تبلیغات
تعبیر خواب یوزارسیف - حرف آ...
جمعه 28 فروردین 1388

حرف آ...

   نوشته شده توسط: بهنام ابراهیمی    

آ

آب ، آب تنی ، آبشار ، آب شدن ، آبگوشت ، آب معدنی ، آبنبات ، آب و هوا ، آتش ، آتش بازی ، آتش سوزی ، آتشفشان ، آجر ، آخور ، آدم و حوا ، آراستن ، آرام ، آرایشگاه ، آرایشگر ، آرد ، آرنج ، آرواره ، آزار ، آزمایشگاه ، آژیر خطر ، آسانسور ، آسایش و ثروت ، آسمان ، آسیاب ، آسیابان ، آسیب ، آشپزخانه ، آشپزی ، آشتی ، آشغال ، آشیانه ، آفتاب گردان ، آگهی درگذشت ، آلات موسیقی ، آلبوم عکس ، آلو ، آلومینیوم ، آناناس ، آه ، آهن ، آهن ربا ، آهنگر ، آهنگ و رقص تند ، آهو ، آینه


برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید...

آ

آب ، آب تنی ، آبشار ، آب شدن ، آبگوشت ، آب معدنی ، آبنبات ، آب و هوا ، آتش ، آتش بازی ، آتش سوزی ، آتشفشان ، آجر ، آخور ، آدم و حوا ، آراستن ، آرام ، آرایشگاه ، آرایشگر ، آرد ، آرنج ، آرواره ، آزار ، آزمایشگاه ، آژیر خطر ، آسانسور ، آسایش و ثروت ، آسمان ، آسیاب ، آسیابان ، آسیب ، آشپزخانه ، آشپزی ، آشتی ، آشغال ، آشیانه ، آفتاب گردان ، آگهی درگذشت ، آلات موسیقی ، آلبوم عکس ، آلو ، آلومینیوم ، آناناس ، آه ، آهن ، آهن ربا ، آهنگر ، آهنگ و رقص تند ، آهو ، آینهآب

1ـ دیدن آب زلال در خواب ، علامت آن است كه با شادمانی به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت.

2ـ دیدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است كه لذت بردن از زندگی جای خود را به نومید شدن از زندگی خواهد داد .

3ـ اگر خواب ببینید آب ، خانه شما را فرا گرفته است ، علامت آن است كه برای مسلط نشدن شر مبارزه خواهید.

4ـ اگر خواب ببینید سطح آب كه گرد خانه شما را فرا گرفته پایین می آید علامت آن است كه دست به كارهایی مخاطره آمیز زد.

5ـ اگر خواب ببینید با ظرفی آب را از درون قایق خالی می كنید ، علامت آن است كه به بیماری دچار خواهید شد و وظایفی سنگین بر دوش خواهید گرفت.

6ـ اگر خواب ببینید در آبی گل آلود افتاده اید ، نشانة آن است كه از نتایج اشتباهات خود رنج خواهید برد.
7ـ نوشیدن آب گل آلود در خواب ، نشانة ابتلا به بیماری است.

8ـ نوشیدن آب زلال در خواب ، نشانه آن است كه به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

9ـ اگر خواب ببینید با دیگری مشغول آب بازی هستید ، نشانه آن است كه ناگاه به مسایل عاشقانه علاقمند خواهید شد.

10ـ اگر خواب ببینید كسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانة آن است كه به معشوق خود خواهید رسید.

11ـ دیدن قایقی سفید بر آبهای آبی در خواب نشانه ابتلا به نومیدی و اندوه است.آب تنی

1ـ اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می كنید علامت آن است كه شادیهای بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد.

2ـ اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می كنید ، علامت آن است كه باید به انتظارتجربه اندوهباری بنشینید.

3ـ اگر خواب ببینید كودكان در آب زلالی آب تنی می كنند ، علامت آن است كه افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند كرد.

