانی خواهید رفت . اما تنها آزار و اذیت نصیبتان خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید دم حیوانی را قطع می كنید ، نشانة آن است كه در اثر بی دقتی بدبخت خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید چون جانوری دم دارید ، نشانة آن است كه وقایعی عجیب شما را سردر گم خواهد ساخت .دمپایی

1ـ دیدن دمپایی در خواب ، نشانة آن است كه می خواهید به توطئه و دسیسه هایی شیطانی دست بزنید .

2ـ اگر خواب ببینید كسی از دمپایی شما تعریف می كند ، نشانة آن آست كه به زنی عشوه گر دل می بندید كه برایتان رسوایی به بار می آورد .دندان

1ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان لق شده است ، نشانة آن است كه در زندگی شكست تلخی خواهید خورد و به نومیدی دچار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دكتر دندان شما را می كشد ، نشانة آن است كه به بیماری سخت و درد ناكی مبتلا خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید دكتر دندان شما را پر می كند ، نشانة آن است كه پس از نگرانی بسیار اشیاء قیمتی خود را پیدا خواهید كرد .

4ـ مسواك زدن دندانها در خواب ، نشانة آن است كه برای حفظ ثروت خود كوشش و تقلایی بسیار خواهید كرد

5ـ اگر خواب ببینید تعدادی از دندانهای خود را پر كرده اید ، نشانة آن است كه با درگیریهایی شدید مواجه می شوید و می كوشید از كنار آنها بگذرید .

6ـ اگر خواب ببینید دندانهای مصنوعی خود را گم كرده اید ، نشانة آن است كه مسئولیتهایی سنگین به دوش خواهید گرفت ، كه موجب لگدمال شدن غرور شما می گردد .

7ـ اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شكند ، نشانة آن است كه با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد .

8ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را دكتر معاینه می كند ، نشانة آن است كه دشمنان مخفیانه به شما نزدیك می شوند .

9ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و كرم خورده است ، نشانة آن است كه سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت .

10ـ اگر خواب ببینید دندانهایتان را به بیرون تف می كنید ، نشانة آن است كه یكی از اعضای خانوادة شما بیمار خواهد شد .

11ـ اگر خواب ببینید یكی از دندانهایتان پوسیده و شكسته است ، نشانة آن است كه در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت . طرحها ، نیمه تمام متوقف خواهد شد ، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت . و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید .

12ـ اگر خواب ببینید یكی از دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است كه خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید

اگر خواب ببینید دوتا از دندانهای شما می افتد ، علامت آن است كه ناخواسته به اوضاع بدی كشانده خواهید شد . و اگر خواب ببینید كه سه تا از دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است كه اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد .

13ـ اگر خواب ببینید تمام دندانهای شما می افتد ، نشانة آن است كه مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد

14ـ اگر خواب ببینید دندانهای كرم خورده خود را می كشید ، علامت آن است كه به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد .

15ـ اگر خواب ببینید جرم دندانهایتان پاك می شود ، نشانة آن است كه موقتأ به بیماری دچار خواهید شد . وظایفی كه به عهدة شما گذاشته شده است عاقلانه به پایان خواهید رساند .

16ـ اگر خواب ببینید از تماشای دندانهای زیبا و سفید خود لذت می برید ، نشانة آن است كه در پی برآورده شدن آرزوهای خود به شادمانی بزرگی دست می یابید .

17ـ اگر خواب ببینید یكی از دندانهای خود را می كشید و آن دندان را گم می كنید ، نشانة آن است كه به كاری رو می آورید كه چندان دلپذیر و سودآور نیست .

18ـ اگر خواب ببینید دندانپزشكی ، دندانهای شما را جرم گیری و تمیز می كند ، نشانة آن است كه در مقابل افراد مختلف اجتماع از منافع شخصی خود دفاع خواهید كرد .دندانپزشك

1ـ اگر خواب ببینید دندانپزشكی روی شما كار می كند ، نشانة آن است كه به صداقت و درستی شخصی كه با شما معامله ای انجام داده است ، شك خواهید كرد .

