تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف خ ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف خ ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    


خ

خاک ، خاک اره ، خاک انداز ، خاکسپاری ، خاکستر ، خاک کوزه گری ، خال سیاه ، خال کوبی ، خاله ، خامه ، خانه ، خبر ، خبرچین ، خدمتکار ، خر ، خرابه ، خرچنگ ، خرس ، خرس قطبی ، خرطوم فیل ، خرگوش ، خرگوش صحرایی ، خرما ، خرمن ، خروس ، خروس جنگی ، خز ، خزه ، خسوف ، خشخاش ، خشکسالی ، خشم ، خطر ، خط کش ، خفاش ، خفگی ، خلال دندان ، خمیازه ، خنده ، خواهر زاده ، خواهر ناتنی ، خودکشی ، خورشید ، خوره ، خوک ، خون ، خیابان ، خیار ، خیاط ، خیس شدنبرای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید ...


خ

خاک ، خاک اره ، خاک انداز ، خاکسپاری ، خاکستر ، خاک کوزه گری ، خال سیاه ، خال کوبی ، خاله ، خامه ، خانه ، خبر ، خبرچین ، خدمتکار ، خر ، خرابه ، خرچنگ ، خرس ، خرس قطبی ، خرطوم فیل ، خرگوش ، خرگوش صحرایی ، خرما ، خرمن ، خروس ، خروس جنگی ، خز ، خزه ، خسوف ، خشخاش ، خشکسالی ، خشم ، خطر ، خط کش ، خفاش ، خفگی ، خلال دندان ، خمیازه ، خنده ، خواهر زاده ، خواهر ناتنی ، خودکشی ، خورشید ، خوره ، خوک ، خون ، خیابان ، خیار ، خیاط ، خیس شدن

خاك

1ـ اگر خواب ببینید خاك اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد كه موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید لباس شما خاكی است ، نشانة آن است كه تسلیم قانون می شوید ، یا ناچار خواهید شد ، خانة خود را ترك كنید .

3ـ اگر خواب ببینید كسی روی شما خاك می پاشد ، علامت آن است كه دشمنان می كوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند .خاك اره

دیدن خاك اره در خواب ، علامت آن است كه اشتباهات اندوهبار باعث پریشانی شما خواهد شد .خاك انداز

1ـ دیدن خاك انداز در خواب ، نشانة آن است كه وظیفه ای دشوار اما دلپذیر را به عهده خواهید گرفت .

2ـ دیدن خاك انداز شكسته در خواب ، نشانة آن است كه آرزوها و خواسته هایتان بی پاسخ خواهد ماند .خاكسپاری

1ـ دیدن مراسم خاكسپاری در خواب ، علامت ازدواجی نامبارك و داشتن فرزندی بیمار است .

2ـ دیدن مراسم خاكسپاری فردی بیگانه در خواب ، دلالت بر نگرانیهای ناگهانی دارد .

3ـ دیدن مراسم خاكسپاری فرزند خود در خواب ، نشانة سلامت اعضای خانواده است . اما یكی از دوستان دچار نومیدی بزرگی خواهد شد .

4ـ اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم خاكسپاری كسی شركت كرده است ، نشانة آن است كه بزودی بیوه خواهد شد .

5ـ دیدن مراسم خاكسپاری یكی از نزدیكان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بین افراد خانواده است .خاكستر

1ـ دیدن خاكستر در خواب ، نشانة نومید شدن است و روبرو شدن با حوادثی تلخ و غم انگیز است . اگر كشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه محصولاتی آفت زده حاصل دست رنج او خواهد بود . اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه در معاملات و امور تجاری شكست خواهد خورد . اگر پدر یا مادری در خواب خاكستر ببیند ، علامت آن است كه از دست فرزندان خود رنج بسیاری خواهند كشید .خاك كوزه گری

دیدن خاك كوزه گری در خواب ، نشانة آن است كهگ فقر و بدبختی شما را مشوش و پریشان خواهد ساخت . اگر دختری خواب ببیند با نامزدش روی خاك كوزه گری راه می رود ، علامت آن است كه برای به دست آوردن منفعت و پول بیشتر دوست خود را ترك می گوید .خال سیاه

دیدن خالهای سیاه بر تن كسی در خواب ، علامت بیمار شدن و اختلافات خانوادگی است .خال كوبی

1ـ اگر خواب ببینید بر تن شما خال كوبی شده است ، نشانة آن است كه امری موجب می گردد خانة خود را برای مدتی طولانی ترك كنید .