4ـ اگر زنی خواب ببیند در آبی پاكیزه ولی كف آلود شنا می كند،علامت آن است كه به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد.آبشار

دیدن آبشار در خواب ، علامت آن است كه با خشونت ثروتی گرد خواهید آورد.ثروتی كه برای تأمین زندگی آیندة شما نقش بسیار مهمی ایفا خواهد كرد.آب شدن

1ـ اگر خواب ببینید تكه ای یخ آب می شود ، نشانة آن است كه امری باعث نگرانی شما می شود،اما به زودی سودی برایتان به ارمغان خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید پس از یخبندانی طولانی یخها آب می شود ، نشانة آن است كه در شرایطی مساعد زندگی خواهید كرد.آبگوشت

1ـ دیدن آبگوشت در خواب، نشانة صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است.

2ـ اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانة تعلق خاطری پایدار است.

3ـ اگر خواب ببیند، مشغول تهیة آبگوشت هستید، نشانة آن است كه سرنوشت خود ودیگران را در دست می گیرید .آب معدنی

اگر در خواب آب معدنی بنوشید ، نشانة آن است كه بخت یار شما خواهد شد . و فرصتهایی خوب و مساعد در زندگی به دست خواهید آورد .آبنبات

1ـ اگر خواب ببینید آبنبات درست می كنید ، نشانة آن است كه به كاری صنعتی و سود آور دست خواهید زد .

2ـ اگر خواب ببینید آبنبات می خورید ، علامت آن است كه پیرو جوان به تفاهم می رسند و تفریحات دسته جمعی در راه است .

3ـ اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه ای میخورید ، دلالت بر آن دارد كه بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید .

4ـ اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات از كسی می گیرید ، علامت آن است كه مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید جعبه ای آبنبات برای كسی میفرستید ، نشانة آن است كه به كسی پیشنهاد غیر اخلاقی می دهید و با مخالفت او روبرو می شوید .آب و هوا

1ـ روی هم رفته ، دیدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب ، دلالت بر اتفاق های ناگوار برای بینندة خواب دارد .

2ـ اگر خواب ببینید در آب و هوای گرم تنفس می كنید ، نشانة آن است كه به خاطر گناهی كه مرتكب شده اید رنح خواهید كشید .

3ـ اگر در خواب احساس كنید ، در هوایی سرد بسر می برید ، معنایش این است كه در امور كار و روابط خانوادگی دجار اخلال و اختلاف خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید تحت تأثیر رطو بت هوا قرار گرفته اید ، علامت آن است كه خوش بینی شما نسبت به آینده درست نخواهد بو د ، و بدبختی به شما رو خواهد آورد .آتش

1ـ دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید ، نشانة خوشبختی و سعادت است . این خواب برای دریا نوردان و مسافران كشتی و همینطور برای افرادی كه در خشكی بسر میبرند ، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است .

2ـ اگر خواب ببینید خانه شما در آتش می سوزد ، علامت داشتن همسری دوست داشتنی و فرزندانی حرف شنو و خدمتكارانی با دقت است .آتش بازی

اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی كسی جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است كه با وقوع حادثه ای شادمانی و نشاط خاطر شما قراهم خواهد شد .آتش سوزی

اگر خواب ببینید جایی آتش گرفته اما در آتش سوزی كسی جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است كه با وقوع حادثهای شادمانی و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .آتشفشان

دیدن آتشفشان در خواب ، نشانة‌آن است كه با كسانی مخالفت می كنید كه شهرت شما را به عنوان شهروندی درستكار و خوش برخورد ، زیر سؤال می برند .آجر

1ـ دیدن آجر در خواب ، دلالت بر عدم توافق در عشق و كار است .

2ـ اگر خواب ببینید مشغول درست كردن آجر هستید ، دلالت بر آن دارد كه تلاشهای شما برای جمع آوری ثروت به شكست خواهد انجامید .آخور

دیدن آخور در خواب ، علامت آن است كه نتایج كارها شما را نگران و مشوش خواهد ساخت .آدم و حوا

1ـ دیدن آدم و حوا در خواب ، نشانة آن است كه واقعه ای برایتان رخ خواهد داد و شما را برای رسیدن بر موفقیت ناامید خواهد ساخت .

2ـ دیدن آب و حوا در بهشت ، در حالی كه آدم پوششی از همان برگ درخت انجیر دارد و حوا عریان است و ماری رنگارنگ كه گرد كمر و شكم او پیچیده تنها پوشش اوست ، نشانة آن است كه خیانت و بی وفایی ، هر دو دست به دست هم می دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند .

3ـ اگر خواب ببینید حوا با مار گفتگو می كند ، نشانة آن است كه زنانی فریبكار با مكر خود به ثروت و شهرت شما زیان می رسانند .آراستن

1ـ اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ، نشانة تغییرات و فراز و نشیبهای مطلوب و خوشایند در زندگی است . اگر فردی جوان چنین خوابی ببیند ، دلالت بر تفریحات دسته جمعی و مطالعة‌پر ثمر دارد .

2ـ اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با گلهای سفید آراسته شده است ، نشانة آن است كه از زندگی خود لذت بسیار خواهید برد و به اهداف مورد علاقة خود دست خواهید یافت .آرام

1ـ دیدن دریایی آرام در خواب و نشانة پایان نومیدی است .

2ـ اگر خواب ببینید از دیدن دریایی آرام احساس آرامش می كنید ، نشانة آن است كه زندگی طولانی و پر ثمری در پیش رو خواهید داشت .آرایشگاه

1ـ دیدن آرایشگاه در خواب ، علامت آن است كه با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت .

2ـ اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند ، علامت آن است كه بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد .آرایشگر

1ـ دیدن آرایشگر در خواب ، برای یك زن علامت آن است كه از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می كند ، علامت آن است كه دشمنان می كوشند به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می كند ، علامت آن است كه با هر وسیله ای سعی می كند نظر مردم را به خواسته های خود جلب كند و به جستجوی كارهایی جزیی خواهد رفت .آرد

1ـ دیدن آرد در خواب ، نشانة زندگی كردن با صرفه جویی و تنگدستی ، ولی همراه با شادمانی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است ، نشانة آن است كه به زودی با مردی ازدواج خواهد كرد ، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد . اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود. 3ـ اگر خواب ببینید ، آرد خرید و فروش می كنید ، نشانة آن است كه دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد .آرنج

1ـ دیدن آرنج خود درخواب ،علامت آن است كه درمقابل انجام دادن كارهایی دشوار،پول اندكی دریافت می كنید.

2ـ اگر دختری آرنج خود را درخواب ببیند،نشانه آن است كه می تواند از فرصتهایی مطلوب برای ازدواج با فردی ثروتمند،سود بجوید. اما اگر خواب ببیند آستینی كه قسمت آرنج را می پوشاند كثیف است علامت آن است كه بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .آرواره

1ـ دیدن یك آرواره بد هیبت در خواب ، علامت آن است كه دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبی نخواهند داشت.

2ـ اگر خواب ببینید در آروارة جانوری وحشی گیر افتاده اید ، نشانة آن است كه دشمنان خواهند كوشید به برنامه و كار شما لطمه بزنند.

3ـ اگر در خواب احساس كنید فك تان درد می كند ، نشانة آن است كه در اثر عوض كردن آب وهوا احتمال دارد به بیماری مالاریا دچار شوید.آزار

1ـ اگر در خواب كسی را آزار دهید ، نشانة آن است كه دست به كاری ناپسند خواهید زد.

2ـ اگر خواب ببینید كسی شما را آزار می دهد ، علامت آن است كه دشمنان شما را شكست خواهند داد.آزمایشگاه

1ـ اگر خواب ببینید در آزمایشگاهی هستید ، نشانة آن است كه برای انجام كارهایی بیهوده انرژی زیادی تلف می كنید ، در صورتی كه می توانید از انرژی خود به نحو مفیدتری استفاده كنید.

2ـ اگر خواب ببینید مشغول آزمایشاتی هستید تا اشیاء را به طلا مبدل كنید ، نشانة آن است كه سرگرم طراحی نقشه هایی وسیع و جالب خواهید شد ، اما در راه رسیدن به اوج آرزوی خود با شكست روبرو می شوید.آژیر خطر

شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانة آن است كه بر سر تصاحب چیزی ، با كسی كشمكش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد.اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه از همسر خود جدا خواهد شد.آسانسور

1ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید.اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می روید ، نشانة آن است كه بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می كردد.

2ـ اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی رسید ، نشانة آن است كه از شكست و نومیدی با محافظه كاری می گریزید.