2ـ اگر خواب ببینید دندانپزشك روی دندان دختری كار می كند ، علامت آن است كه بزودی رسوایی و ننگی در محیط اطرافتان روی می دهد و شما را حیرت زده می كند .دوچرخه

اگر خواب ببینید با دوچرخه از تپه بالا می روید ، نشانة آینده ای درخشان است . و اگر ببینید با دوچرخه از تپه ای سرازیر می شوید ، نشانة نزدیك شدن بدبختی به شماست و از دست دادن نام نیك .دود

1ـ دیدن دود در خواب ، نشانة سردر گم ماندن در هوسها و تردیدهاست .

2ـ اگر خواب ببینید در میان دود قرار گرفته اید و جایی را نمی بینید ، علامت آن است كه افرادی حیله گر با چرب زبانی شما را قربانی امیال خود خواهند ساخت .دودكش

1ـ دیدن دودكش در خواب ، نشانة حادث شدن اتفاقی تلخ و ناراحت كننده است . خبر بیماری كسی به شما می رسد .

2ـ دیدن دودكش سرنگون شده ، نشانة شنیدن خبر مرگ یكی از اعضای خانواده شماست .

3ـ اگر خواب ببینید پیچكی گرد دودكش پیچیده است ، معنایش این است كه از مرگ خویشاوندی اندوهگین می شوید .

4ـ اگر خواب ببینید از دودكش دود برمی خیزد ، نشانة آن است كه خیری به شما می رسد .

5ـ اگر خواب ببینید در دودكشی پنهان می شوید ، نشانة آشفته شدن وضعیت كار ، و هجوم شك و تردید و اضطراب به سوی شماست .

6ـ اگر دختری خواب ببیند از دودكش پایین می رود ، علامت آن است كه دست به عملی ناشایست خواهد زد كه موجب بهت و حیرت دوستان می شود .

7ـ اگر خواب ببینید از دودكشی بالا می روید ، دلالت بر آن دارد كه از مانعی كه سر راه شما قرار می گیرد عبور خواهید كرد .دوده

دیدن دوده در خواب ، نشانة آن است كه توفیق اندكی از حرفة خود به دست می آورید .دوربین

1ـ اگر خواب ببینید با دوربین به جایی نگاه می كنید ، نشانة آن است كه دگرگونیهایی رخ خواهد داد كه به زیان شما تمام می شود .

2ـ دیدن دوربین شكسته در خواب ، نشانة جدایی از دوستان و ناسازگاری با دیگر افراد است .دوست

1ـ اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببینید ، نشانة آن است كه بزودی از طرف دوستان اخبار ناخوشایندی به دست شما می رسد .

2ـ اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببینید ، علامت آن است كه دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد .

3ـ اگر در خواب چهره دوستان خود را سیاه ببینید ، نشانة آن است كه بیماری یا حادثه بسیار بدی برای شما یا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها را در هیئت ببینید ، علامت آن است كه دشمنان ، شما را از دوستان و نزدیكان جدا خواهند كرد .

4ـ اگر در خواب دوستان خود را با لباسی تیره و آستینهای قرمز رنگ ببینید ، نشانة آن است كه برای شما اتفاقات نامطلوبی رخ می دهد كه اگر باعث زیانی مالی نشود نگرانی به همراه می آورد .

5ـ اگر خواب ببینید دوستانتان چون مجسمه روی تپه ای ایستاده اند ، نشانة آن است كه عقاید خود را مبنی بر داشتن انصاف و آگاهی حفظ خواهید كرد . آن سوی فعلی خود به موفقیت می رسید . اگر سكویی كه پیكر دوستان بر آن قرار گرفته ، بلند نباشد ، علامت آن است كه پس از پیشرفت و ترقی در كار ، دوستان قبلی خود را از یاد می برید . اما اگر پیكر دوستانتان بر سطح زمین قرار گرفته باشد ، نشانة آن است كه برای رسیدن به درجات بالاتر شكست می خورید . اگر در خواب بخواهید از كنار مجسمة دوستانتان بگذرید نشانة آن است كه دوستی را مورد سرزنش قرار می دهید و او را وادار می كنید تا در زندگی خود تغییراتی بدهد .