2ـ دیدن خال كوبی روی بدن دیگران در خواب ، نشانة آن است كه به رابطة عاشقانه دیگران حسادت می كنید.

3ـ اگر خواب ببینید بر بدن دیگران خال كوبی می كنید ، نشانة آن است كه برای كسب تجربه ای ممتاز از جمع دوستان خارج می شوید .خاله

1ـ اگر دختری در خواب خالة خود را ببیند ، دلالت بر آن دارد كه برای انجام عملی مورد سرزنش قرار می گیرد و این امر موجب پریشانی او می شود .

2ـ اگر در خواب ببینید خالة شما شادمان است ، نشانة آن است كه اختلافات جزئی حل خواهد شد .خامه

اگر خواب ببینید به میهمانان خود خامه تعارف می كنید ، نشانة آن است كه باید به جای كشاورزی به تجارت در بازار بپردازید تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید .خانه

1ـ دیدن خانة قدیمی خود در خواب ، نشانة آن است كه اخباری به دستتان می رسد كه موجب شور و نشاط شما می گردد .

2ـ اگر خواب ببینید خانة قدیمی شما ویران و مخروبه است ، نشانة آن است كه خبر بیماری یا مرگ یكی از نزدیكان را خواهید شنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه دوست عزیزی را از دست خواهد داد .

3ـ اگر خواب ببینید وارد خانة خود می شوید و همه چیز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است كه اعضای خانواده به شما علاقمندند و امور كاری نیز رضایت بخش خواهد بود .خبر

1ـ شنیدن خبرهای خوب در خواب ، علامت داشتن دوستانی صمیمی با علایق مشترك است و همچنین نشانة توفیق در زندگی است .

2ـ شنیدن خبرهای بد در خواب علامت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است .خبرچین

1ـ دیدن فردی خبرچین در خواب ، نشانة آن است كه دشمنانی خواهید داشت كه می كوشند به زندگی شما آسیب وارد آورند .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را فردی خبرچین قلمداد می كنند ،علامت آن است كه زندگی آیندة شما پر از فراز و نشیب خواهد بود .خدمتكار

1ـ دیدن خدمتكار در خواب ، نشانة تغییرات یقینی و بدبختی است .

2ـ اگر مردی خواب ببیند عاشق خدمتكاری شده است ، نشانة آن است كه احتمال دارد به رفتار زننده و نادرست خود ، مورد ریشخند دیگران واقع شود .خر

1ـ اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می كند ، علامت آن است كه فردی هرزه و لاابالی می خواهد در حضور دیگران به شما اهانت كند .

2ـ اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید ، نشانة آن است كه ثروتی به شما می رسد و یكی از نزدیكان شما به دار فانی می پیوندد .

3ـ اگر خواب ببینید سوار بر خر شده اید ، علامت آن است كه از سرزمینهای بیگانه دیدار خواهید كرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت .

4ـ اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید ، علامت آن است كه زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندكی به شما خواهد رسید .

5ـ اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می كنند ، علامت آن است كه مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می دارند و موجب می شوند كه نسبت به حقوق انسانها عادلانه فكر كنید .

6ـ خر سواری در خواب ، نشانة بكار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است . و اینكه زنان شرور موجب دردسر می شوند .

7ـ اگر در خواب خری به شما لگد بزند ، نشانة آن است كه روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید

8ـ اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته اید ، علامت آن است كه زنانی را كه از چاپلوسی لذت می برند به راه درستی هدایت می كنید .

9ـ اگر خواب ببینید كودكان خرسواری می كنند ، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است .

10ـ اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید ، علامت آن است كه در زندگی دچار نومیدی و شكست می شوید ، اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، نشانة اختلافات و جدایی است .

11ـ دیدن خر مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی ، از چنین هوسهایی اشباع خواهید شد .

12ـ اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید ، نشانة آن است كه ارث كلانی به شما می رسد .

13ـ اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می دهند یا خری می خرید ، علامت آن است كه به مقامی رفیع دست می یابید ، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید كرد .

14ـ دیدن خر سفید در خواب نشانة ثروتی زیاد و پایدار است كه با آن می توانید به تحقیقات مورد علاقة خود بپردازند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه به جمعی وارد می شود كه سالها آرزوی آشنایی با آنها را داشت .خرابه

1ـ دیدن خوابه در خواب ، علامت آن است كه میان عشاق پیمانها شكسته خواهد شد ، محصولات زراعی خراب و نابود خواهد شد ، و اوضاع و احوالی آشفته در همه امور رخنه خواهد كرد .