3ـ اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حركت نمی كند ، نشانة آن است كه حادثة خطرناكی شما را تهدید می كند.آسایش وثروت

1ـ اگر خواب ببینید در آسایش و نعمت به سر می برید ، نشانة لان است كه به كارهای مخاطره آمیز ولی دوست داشتنی دست خواهید زد و با مردی شاد و مرفه همنشین خواهید شد.

2ـ دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان ، نشانة آن است كه به لذتهای فریبنده و ناپایدار دست خواهند یافت ، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند.آسمان

1ـ دیدن آسمانی صاف در خواب ، نشانة كسب افتخارات برجسته است و همچنین همنشین شدن با جمعی از روشنفكران.

2ـ اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می كنید ، نشانة آن است كه بزرگترین مشكلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود ، حسادتی كه وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد كشاند.

3ـ دیدن آسمانی سرخ در خواب ، نشانة نارضایتی عموم مردم است كه احتمالاً به شورشی مبدل خواهد شد.

4ـ اگر خواب ببینید به آسمان صعود می كنید ، نشانة آن است كه با كوشش مداوم به هدفی دست می یابید كه چندان شما را خرسند و راضی نمی كند.

5ـ اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا می رود ، نشانة آن است كه از مقامی والا ارتقاع می یابد.

6ـ اگر در خواب خود را میان آسمان ببینید ، علامت آن است كه زیانهایی متعدد خواهید كرد. اما با درك صحیح واقعیتها ، زیانها را جبران می كنید.

7ـ دیدن آسمان پرستاره در خواب ، علامت آن است كه پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید كرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید كرد.

8ـ دیدن آسمانی نورانی كه فرشتگان در آن پرواز می كنند ، علامت كسب معنویات است.برای آسایش و گذراندن زندگی به دامن طبیعت پناه خواهید برد ، و اغلب به ثروت بی اعتنا خواهید بود.

9ـ دیدن نزدیكان خود در آسمان ، علامت آن است كه نزدیكان بخاطره شما دست به عملی نادرست می زنند و افراد بیگناه را به خاطر عمل خود ناراحت می كنند. بعد از دیدن این خواب معمولاً مصیبتهای بزرگی روی خواهد داد.آسیاب

1ـ اگر خواب ببینید آب زلالی به آسیاب می ریزد ، علامت آن است كه دست به كارهایی خوشایند خواهید زد.اما اگر خواب ببینید آبی كه به آسیاب می ریزد گل آلود است ، علامت آن است كه زیانهایی خواهید دید و در هنگامی كه انتظار لذت و خوشی دارید ، نگرانیها و مشكلات در برابرتان قد علم می كنند.

2ـ اگر خواب ببینید آسیاب،بی آب مانده است ، نشانة آن است كه ارزش سهام شما كاهش خواهد یافت.آسیابان

1ـ دیدن آسیابان در خواب ، علامت آن است كه محیط پیرامونتان امیدواركننده خواهد شد.

2ـ اگر زنی خواب ببیند تلاش آسیابان برای راه اندازی آسیاب با شكست مواجه می شود ، نشانة آن است كه تصورات او دربارة ثروت نامزدش به یأس مبدل می گردد.آسیب

1ـ اگر خواب ببینید آسیبی به شما وارد آمده است ، دلالت بر آن دارد كه گرفتاری ، شما را تهدید می كند.

2ـ اگر خواب ببینید در مقابل ضربهای كه به شما می خورد از خود دفاع می كنید ، نشانة به دست آوردن پست و مقامی بالاتر در شغل است.آشپزخانه

1ـ دیدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است كه حوادثی ناگهانی ، شما را غمگین خواهد ساخت.

2ـ اگر زنی خواب ببینید آشپزخانه اش تمیز و مرتب است ، علامت آن است كه اقبال به او رو خواهد كرد.آشپزی

اگر خواب ببینید گوشت می پزید ، علامت آن است كه وظیفه ای دوست داشتنی به شما واگذار خواهد شد و دوستان بزودی به دیدار شما خواهند آمد.آشتی

1ـ خواب آشتی كردن نشانة محیطی صمیمی و گفتگوهای دوستانه است.

اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه اجناس او بهای بیشتر پیدا خواهد كرد و اگر جوانان خواب آشتی ببینند ، نشانة وصال و نزدیكی است.