6ـ اگر خواب ببینید دوستی پارچة سفیدی دور سر خود بسته است ، نشانة آن است كه فردی می كوشد

رابطه ای دوستانه با شما برقرار كند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد .

7ـ اگر خواب ببینید با دوستی كه در حق شما بد كرده ، دست می دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود

می رود ، نشانة آن است كه با یكی از دوستان خود اختلاف پیدا می كنید و ممكن است نسبت به هم دلسرد بشوید .

8ـ ملاقات با یك دوست در خواب و گفتگو با او ، نشانة آن است كه كارهایتان به شكل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانوادة خود دچار جر و بحث مختصری خواهید داشت .

9ـ اگر در خواب با دوست خود جرو بحث كنید و سر او فریاد بكشید ، نشانة آن است كه دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد .

10ـ اگر در خواب با دوست از دیدن دوستی احساس شرمساری كنید یا او را در وقت نامناسبی ملاقات كنید ، دلالت بر آن دارد كه به خاطر مرتكب شدن خلافی ، گناهكار شناخته خواهید شد و هم دستان شما همه چیز را لو می دهند .

11ـ اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد ، نشان می دهد كه به منافع زیادی دست خوهد یافت . و محبوبش ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببیند دوستانی اندك دارد ، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد .دوست داشتن

1ـ اگر خواب ببینید چیزی را دوست می دارید ،‌ علامت آن است كه از محیط زندگی فعلی خود راضی و خرسند هستید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را دوست می دارند ، علامت آن است كه امور زندگی با موفقیت به پیش خواهد رفت و شما از این موضوع رضایت خاطر خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید در عشق خود شكست می خورید ، نشانة آن است كه برای انتخاب راه خود در زندگی دچار سردرگمی می شوید ، آیا ازدواج برای بهبود اوضاع آینده مطلوب است؟ یا تنها زیستن و ایجاد تغییر و تحولاتی در زندگی راه سعادتمند شدن است .

4ـ اگر خواب ببینید همسرتان را دوست می دارید ، نشانة آن است كه در زندگی خود سعادتمند خواهید شد و با همسر و فرزندانتان با شادمانی و خوشی به سر خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید به پدر و مادر خود عشق می ورزید ، علامت آن است كه مقامی بلند به دست می آورید و در كسب ثروت نیز موفق خواهید بود .

6ـ دوست داشتن حیوانات در خواب ، نشانة آن است كه تا مدتی بخت به شما روی خوش خواهد داد . شما همواره از آنچه دارید خوسند و راضی خواهید بود .دوغ

1ـ اگر خواب ببینید در حال نوشیدن دوغ هستید ، دلالت بر آن دارد كه در پی كسب لذت مادی تأسف خواهید خورد و یك بی احتیاطی ، سلامت شما را به خطر می اندازد .

2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شكست و بداقبالی است .

3ـ اگر خواب ببینید سوپی می خورید كه در آن دوغ ریخته اند ، دلالت بر آن است كه دست به كار نامطلوبی خواهید زد ، و بداقبال به شما رو می آورد ، دعواهایی رخ می دهد و روابط دوستانه را تحت الشعاع قرار می دهد

4ـ اگر در حال نوشیدن دوغ از خواب بپرید ، نشانة آن است كه با برنامه ریزی دقیق می توانید علت اختلافات را به خوبی درك كنید .دوقلو

1ـ دیدن بچه های دوقلو در خواب ، نشانة آن است كه از امنیت شغلی و محیط صمیمانة خانوادة خود احساس رضایت خواهید كرد .

2ـ دیدن بچه های دوقلو كه به بیماری مبتلا شده اند ، نشانة آن است كه در زندگی اندوهگین و مأیوس خواهید شد .دهنة اسب

1ـ دیدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است كه از همة موانع عبور خواهید كرد .

2ـ دیدن دهنة شكستة اسب در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را غافلگیر می كنند .دیگ

1ـ دیدن دیگ در خواب ، علامت آن است كه وقایع بی اهمیت شما را به دردسر خواهد انداخت .