2ـ دیدن خرابهای باستانی در خواب ، نشانة آن است كه به سفرهایی بسیار خواهید رفت ، اما برای به دست آوردن آرزویی كه سالها دنبالش بودید ، موفقیت چندانی به دست نمی آورید .خرچنگ

1ـ دیدن خرچنگ در خواب ، علامت آن است كه به شما ثروتی بخشیده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ می خورید ، نشانة آن است كه در اثر معاشرت با افراد خوشگذران به آلودگی كشیده خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ را در سالاد ریخته اید ، نشانة آن است كه دستیابی به ثروت و موفقیت تغییری در دست و دل بازی شما نمی دهد ، از زندگی لذتهای فراوان خواهید برد .

4ـ اگر خواب ببینید برای صرف غذا دستور می دهید خوراك خرچنگ برایتان بیاورند ، نشانة آن است كه زیردستانی خواهید داست و به مقام برجسته ای دست خواهید یافت .

5ـ اگر در خواب خرچنگی را در آبهای شیرین ببینید ، نشانة آن است كه فریب و نیرنگ خواهید خورد .خرس

1ـ دیدن خرس در خواب ، علامت آن است كه در هر كاری كه دنباله رو باشید ، با شكست مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید خرسی را می كشید ، نشانة رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است .

3ـ اگر دختری خواب خرس ببیند ، نشانة آن است كه در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبخت و نومید خواهد شد .خرس قطبی

1ـ دیدن خرسهای قطبی در خواب ، علامت آن است كه بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیك خواهد شد . بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب بدهند . رقبا نیز می كوشند ، مقام شما را از آنِ خود كنند .

2ـ دیدن پوست خرس قطبی در خواب ، نشانة غلبه بر مخالفان است .خرطوم فیل

دیدن خرطوم فیل در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را محاصره خواهند كرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت .خرگوش

1ـ دیدن خرگوش در خواب ، نشانة تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل .

2ـ دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است .

3ـ دیدن خرگوشها در حال جست و خیز ، علامت آن است كه بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند كرد .خرگوش صحرایی

1ـ اگر خواب ببینید خرگوش صحرایی از شما فرار می كند ، علامت آن است كه به شكل اسرار آمیزی چیز باارزشی را از دست می دهید . اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید ، نشانة آن است كه در بحث با دیگران پیروز می شوید .

2ـ اگر خواب ببینید خرگوشها را دست آموز می كنید ، نشانة آن است كه دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید كرد .

3ـ دیدن خرگوش مرده در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است .

4ـ اگر خواب ببینید سگها به دنبال خرگوشها می دوند ، علامت آن است كه بین دوستانتان مشاجره و اختلاف روی می دهد و شما میانجی می شوید تا دیگر بار روابط دوستانه بین آنها حكمفرما شود .

5ـ اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می كنید ، علامت آن است كه برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می شوید .خرما

1ـ اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید ، نشانة پیوندی فرخنده است .

2ـ اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید ، علامت كمبود و پریشانی است .خرمن

1ـ دیدن خرمن در خواب ، علامت لذت و سعادت است .

2ـ دیدن خرمن انبوه در خواب ، علامت آن است كه تشكیلات سیاسی می كوشند مواضع خود را پیش ببرند .

3ـ دیدن خرمن اندك در خواب ، علامت سود كم است .خروس

1ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم ، علامت آن است كه بزودی ازدواج خواهید كرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد .

2ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است كه علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت .

3ـ دیدن جنگ خروسها در خواب ، نشانة آن است كه در اثر دعوا و اختلاف ، خانوادة خود را ترك می گویید .

4ـ دیدن جنگ خروسها در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می دهد .خروس جنگی

1ـ دیدن خروس جنگی در خواب ، نشانة آن است كه به ثروت اندك خود ، قانع و خرسند خواهید بود .

2ـ دیدن خروس جنگی بیمار در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در معرض طوفانهایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید .خز

1ـ اگر خواب ببینید پوست خز خرید و فروش می كنید ، نشانة آن است كه در حرفة خود سود و منفعت به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید لباسی از خز به تن دارید ، نشانة آن است كه همیشه از فقر و نیازمندی در امان خواهید بود

3ـ دیدن پوست مرغوب خز در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروت و شهرت است .

4ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از پوست خز گرانقیمت بر تن دارد ، نشانة آن است كه با مردی عاقل ازدواج خواهد كرد .خزه

1ـ دیدن خزه در خواب ، علامت آن است كه حرفة مستقلی نخواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید بر خاك خزه ای فراوان روییده است ، علامت آن است كه به افتخار دست خواهید یافت و مورد احترام دیگران قرار خواهید گرفت .خسوف

دیدن خسوف در خواب ، نشانة بیماری مسری یا علامت مرگ است .خشخاش

1ـ دیدن خشخاش در خواب ، علامت آن است كه جذب تفریحاتی خواهید شد كه هیچ پایه و اساس درستی ندارند .

2ـ اگر در خواب بوی خشخاش به مشامتان برسد ، نشانة آن است كه قربانی وسوسه ها و چرب زبانی حیله گران خواهید شد .خشكسالی

دیدن خشكسالی در خواب ، نشانة در گرفتن جنگ بین ملتهاست و شكستن كشتی ها در دریا و رفتن بر زمینهایی سوخته و جدایی افراد خانواده ها و هم ، وقوع حوادث وحشتناك دیگر .خشم

1ـ اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می كنید و اشیاء را به سویی پرت می كنید ، علامت آن است كه دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده اند ، علامت آن است كه با اوضاع نامساعد كار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید شد .

3ـ اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند ، علامت آن است كه در امور عاشقانه با سوء تفاهمی مواجه خواهد شد .خطر

1ـ اگر خواب ببینید در موقعیتی خطرناك قرار گرفته اید و مرگتان حتمی است ، نشانة آن است كه از گمنامی به افتخار و شهرت دست می یابید .

2ـ اگر دختری در خواب از وضعیتی خطرناك كه او را احاطه كرده است نتواند بگریزد ، نشانة آن است كه در خانواده و همینطور از جانب دیگران اذیت می شود . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، دلالت بر تباهی امیدهایشان دارد .خط كش

دیدن خط كش در خواب ، علامت آن است كه برای به ثمر رساندن كارهای خود فعالیتی چشم گیر خواهید كرد .خفاش

1ـ دیدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است كه از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یكی از اعضای بدن خود یا كور شدن .

2ـ دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ كودكی است .خفگی

اگر در خواب احساس خفگی كنید ، نشانة آن است كه در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساری خواهید كرد .خلال دندان

1ـ مشاهدة خلال دندان در خواب ، نشانة آن است كه اگر در آینده توجه خود را معطوف به كینه و كدورتها بكنید ، هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید برای تمیز كردن دندانهایتان از خلال دندان استفاده می كنید، نشانة آن است كه در آسیب رساندن به زندگی یكی از دوستانتان نقش مهمی ایفا خواهید كرد .خمیازه

1ـ اگر خواب ببینید خمیازه می كشید ، علامت آن است كه بیهوده به جستجوی آسودگی و فراغت خاطر می گردید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می كشند ، علامت آن است كه دوستان خود را در وضعیتی فلاكت بار خواهید دید .خنده

1ـ اگر خواب ببینید شادمان هستید و می خندید ، علامت آن است كه در زندگی خود موفقیت به دست می آورید و با دوستان در جشنهای شادی بخش شركت می كنید .

2ـ اگر خواب ببینید به چیز غریبی بیش از حد می خندید ، نشانة آن است كه در اثر هرج و مرج در زندگی ، نومید خواهید شد .

3ـ شنیدن صدای خندة كودكان در خواب ، علامت تندرستی و نشاط در زندگانی است .

4ـ اگر در خواب به دست پاچگی دیگران بخندید ، علامت آن است كه برای ارضاء خود خواهی خود عمداً به دوستان آسیب می رسانید .

5ـ شنیدن خنده ای از روی تمسخر در خواب ، علامت ابتلا به بیماری و امور مأیوس كننده است .خواهر زاده

اگر زنی خواب خواهر زاده خود را ببیند ، نشانة آن است كه در آیندة نزدیك امتحانات غیر منتظره ای از او خواهد شد .خواهر ناتنی

دیدن خواهر ناتنی خود در خواب ، نشانة آن است كه از نگرانی غیر قابل باوری رنج خواهید كشید .خود كشی

1ـ اگر خواب ببینید دست به خود كشی می زنید ، نشانة آن است كه بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد كرد.

2ـ اگر خواب ببینید كسی دست به خود كشی زده است ، نشانة آن است كه شكست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست به خود كشی زده است ، نشانة آن است كه در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد .خورشید

1ـ دیدن طلوع درخشان خورشید در خواب ، نشانة آن است كه آینده و عده های روزهایی شعف انگیز را خواهد داد .