2ـ اگر خواب ببینید كسی بی توجه به خودخواهی شما طرح آشتی می ریزد ، نشانة آن است كه در اثر بی توجهی به وظایف خود نزد دوستان شرمنده و سرافكنده اید.

3ـ اگر زنی چنین خوابی ببیند ، دلالت بر آن دارد كه در آینده از امری نومید خواهد شد.آشغال

دیدن آشغال و زباله در خواب ، نشانة ادارة نامطلوب امور زندگی است.آشیانه

1ـ دیدن آشیانة پرندگان در خواب ، نشانة آن است كه به كاری سودآور علاقمند خواهید شد.

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه به منزلی دیگر نقل مكان خواهد كرد.

2ـ دیدن آشیانة خالی در خواب ، نشانة آن است كه از جدایی با دوستی غمگین خواهید شد.

3ـ اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانة آن است كه به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.

4ـ دیدن دیدن آشیانه ای مملو از تخمهای شكستة پرندگان ، نشانةآن است كه در زندگی به شكست و نومیدی دچار خواهید شد.آفتابگردان

1ـ دیدن دستة گل آفتاب گردان در خواب ، نشانة اندوه است.

2ـ اگر خواب ببینید در مزرعه ای از گلهای آفتابگردان راه می روید و آفتاب می تابد و پرندگان آواز می خوانند ، نشانة آن است كه شادمانی و سلامت دست در دست هم می دهند تا شما را سعادتمند كنند.

3ـ اگر گلهای آفتاب گردان را در فصلی ببینید كه این گلها در آن فصل رشد نمی كنند ، علامت آن است كه شر و بدی گریبان شما را می گیرد.آگهی درگذشت

1ـ اگر خواب ببینید مشغول نوشتن آگهی فوت هستید ، نشانة آن است كه وظایف دشواری بر شانة شما گذاشته خواهدشد.

2ـ اگر خواب ببینید مشغول خواندن آگهی درگذشت كسی هستید ، علامت آن است كه بزودی از شنیدن خبری پریشان خواهید شد.آلات موسیقی

1ـ دیدن آلات موسیقی در خواب ، نشانة دست یافتن به لذت موردنظر است.

2ـ دیدن آلات شكسته و مستعمل موسیقی در خواب ، علامت آن است كه دوستانِ ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند.

3ـ اگر دختری خواب آلات شكسته و مستعمل موسیقی را ببیند ، نشانة آن است كه نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شكل دلخواه تغییر خواهد داد.آلبوم عكس

1ـ دیدن آلبوم عكس در خواب ، نشانة خوشبختی و یافتن دوستانی صمیمی است.

2ـ اگر زنی جوان خواب ببیند ، مشغول تماشای عكسهای آلبوم است ، نشانة آن است كه به زودی همسری دلخواه خواهد یافت.آلو

1ـ دیدن آلوهای نارس و كال در خواب ، نشانة عدم آسودگی خود و نزدیكان است.

2ـ دیدن آلوهای رسیده در خواب ، علامت به دست آوردن موقعیتهایی شادی بخش است كه مدتی كوتاه از آن بهره خواهید برد.

3ـ خوردن آلو در خواب ، نشانة آن است كه با دیگران تفریحات زودگذری را تجربه خواهید كرد.

4ـ چیدن آلو در خواب ، نشانة رسیدن به آرزوهایی است كه با ثبات و همیشگی نیست.

5ـ اگر خواب ببینید از روی زمین آلو جمع می كنید ، علامت آن است كه ناچار خواهید پذیرفت آرزوهایتان برآورده نخواهد شد و زندگی انسان تنها راحتی و آسودگی نیست بلكه سختی و اندوه نیز جایی ویژه در زندگی انسانها دارد.آلومینیم

1ـ دیدن آلومینیم در خواب ، دلالت بر آن دارد كه به همین زندگی خود قناعت می كنید.

2ـ اگر زنی در خواب زیور آلات و یا ظروف آلومینیمی كدر ببیند ، نشانة آن است كه زیانی خواهد دید و اندوهی غیر قابل پیشبینی بر او چنگ خواهد انداخت.آناناس

1ـ دیدن آناناس در خواب ، علامت سعادتمند شدن است.

2ـ خوردن یا چیدن آناناس در خواب ، نشانة رسیدن به پیروزی در آینده ای نزدیك است.