2ـ اگر دختری خواب ببیند آبِ داخلِ دیگ در حال جوشیدن است ، علامت آن است كه سرگرم انجام وظایف اجتماعی خواهد شد .

3ـ دیدن دیگ شكسته در خواب ، علامت آن گاست كه نومیدی بزرگی را در زندگی تجربه خواهید كرد .دیگ بخار

1ـ دیدن دیگ بخار در خواب ، نشانة آن است كه ازمدیریتی بد عذاب خواهید كشید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند برای سركشی به دیگ به زیرزمین می رود ، علامت آن است كه در چنگ بیماری و زیان خواهد افتاد .دیوار

1ـ اگر خواب ببینید از دیواری بالا می روید ، نشانة یافتن پاداش و به دست آوردن موفقیت از تلاشی است .

2ـ اگر خواب ببینید از روی دیوار بر زمین می افتید ، علامت آن است كه مسئولیت پروژه ای را به واگذار می كنند كه شما شایستگی انجام آن را ندارید و در عمل متوجه می شوید كه تلاشهای شما بی نتیجه است .

3ـ اگر خواب ببینید روی دیواری با دیگران نشسته اید و دیوار از سنگینی وزن شما فرو می ریزد ، علامت وقوع تصادفی است كه فردی در آن به شدت مجروح می شود .

4ـ اگر خواب ببینید از میان دو دیوار بالا می روید ، علامت آن است كه برای رسیدن به اهداف خود دست به كارهای غیرقانونی می زنید .

5ـ اگر خواب ببینید پرچینی را به سویی می اندازید و به سمت دیگر می روید ، علامت آن است كه با قدرت و شهامت بر موانع چیره می شوید .

6ـ اگر خواب ببینید حیوانات مزرعه ای از روی پرچین می پرند ، نشانة آن است كه از جایی ناشناس به شما كمك می رسد .

7ـ اگر خواب ببینید مشغول ساختن دیواری هستید ، علامت آن است كه شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت ، پایه های بدست آوردن ثروت را بنا می كنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه به آرزوهای خود دست خواهد یافت . اما اگر ببیند از روی دیوار سقوط می كند یا دیواری فرو می ریزد ، نشانة آن است كه به رؤیاهای خود دست نخواهد یافت .

8ـ اگر خواب ببینید دیواری مانع پیشروی شما شده است ، علامت آن است كه در مقابل تأثیرات بد روحی تسلیم می شوید و پیروزی های مهمی را از كف می دهید .

9ـ اگر خواب ببینید از روی دیواری می پرید ، علامت آن است كه از موانعی كه جلوی راه شما قرار خواهد گرفت ، عبور خواهید كرد .

10ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای در دیوار سوراخی ایجاد می كنید ، علامت آن است كه با پشتكار و تلاش به هدف مورد نظر خود خواهید رسید .

11ـ خراب كردن دیوار در خواب ، علامت آن است كه بر دشمنان خود چیره خواهید شد .

12ـ اگر دختری خواب ببیند از روی دیوار راه می رود ، علامت آن است كه آینده برایش شادمانی فراهم خواهد ساخت .

13ـ اگر دختری خواب ببیند پشت دیواری پنهان گشته است ، علامت آن است كه با كسی روابطی ایجاد می كند كه از بر ملا شدن آن شرمنده خواهد شد .

14ـ اگر خواب ببینید از كنار ستونهای دیواری راه می روید ، علامت آن است كه شخص مورد اعتماد شما ، به هنگامی كه به او احتیاج دارید شما را تنها خواهد گذاشت .دیوانگی

1ـ اگر خواب ببینید تعادل روحی خود را از دست داده اید ، علامت آن است كه مسئولیتی را به دوش خواهید گرفت كه نتایج خوبی به بار نمی آورد .

2ـ اگر خواب ببینید كسانی دیگر تعادل روحی خود را از دست داده اند ، نشانة آن است كه قرار دادی نامطلوب با كسی خواهید بست ، كه بعدها درد و رنج برایتان به همراه خواهد داشت .