2ـ دیدن خورشید به هنگام ظهر ، نشانة آن است كه به آرزوهای خود و همچنین به سعادتی نامحدود دست خواهید یافت .

3ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة آن است كه لذت بردن از ثروت و شادمانی به نقطة اوج خود خواهد رسید . دیدن غروب خورشید ، هشداری است تا بیشتر مراقب منافع خود باشید .

4ـ اگر خورشید را از لابلای ابرها به خواب ببینید ، نشانة آن است كه مشكلات و سختیها كم رنگ می شوند و خوشبختی و سعادت آغوش خود را به روی شما خواهد گشود .

5ـ دیدن خورشید در حال كسوف ، نشانة روبرو شدن با ایامی جنجالی و پر خطر است . اما سرانجام این ایام به پایان می رسد و وضع زندگی شما بهتر از قبل خواهد شد .خوره

اگر خواب ببینید اثر بیماری خوره بر بدن بزرگ می شود ، نشانة آن است كه مقام شما ارتقاء خواهد یافت و به امتیازاتی دست خواهید یافت .خوك

1ـ دیدن خوك چاق در خواب ، علامت آن است كه به سرعت در زندگی و شغل شما دگرگونیهایی ایجاد می شود.

2ـ دیدن خوك لاغر ، نشانة آن است كه با فرزندان خود اختلاف پیدا می كنید .

3ـ دیدن ماده خوك و خوكهای تازه زا در خواب ، علامت آن است كه در كارهای خود پیشرفت خواهید كرد .

4ـ شنیدن صدای خوك در خواب ، نشانة آن است كه در اثر مرگ كسی احساس نومیدی خواهید كرد .

5- اگر خواب ببینید به خوكها غذا می دهید . نشانة آن است كه بر تعلقات شخصی شما افزوده خواهد شد .

6- اگر خواب ببینید خوك خرید و فروش می كنید ، نشانة آن است كه با انجام كارهایی دشوار ، ثروت قابل ملاحظه ای گرد می آورید .

7ـ دیدن خوكی چاق و سالم در خواب ، علامت آن است كه توفیقی مطلوب در زندگی خواهید داشت .

8ـ اگر خواب ببینید خوكی در گل و لای حركت می كند ، علامت آن است كه معاشرینی مردم آزار خواهید داشت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت .خون

1ـ دیدن لكه های خون بر لباس ، نشانة دشمنانی است كه می خواهند از موفقیتی كه شما در شغل خود بدست آورده اید ، جلوگیری كنند.

2ـ دیدن خون در خواب ، دلالت بر آن دارد كه باید از دوستان ناپسند بپرهیزید .

3ـ اگر خواب ببینید از زخمی خون جاری است ، نشانة بیماری جسمی است و ممكن است در اثر شراكت با افرادی بیگانه در كار خود شكست بخورید .

4ـ دیدن خون بر دست خود ، علامت آن است كه اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید ، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت .خیابان

1ـ اگر خواب ببینید در خیابانی راه می روید ، نشانة آن است كه تقریباً از رسیدن به هدفی كه خواهانش هستید ، نومید خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید در شهری دوردست در خیابانی آشنا راه می روید ، نشانة آن است كه به سفری خواهید رفت اما سودی كه انتظار داشتید از طریق این سفر به دست بیاورید به دست نخواهید آورد .

3ـ اگر خواب ببینید هنگام عبور از خیابانی از حملة جنایت كاری هراسانید ، نشانة آن است كه برای پیش بردن كارهایتان دست به كار خطرناكی می زنید .خیار

1ـ دیدن خیار در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی و بركت و فراوانی است .

2ـ اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می كنند ، نشانة آن است كه بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد . اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند ، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد .خیاط

1ـ دیدن خیاط در خواب ، نشانة آن است كه برای رفتن به مسافرت با نگرانیهایی مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می كنید ، نشانة آن است كه نتایج طرح شما مأیوس كننده خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی ، با متر اندازه های شما را می گیرد ، نشانة آن است كه با اطرافیان خود ناسازگاریهایی پیدا خواهید كرد .خیس شدن

1ـ اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، علامت آن است كه برای لذت بردن از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد چرب زبان و متملق دوری كنید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند خیس آب شده است ، علامت آن است كه با مردی متأهل به كاری رسوایی آمیز تن می دهد .