3ـ اگر خواب ببینید در هنگام مهیا كردن آناناس برای میز غذا پوست زبر آن دستتان را می خراشد ، علامت آن است كه پیرامون موضوعی نگران و پریشان خواهید شد كه سرانجام برایتان راحتی و موفقیت به ارمغان خواهد آورد.آه

اگر خواب ببینید برای واقعة غم انگیزی آه می كشید ، نشانة آن است كه با اندوهی غیر منتظره روبرو خواهید شد ، اما امید به رهایی را از دست نخواهید داد.آهن

1ـ دیدن آهن در خواب ، علامت پریشانی و اندوه در زندگی است.

2ـ اگر در خواب احساس كنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می آیید ، علامت آن است كه از نظر روحی سرگرمیهایی به دست می آورید ، ولی از نظر مادی زیان خواهید دید.

3ـ اگر خواب ببینید با وسیله ای به آهن ضربه می زنید ، نشانة آن است كه فردی خودخواه هستید و با این خود خواهی به دیگران آسیب وارد می كنید.

4ـ اگر در خواب ببینید تولیدكنندة آهن هستید ، نشانة آن است كه برای كسب ثروت به كارهایی نادرست دست می رنید.

5ـ اگر خواب ببینید آهن می فروشید ، نشانة آن است كه در زندگی توفیق چندانی نمی یابید و دوستانتان افرادی قابل معاشرت نخواهند بود.

6ـ دیدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و ناامیدی است.

7ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می شود ، علامت آن است كه در می یابید ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست.

8ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن گران می شود ، علامت آن است كه در تاریكی آینده روزنی پرامید و نورانی خواهید دید.

9 ـ دیدن آهن گداخته در خواب ، علامت آن است كه اگر به درستی از انرژی خود استفاده نكنید ، شكست خواهید خورد.آهن ربا

1ـ دیدن آهن ربا در خواب ، نشانة آن است كه با چیدن مقدماتی منطقی برای پیشرفت خود در زندگی ، راهی باز خواهید كرد.

2ـ اگر دختری در خواب احساس كند آهن ربایی او را به سمت خود جذب می كند ، نشانة آن است كه در خانوادة او تحولاتی صورت خواهد گرفت كه موجب شادمانی او و اعضای خانواده اش خواهد شد.آهنگر

دیدن آهنگر در خواب ، نشانة این است كه به زودی مسئولیتهایی سنگین بر دوش شما گذاشته خواهد شد.آهنگ و رقص تند

1ـ اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید ، علامت آن است كه در زندگی كمتر طعم شادی را می چشید.

2ـ اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند ، نشانة آن است كه سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانیهایی بیهوده قرار می گیرد.

3ـ اگر در خواب یكی از دوستان خود را در حال رقص با آهنگی تند ببینید ، علامت آن است كه همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد.

4ـ بالرین ها در حال رقص با آهنگی تند در خواب ، نشانة آن است كه در زندگی سرگرم كارهای بیهوده می شوید ، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی گیرید.آهو

1ـ دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاك و عمیق است. برای افراد متأهل‌‌ نشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است.

2ـ اگر خواب ببینید آهو شكار كرده اید ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شكست خواهید خورد.آینه

1ـ اگر خواب ببینید در آینه ای به خود می نگرید ، نشانة آن است كه بیمار خواهید شد و رنج و درد زیادی تحمل خواهید كرد.

2ـ دیدن آینة شكسته در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ ناگهانی یكی از نزدیكان است.

3ـ دیدن دیگران در آینه ، نشانة آن است كه دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری غیرمنصفانه خواهند داشت.

4ـ دیدن حیوانات در آینه ، نشانة نومید شدن و زیان مالی است.

5ـ اگر دختری ببیند آینه ای را می شكند ، علامت آن است كه ازدواجی نامبارك خواهد داشت و همچنین روابط دوستانة ناموفق.

6ـ اگر دختری در خواب چهرة رنگ پریدة نامزد خود را در آینه ببیند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید. یا با پیمان شكنی نامزد خود روبرو خواهد شد. اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببیند ، نشانة آن است كه عدم تفاهم و بیگانگی مدتی كوتاه به طول خواهد انجامید.

7-اگر زنی یك آینه در خواب ببیند ، نشانة آن است كه بزودی با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.